#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Positief leven

Slechts tien dingen goed doen!

Weten wat goed is, en dat doen, is levenskunst!

Het leven kan soms behoorlijk gecompliceerd zijn. Toch kunnen we het gecompliceerde leven samenvatten in tien belangrijke punten.

Vindt u dat te gemakkelijk? Denk dan eens aan kleuren. Het menselijke oog kan miljoenen kleuren waarnemen, maar al die kleuren zijn opgebouwd uit maar drie grondkleuren (rood, blauw en geel) en twee tinten (zwart en wit). Alle muziek waar we van genieten is gebaseerd op zeven noten. Al ons gecompliceerde rekenwerk kunnen wij terugbrengen tot tien cijfers. En computerprogramma’s zijn gebaseerd op maar twee mogelijkheden: 0 en 1.

Met andere woorden: het is heel goed mogelijk het gecompliceerde leven terug te brengen tot de essentie en dan te gaan werken aan deze essentiële punten en te verwachten dat dit invloed zal hebben op het hele leven. Hier volgen die tien punten - zonder verdere uitleg - om over na te denken.

1. Leef in vrede met uzelf.

2. Wees gedisciplineerd.

3. Leef gezond.

4. Houd uw partner in liefde vast.

5. Schenk uw kind(eren) liefde en tijd.

6. Leef in harmonie met de mensen om u heen.

7. Geef minder uit dan binnen komt.

8. Doe uw werk met enthousiasme.

9. Leef vol verwachting.

10. Geloof in God.

Geef u zelf eens een ‘rapportcijfer’ voor elk van deze tien punten en besluit dan om twee dingen te veranderen of te verbeteren.

==========================================================

Weten wat goed is, en dat doen, is levenskunst.
Otto Heuschele

Reageren


BASTIAAN

04-04-2019 08:16
Otto Heuschele heeft nagedacht over: Weten wat goed is, en dat doen, is levenskunst!

Tof!!! Mijn lijstje en volgorde ziet er toch iets anders uit:

1* Het verbaast me dat OTTO Geloof in God op de 10-de plaats noemt. Trouwens: Welke God? De God van Israël, de God van de Bijbel is de ware God. Spreuken 8.

2* Leef vol verwachting naar het Rijk Gods. Openbaring 21 en 22. Bidt tot God in de Naam van de Here Jeshua dat je de bronnen van Kennis, Wijsheid en Onderscheiding in de Bijbel mag leren ontdekken en eigen maken. Bestudeer de Torah, Spreuken, Prediker, Hooglied en de Bergrede Mattheus 5-7 van Jeshua als fundament.

3* Leef Gezond. Hoe? Lees Leviticus 11 voor alle details. Een blij hart bevordert de genezing.

4* Wees gedisciplineerd. Maak iedere dag een plan en voer dat uit. Denk aan de drie R' s!!! Rust -Reinheid en Regelmaat. Keep the Middle Of The Road!!!

5* Leef in vrede met u zelf: Onderzoek alle dingen en behoudt het goede.Thessalonicenzen 5:21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
1 Timotheüs 4:8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.
1 Johannes 3:20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.

6* Leef in harmonie met de mensen om u heen. Ja, maar hoe? Romeinen 12:17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: [Psalm 94] Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

7* Houd uw partner in liefde vast zoals Genesis 2 en 3 dat leert en Jeshua dat herhaalt in Mattheus 19 en Johannes 4. Slechte omgang bederft goede zeden leert Paulus in 1 Corinthe 15:33.

8* Schenk uw kind(eren) liefde en tijd. Alle goede tips leest in het apocriefe boek Jezus Sirach en de Spreuken en Prediker en Hooglied van Salomo.

Jeshua zegende de kinderen, Hij doopte/besprenkelde hen niet. Zing en Musiceer vaak met de kinderen. Leer ze het blijde koortje:

Wees welkom, wees welkom o Vredevorst, in de Naam van de God van Israël! 2x
Refrein: Hosannah, Hosannah, de Koning van Israël! 2x

Lucas 18:15 En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen.
16 Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.
17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.

9* Geef minder uit dan binnen komt? Jeshua leert:

Lukas 6:38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
Lukas 8:18 Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen worden.
Lukas 11:9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

10* Doe uw werk met enthousiasme.
Voor de blijmoedige is het altijd feest!!!
Zalig die nu treuren, u zult vertroost worden.

1 Petrus 1:6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen...8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde!!!