#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Manna

Jezus - deel 3 van 16

Profetieën werden vervuld in Jezus Christus, de Messias!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: "Dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan." (Matthéüs 26:56a)

We verwonderen ons over de meer dan 300 profetieën uit het Oude Testament die allemaal letterlijk vervuld zijn in Jezus Christus, de Messias.

De Geest des Heren is op Hem
"En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren." (Jesaja 11:1,2)
"Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb." (Matthéüs 3:16-17)

Aangekondigd door een boodschapper
"Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal." (Maleachi 3:1a)
"In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden." (Matthéüs 3:1-3. Zie ook Matthéüs 11:10)

Een bediening van wonderen
"Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen." (Jesaja 35:4b-6a)
"Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie." (Matthéüs 11:4b,5)

Triomfale intocht in Jeruzalem op een ezel
"Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong." (Zacharia 9:9)
"Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten. En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen, die voor Hem uitgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!" (Matthéüs 21:6-9)

Bij deze laatste profetie zou je kunnen opmerken dat Jezus zelf alles in het werk stelde om deze profetie te vervullen. Heeft de vervulling van deze profetie dan wel waarde?
Juist wel, omdat Jezus door het zelf invullen van deze en andere profetieën aanduidde dat Hij het is waar al deze profetieën over spreken.

Toepassing: Misschien kunt u vandaag een boodschapper voor Jezus zijn.

Gebed: Heer, dank U dat wij boodschappers van Uw wederkomst mogen zijn. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

19-05-2019 06:01
Mag ik Anne er op wijzen dat de eerste bekeerlingen op de Eerste Pinksterdag maar liefst 3000 Joden waren die zich ook nog eens lieten dopen, niet in naam van een drie-eenheid maar uitsluitend in de Naam van Jeshua!!!

Lees Handelingen 2:38...
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam Van JeshuaHaMasjach, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Want voor U [Joden] is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, [Heidenen] die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

Handelingen 2...Het leven der Eerste Gemeente
41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer DRIEDUIZEND zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

NOG VEEL MEER JODEN BEKEERDEN ZICH...

Handelingen 4:4...Maar velen van hen, [JODEN] die het woord gehoord hadden, werden GELOVIG, en het getal der mannen werd ongeveer VIJFDUIZEND.

TIENDUIZENDEN JODEN BEKEERDEN ZICH...

Lees maar mee in Handelingen 21:20...
En zij [De Apostelen] loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden [Myriads= Tienduizenden] er onder de JODEN gelovig
zijn geworden en Allen Zijn Zij IJveraars Voor De Torah/Wet.

Heeft Anne wel eens het laatste en beste Boek van de Bijbel gelezen: Openbaring?

Dit gaat in zijn geheel over de glorieuze toekomst van de 12 stammen Israëls. Zie hoofdstuk 7 en 14:1 Jeshua zal Koning worden in Jeruzalem met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs. Meer details in Psalm 72 en Zachariah 14.

Is Anne wel eens in Israël geweest? Beseft ANNE nu nog niet dat zowel Jeshua als de 12 Apostelen Allen Van Joodse afkomst zijn? Anne, bidt mee voor de Vrede van Jeruzalem. Psalm 122.

Anne

18-12-2017 06:35
Ik kan me niet vinden in de opdracht die verwerkt zit in het gebed. Wij moeten boodschappers zijn van de wederkomst - o ja? Er wordt een tekst aangehaald uit Matt 3, “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.....Bereidt de weg voor de Heer…”. maar verderop in Matt 3 staat "wie heeft u (de Joden) een wenk gegeven de komende toorn te ontgaan?", en vervolgens "De wan is in Zijn (Jezus) hand en Hij (Jezus) zal de dorsvloer geheel zuiveren en het graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij (Jezus) verbranden met onuitblusbaar vuur.". De wan is een instrument die gebruikt wordt aan het einde van de oogst...De oogst was dus aanstaande. Johannes de Doper sprak tot zijn toehoorders, de Joden, en niet over hun hoofden tegen de wereld 2000 jaar later…. Hier wordt over de komst van Jezus gesproken en over het oordeel wat over hun (de Joden) zou komen. Bevestigd door Jezus in Mattheüs 16:27-28, “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden (oordelen) naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninkrijk”. Zijn discipelen zouden Zijn wederkomst in oordeel zouden meemaken…2000 jaar geleden dus…. We vertellen over Jezus, maar niet dat Hij terugkomt, want dat is een gepasseerd station...