#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Lessen uit Job

Inleiding - De strijd van een gelovige met satan

Job is een moeilijk boek. Het onderwerp – een gelovige die kwaad ondergaat –, de schrijfstijl – wijsheidsliteratuur – en de spreekstijl van de personen – oud-oosters – vinden lezers lastig, langdradig en saai. Ook vertalers van het boek worstelden ermee, wat blijkt uit de grote verschillen in de vertalingen. Sommige vragen zich af waarom dit boek in de Bijbel is. Maar, waar gaat het boek over?

Door Marco van Putten

Auteur en tijd
In andere Bijbelboeken staat dat Job werkelijk heeft geleefd (b.v. Jacobus 5:11). God noemt hem de meest Godvrezende man op aarde (Job 1:8, 2:3) en hij wordt genoemd onder de profeten Noach en Daniël (Ezechiël 14:14). Over Abraham, Mozes of het volk Israël wordt in het boek Job niet gesproken en daarom denken velen dat dit boek het oudste is van de Bijbel. Job werd zeker 200 jaar oud (Job 42:16). Veel ouder dan de aartsvaders (Genesis 25:7; 35:28; 47:28). Hij woonde in het Midden-Oosten (Job 1:3).

Wie het boek schreef is onbekend. Rabbijnen houden het op Mozes en anderen koning Salomo. Echter, de schrijver moet een ooggetuige zijn geweest (b.v. Job 19:23-24). Gezien Jobs hoge leeftijd en positie is het niet ondenkbaar dat hij de schrijver is.

Inhoud en doel
Het boek gaat over een twist tussen God en satan, waarbij satan stelt dat mensen in God geloven op basis van ruilhandel; de heidense manier van leven. Voor dingen die de gelovige voor God doet ontvangt hij beloningen van God. Neem die beloningen weg en laat God hem lijden, dan valt hij van God af.
God ontkent dat en stelt satan voor de proef op de som te nemen met Job. Meteen verliest Job alles en wordt dodelijk ziek. Als paria zit hij aan de rand van zijn woonplaats bij de mesthopen.

Zijn Hebreeuwse naam ‘Iejov’ kan afgeleid zijn van het werkwoord ajav – vijand, en zo de inhoud van het boek bevestigen. Job klaagt immers dat God hem als vijand behandelt (Job 13:24), maar het is echter satan, de vijand van God.

Drie vrienden komen Job opzoeken.
Aanvankelijk om hem te troosten (Job 2:11), maar ze blijken een oordeel te hebben over zijn situatie. Jobs wijze woorden (1 Korintiërs 3:19) zijn van belang voor gelovigen in iedere tijd (Jacobus 5:11). Job is het vaak met zijn collega’s eens, maar verschilt van mening over het antwoord op zijn centrale vraag aan God; Waarom overkomt een rechtvaardige zonder reden kwaad? Hij dacht dat rechtvaardigheid kwaad zou afweren. Het antwoord van zijn collega’s is dat Job zich voordeed als rechtvaardige, maar in werkelijkheid boosaardig was.

Het boek toont dat kwaad ook van buiten de betroffen persoon kan komen. Kwaad overkomt alleen Gods volk (Job 21:7-13) en ook door satan en mensen tegen hen gebruikt. Dit inzicht was voor Jobs generatie onbekend.
Job volhardt in geloof en stelt zo satan in het ongelijk. God vraagt Job of hij God eerde in het dragen van het kwaad. Job ziet zijn falen in. Uiteindelijk herstelt God hem.

Reageren


BASTIAAN

03-06-2018 05:42
Beste Jan,

Marco van Putten heeft uw vraag al duidelijk beantwoord in zijn intro van dit stuk:

"In andere Bijbelboeken staat dat Job werkelijk heeft geleefd (b.v. Jacobus 5:11). God noemt hem de meest Godvrezende man op aarde (Job 1:8, 2:3) en hij wordt genoemd onder de profeten Noach en Daniël (Ezechiël 14:14). Duidelijk toch?

Over Abraham, Mozes of het volk Israël wordt in het boek Job niet gesproken en daarom denken velen dat dit boek het oudste is van de Bijbel. Job werd zeker 200 jaar oud (Job 42:16). Veel ouder dan de aartsvaders (Genesis 25:7; 35:28; 47:28). Hij woonde in het Midden-Oosten (Job 1:3)."

Dus? Gods profeten zijn door Hem zelf onderwezen, dus ook Job!!! Zie details in Job 33.

Zie ook Numeri 12:6 Toen zei Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een ?profeet? is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een ?droom? spreek Ik met hem. 7 Niet aldus met mijn knecht ?Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn ?huis. 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren.

Lees ook Psalm 32:8-11 hoe de Here God u en mij dagelijks wil onderwijzen!

jan

03-06-2018 03:59
@BASTIAAN Hoe zou Job van de Schepping en zondeval hebben moeten weten?
We weten niet waar hij woonde, of hij een Israeliet was, net zomin weten we dat over de vrienden.
We weten dat hij God kende. Maakt dat hem automatisch een Israeliet?

