#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Recensies

Wake Up!

Eindtijdtheorie revisited; Israël openbaart toekomst christenen
Over Wake Up! Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten

De Hebreeuwse wortels van het christelijke geloof en het Jodendom hebben tegenwoordig grote interesse, maar in een populair boek van Het Zoeklicht, is een poging gedaan deze met de eindtijd in verband te brengen. De nieuwste inzichten van onder andere Joodse Messiaanse leiders, maar ook moderne bronnen, zoals van de NASA, zijn ervoor gebruikt.

Door Marco van Putten

Wie dacht dat de evangelische kritiek tegen het instituut Kerk was geluwd, ontdekt in dit boek hoe dit vuur opnieuw wordt aangewakkerd. De Kerk wordt het navolgen van heidense en dan vooral Griekse en Romeinse leringen verweten. Maar ook van het verduisteren en achterhouden van belangrijke geloofszaken, die hebben geleid tot antisemitisme en de vervangingstheorie. De auteurs schrijven hierover met grote stelligheid. Het zijn bekende karakteristieken van de evangelische beweging.
In dit boek staat een bekende, oude evangelische eindtheorie centraal. De auteurs komen echter met een herwaardering daarvan op basis van de ‘schaduwen’ uit het Oude Testament en het rabbinale Jodendom. Het leeuwendeel van dit boek gaat over de schaduwen van de Bijbelse feesten. Deze schaduwen – de Hebreeuwse wortels – zijn tegenover de ‘werkelijkheid van Christus’ gesteld. In het Evangelie zijn ze geopenbaard en door de Here Jezus (gedeeltelijk) vervuld.
Ook op andere manieren, zoals herinterpretatie van Hebreeuwse woorden, woordpatronen, gegevens over maansverduisteringen die samenvallen met Bijbelse feesten, Sjabbatsjaren en Joodse huwelijksgebruiken wordt gesuggereerd dat de Eindtijd elk moment kan beginnen. Richtpunt is de definitieve ‘opname’ van de gemeente in de hemel. Op aarde volgen daarna de Grote Verdrukking en het Messiaanse millennium.

Evaluatie
Dit buitengewoon interessante boek heeft opmerkelijke kenmerken die veel belangrijke maar onbeantwoorde vragen creëren. De belangrijksten zijn:
• Niet de Hebreeuwse wortels, maar een oude eindtijdtheorie zijn hoofdonderwerp. De parallellen tussen de ‘schaduwen’ en eindtijdtheorieën worden erg ver doorgedreven en zijn soms verwarrend en tegenstrijdig. De auteurs neigen er ook naar om op Adventistische wijze de eindtijd te willen ‘uitrekenen’. Zo zou de Opname van de Gemeente binnen 20 jaar gebeuren. In het verleden hebben zulke stellingen tot gevaarlijke en ongunstige situaties geleid wanneer die niet uit kwamen.
• Discriminerende Israël visie. Het oude Israël blijft dan wel Gods volk waarin de christelijke geloofsgemeenschap is toegevoegd, maar die laatste wordt door de opname naar de hemel ‘weggegrist’ net voor de grote verdrukking die het oude Israël op aarde moet ondergaan.
• Inconsequente tweewegentheorie. Het rabbinale Jodendom zou meer geïnspireerd zijn dan de christenheid. Het bepaalt in dit boek de Bijbeluitleg en ‘corrigeert’ de christelijke. Maar de auteurs stellen ook dat het Jodendom gedeeltelijk ‘bedekt’ is, hun boek geen Judaïsme leert en dat Jodendom het Nieuwe Verbond verwerpt terwijl het volhard in het Mozaïsche verbond.

Hoewel het er de schijn van heeft, is dit geen boek voor de Messiaanse Beweging, want het is te evangelisch en Torah navolging wordt dus niet geapprecieerd. Jammer is dat er nogal wat onwaarheden, (historische) onjuistheden en herhalingen in staan. Ook hoort in dit ‘dikke’ boek een index, een literatuurlijst en een korte biografie van de auteurs.
Erg nuttig, soms wollig, zijn de voetteksten, die ook literatuurverwijzingen hebben. Het is goed toegankelijk en kan gelovigen, ambtsdragers en theologen, veel nieuwe en diepe inzichten geven.

