#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Manna

Jezus - deel 8 van 16

Drie-eenheid!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: "In Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk." (Colossenzen 2:9)

Verwijzingen in het Nieuwe Testament naar de Godheid van Jezus Christus
Gisteren hebben wij het gehad over het feit dat Jezus Christus namen en titels heeft die alleen op God van toepassing kunnen zijn. Daar kunnen wij nog aan toevoegen dat Jezus ook werken doet, die alleen God kan doen.

Gever van leven
God: "De Here doodt en doet herleven." (1 Samuël 2:6a)
Jezus: "Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil." (Johannes 5:21. Zie ook 1 Corinthiërs 15:45 en Johannes 11:25)

Schepper
God: "In den beginne schiep God de hemelen en de aarde." (Genesis 1:1. Zie ook Jesaja 40:28)
Jezus: "Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem." (Colossenzen 1:15-17. Zie ook Johannes 1:1-3)

Wonderen
God: "Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden." (Psalm 107:29,30)
Jezus: "En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil." (Marcus 4:39)

Het Nieuwe Testament laat er absoluut geen twijfel over bestaan dat wij Jezus Christus mogen en moeten zien als God. Alhoewel het woord Drie-eenheid in de Bijbel niet voorkomt is het onmogelijk om de Bijbel serieus te nemen zonder de waarheid van een Drie-enige God te accepteren.
We hebben het al eerder gehad over Matthéüs 28:19, waar Jezus het heeft over de Drie-enige God zonder het woord Drie-eenheid te gebruiken. "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam (niet namen) des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes."
Het is heel interessant om hier de zegen naast te leggen die God aan Mozes doorgaf: "De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen." (Numeri 6:24-27) Drie keer wordt hier gesproken over de Here, maar in het laatste vers wordt gesproken over één naam.

Verwijzingen naar de Drie-eenheid zonder het woord te gebruiken vinden wij regelmatig in de Bijbel. Denkt u maar eens aan 1 Corinthiërs 12:4-6: "Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest (Heilige Geest); en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here (Jezus Christus); en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt." (Zie ook: Efeziërs 2:18,22; 3:14-17; 4:4-6)

Toepassing: Waarom is het zo belangrijk dat wij Jezus zien als God die mens geworden is?

Gebed: Heer, dank U dat Uw Woord geen twijfel laat over de identiteit van Jezus. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

22-05-2019 04:48
Kan iemand mij ÉÉN Tekst aanwijzen/noemen in het Nw. Testament waar Jeshua zegt/beweert dat Hij God is?

Jeshua verklaarde voor het Sanhedrin der Joden dat Hij de Zoon is van de Gezegende:

Matteüs 26:62 En de hogepriester stond op en zeide tot Hem: Geeft Gij geen antwoord; wat getuigen dezen tegen U?

Matteüs 26:63 Maar Jeshua bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Masjiach, de Zoon van God.

Matteüs 26:64 Jeshua zei tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de ZOON des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Het is een Ingelegde Roomse Fabel die gemakkelijk weerlegd kan worden als Roomsen Jeshua in Matth. 28:19 laten zeggen:

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes."

Deze Roomse onzin tekst lezen we dan ook Uitsluitend in het Evangelie volgens Mattheus.

Nu zal ik u bewijzen vanuit de Schrift dat de Apostelen gelovigen uitsluitend Doopten in de Naam van Jeshua:

HOE DOOPTEN DE APOSTELEN GELOVIGEN IN HET BOEK HANDELINGEN?

1* Handelingen 2:38...En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van JeshuaHaMasjiach, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

2* Handelingen 8:14...Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, 15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen.16Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen Gedoopt in de Naam van de Here Jeshua.

3* Handelingen 10:46...want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: 47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? 48 En hij beval hen te dopen in de Naam van JeshuaHaMajiach.

4* Handelingen 19:4-5...Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich Dopen in de Naam van de Here Jeshua.

Hieruit blijkt wel dat Mattheus 28 andere dingen leert dan de Apostelen deden. Zij doopten nieuwbekeerden gelovigen op de goede manier en niet op de Roomse.

LEERT DE BIJBEL DAN OOK DE KINDERDOOP/BESPRENGING?

Nergens in de Bijbel lezen we dat kinderen die het verschil tussen hun linker en rechterhand niet kennen gedoopt/besprenkelt worden. Is het niet vreemd dat er in Roomse en Protestantse Kerken tot op deze dag nauwelijks volwassenen gedoopt worden, wel pasgeboren kinderen!

In het boek Handelingen lezen we over duizenden volwassenen die op hun Getuigenis dat Jeshua de Messias is gedoopt worden. En nu? De hemel is ontzet!

We lezen dat Jeshua kinderen zegent:

Marcus 10:15...Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, ZEGENDE Hij ze.