BASTIAAN

02-06-2018 09:42
Het boek Job is voor mij een veelgelezen intrigerend verslag dat de strijd tekent van een gelovige met zijn grootste tegenstander op aarde: satan.

Het heeft mij altijd verbaasd dat Job pas door kreeg dat het satan was die Job kwelde met lijden/ziekte toen God tot Job ging spreken: Job 38-42.

Had Job dan nooit eerder gehoord hoe satan ook Adam en Eva testte? Genesis 3.

God herstelde Job glansrijk in zijn gezondheid en eer toen hij aan Hem zijn tekortkomingen beleed. Job 42.

Hoe dan ook: Aan Job hebben we te danken dat we een kijkje in de hemel krijgen en lezen in zijn boek hoe satan met de zonen Gods toegang had tot Gods Troon en toestemming kreeg om Jobs geloof te testen! Dat lezen we dan ook in Job 1:7.

Satan is ook nu nog 2018 de grootste tegenstander van God/Jeshua en van Israël en Zijn Gemeente.

Waarom lijden ook de Rechtvaardigen? Waarom worden ook zij ziek en moeten lijden? Paulus geeft het antwoord: Vaak door eigen schuld omdat we Gods Geboden, die niet zwaar zijn, negeren. Roken, Alcohol, Drugs, een Zedeloze levensstijl, leugen en bedrog maken ons kandidaat van veel onheil en ziekten.

Hoe gaan wij eigenlijk aan het Avondmaal? Beproeven we onszelf wel of we in het geloof der Schriften gaan? 1 Corinthe 15 of leven we liever volgens het adagium van Frank Sinatra:

I Do It MY Way?

Wat probeert Paulus ons duidelijk te maken voordat we het Heilig Avondmaal met elkaar gaan vieren? 1 Korinthe 11:26 Want zo dikwijls gij dit Brood eet en de Beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

27 Wie dus op Onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. 28 Maar Ieder Beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker.

29Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.

30 Daarom...zijn er onder u Velen Zwak en Ziekelijk en er Ontslapen niet weinigen. 31 Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen.

32 Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.
Meer details in 1 Korinthe 10.

Maar hoe zat het dan met Paulus? Die leed toch ook? Zie 2 Korinthe 12:7 over het waarom:

Om het buitengewone van de openbaringen...Aha...
Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een Doorn in het vlees gegeven, een Engel Des Satans, om mij met Vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in Zwakheden nog meer roemen, opdat de Kracht van JeshuaHaMasjiach over mij kome.

10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van HEM, want als ik Zwak ben, dan ben ik Machtig!

Alleen Jeshua, de Zoon van God was in staat om satan te pareren/overwinnen met het Woord van God tijdens Zijn verzoeking in de woestijn. Mattheus 4 en ook aan het Kruis van Golgotha toen Hij hevig leed, maar triomfantelijk uitriep: Het is Volbracht!!! Johannes 19:30...

Toen Jeshua dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Wat leert Paulus verder in Kolossenzen 2:15...Hij heeft daar de overheden en machten Ontwapend en Openlijk Tentoongesteld en zo over hen Gezegevierd!!!

Jeshua geeft ons als eenvoudige gelovigen Kracht om ook satan en zijn demonenleger in Jeshua’s Naam boven alle Naam [Filippenzen 2] te weerstaan: Lucas 10:19... Zie, IK heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en NIETS zal u enig kwaad doen.

Jakobus 4:7...Onderwerpt u dus aan God, JHWH, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Hoe moeten we dat dan doen?

Efeziërs 6:13...Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de Boze Dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, Stand Te Houden.

Corrie Ten Boom leerde mij persoonlijk tijdens een vakantie om de duivel altijd als een verslagen vijand te zien> Jeshua is Overwinnaar was haar vaste overtuiging!!!

Komen we dan nooit van dat Serpent af? Zeker wel!!

Jeshua smijt straks als Hij wederkomt in Jeruzalem [Zachariah 14 en Handelingen 1] satan straks voor Eeuwig in het Hellevuur:

Openbaring 20:10...en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de Poel Van Vuur en Zwavel, waar ook het beest [Openbaring 18:4] en de valse profeet zijn [3x raden wie dat is] en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in Alle Eeuwigheden. AMEN!

M. van Putten

16-09-2015 03:37
In Les 1 ga ik daar verder op in en ook in opvolgende lessen. Hopelijk worden uw vragen dan beantwoord. Zo niet, dan zie ik dat graag.

dirk jan pegels

15-09-2015 12:51
is het kwaad dan ook een orde in de schepping van GOD.
het moet toch ergens vandaan komen.satan is een engel die jaloers geworden is en wilde zoals god zijn, wij willen toch ook meer op de Here Jezus gaan lijken. mag ik hier over uw reaktie. een br.gr dj