Naar aanleiding van: A. Lamm en Vanbeckevoort, E., Wake Up! Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten. Het Zoeklicht, Doorn, 2015. 514 pagina’s. € 24,95.

Klik hier om dit boek bij Pelgrimonline te bestellen!

Reageren


Douwe

31-05-2016 12:37
Hoop voor Israël.
En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt!’ (Rom.11:23,24b).
De apostel Paulus vergelijkt het Israël van zijn dagen met een olijfboom, waarvan vele takken afgekapt moesten worden. Het waren takken die geen vrucht droegen en daarom afgesneden werden van de saprijke wortel. Het volk Israël ontleende zijn bestaan en zijn kracht aan het woord van God en zijn vele beloften. Dit woord met zijn toezeggingen vormde dus de wortel van zijn bestaan. Toen het Woord vlees geworden was en de beloften van God alle in Jezus Christus vervuld werden, moest Israël de blik richten op en zich voegen bij de Zoon van God om vrucht te dragen voor de nieuwe oogst. Vanwege hun ongeloof moesten in die tijd vele takken weggekapt worden. Het tegenwoordige ongelovige Israël hoort daarom niet meer bij de boom vanwege zijn ongeloof: ‘Een zilvergroene olijfboom vol prachtige vruchten noemde de Heer jou. Hij steekt je in brand, donderslagen klinken. Je bladeren zullen verteren’ (Jeremia 11:16). Soms houdt een goede olijfboom op vruchten te dragen en dan wordt een wilde scheut op de dorre boom geënt, met het gevolg dat het sap van de goede olijfboom deze wilde scheut in een goede tak verandert, die even goede vruchten draagt als de vaderlijke stam vroeger deed. Tot de heidenen zegt Paulus dat zij naar hun natuur bij de wilde olijfboom horen. De edele olijf was het volk dat God Zich als erfdeel uitverkoren had. Al de volken die daarbuiten vielen, worden voorgesteld als een wilde olijfboom.

Iedere tak die geënt wordt op de edele olijfboom, moet eerst losgemaakt worden of ‘weggekapt’ worden uit de wilde olijfboom. Ieder mens die ingevoegd wil worden in het lichaam van Christus, zal innerlijk losgemaakt moeten worden uit zijn ongelovige omgeving en persoonlijk verlost worden uit de macht van de duisternis om overgezet worden in het Koninkrijk van God en een plaats ontvangen onder de geheiligden in het licht. De christenen uit de heidenen zijn als wilde loten op de edele olijf geënt. Zij vergroeien dus met deze boom en hebben deel aan de saprijke wortel. De psalmist zegt van deze geënte, wilde loten: ‘Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’ Bij de namen van de volken schrijft de Heer: ‘Dit volk is hier geboren’ (Psalm 87:5,6). Paulus schreef aan de heidense christenen in Azië:

‘Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed’ (Ef.2:12,13).
Met het nieuwe verbond wordt het geestelijke Israël gevormd uit Jood en heiden. Dit volk beweegt zich in de hemelse gewesten in het nieuwe Jeruzalem, waarin het door geloof en wedergeboorte gekomen is: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte’ (Gal.3:28,29). Het geestelijke Israël kent geen besnijdenis naar het lichaam, maar alleen de besnijdenis van het hart in de onzienlijke wereld. Hierbij wordt de oude schepping van de nieuwe gescheiden.

