#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Manna

De Bijbel - deel 5 van 6

De Bijbel in vogelvlucht!

Lezen: Psalm 136

Vers voor vandaag: "Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid." (Psalm 136:1)

De Bijbel in vogelvlucht
Vandaag wil ik u graag een overzicht laten zien van de hele Bijbel (het Oude Testament en het Nieuwe Testament) op één pagina. Zo'n overzicht kan helpen om de Bijbel beter te begrijpen doordat wij gebeurtenissen eerder in hun kader kunnen plaatsen.

A. Het begin (Genesis 1:1-11:32)
Schepping, zondeval, zondvloed, begin der volkeren.

B. De aartsvaders (Genesis 12:1-50:26)
Abraham, Isaäk, Jakob, Jozef.

C. Egypte en de uittocht (Exodus)
Mozes, de tien plagen, de uittocht, de wet.

D. Omzwervingen in de woestijn (Leviticus, Numeri, Deuteronomium)
Voorschriften, de twaalf verspieders, de dood van Mozes.

E. Verovering van het beloofde land (Jozua)
Overtocht over de Jordaan, de val van Jericho, de verdeling van het land.

F. De tijd van de Richteren (Richteren, Ruth, 1 Samuël 1:1-8:22)
Onder andere Gideon en Simson.

G. Saul, de eerste koning (1 Samuël 9:1-31:13)
Samuël, Saul, David en Goliath, David op de vlucht.

H. Het koninkrijk onder David en Salomo (2 Samuël, 1 Koningen 1:1-11:43, 1 Kronieken, 2 Kronieken 1:1-9:31)
David wordt koning over Juda en later over geheel Israël; David vestigt zich in Jeruzalem; de zonde met Bathséba; rebellie van Absalom; Davids dood; Salomo wordt koning; de bouw van de tempel; dood van Salomo.

I. Twee koninkrijken (1 Koningen 12:1-22:54, 2 Koningen, 2 Kronieken 10:1-36:23)
Vele koningen. Een donkere tijd waarbij beide koninkrijken zich telkens opnieuw afkeren van God. De tijd van de profeten. Samaria wordt ingenomen door Assyrië, verwoesting van Jeruzalem.

J. In ballingschap (2 Koningen, 2 Kronieken)

K. Terugkeer naar Jeruzalem (Ezra, Esther, Nehemia)
Diverse groepen keren terug, bouw van de tempel, herbouw van de muur van Jeruzalem.

L. Geboorte, bediening, dood en opstanding van Jezus Christus (Matthéüs, Marcus, Lucas, Johannes)

M. De Gemeente (Het Nieuwe Testament van Handelingen tot en met Judas.)

N. De toekomst (Openbaring)

De dichterlijke boeken en de wijsheidsliteratuur (Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied) zijn ontstaan in de tijd van de koninkrijken, de ballingschap en de terugkeer. De profeten (Jesaja tot en met Maleachi) hadden hun bediening in de tijd van het verdeelde koninkrijk, de ballingschap en de terugkeer.

Toepassing: Lees bovenstaand overzicht een aantal keer zodat het zich 'vastzet' in uw geheugen. U zult er veel plezier van hebben bij het bestuderen van de Bijbel.

Gebed: Heer, het is fantastisch om Uw hand te zien in de geschiedenis van het Joodse volk, de heilsgeschiedenis en de geschiedenis van de eerste Gemeente. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

17-01-2019 01:08
Beste Anne Salomons, u zoekt de waarheid van het Boek Openbaring op een website ipv in de Woorden van Jeshua in Openbaring?

Met het Boek Openbaring waarvan Jeshua zelf de Auteur is Openbaring 1:1 werd de Canon van de Bijbel afgesloten! Dat kunnen we dan ook lezen in Openbaring 1:11... Jeshua is de Alfa en de Omega de A-Z.

U schrijft: " Met dien verstande dat het boek Openbaring geen toekomst meer is. Jezus zei 2000 jaar geleden aan het begin en het eind van Openbaring dat Hij spoedig zou komen en spoedig is spoedig, daar kan ik met de beste wil van wereld geen 2000 jaar van maken."

Jammer dat u naar mensen en verkeerde predikers luistert. Als u het Boek Openbaring zelf grondig doorlees met een kladblok en een pen dan zouden veel u nu nog verborgen zaken duidelijk worden.

Vast staat Jeshua zal als Koning/Masjiach in/van Israël verschijnen in heerlijkheid en elk oog zal Hem zien. Lees Mattheus 24:30, Handelingen 1 en Openbaring 1:7.
Jeshua zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Mattheus 25 en 2 Timotheus 4 en Openbaring 20. Jeshua' s wederkomst in Jeruzalem zal onverwachts komen. Mattheus 24:44 en 1 Thessalonicenzen 5:2.

Nu uw prangende vraag: "Jezus zei 2000 jaar geleden aan het begin en het eind van Openbaring dat Hij spoedig zou komen en spoedig is spoedig, daar kan ik met de beste wil van wereld geen 2000 jaar van maken."

Ik las hierover voor mijzelf een compact en overtuigend antwoord in een boek van C.H. Welch: Deze Profetie:

De woorden Weldra en is Nabij die Johannes schreef in AD 96 werden niet geschreven vanuit het standpunt van het jaar 96, maar vanuit het gezichtspunt van waaruit de visioenen werden gezien, dat is de dag des Heren, niet de zondag zoals in kerken wordt geleerd, maar de dag des Oordeels dat is het grote onderwerp is van het laatste en beste Boek van de Bijbel met daarop aansluitend de komst van een nieuwe hemel en aarde. Openbaring 21 en 22.

De Boodschap in Openbaring luidt dan ook dikwijls...Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom IK spoedig tot u om u te oordelen. Openbaring 3:11. enz.

Dit SPOEDIG moet in hetzelfde licht gezien worden als de Woorden van Jeshua in Openbaring 11:14.

Om ons op het hart te drukken spreekt Jeshua in het laatste Hoofdstuk van Openbaring 22:7, 12, 20, nogmaals 3x vanuit het toekomstig perspectief over de Dag van het Oordeel die er aan komt en wij gelovigen gemaand worden gereed te zijn voor Zijn Komst in Heerlijkheid. Openbaring 14 en Zachariah 14.

Lees hardop...Openbaring 7 en 19. Lees ze goed en vertel uw bevindingen aan uw vrienden en bekenden.

Gij zult mijn Getuigen zijn: Handelingen 1. Zegt het voort!

Het Boek Openbaring hebben wij al Tig keer gelezen en elke keer wordt ons veel duidelijker. Studeer!!! Psalm 119: 97-104.

Anne Salomons

20-10-2017 02:31
Met dien verstande dat het boek Openbaring geen toekomst meer is. Jezus zei 2000 jaar geleden aan het begin en het eind van Openbaring dat Hij spoedig zou komen en spoedig is spoedig, daar kan ik met de beste wil van wereld geen 2000 jaar van maken. En als aan het begin en aan het einde van Openbaring alles vervuld is, dan is ook alles wat er tussenin staat vervuld....eenvoudiger kan ik het niet maken! www.zoekdewaarheid.nl

Roger lacquet

16-10-2017 07:17
Zeer overzichtelijk zo heeft men in vogelvlucht een idee ovrr het chronologisch verloop in de Heilige Schrift, om verder te studeren.