#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Geloofsvragen

Hoe nieuw is het Nieuwe Testament?

De term 'Nieuwe Testament' is pas in de derde eeuw van onze jaartelling ingeburgerd. Het werd de naam voor het tweede deel van de Bijbel, dat voor christenen geldt als het gezaghebbende Woord van God naast de Tenach (het Oude Testament).

Het begrip is indirect gebaseerd op II Korintiërs 3:6. Paulus spreekt hier tegen de Korintiërs over een 'nieuw verbond', dat niet slechts geschreven is als tekst op stenen tafelen, maar door Gods Geest geschreven in onze harten. Paulus refereert hier aan de profetie uit Jeremia 31:33. Vandaar de naam 'Nieuwe Testament' of 'Briet Chadacha – בְּרִית חָדַשָׁה – Hebreeuws voor 'Nieuw (of Vernieuwd) Verbond'.

De profeet Jeremia trad op tussen 627 en 587 v. Chr. In deze tijd profeteerde hij: 'De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot. Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet (Torah, תוֹרָה) in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk.'

Maar wat is nu het nieuwe aan dit Nieuwe Verbond? Eigenlijk niets! Alleen dat God zijn Torah nu rechtstreeks in ons innerlijk grift, zoals wordt verwoord in Hebreeën 10:16. De wet van God blijft exact dezelfde wet, zoals die altijd was. Gods wet wordt niet door een nieuwe of andere vervangen, noch door een strengere, noch door een ruimere wet. Het enige verschil is, dat die wet nu niet meer geschreven is buiten onszelf, dus op stenen tafelen of op rollen perkament, maar binnen in ons, direct in ons hart.

Reageren


BASTIAAN

18-03-2019 12:58
Beste Johan,

Jeshua is niet het einder der Torah/Wet, maar de VERVULLING. [Telos]

Er staan helaas nogal wat fout vertaalde woorden in onze Ned. vertaalde Bijbels. Jammer! Geen wonder dat er zoveel Wetteloze gelovigen zijn, ze hadden de juiste betekenis kunnen weten als ze onderstaande teksten hadden gelezen en overdacht.

Jeshua heeft alle wetten van de torah gezaghebbend verklaard in Mattheus 5:17-20.

Jeshua veroordeel straks bij zijn wederkomst alle wettelozenL

Mattheüs 7:23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de Wetteloosheid werkt!

Mattheüs 13:41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de Wetteloosheid doen,

Mattheüs 23:28 Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.

Mattheüs 24:12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Jeshua herinnerde de rijke jongeling aan alle Tien Geboden van Mozes:

Mattheüs 19:17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan De Geboden in acht.

Markus 10:19 U kent de Geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder.

Wat leerde Paulus de Gemeente? Jeshua zal de wetteloze, antichrist te graze nemen!!!

2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst!!!

Petrus leert het ook:

2 Petrus 2:8 Want deze rechtvaardige LOT, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun WETTELOZE daden.

Johan

04-01-2016 02:15
Rom 10:4: 'Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft.' En Petrus zei dat zijn generatie noch voorouders daarvan de wet (die overigens aan Israel was gegeven) hadden kunnen houden.

M. van Putten

01-01-2016 05:59
De Hebreeuwse naam van het Nieuwe Testament is haBeriet haChadasjah - Het Nieuwe Verbond.

Het heeft niet alleen de vorige Verbonden van God, zoals die van Noach geïncorporeerd (d.i. in zichzelf overerft), maar die ook verbeterd, zoals het afbreken van de scheidsmuur tussen de Joodse natie en de niet-Joden (Ef 2:14).

Het is het enige Verbond van God dat van toepassing is.