#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Manna

Jezus - deel 9 van 16

Jezus Christus heeft dezelfde persoonlijkheid en hetzelfde karakter als God!

Lezen: De teksten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: "Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk." (Jesaja 46:9b)

Een andere serie studies van Manna gaat over het karakter, het wezen, de persoonlijkheid van God. Als Jezus God is, dan moeten de eigenschappen die God heeft ook gelden voor Jezus Christus. Vandaag enkele voorbeelden van eigenschappen die God alleen heeft (en kan hebben), maar die ook van toepassing zijn op Jezus.

Alomtegenwoordig
God: "Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?" (Psalm 139:7)
Jezus: "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Matthéüs 28:20. Zie ook Matthéüs 18:20, Romeinen 8:10a)

Alwetend
God: "Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn en voor Hem ons hart overtuigen, dat, indien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen." (1 Johannes 3:19,20)
Jezus: "Nu weten wij, dat Gij alles weet." (Johannes 16:30a. Zie ook Johannes 21:17)

De kennis die Jezus had tijdens Zijn leven hier op aarde steeg ver uit boven wat een mens normaal gesproken kan weten en doorzien.

Hij kende de gedachten van mensen (Johannes 2:25); Hij wist wat de Farizeeën in hun hart overlegden (Matthéüs 9:3,4); Hij wist waar de vissen in het water zich bevonden (Lucas 5:4-6); Hij wist precies welke vis een zilverstuk in de bek zou hebben (Matthéüs 17:27); Hij wist wat ergens anders gebeurde (Johannes 11:11); Hij wist wat gebeuren ging (Johannes 18:4); Hij kon in de toekomst kijken (Matthéüs 26:2).

Almachtig
God: "Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?" (Jeremia 32:27)
Jezus: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde." (Matthéüs 28:18b)

Eeuwig
God: "De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen." (Deuteronomium 33:27a)
Jezus: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." (Jesaja 9:5)

Onveranderlijk
God: "De Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer." (Jacobus 1:17b)
Jezus: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid." (Hebreeën 13:8)

Toepassing: Wat betekent het feit dat Jezus alles weet voor u? Geeft die gedachte rust of onrust? Met andere woorden, probeert u dingen voor Jezus te verbergen?

Gebed: Heer, dank U dat U alles weet. Dank U dat U mij beter kent dan ik mijzelf ken. Dank U dat U van mij houdt en dat U het beste met mij voorhebt. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

24-05-2019 09:31
Jeshua, de Zoon van God is als Jood geboren en heeft zich nooit God genoemd.

Laten we eens naar zijn Geboorteregister kijken.

In Mattheus 1:1 word Hij als een afstammeling van David en Abraham beschreven.

In het Geboorteregister van Lukas 3:23 En Hij, Jeshua begon omtrent Dertig Jaren oud te wezen, zijnde de zoon van Jozef!

Toen Jeshua door Johannes gedoopt werd:

Matteüs 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn ZOON, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Hetzelfde gebeurde op de berg der verheerlijking.
Matteüs 17:4 Petrus antwoordde en zeide tot Jeshua: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.

Matteüs 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn ZOON, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

Joden klagen al eeuwen christenen aan met hun on-Bijbelse Drie-eenheidsleer. Hoezo?

Mozes leerde de Israëlieten al in Deuteronomium 6:4 dat God/JHWH ÉÉN is en geen Drie!!!

Deuteronomium 6:4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is ÉÉN!!!

Jeshua, de Zoon van God, herhaalde exact dezelfde woorden in Marcus 12...

Het grote gebod...Marcus 12:28 En een der schriftgeleerden, tot JESHUA komende, hoorde, vroeg hij Hem: Welk gebod is het Eerste van alle?

Marcus 12:29 Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is ÉÉN, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en
uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Het Tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij ÉÉN is en dat er geen ander is dan Hij.

Helaas ben ik als 20-jarige man ook gedoopt met die valse Roomse Formule: Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

In het boek Handelingen lezen we dat de Apostelen Uitsluitend gelovigen doopten in de Naam van Jeshua. Tel zelf maar hoe vaak!

Alle Predikanten zouden vanaf nu het Nw. Testament weer eens grondig moeten lezen en studeren. En nazeggen wat Jeshua hen wil leren en doen wat de Apostelen deden. Prediken en Dopen in de Naam van Jeshua.

De kinderdoop moet ingeruild worden voor Kinderzegening...Jeshua doopte nooit geen onmondige kinderen...

We lezen dat Jeshua kinderen zegent:
Marcus 10:15...Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, ZEGENDE Hij ze.

Jammer dat de Valse Leer van de Drie-Eenheid en die Trinitarische Doopformule ook overgenomen werd door Protestanten en Evangelischen met de Reformatie 1517.

Hadden ze maar wat beter Bijbelstudie gedaan! Het kostte Servet het leven! Michael Servet (1511 - 1553) was een Spaanse arts en theoloog. Hij was vanaf 1540 lijfarts van de aartsbisschop van Vienne.

Servet werd Onterecht door de Stadsraad, Calvijn e.a. Reformatoren tot de Brandstapel veroordeeld. Servet aanvaardde de Rooms/Protestantse leer van de Drie-Eenheid niet: hij zag Jezus als een voorbeeldig mens en de Heilige Geest als een kracht.

Hij wilde NIET weten van Drie Personen binnen de Godheid. Hij verwierp ook de Kinderdoop. Calvijn in zijn Jehu's ijver kon deze kritiek niet verwerken.

Een zwarte bladzijde in de Kerkgeschiedenis”.