#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

De Bruijne: Eindtijdscenario onbelangrijk

Van gedetailleerde eindtijdscenario’s, gemeld in talloze boeken en artikelen, moet Otto de Bruijne kennelijk niet veel hebben. “Uit Gods Woord begrijp ik dat geen eindtijdscenario ons tot koude rekenmeesters wil maken, of toeschouwers op een tribune. God roept ons op om, in heilige bewogenheid, tussen Hem en de mensheid te gaan staan en te pleiten om zijn raadsbesluit uit te stellen of zelfs te veranderen”, schrijft hij in Opwekking Magazine.

Gelovigen worden geacht gericht te zijn op Gods eer en mogen daarom zelfs vragen de eindtijd anders te laten verlopen, vindt hij. Dat heet volgens hem voorbede. Zijn eigen eindtijdvisie komt neer op ‘roeien met de rug naar de haven, met Jezus aan het roer’.

Waarom en waartoe
Het gaat, begreep hij uit Gods Woord, niet om ‘hoe, wanneer en wat’ betreffende de eindtijd, maar om ‘waarom en waartoe’. En hij verwijst naar de rabbijnen die vinden dat één tekst wel 72 uitleggingen kan hebben. “Wie denkt de Bijbel in zijn zak te hebben, en maar één manier van uitleg erkent, maakt de Bijbel tot een mensenboek. Dus het gekke is dat mensen die hun specifieke uitleg van de tekst als de enig ware uitleg beschouwen, en daarmee menen Bijbelgetrouw te zijn en de Bijbel te verdedigen, de Bijbel afhankelijk maken van menselijke inspanningen.”
Joods-christelijk geloven, is wat hem betreft niet een staren naar de hemel, ‘laat staan op een vlucht naar boven’ – waarmee hij kennelijk de opname van de Gemeente bedoelt – ‘maar een landing op de aarde’. De Bruijne: “Ik dacht en denk: wie deze schepping niet eert, is de nieuwe niet weerd.”

Wéten of liefde?
Essentieel is volgens hem of de gelovige wil groeien in wéten of in liefde en dienstbaarheid. “Moet ik medicijnen, gynaecologie, psychologie studeren om mijn vrouw beter te begrijpen? Ik wil weten wat de liefde dient.”
Volgens hem halen sommigen kunstgrepen met Gods Woord uit om hun scenario kloppend te krijgen, maar lijkt dat op een poging dat Woord tot zakformaat te reduceren. Daardoor ontstaat, zegt hij, een houding van ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet, maar jij komt er ook wel’.
“Ik geloof in een soort heilig niet weten, omdat de houding om alles te ontrafelen een vorm van exclusiviteit en magie kan worden. Maar het erkennen dat je niet alles weet maakt deel uit van de onderlinge gemeenschap. Erkennen dat je samen heel veel weet, verbindt je met elkaar in bescheidenheid (…). Het klinkt misschien wat schokkend, maar het ‘hoe, wanneer en wat’ van de eindtijd is niet zo belangrijk in de christelijke eindtijdverwachting. Maar wel belangrijk is het ‘waarom en waartoe’: de eer van God en de komst van Zijn koninkrijk, de nieuwe hemel en aarde, en zelfs ons persoonlijk deelhebben daaraan in een nieuw lichaam. Alle dingen nieuw.”

Reageren


erik van trooyen

04-02-2016 11:24
Het enige wat ik wil zeggen, bekeert u want het koninkrijk is nabij. Wij christelijk NL moet zich bekeren en terug naar de bijbel. Wij moeten geen mensen volgen maar Jezus, dan heb je die narigheid niet. Zoals meneer aardbei of EO enz enz

waldens

02-01-2016 11:40
aan Christian.

Zijn dit de kerkleiders van de wereldwijde kerk onder leiding van de paus waartoe jij behoort ?

http://www.taize.fr/en_article19983.html

Dit is ware kerkgeschiedenis.

https://www.youtube.com/watch?v=xbBBezxalXU

Behoor jij tot de valse kerk die ware christenen vervolgd of tot de ware kerk die vervolgd wordt door de valse kerk ?

waldens

01-01-2016 10:49
aan Christian.
Dit is de rooms-katholieke kerk waar mijnheer Aardbei (Wilkin vd Kamp) en Otto De Bruine (mijnheer Tukker ?) middels 5 jaar Wijkiezenvooreenheid en nu in Nederlands Christelijk Forum/ Nationale SYnode actief aan mee hebben gewerkt om bij te gaan behoren.

https://www.youtube.com/watch?v=L90DeD08rto

Mijn vriendelijk verzoek is te bedenken dat mijnheer Aardbei (Wilkin vd Kamp) al jaren heel Nederland doorkoerst om mensen van demonen te bevrijden, terwijl hij tegelijkertijd er alles aan doet om zijn fans geestelijk te verbinden met de geest die in Rome heerst.

