#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Als slechte dingen goede mensen overkomen

Heb je ooit geprobeerd uit te leggen, of zelfs maar te begrijpen, waarom slechte dingen ogenschijnlijk goede mensen overkomen? Bedrijven gaan failliet, banen verdwijnen, er doen zich onverwachte financiële problemen voor, geliefden worden ernstig ziek of gaan zelfs dood. We vragen ons dan af: "Wat hebben ze gedaan om dat te verdienen?".

============================================================
Uit emeal van CBMC. Door Ken Korkow; vertaling: TMD Dabwe; redactie: A.E. den Harder

eMeal wordt wekelijks gratis verstuurd door CBMC. CBMC wil zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, volgen en verkondigen. Wil jij ook eMeal ontvangen? Meld je aan via cbmcinside.nl/emeal.
=======================================================

De meesten van ons hebben een 'oorzaak-gevolg' kijk op het leven. Als je iets verkeerds doet, moet je de gevolgen ondervinden. Maar als je niets fout hebt gedaan, waarom moet je dan met slechte dingen te maken krijgen? Jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat het voor het 'eindige' onmogelijk is het 'oneindige' te begrijpen en uit te leggen. Maar deze eeuwenoude vraag overdenkend, geloof ik dat God een analogie beschikbaar heeft gesteld die een sprankje hoop kan bieden in onze zoektocht een wereld gevuld met tragedie, calamiteiten en chaos te begrijpen.

Herinner je je dat je als kind door je ouders naar de dokter werd gebracht voor onderzoek en inentingen? Toen de arts je onderzocht en vervolgens aan kwam zetten met de onheilspellende spuit, keek je je ouders waarschijnlijk aan met een mengeling van ongeloof, onbegrip, pijn, afgrijzen. Je voelde je verraden. "Mama (of papa), waarom laat je dit gebeuren? Ik dacht dat je van me hield!" Ja, ze hielden inderdaad van je, maar jij kon niet begrijpen dat wat ze toelieten uiteindelijk voor je bestwil was. Je had het gevoel dat het ze niets kon schelen.

Gevoelens zijn natuurlijk. God heeft een ieder van ons met gevoelens ontworpen. Maar ik kan mijn besluiten niet op gevoelens baseren. Mijn besluiten moeten op waarheid gebaseerd zijn, de uiterste waarheid. Dat is waarom ik Gods woord, de Bijbel, raadpleeg. Dagelijks. Op zoek naar wijsheid, richting en antwoorden. Zelfs ook om antwoord te krijgen op de vraag waarom slechte dingen goede mensen overkomen. Hier zijn een paar van de dingen die de Geschriften mij op dat punt hebben geleerd:

Sommige slechte dingen zijn het gevolg van de gebroken wereld waarin we ons bevinden. "Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen." (2 Timoteüs 3:1-5)

Zelfs slechte dingen kunnen in Gods goddelijke plan ten goede gebruikt worden. "En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede." (Romeinen 8:28)

De Bijbel is een tijdloze bron die ons kan helpen om te gaan met levensomstandigheden, goed of slecht. "... en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust." (2 Timoteüs 3:15-17).

Ben je boos? Bang? Twijfel je aan God? Zeg Hem dat dan. Dit is wat sommige mensen 'bidden' noemen. Luister vervolgens naar het antwoord van God. Hij zal je antwoorden via Zijn liefdesbrief, beter bekend als de Bijbel.

Misschien ben je iemand die zegt, "Ik heb religie al 's geprobeerd. Het werkt niet". Ja, misschien heb je religie, de poging van de mens goed genoeg te zijn om God tevreden te stellen, inderdaad al eens uitgeprobeerd. Maar als je daarmee bent gestopt, heb je nog nooit de persoonlijke relatie met God, via Zijn zoon Jezus Christus, uitgeprobeerd. Dat is waar je de antwoorden zult vinden die je zoekt.

