#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Opinie

‘Staat Israël groot gevaar voor Joden’

Het oprichten van de staat Israël vóórdat de Messias op aarde verschijnt, brengt Joden in groot gevaar. Directeur Ton Stier van de op verspreiding van de Bijbel onder Joden gerichte stichting Israël en de Bijbel herinnert in Het Zoeklicht aan die waarschuwing van anti-zionistische Joodse orthodoxie in de 19e eeuw. Die waarschuwing wordt nu bewaarheid, constateert hij.

In een speciaal nummer over Israël komen overigens verschillende geluiden aan bod. Terwijl volgens Stier de terugkeer van Joden naar het land wel is voorzegd, maar daarmee geenszins als zegen beloofd, vindt ds. Willem Glashouwer (president van Christians fot Israël International) dat men moet doorgaan met christelijk helpen bij die terugkeer.

Maar Stier citeert rabbijn Loddy van de Kamp: “De stemming was er na de tweede wereldoorlog niet naar die oude discussie (wel of niet naar Palestina gaan, red) weer op te rakelen. Kritische vragen stellen bij staat Israël zou de vijand alleen maar in de kaart spelen.” Maar Van de Kamp verbaast zich wel erover dat orthodoxe christenen klakkeloos de seculiere staat Israël als vervulling van Bijbelse profetieën beschouwen, zonder oog te hebben voor het atheïstische gedachtegoed van het zionisme.

Volgens Stier hebben veel door christenzionisten aangehaalde profetieën, die in deze tijd in vervulling zouden gaan, betrekking op de periode na Christus’ wederkomst. Liefde voor Israël, zegt hij, betekent zorgvuldig omgaan met de duiding van de profetieën. “Zeker als we op basis van verkeerde uitleg, een valse verwachting wekken over een vermeend onbezorgd wonen van Joden in Israël.

Nergens vinden we trouwens in het Nieuwe Testament een oproep om naar Israël terug te keren. De boodschap aan Petrus en zijn Joodse volksgenoten, die grotendeels vanuit de diaspora in verband met het Pinksterfeest Jeruzalem bezochten, luidde: ‘Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten door de eeuwen heen (Handelingen 3:19-21).”

Reageren


M. van Putten

16-09-2015 03:31
Het Scheppingsprincipe is dat eerst het stoffelijke komt en dan pas het geestelijke. Natuurlijk willen veel gelovigen graag dat het andersom is of dat alles ideaal geschiedt, maar kan iemand wederomgeboren worden als deze niet eerst fysiek uit een vrouw wordt geboren? Zelfs de Here Jezus volgde dat principe al had dat ideaal genomen niet nodig geweest.

Overigens wordt in dit artikel niet genoemd waar de behoefte voor een eigen staat vandaan kwam. Komt dat niet door de vervolgingen en later uitroeiing van het Joodse volk in Europa tijdens de afgelopen eeuwen?

JP

14-09-2015 04:08
"En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn" (Lucas 21:24)

Hieruit blijkt dat ze niet voor altijd zijn weggevoerd. Daarnaast is het erg flauw om het OT en het NT te scheiden. Veel profetieën uit het OT zijn nog niet vervuld en komen soms ook niet in het NT voor, worden ze dan niet meer vervuld? Nee, God heeft die profetieën gesproken en we mogen er vanuit gaan dat die allemaal ooit zullen uitkomen.

Linda

14-09-2015 03:33
Jeremia 16:14-21

"De dag zal komen-spreekt de Heer-dat er niet meer word gezegd: "Zo waar de Heer leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd", maar "Zo waar de heer leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij het verdreven had". Ik zal hen terug brengen naar hun land, daar ik hun voorouders gegeven heb. Ik laat vissers komen om hen te vangen-spreekt de Heer-, en daarna laat ik jagers komen om hen op elke berg en elke heuvel, zelfs in de rotskloven op te jagen. Ik zie alles wat ze doen, niets is voor mij verborgen, hun wandaden ontgaan mij niet. Daarom zal ik heb eerst dubbel laten boeten voor hun wandaden en zonden, omdat ze mijn land hebben volgezet met die gruwelijke en levenloze afgodsbeelden en het zo hebben ontwijd'