#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Leiding geven

Spreken - 7 tips

Hoe goed de boodschap ook is, de ‘verpakking’ geeft vaak de doorslag!

============================================================
De studies leiding geven worden iedere ZATERDAG op de site geplaatst en zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen: de leider, de organisatie en de mensen. Afwisselend komen onderwerpen uit deze drie hoofdgroepen aan de orde. Klik op 'Praktisch' om een overzicht te zien van studies die aan de orde komen.
=========================================================

DE MENSEN

Twee mensen hebben exact hetzelfde plan. De ene persoon weet het plan heel levendig te omschrijven; zijn ogen fonkelen; zijn handen proberen te illustreren wat hij zegt; hij maakt de indruk vast te geloven in datgene wat hij voorstelt.

De tweede persoon is veel nauwkeuriger en exacter. Hij laat cijfers en statistieken zien. Zijn betoog is goed onderbouwd, maar zijn verhaal is ‘droog’. Het lijkt alsof hij het heeft over iets wat hem niet aangaat.

Wie van de twee heeft de meeste kans om goed te communiceren en anderen te motiveren?

Hoe goed een boodschap is, doorslaggevend is vaak de manier waarop die boodschap gecommuniceerd wordt. Doorslaggevend is vaak de ‘verpakking’.

1. Geloof in wat u zegt
Zo niet, zeg dan niets. Uw toehoorders merken heel gauw of iets uit uw hoofd of uit uw hart komt.

2. Wees goed voorbereid
Natuurlijk is het in spontane situaties niet altijd mogelijk voorbereidingen te treffen. Dat doet echter niets af aan het feit dat een goede voorbereiding vaak het halve (communicatie-)werk is. Als u de gelegenheid hebt probeer dan van tevoren te overdenken wat u precies wilt communiceren en aan wie.

3. Laat uw gezicht spreken
Uw gezichtsuitdrukking moet in harmonie zijn met uw boodschap. Sterker nog uw gezicht moet uw boodschap onderstrepen. Een ‘open gezicht’ is altijd goed.

4. Zoek oogcontact
Kijk de persoon of personen tot wie u zich richt altijd recht in de ogen. Dat geeft kracht aan uw boodschap en het geeft de toehoorders het gevoel dat u hen serieus neemt.

5. Beweeg
Gebruik uw handen om te illustreren wat u bedoelt.

6. Straal gezag uit
Hoe u staat of zit vertelt veel over uw vertrouwen in datgene wat u probeert te communiceren. Ingezakte schouders en handen in de broekzakken communiceren geen zekerheid en enthousiasme.

7. Vind de juiste stem
Praat rustig en weloverwogen. Een lage stem communiceert eerder gezag en autoriteit dan een hoge stem. Varieer de intonatie en benadruk dingen waarop u extra de aandacht wilt vestigen door te pauzeren, harder te spreken, langzamer te spreken of te fluisteren

Bottom-line: Hoe goed de boodschap ook is, de ‘verpakking’ geeft vaak de doorslag.

===============================================

Een woord, in de juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.
Spreuken 25 :11

Reageren


BASTIAAN

02-06-2019 08:19
Goeie Tips.

Nog een dan: Van de bekende Engelse Evangelist Smith Wigglesworth, apostel van het geloof [lees dit boek] leerde ik hoe de boodschap van de Here Jeshua Vurig te Verkondigen.

1* Lees jezelf vol met het Woord van God.
2* Denk je zelf helder. Zet de hoofdpunten op een rij.
3* Bidt jezelf warm. Vertrouw op Hulp Heilige Geest.
4* U zult uzelf ervaren als een vat wat op barsten staat...Schiet dan pas los.
5* Verwacht grote dingen van God - Doe grote dingen voor God.

Alle details in Handelingen 4:13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij Ongeletterde en Eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden
hen, dat zij met Jeshua geweest waren; en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden zij er niets
tegen inbrengen.

4:15 En na hun geboden te hebben buiten de raadzaal te gaan, overlegden zij met elkander, en zij zeiden: Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er een kennelijk Wonderteken door hen verricht is, is Duidelijk aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen
het Niet loochenen; maar om te voorkomen, dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, laat ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze Naam.

4:18 En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jeshua.

4:19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want wij kunnen Niet Nalaten Te Spreken van wat wij gezien en gehoord hebben.


4:21 Maar zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar zij geen vorm konden vinden om hen te straffen - en wel om het volk; want allen verheerlijkten God om hetgeen er geschied was; want de mens, aan wie dit teken der genezing verricht was, was boven de Veertig jaar.

4:24 En toen dezen het hoorden, verhieven zij Eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is; die door de Heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht?

4:26 De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de
oversten zijn tezamen vergaderd Tegen de Here en tegen zijn Gezalfde. [JESHUA] [OOK NU IN 2019]

4:27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jeshua, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou.

4:29 En nu, Here, let op Hun Dreigingen en geef Uw Dienstknechten met alle Vrijmoedigheid Uw Woord te Spreken, doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat Tekenen en Wonderen Geschieden door de Naam van uw heilige knecht Jeshua.

4:31 En terwijl zij Baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, Bewogen; en zij werden Allen Vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord Gods met Vrijmoedigheid.

LEES ZELF MAAR VERDER...