Jij mag zelf bepalen uit dit filmpje welke geest in Rome heerst en daarmee ook waardoor mijnheer Aardbei (Wilkin vd Kamp) is geinspireerd.

Mijnheer Aardbei kan better mijnheer Zeer Rotte Aardbei genoemd worden met Otto als zijn broeder.

waldens

01-01-2016 03:17
Aan Christian.
Waar ik naar kijk is Global Christian Forum en wat er in Albanie is gebeurd eind 2015. Dit gaat om vals christendom wereldwijd waarvan Otto en Wilkin (mijnheer Aardbei) maar een heel klein onderdeeltje van uitmaken middels hun jarenlange actieve participatie in Wijkiezenvooreenheid en Nederlands Christelijk Forum.

http://resources.globalchristianforum.org/pages/search.php?search=!collection225&bc_from=themes

Ik zal het verder hierbij laten. Je reactie getuigt van een enge mindset die niet verder kijkt dan zichzelf en de eigen mening.

Feit is nu dat de Rooms-Katholieke Kerk, de WEA (waarvan de EA onderdeel is), de WCC (waarvan de Nederlandse raad van kerken onderdeel is) en de World Pentecostals (waarvan charismatisch NL onderdeel is) gezamenlijk het verleden (600 jaar Inquisitie van ware christenen door de RK) hebben achtergelaten om gezamenlijk verder op te trekken.

Spurgeon ('Prince of Preachers') en Bunyan (Pilgrim's Progress') noemden de paus in Rome DE antichrist net als de meest bijbelgetrouwe christenen uit de kerkgeschiedenis en het heden.

Je weet niet waarover je praat.

christian

31-12-2015 08:17
Hé Waldens, Dat je het niet met Otto of Wilkin eens bent is een, maar de manier waarop je dat uit is twee. Je lijkt heel erg boos te zijn, maar voor je dan reageert, moet je voortaan eerst maar eens tijd nemen om die boosheid kwijt te raken, zodat je niet alleen ongefundeerde kreten slaakt en anderen beschuldigt van ik weet niet wat. Je illustreert precies wat Otto aangeeft: je versmalt de Bijbel tot jouw interpretatie daarvan. Zonder ook maar enigszins blijk te geven van historisch besef (miljoenen christenen hebben nooit aan Rome gedacht als de hoer; dat begon pas bij de reformatie, die zich natuurlijk tegen Rome moest afzetten en dat zo prima kon doen). En ook ga je voorbij aan het feit, dat niemand van ons volmaakt in de leer is (Paulus zei: we kennen ten dele), maar dat we niet samengebonden worden door een leer, maar door een Heer. En ieder die Jezus ziet als de Goede Herder die zijn leven inzet voor de schapen, is .... een christen. Ook al ziet hij nog een heleboel dingen verkeerd.

waldens

31-12-2015 07:10
Volgens het boek Openbaring hebben de vrienden van de Heere Jezus Christus een overwinning over het Beest en leven zij in de hemel.
Wie in NL die zich vriend noemt, kan zeggen dat hij of zij een overwinning over het Beest heeft en een hemels leven leidt ?
Als de Roomse Kerk DE antichrist is (tweede Beest Openbaring 13 en Hoer van Babylon Openbaring 17) dan zijn degenen die zich het meest vrienden noemen in kerken en gemeenten in NL deluded danwel secret enemies.
Wie in NL behoort tot de beweging Wijkiezenvooreenheid Nationale Synode, ThePassion, Nederlands Christelijk Forum (met als voorbeeld Global Christian Forum), heeft zich in het kamp van de vijanden van Christus gesteld.
Iemand als Wilkin van der Kamp en Otto De Bruijne behoren daartoe omdat ze geen overwinning over het Roomse Beest hebben en op de aarde leven.
Daarom faalt hun werk in NL hopeloos en lopen hun kringen leeg danwel verzanden in delusion en de wereld onder een schijn van godsvrucht.
En nog lacht mijnheer Aardbei alsof verdergaande apostacy van het ware Evangelie en het getuigenis van Zijn Volk tegen Rome hem alleen maar meer en meer vreugde geeft. Het zal zij omdat hij graag eeuwig wil zijn waar al de pausen naar toe gaan, samen met Otto de Bruine die er ook alles doet om vals christendom samen te voegen.
Een vriend waarschuwt, een vijand vleit en zwijgt.

