#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Geruchten van oorlogen

Politieke leiders in heel Europa hebben de afgelopen dagen, na de aanslagen in Parijs, bewust het woord 'oorlog' in de mond genomen. Waarschijnlijk hebben ze dat met elkaar afgesproken. Ik moest natuurlijk denken aan wat Jezus zegt in Mattheus 25:6. Ook zult gij horen over oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet gebeuren … maar het einde is het nog niet.

We leven in verschrikkelijke tijden. Met grote inspanningen proberen wij uit een economisch dal te kruipen, we worden overspoeld met zoveel vluchtelingen dat alle goede bedoelingen om mensen in nood te helpen dreigen vast te lopen en we moeten aanzien hoe jonge IS mannen willekeurig om zich heen schieten in een poging zoveel mogelijk, voor hen onbekende mensen, te doden. Wat voor satan moet je in je hoofd hebben om zoiets te doen? Wat zijn dit voor verduisterde figuren die de westerse samenleving willen vernietigen om hun duivelse ideologieën door te voeren?

Jezus zegt ons echter dat wij ons niet moeten verbazen. Die dingen, en nog veel erger, zullen aan Zijn wederkomst vooraf gaan. Dat is slecht nieuws en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat wij nog veel pijn en ellende zullen zien en mogelijk ook persoonlijk moeten verdragen. Het goede nieuws is dat Jezus terug komt. Dan zal Hij de schapen van de bokken scheiden en tot hen in wie Hij een welgevallen heeft zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af (Mattheus 25:34).

Jezus zei ook: Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen (Mattheus 24:44)

Parijs is een oproep voor christenen om extra waakzaam te zijn en vol verwachting uit te kijken naar Zijn wederkomst. Amen, Kom, Here Jezus! (Openbaring 22:20)

Leo Habets
Uitdaging


Reageren