Reflectie/Discussievragen
Heb je je ooit afgevraagd waarom slechte dingen goede mensen overkomen? Zo ja, hoe heb je die vraag over het algemeen beantwoord?
Helpt de analogie van een kind dat medisch onderzoek en inentingen krijgt je te begrijpen waarom ogenschijnlijk slechte dingen voor goede doeleinden gebruikt kunnen worden? Waarom wel of niet?
Heb je in je eigen leven ooit schijnbaar slechte omstandigheden meegemaakt die jou uiteindelijk ten goede kwamen? Licht je antwoord toe.
Een groot deel van het dagelijks leven lijkt zich buiten onze controle af te spelen. Hoe kunnen we hoop, vrede en zekerheid vinden als we niet weten wanneer de volgende 'slechte gebeurtenis' zich af zal spelen?

Andere verzen over dit onderwerp:
Jesaja 26:1-4, 40:31, 41:10; Jeremia 29:11-14, 33:2-3; Romeinen 8:35-39

Reageren


StevHawn

10-09-2019 07:22
Online Celexa Wirkeintritt Levitra <a href=http://66pills.com>viagra</a> Plavix Buy Usa

BASTIAAN

05-02-2018 05:35
Beste Peter, lees naast de Bijbel ook de Kerkgeschiedenis.

Erasmus en Luther ontdekten al veel fouten in het Nw. Testament van Hyronimus [De Vulgata]. Erasmus ontdekte vele Griekse manuscripten en herstelde die fouten en schreef een verbeterd Grieks en Latijns Testament.

Helaas bleven er nog [roomse] fouten over. O. A. Mattheus 28. Waar Apostelen opgedragen wordt om gelovigen te dopen in Naam van een Drie-enig God.

De Apostelen deden dat geen van allen zoals ik u aantoonde uit voorbeelden van uw Bijbel. Zij doopten uitsluitend in de Naam van Jeshua.

Ook Paulus doopte uitsluitend in de Naam van Jeshua. Zie Romeinen 6.

Onze Statenvertalers wilden ook niet morrelen over de Sjabbat die zij in hun Kanttekeningen naar rooms gebruik Zondag noemden. Hartstikke fout dus.

Zo slopen de fouten van de Statenvertaling door in de andere vertalingen en vooral in de Heidelberger en de Nederlandse Geloofsbelijdenis, welke leert dat de Kerk het Nw. Israël is.

De enige Vertaling die helemaal correct is is het Oude Testament. Joden tellen iedere letter. Vergissing uitgesloten.

Ook Jeshua bevestigde dat in Mattheus 5.

Als Mozes nu op aarde wandelde zou hij zo ieder Bijbelboek kunnen lezen zoals hij de Torah op de Berg Sinaï ontving [Exodus 19 en 20] een berg in Arabië volgens Paulus. Galaten 4:25.

Ik las een boekje dat vertelt van nog veel meer fouten in het Nw. Testament: Pinchas Lapide: Is de Bijbel goed vertaald?

De NBV in ieder geval niet!!! Deze wordt niet voor niets nu opnieuw hertaald vanwege de vele ingeslopen fouten. Om over latere nog modernere vertalingen maar te zwijgen. Ik wil ze nog niet gratis.

Ik lees daarom maar graag de Statenvertaling 1977 en de King James, met de minste fouten.

Hoop dat Synodes en Kerkenraden meelezen en daar eens een debat over houden. We moeten Jeruzalem gericht zijn en zeker niet Rooms/Babylonisch. Zie Psalm 48, 122, 132 en 135.

Peter

05-02-2018 01:33
u gaat mee met het idee dat de Bijbel zoals wij dei kennen niet klopt. Je moet maar durven... zo begon Kuitert ook en waar eindigde hij? Volgens Servet zijn Vader Zoon (is Jezus volgens u wel/niet Gods zoon?) en heilige Geest (welke positie heeft die?) niet deel van elkaar? Ik meen toch dat Jezus zelf over die relatie en verbondenheid heel veel noemt. ... ik en de Vader, wij zijn een klopt ook niet?? Jn 10:30.
Klopt uw schrifkritiek wel? Mag u daar eigenlijk wel uw tijd aan besteden? verwarring stichten met de (aan twijfels onderworpen) Bijbel in de hand?
Wat zijn eigenlijk het motief voor en het doel van uw bijdragen?

