#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Manna

Vergeving - deel 9 van 9

Als wij onze zonden te belijden, dan vergeeft God ons die zonden!

Lezen: Psalm 26:1-12

Vers voor vandaag: “Ik echter wandel in onschuld.” (Psalm 26:11a)

Volkomen rein
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

Als wij onze zonden te belijden, dan vergeeft God ons die zonden.
Hij reinigt ons.
Waarvan?
Van de zonden die wij belijden?
Ja, maar niet alleen dat.
Let u eens goed op wat er staat.
Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid.

Als wij God alle zonden belijden die ons in gedachten komen, dan reinigt Hij ons niet alleen van de zonden die wij belijden, maar van alle ongerechtigheid. Ook van die zonden waarvan wij ons niet eens bewust waren, of zonden die wij vergeten zijn.

Als wij onze zonden belijden en oprecht verlangen naar een zuivere relatie met God, dan vergeeft God ons niet alleen die zonden, die wij belijden, maar Hij reinigt ons van alles wat tussen Hem en ons instaat. Hij maakt ons dan volkomen rein.
Niets staat de relatie met Hem nog in de weg.
Hand in hand met Hem mogen wij door het leven gaan.
Dan kunnen wij pas echt beantwoorden aan het doel van ons bestaan.

Is er iets dat nu uw relatie tot God in de weg staat?
Misschien helpt het u om een stuk papier te nemen en daarop alle zonden te schrijven die uw relatie tot God nu in de weg staan.
Schrijf alles op wat u in gedachten komt.
Belijd heel specifiek en concreet iedere zonde.
Vraag God u te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid.
Aanvaard daarna met beide handen de vergeving die God aanbiedt.
Verheugt u in het feit dat er niets meer tussen u en God instaat. Vernietig daarna de lijst.
Uw zonden - wat die ook zijn - liggen nu in de diepten der zee (Micha 7:18,19).

Geestelijk ademhalen
Bill Bright, de oprichter van Campus Crusade for Christ International (in Nederland Agapè) noemde dat geestelijk ademhalen.
We ademen uit als wij onze zonden belijden en het onreine uit ons leven wegdoen.
Daarna ademen wij in wanneer wij ons leven opnieuw onder controle van God stellen.
Bewust geestelijk ademhalen kan zo een heel belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven worden. Net zo vanzelfsprekend als wij ademhalen mogen wij leven met God.

Toepassing: Misschien wilt u vandaag doen wat hierboven gesuggereerd wordt. Neem een stuk papier en schrijf daarop alles wat uw relatie tot God in de weg staat. Belijd die zonde(n) en leef vanuit de vergeving die God u aanbiedt.

Gebed: Heer, dank U dat niets tussen U en mij hoeft in te staan. Amen.
 
© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

14-05-2019 08:30
BESTE ALBERT

In Johannes 8:3 lezen we: En de Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten tot JESHUA een vrouw, in OVERSPEL gegrepen.

4 En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande.

5 En Mozes heeft ons in de TORAH/Wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?

6 En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jeshua, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.

7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van Ulieden Zonder Zonde is, werpe eerst den steen op haar.

8 En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.

9 Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jeshua werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.

10 En Jeshua, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld?

11 En zij zeide: Niemand, Here! En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en ZONDIG NIET MEER."

M.A.W. ALBERT ook als Jeshua onze zonden vergeven heeft kunnen wij als gelovigen weer in de fout vallen en opnieuw zondigen.

Daarom moeten wij de Here God dagelijks in HET ONZE VADERGEBED bidden in de Naam van Jeshua: Bewaar ons voor de verzoeker, satan, die er dagelijks op uit is om ook gelovigen, OOK MIJ te verleiden tot zonde[n].

Psalm 119 helpt ons op weg om een rein leven te leiden:

8 Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer.

9 Waarmede zal de jongeling Zijn Pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.

10 Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw TORAH/Geboden NIET afdwalen.

11 Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.

12 HEERE! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen.

13 Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten Uws monds.

14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom.

15 Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten.

16 Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw Woord zal ik niet vergeten.

Beste Albert, lees nog eens goed hardop de Woorden van Jeshua wat Zijn eindoordeel is over alle [ook afvallige] christelijke zondaren zoals Judas de dief in Openbaring 22:12...!

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te
vergelden, naardat zijn werk is.

Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het begin en het einde.

Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen
hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de
moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de LEUGEN liefheeft en doet.

Ik, Jeshua, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de Gemeenten. IK Ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

BASTIAAN

01-11-2017 01:06
Albert schreef: 01-11-2017 06:18 Wel w.s. 99% van de (wedergeboren) Christenen denken dat je steeds elke zonde moet ‘belijden’ voor God als je hebt gezondigd. Maar dat is onschriftuurlijk, en als je dit zegt wordt je massaal door de religieuze kliek uit de kerk geschopt. Maar laat iemand mij een ander vers zien als dat ENE vers 1...Joh1:9.

Albert, wat zou Paulus dan bedoeld hebben toen hij Romeinen 7 schreef?

18...Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.

Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de ?zonde, die in mij woont.

Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;

want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der ?zonde, die in mijn leden is.

Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door ?Jezus? ?Christus, onze Here!

Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der ?zonde.

vader Jakob

01-11-2017 11:13
Daar is geen woord spaans bij, Albert!

Albert Boland

01-11-2017 06:21
Wow; ONCE AND FOR ALL TIMES Jesus totally finished our sins 2000 years ago, Hebr 10:10,12,14,17 but also in 8:12,13, 9:12,14,15... 26,27,28
10:17-2,22, 12:23, Kol2:13. He is NEVER NEVER NEVER angry again, that WAS in the OT, Halleluuujah! So HE Himself will never give tsunamis, sicknesses, storms to 'educate' or 'punish' us! Neverrr! No OT wrong mixture teachings with a 'much better covenant'! Glory to Jesus and His Finished Work, for ever and ever!
(Only, very soon He will come to judge with the perfect LAW (His iron rod). Maranatha Jesus!)