‘Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God’ (Rom.2:28,29).
Het natuurlijke Joodse volk zijn de takken, die uit de edele olijf weggekapt zijn. In hen is nog iets van het oude leven bewaard gebleven, zoals afgesneden takken in water gezet nog een lange tijd in een vaas groen blijven, maar vruchten worden er niet meer aan gevonden. De rechtzinnige Joden leven immers nog bij de kennis van de wet en van de profeten, en dezen zijn het die getuigen van Jezus Christus. Over hun inzichten ligt echter een sluier. Zij lezen wat er staat en werken dit zo nauwkeurig mogelijk in de zichtbare wereld uit en verwachten ook op aarde de vervulling van de profetieën. De apostel merkt in 2 Corinthiërs 3:14 op dat deze bedekking ‘slechts in Christus verdwijnt’. Wanneer zij Hem aannemen, wordt de bedekking van hun hart weggenomen’. Dan worden zij in Christus op de edele olijf geënt en gaat hun geestelijk oog functioneren. Dan leren zij Mozes en de profeten geestelijk te verstaan. Bij Israël moet dus de verharding verdwijnen en de vetlaag om het hart weggenomen worden (Matth.13:15). Langs deze weg kunnen zij geënt worden en de levenssappen van de goede olijf hen opnieuw doorstromen. ‘Wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven’, gaan zij met Petrus, Paulus en Johannes weer geloven in de woorden van God, net als Abraham, Izak en Jakob – van wie zij de natuurlijke afstammelingen zijn – en die eertijds wél daarin geloofden. Zij zullen bij deze vernieuwing van leven en van denken, de beloften van God verwachten en deze in de geestelijke wereld gerealiseerd willen zien. Net als hun aartsvaders, van wie gezegd werd dat zij geen aards vaderland zochten, maar een hemels.

Let erop dat in de brieven van de apostelen nergens wordt gesproken over een ’back-up’, een ‘tweede evangelie’ wat de Vader nog achter de hand zou houden, zoals de bedelingenleer de christenen voorhoudt. Deze verschrikkelijke dwaling stelt simpelweg dat God zèlf de harten van de Joden vandaag heeft verhard en dat zij hier niets aan kunnen doen, dus eigenlijk erg zielig zijn. In een ander tijdperk of ‘bedeling’ tovert God dan nog een ander, tweede evangelie uit de hoed, omdat het evangelie van Jezus Christus gefaald zou hebben. Werkelijk een satanische leer.
(Bron: woordenvaneeuwigleven.info)

M. van Putten

02-01-2016 07:54
Noot: Soms valt een instelling van God, zoals een voorschrift, doordat Hij er nieuw licht op laat schijnen, inderdaad daardoor in de schaduw en verdwijnt het erdoor voor ons uit het zicht. Dat betekent echter niet dat elke eerdere instelling van God tot de schaduwen mag worden gerekend, zoals in dit boek wordt aangenomen. Het Nieuwe Verbond bestaat immers uit nieuwe en oude instellingen van Gods eerdere Verbonden (zie o.a. Mt 13:52). Sommige eerdere instellingen zijn door datzelfde licht juist scherper voor ons geworden. Ook zijn sommige van Zijn instellingen niet beïnvloed door licht; de Hebreeuwse wortels van de Edele Olijf zitten immers onder de 'grond'.

Marlies

20-12-2015 05:35
Ik ben juist diep onder de indruk van Wake Up!. Als je het boek goed leest moet je vaststellen dat er helemaal geen eindtijdtheorie aan te grondslag ligt. De feiten en de onderlinge verhoudingen tussen de patronen zijn zo sterk uitgelicht dat een lezer wel een conclusie moet trekken. Je kunt zeggen dat ze leiden naar een sterk eindtijdtheorie, maar dat niet als uitgangspunt hebben. Waar Marco van Putten de tweewegentheorie vandaan haalt is mij een raadsel, het staat nergens in het boek. Het zelfde geld voor de discriminerende visie op Israel, ook niet goed gelezen, maar ik denk dat hier sprake is van een beeld dat Marco als uitgangspunt heeft genomen bij het lezen. Dan komt hij op de (historische) onjuistheden, maar benoemt ze niet. Is het niet beter rechtstreeks met de auteurs in contact te treden ? Via de website www.wakeup.nu kun je eenvoudig contact met ze leggen.