BASTIAAN

04-02-2018 06:13
Beste Peter,

ER IS HELAAS AL EEUWEN VERWARRING OVER HET VERMEENDE DOOPBEVEL VAN JESHUA:

Er is een verwarrende tekst in Mattheus 28:18-19 over de doop: Mij is gegeven Alle Macht in hemel en op de aarde, 19Gaat dan henen maakt al de volken tot mijn discipelen! Tot zover is de tekst correct.

Maar dan volgt...een dubieus Babylonisch verzinsel... en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

We zien in het Boek Handelingen dat de Apostelen anders handelden dan Jeshsua voorschrijft! Tot onze verrassing lezen vier keer dat de Apostelen nooit in de naam van een Drie-Eenheid gelovigen gedoopt hebben! Maar uitsluitend in de Naam van Jeshua!!! Zie mijn vorige ingezonden.

Ik kan me niet voorstellen dat de Apostelen Jeshua's Geboden negeerden toen ze uitsluitend gelovigen doopten in de Naam van Jeshua.

Conclusie: Dus moet Mattheus 28:19 een Roomse vervalsing zijn die in de Vulgata te lezen is.

Jammer dat de leer van de Drie-Eenheid en die Trinitarische Doopformule ook overgenomen werd door de Reformatoren, Protestanten en Evangelischen tijdens de Reformatie 1517. Hadden ze maar wat beter Bijbelstudie gedaan!

Het kostte Servet namelijk het leven! Michael Servet (1511 - 1553) was een Spaanse arts en theoloog. Hij was vanaf 1540 lijfarts van de aartsbisschop van Vienne.
Servet werd onterecht door de Stadsraad, Calvijn e.a. Reformatoren tot de brandstapel veroordeeld. Servet aanvaardde de Rooms/Protestantse leer van de Drie-Eenheid niet: hij zag Jezus als een voorbeeldig mens en de Heilige Geest als een kracht.

Hij wilde niet weten van drie Personen binnen de Godheid. [Jeshua ook niet Marcus 12]

Hij verwierp ook de kinderdoop en Calvijns opvatting dat rechtvaardiging (zondeloos worden voor God) uitsluitend mogelijk zou zijn door geloof. Calvijn kon deze kritiek niet verwerken. ” Een inktzwarte bladzijde in de Protestantse Kerkgeschiedenis”.

Peter

04-02-2018 02:07
@BASTIAAN. Hoe leest u Mt 28:19 ?

BASTIAAN

01-02-2018 12:50
Vader Jacob schreef: Bastiaan, ik kan een eind met je meegaan. Maar wie waren de eerste christenvervolgers? Dat waren zij die ijverden in het Judaïsme. Lees het maar na in de Bijbel."

Dat klopt Vader Jacob, ik ken ook de geschiedenis van Stefanus die door een aantal Joden gestenigd werd. Handelingen 7. Ook de Jood Sha'ul [Paulus, Romeinen 11:1-2] stemde daar toen mee in.

Paulus kreeg grote spijt toen Jeshua hem op de weg naar Damascus ontmoette. Details Handelingen 9.

Ik vind het niet gek dat Joodse gelovigen in en buiten Israël ook nu vele terechte bezwaren heeft tegen de christenen. Waarom? Omdat zij de Sjabbat het vierde Gebod schenden, Exodus 20 en 31. Joden begrijpen ook niet waarom Christenen het heidense Paasfeest vieren ipv de richtlijnen die beschreven staan in Exodus 12.

De Apostelen hielden zich daar strikt aan. Handelingen 21.

Joden begrijpen niet dat Christenen gedoopt worden in de naam van een drie-enig God hoewel de Apostelen dat nooit gedaan hebben. Jeshua leerde immers dat God één is. Marcus 12:28-34. Het grote Gebod.

Conclusie: Mattheus 28 is slinks door de Roomse Kerk in het Nw. Testament ingevoegd om hun valse Babylonische Drie-Eenheidsleer te sanctioneren.