DesRues

31-12-2015 02:45
Wat een lastig gepraat. Natuurlijk heeft Otto gelijk als het gaat om het waarom en het waartoe. Waarom omdat God beloofd heeft dat wij een Hoopvolle toekomst zullen hebben, en die hebben we reeds, die toekomst. En het waartoe ! Naar de nieuwe aarde en de nieuw Hemel met alle vooruitzichten. Eén in Hem en met elkaar. Vrede, gerechtigheid en liefde. Maar het wanneer ? Let op de tekenen der tijden en daar hoort bij dat we aan het gissen gaan. Dat geeft niets. Helemaal niets. Waarom ? Omdat zij die op de tekenen der tijden letten en graag gissen over het wanneer, dat om twee redenen doen. 1e om velen mee te nemen naar Hem, en 2e om zich te verheugen op wat komen gaat. Laten we toch vooral duidelijk zijn en niet afdoen aan dat verheugen. Wanneer en wat ? Natuurlijk wel van belang !!!. Laat ons maar als de vrienden van de Bruidegom wachten, en weten, en feestvieren zodra Hij komt.

Waterlelie

31-12-2015 11:07
Ik weet niet of Otto dat "moet" zeggen van wie dan ook. Maar het is een feit dat zelfs het O T meer als de helft gaat over de tijd die circa 4000 jaar later zal plaats vinden.
En zelfs Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer geeft redevoeringen aan Zijn volgelingen over de toekomst/eindtijd.
En juist als je bezig bent om te ontdekken waar het over gaat wat betreft de eindtijd ontdek je steeds meer en meer Wie en Wat en Hoe de Here God/Christus Jezus is. Je ontdekt steeds meer Zijn Heerlijkheid.
En dan kunnen de rabbijnen wel zeggen: er kunnen 72 uitleggingen aangegeven worden. NU ik zeg: geen 72 uitleggingen, maar... onuitputtelijke ontdekkingen!!!
Er staat in Johannes: als alles geschreven zou worden over hetgeen Jezus heeft gedaan dan zouden de boeken van de wereld nog niet genoeg zijn om het te beschrijven.
Zo ook met geheel Gods Woord en met name de eindtijd. De boeken van de wereld zijn niet genoeg om het te beschrijven.
Iedere boeken schrijver ontdekt er welk iets bijzonders in. En al de boeken die er reeds zijn, hebben nog niet alles ontdekt. Het is dus onuitputtelijk.
Dat is het wonder van Gods Woord. Je wordt er nooit over uit geschreven.

waldens

30-12-2015 10:12
Laat Otto eerst eens gaan uitleggen waarom miljoenen christenen uit de kerkgeschiedenis precies uit het boek Openbaring konden halen dat het tweede beest van Openbaring 13 en de Hoer van Babylon in Openbaring 17 het pausdom was en Otto niet ? Nee, Otto is al jaren actief betrokken bij Wijkiezenvooreenheid om niet alleen valse christenen te verbinden met hun moederkerk in Rome maar ook nog eens de ware geschiedenis van de ware kerk uit te wissen zodat Otto zijn verzinsels kan blijven leven en uiten..............Is het niet heel simpel ? Wie niet weet hoe belangrijk het boek Openbaring is voor de ware christenen, kent Degene niet die dat boek aan Zijn Volk heeft geopenbaard ?

waldens

30-12-2015 10:04
Otto moet dit wel zeggen omdat anders zijn rol binnen Wijkiezenvooreenheid, Nationale Synodes, Nederlands Christelijk Forum binnen de context van de Raad van Kerken en Global Christian Forum wel erg dubieus wordt.
Door eindtijd uit te schakelen, kan hij lekker blijven schilderen en allerlei fantasien uit zijn duim danwel nek blijven halen om het kerkvolk aangenaam vermaakt te houden.

Waterlelie

30-12-2015 08:22
Ben het nu even niet helemaal eens met Otto. Als het zo is wat Otto nu beweerd dan kunnen we het boek openbaring wel dicht laten met daarbij Daniël.
Want het is toch maar even zo, dat Daniël juist voor het volk Israël heel wat moest opschrijven wat weliswaar toen verborgen en verzegeld was en bleef tot de eind tijd.
Maar als de eindtijd is aangebroken gaat het zegel wel open. En dat is niet voor niets.
Een zegel die open gaat betekend: zien en ontdekken wat onder en achter die zegel vermeld staat en wat het betekend voor de lezer aan wie het gericht is.
En als het niet direct te begrijpen is wat de afzender van het schrijven bedoeld, doe je alle moeite om het wel te gaan begrijpen en om er naar te kunnen handelen.
Als je dat niet doet dan is het van geen waarde dat je een boodschap hebt gekregen van Iemand die van Verre is. En dan beledig je de Afzender.
W/lelie