#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

‘Pas op voor buiten-Bijbelse ‘profetie’

Voor ‘buiten-Bijbelse openbaring’, waarmee moderne profeten gelovigen van Gods Woord aftrekken, moet men oppassen. Dat zegt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht. Hij beantwoordt een vraag over gemeenten waarin wordt geprofeteerd. Krijgen we een Bijbel+evangelie? vroeg een lezer.

Niemeijer heeft het kennelijk niet zo op hedendaagse profeten en doceert dat het Hebreeuwse woord letterlijk ‘spreker’ betekent. Profeten van nu kunnen wat hem betreft alleen degenen zijn die Gods Woord verkondigen onder gelovigen. Als de regel uit Deuteronomium dat valse profeten (wier boodschap niet uitkwam) gedood moesten worden, vandaag werd toegepast in gemeenten waar veelvuldig wordt geprofeteerd, zal waarschijnlijk geen enkele ‘profeet’ het meer wagen een profetie door te geven, zegt de auteur. Hij verwijst ook naar de tekst in Hebreeën dat voorheen profeten spraken maar tegenwoordig de Zoon. Diens komst is door profeten in het Oude Testament aangekondigd. Alle voorschriften voor de gemeente vindt men in het Nieuwe Testament, waarvoor apostelen en profeten het fundament legden, zegt Niemeijer. Nu de Bijbel compleet is, mag daar niets meer aan toegevoegd of afgehaald worden. “Alles wat God mij heeft te vertellen, staat in de 66 boeken van de Bijbel. De Bijbel is Gods complete Woord en hier moeten we het mee doen”, schrijft hij.

En nu de Bijbel compleet is, zal niemand meer op mogen staan en zeggen: ‘Dit is het Woord des Heeren’, waarna een door de ‘profeet’ gesproken buiten-Bijbels betoog volgt, aldus Niemeijer. “In die zin zijn er vandaag geen profeten meer.” En hij waarschuwt dat kort voor de wederkomst van Christus volgens de Schrift vele valse profeten zullen opstaan.

Reageren


Charles

11-12-2015 09:54
Het woord voor profeet in het Hebreeuws is `NANIY’ en betekent inderdaad ´SPREKER’ . In 1 Sam 9:9 lezen we echter dat ´profeet ´en die tijd een modern woord was voor een ´ ZIENER’ (Hebr RA ‘ AH) . ´Want de profeet van tegenwoordig werd vroeger ziener genoemd.´(1Sam. 9:9).
Een profeet is dus iemand die spreekt wat God hem heeft laten zien . Daarbij gaat het echt niet alleen om het openbaren maken van Gods waarheid . God stelt door profeten vaak ook de zonden van leiders van het volk aan het licht. Zoals in 2 Sam. 12 waar de profeet Nathan van God David moet bestraffen om zijn zonde met betrekking tot Bathseba die vrouw van Uria.
Door de beteknis van het woord profeet te verengen tot alleen maar het verkondigen van Gods Woord, verschuift ds. Niemeijer de bediening van de profeet naar die van de evang list en de leraar. Immers deze verkondigen ook Gods Woord .
Daarnaast ziet Niemeijer over het hoofd dat er gewaarschuwd is voor de komst van VALSE PROFETEN EN VALSE LERAREN ( 2Petrus 2:1)
In het nieuwe testament ius het woord voor profeet PROPHETES en het woord voor valse profeet is PSEUDOPROPHETES . Het woord voor leraar DIDASKALOS en voor valse leraar PSEUDODIDASKALOS.
De woorden pseudoprophetes en pseudodidaskalos vinden we zoals we gezien hebben samen in 2 Petrus 2:1).
Natuurlijk deel ik de zorgen van Niemeijer over de vele ‘Bijbelse openbaringen die er van de daag de dag door de PSEUDO-profeten en de PSEUDO-leraren de gemeente van Jezus Christus binnen komen. En natuurlijk ben ik het met Niemijer eens dat de profeten vandaag de dag niets meer hebben en mogen toevoegen aan de inhoud van de 66 boeken van de Bijbel. Op het moment dat een profeet of een leraar dat doet wordt hij een PSEUDO, een VALSE.
Maar de ‘prophetes’en de ‘didakalos ‘ , dat zijn dus niet de VALSEN, maar de GOEDEN, vinden we in het Nieuwe Testament en op drie plaatsen samen. Teksten waaruit duidelijk blijkt dat de bediening van profeet als een aparte bediening staat naast de bediening van leraar, welke laatste toch op de eerste plaats degene is die verantwoordelijk is voor de verkondiging van het Woord waar Niemeijer over spreekt. Lees even met me mee:
´ Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar PROFETEN en LERAARS, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaën, de zoogbroeder van Herodes, d (Hand. 13:1)
´En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede PROFETEN, ten derde LERAARS, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen PROFETEN? Allen LERAARS? Allen krachten? (1Kor. 12:28-29 )
En Hij heeft zowel apostelen als PROFETEN gegeven, zowel evangelisten als herders en LERAARS om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, (Ef. 4:11-12)

Profeten zijn dus in het Nieuwe Testament gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus en om de heiligen toe te rusten .
Zolang heiligen nog (verder) toegerust moeten worden en zolang het lichaam van Christus nog verder opgebouwd moet worden – en wie durft dat te ontkennen - hebben we profeten nog steeds nodig.

Maar wat is dan de taak van een profeet als dat een andere taak is dan de verkondiging van Gods Woord voor de leraar.
Ik denk door wat God Hem heeft laten zien dingen te laten spreken in het persoonlijk leven van de heiligen, net zoals profeten in de tijd voor Christus dat deden .
Nu moet ik helaas constateren dat de valse leringen en valse profetieën meer en meer de gemeente binnen komen vanuit mensen die een leidinggevende positie hebben .
En vaak vraag ik me af hoe dat in vredesnaam mogelijk is en vaak zolang stand kan houden.

Misschien omdat er te weinig profeten zijn die door wat God hen heeft laten zien kunnen inspreken in het leven van leiders, zoals de profeet Nathan dat deed bij David.
Dus ik denk dat we in deze tijd dat het lijkt dat de valse profeten en de valse leraren bijna alles ongestoord kunnen doen de goede profeten keihard nodig hebben. En zou ik met Mozes willen zeggen:
´och, ware het gehele volk des HEREN profeten, doordat de HERE zijn Geest op hen gave! (Num. 11:29).

Een ding wil ik ds. Niemeijer nageven : door zijn zorgen om de valse profetie en de valse leer waar de gemeente meet te kampen heeft - een zorg die ik deel – toont hij dat hij een heel goede herder is , en geen valse. En dat met een dikke tien, een griffel. Ook dat mag gezegd worden!


frits

08-12-2015 11:52
Paulus schrijft toch aan de gemeente dat de gelovigen in tongen moeten spreken en profetie door geven.
Theo heeft dat nog nooit een profetie door gegeven. Hij weet dus niets van profetie af.