Tijdens het concilie in Efeze 410 werd Maria dan ook tot Moeder Gods gepromoveerd ipv Moeder van Jeshua. Allemaal Rooms Nep Nieuws dus. Helaas trapten Protestanten en Evangelischen daarin tot op deze dag. Ze blijven maar in die Roomse tredmolen lopen.

Geen wonder dat het Joodse volk zich daarover verbaast.

Zie veel meer details in het boek van Aat van Gilst: De gemanipuleerde Maria...Mariadogma's en wat eraan voorafging.

BijbelGetrouwe Gelovigen zullen zich nooit laten misleiden door RK en Prot. Kerken die wel dopen in naam van een drie-eenheid en niet schromen om zelfs kinderen besprenkelen met doopwater.

Jeshua deed dat niet. Hij zegende de Kinderen.

Lees alle details over uitsluitend dopen in Jeshua's Naam maar na in Handelingen...
2:38...8:16...10:47-48...19:5-6.

Paulus doopte ook uitsluitend in de Naam van Jeshua.
Zie Romeinen 6:3...Of weet gij niet , dat wij allen in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, enz.

Helaas ben ik zelf lang geleden ook gedoopt in de naam van die Babylonische Drie-eenheid.

Bij mijn doop werd er veiligheidshalve gelukkig nog wel bij gezegd: Wij dopen u in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest, In De Naam Van Jezus.

Dat laatste houd ik maar voor waar en laat me niet meer overdopen. Ik heb er nu vrede mee, maar verkondig nu wel wat de juiste doopformule voor gelovigen is die tot bekering komen.

In doop u in de Naam van Jeshua...enz.

vader Jakob

01-02-2018 11:05
Bastiaan, ik kan een eind met je meegaan.Maar wie waren de eerste christenvervolgers? Dat waren zij die ijverden in het Judaïsme.Lees het maar na in de Bijbel.

BASTIAAN

31-01-2018 12:39
De Here Jeshua en ook zijn 12 Apostelen werden allemaal vermoord door hun Beulen en wereldwijd voorts door Antisemieten. Hun bloed werd het zaad der Gemeente. Zij stierven niet voor niets.

140.000 Nederlandse Joden werden opgepakt en als vee per trein naar vernietigingskampen vervoerd. Duitsers van Gestapo en Nederlandse Politie werkten hieraan mee. Ook de NS spoorwegen en trams die Joden vervoerden,

Op zondag gingen sommige deze Judassen naar de kerk waar over Jezus gezongen werd. Hij was toch echt een Jood. Mattheus 1:1 en Johannes 4:22. Hoe krom kan een mens denken?

Meer Details over de oorlog: Collaboratie en Verzet. F. Weinreb.

Psalmen 116:15...Kostbaar is in de ogen des Heren
de dood van zijn gunstgenoten.

Hoeveel miljoenen Joden, Kartharen, Waldenzen, Hugenoten, Indianen, Protestanten en Serviërs werden er in de afgelopen 17 eeuwen niet door Pauselijke legers en Roomsen vermoord, opgehangen en op brandstapels gezet?

1 Johannes 3:15...Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.

Meer details in de [kerk]geschiedenis en de boeken van Peter de Rosa, Stadhouders van Christus.
Aat van Gilst: Misdadige Pausen en hun handlangers.
Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden.

Al die moordenaars: Pausen met hun eeuwenlange brute, gemene Inquisitie, ook Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Franco, Pol Pot, de Kim Clan, enz, zullen straks op hun neus kijken wanneer God alle doden zal opwekken, [Ezechiël 37 en Openbaring 20] dus ook al die antisemieten en moordenaars.

De slachtoffers zullen die moordenaars dan voor de Rechtbank van Jeshua aanwijzen en aanklagen met alle gruwelijke details van hun martelingen.

Het oordeel over hen zal door Jeshua uitgesproken worden. Hij zal Rechtspreken. Mattheus 13 en 25.

Johannes 3:19...Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Johannes 5:22...Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het GEHELE OORDEEL aan de Zoon gegeven,

Meer Details Openbaring 16 t/m 20.

vader Jakob

31-01-2018 08:34
Goede mensen bestaan niet. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één.