Albert

01-11-2017 06:18
Wel w.s. 99% van de (wedergeboren) Christenen denken dat je steeds elke zonde moet ‘belijden’ voor God als je hebt gezondigd. Maar dat is onschriftuurlijk, en als je dit zegt wordt je massaal door de religieuze kliek uit de kerk geschopt. Maar laat iemand mij een ander vers zien als dat ENE vers 1Joh1:9 (waar deze hele foute, maar helaas heel belangrijk geworden doctrine op gebaseerd is), om je zonden te belijden om reden dat je vergeving van zonde(n) t.o. God krijgt!
Natuurlijk reageren mensen meteen met bijv. o.a. Jac5 waarin wordt gezegd ‘...belijdt elkander je zonden’, maar nogmaals dit is niet t.o. God! Dan Joh16, ‘..de Heilige Geest zal (de wereld!! dus niet: gelovigen) overtuigen van zonde (enkelvoud! niet elke individuele zonde!). Dit vers wordt ook zo misbruikt!
Men leest o.a. Romeinen dan eveneens totaal verkeerd, maar die brief heeft het 47 keer over de zonde (enkelvoud, van je positie dus, vanuit Adam, GEEN werkwoord) en maar twee keer over zonden (meervoud) die we DOEN (werkwoord).
Terwijl 99% van de Christenen dat PRECIES OMGEKEERD (willen) lezen, door verkeerd onderwijs, hardheid van het hart en traditie (‘...welke het Woord of geen effect maakt’, zegt Jezus in Mark7 uit mijn hoofd), en veel gelovigen zijn totaal geestelijk dyslectisch geworden hierdoor!

De meeste Christenen geloven en waarderen de Bediening van Zijn Geest niet! Omdat ze ‘voelen’ dat de Heilige Geest ze veroordeelt, hen rottig, onwaardig, minderwaardig en veroordeeld laat voelen. Dat Hij constant critiseert en zonde voor je opzoekt enz... Maar dit is uit de hel deze leer, en dan kennen we het Karakter van God niet, wat het Nieuwe Verbond ons steeds openbaren wil.
Daarom betekent hst 16 van Johannes dat de Geest wil OVERTUIGEN van EEN zonde: en dat is die ene zonde dat ze (de wereld!) niet geloven in Jezus als Heiland en Heer!

ALLE zonde(n) is REEDS AFGEHANDELD, zonde is geen PUNT meer voor God; Jezus is ons een vloek geworden! Hallelujah!!!! Eén druppel Bloed was meer dan genoeg voor alle aanklachten van de hel! Jezus rekende af met DE ZONDE VAN DE TOTALE WERELD, GERED OF NIET GERED! Zelfs ook voor de zonde van de mensen die Jezus (nog) niet accepteerden, is de zonde afbetaald geworden. Reeds! Voor altijd! De zonde is weggevaagd en mensen gaan niet naar de hel voor liegen en roof en pedofiel gedrag! Mensen gaan naar de hel (kiezen daar voor, God doet dat niet!) omdat ze Jezus afschrijven en verwerpen!
DAT IS DE ENIGE ZONDE DAT MENSEN IN DE HEL DOET BELANDEN!!!

Voor alle zonde is betaald, EENS en VOOR ALTIJD (Hebr10:10,14,12:23 enz) door Jezus, en daar getuigd de Geest van! Dat je Jezus tot Persoonlijke Heiland en Heer moet maken, anders is dat je enige zonde...
Ook bij wedergeborenen dus! Het gaat niet om individuele zonden! De reden waarom je geen geld geeft aan Gods Koninkrijk (meer dan een tiende die je MAG geven), of dat je steelt of dat je iets NIET doet (Jac) is dat je Jezus niet vertrouwt.

De Geest wil iedereen TERUGBRENGEN NAAR (een intieme, realistische en voortdurende relatie) JEZUS Zelf!!!

In Hebr9 en 10 laat de Geest ons liefst minstens vijf keer zien waarom het Nieuwe Verbond totaal anders is als het Oude Testament (verbond). Het gaat niet meer om ‘opnieuw en opnieuw en opnieuw’, zoals in het Oude Verbond, nee: EENS EN VOOR ALTIJD!!!
Wat gebeurt er trouwens als je je zonde NIET belijdt? Je kan zelfs niet bij benadering zeggen welke en hoeveel zondeN je doet of zelfs DENKT! Onmogelijk!
Dus wat doen we dan, als t fout gaat? Dan zijn we eens met wat God zegt over zonde(n), we ‘belijden’ (om dat verkeerd gebruikte woord nu te noemen), we gaan acoord: ‘Ja Vader, U hebt gelijk; en Uw Zoon is daarvoor gestorven, prijs Uw Naam!’ En zo handelen we de aanklacht(en) van die vuile leugenaar af, en gaan we in het Licht wandelen!

Als we dit gaan vatten (in OPENBARING! Van de Geest en Zijn Woord) zal ons leven TOTAAL VERANDEREN, hallelujah!!!

Over 1Joh1:9 is een heel dominante DOCTRINE losgelaten door de religie!
Maar NIET door God, die alleen maar GOED is! I KNOW YOU LOVE ME:
...when YOU said it is DONE zie video Hillsong:
http://www.youtube.com/watch?v=eOY0mjjmx8Y

Hoe werd ik trouwens gered? Niet door het ‘belijden’ van mijn zonden, maar door te belijden (= erkennen, er mee eens zijn!) dat JEZUS mijn Verlosser en Heer is! Rom10:8-16. Amen.