#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Overdenking Rineke

Zwijgen

Niet alles wat waar is hoeft gezegd te worden. Maar wij christenen vinden vaak van wel. Als we iemand een mening horen verkondigen die niet onze menig is, dan gunnen we die ander geen zendtijd, maar banjeren we eroverheen met onze eigen mening. Je kent het vast wel, zo’n Bijbelstudie waarbij iemand iets roept wat tegen de leer van onze kerk in gaat, en met zijn allen menen we die persoon te moeten bekeren.

Weet je waar dat vandaan komt? Angst. We hebben een veilige muur van regels en overtuigingen om ons heen gebouwd. We denken dat als we dat en dat geloven en ons aan die en die regels houden, wij door God geaccepteerd worden en het wel goed zit met ons. Maar wat kan er gebeuren als iemand iets totaal anders verkondigt? En erger nog, wat als die persoon gelijk heeft? Dan weten we niet meer hoe het zit en dan hebben we geen controle meer over ons zielenheil. En dan worden we bang. Zijn we dan nog wel gered? Doen we het wel goed? Houdt God dan nog wel van ons? Maar deze angst mogen wij loslaten. Volmaakte liefde kent immers geen angst. Ook als wij er niks van snappen en er een verkeerde theologie op na houden, houdt God nog steeds van ons. Hij hield immers al van ons toen wij nog zondaren waren.

In Sefanja 3:17 zegt de profeet over God: Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Soms moet je iemand vanuit liefde de waarheid zeggen en soms, of misschien wel heel vaak, moet je zwijgen.

Op één van de kringen waar ik op heb gezeten, kwam een jonge vrouw die keuzes maakte die ik niet zou maken. Ze deed dingen waarvan de kerk zegt dat dat niet mag. Maar deze kring had het principe van zwijgen heel goed begrepen. Deze kring had begrepen dat deze vrouw God wel heel graag wilde dienen en dat de Heilige Geest haar de dingen zou leren die ze nodig had te weten. En deze kring begreep ook dat God ons niet aanneemt op grond van ons eigen goede gedrag, maar alleen op grond van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En deze kring begreep dat je God niet dient met je daden, maar met je hart. Wat hebben we met zijn allen gezwegen! En wat kostte mij dat eerst een moeite!

Na enige tijd ben ik bij deze vrouw op visite gegaan en heb ik haar levensverhaal gehoord. Wat was ik daar blij om. Nu begreep ik hoe het kwam dat ze deed wat ze deed. En nu begreep ik ook waarom het goed was dat wij gezwegen hadden. Deze vrouw was kapotgemaakt door regels en wetticisme. En vanuit een gevoel van angst deed ze haar best om aan al die regels te voldoen, totdat ze niet meer kon. En toen heeft ze alles losgelaten en gezegd: “Heer, ik doe nu gewoon wat ik wil en waar ik blij van word. Als u wilt dat ik iets verander, dan mag U dat persoonlijk tegen mij zeggen. Maar ik doe het niet meer omdat een ander het van me vraagt.”

Ze was diep verwond en is tot op de bodem gegaan. Ze had bijna geen vertrouwen meer in God en al helemaal niet meer in christenen. Maar ze heeft ontdekt dat God ook op de bodem van de put is en na een tijdje besloot ze dat ze ook christenen nog een kans wilde geven. En toen kwam ze bij ons op de kring en wij hebben haar aanvaard zoals ze was, zonder tegen haar te gaan preken. En die aanvaarding heeft haar zo goed gedaan, dat het vertrouwen in christenen weer wat is teruggekomen. En beetje bij beetje, in de mate waarin ze het aankan, spreekt de Heilige Geest tegen haar en laat Hij haar de weg zien die zij mag gaan.

Toen ik dit verhaal hoorde, was ik zo dankbaar dat ik al die avonden mijn mond op slot had gedaan. Ik heb nu geleerd om te zwijgen in liefde. En dat moet ik toch even kwijt ;)

Rineke

Reageren


Rudy Post

03-09-2019 02:20
Waarom zou niet alles wat waar is gezegd hoeven te worden?
Jezus Christus heeft toch gezegd: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”

Hij kwam naar de aarde om ons te leren wie ‘Onze Vader’ is.

Het is diep triest dat in de loop der tijd de boodschap van deze God, in de vorm van de Bijbel, door veel mensen en religies, inclusief mijn eigen persoon, is misbruikt om anderen te manipuleren, indoctrineren en zelfs van het leven te beroven.
Blijkbaar heeft het overgrote deel van zogenaamde ‘Christenheid’ volstrekt niet begrepen wat deze God, in de menselijke gestalte van Jezus Christus, ons te zeggen heeft.

Citaat:
Jezus, zei hem: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten”. Mattheus 22:37-40

Al deze misinterpretaties, gevoed door egoïsme en hoogmoed heb ik, hebben wij, gebruikt om ons zelf tot god(en) te maken. Goden over ons eigen leven en vaak ook het leven van onze naasten. Lees; onze partners, man, vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Gelukkig zijn we in ons land (nu nog) vrij om onze geloofsovertuiging te ventileren. Atheïsten, Evolutionisten en Creationisten, kunnen (nog steeds) argumenteren, zonder elkaar fysiek de hals af te snijden. Hoewel dat op geestelijk niveau wel degelijk gebeurt. Jan Siebelink heeft dat in zijn bestseller ‘Knielen op een bed Violen’ op meesterlijke wijze beschreven. Ik kan het weten, want meerdere jaren heb ik me laten meeslepen door een religie die trekjes vertoonde, zoals beschreven in dat boek.

Echter…….zijn er, ook op de kansel, talloze ‘Laodicea Christenen’ die menen te kunnen verkondigen dat ‘onze lieve heer’ er geen punt van maakt dat we door blijven leven op een manier welke 180 graden tegengesteld is aan de richtlijnen welke Hij ons in en door Zijn Woord laat weten.

Roept God ons niet op om ons te bekeren?
Ja, Hij roept ons op om het goede te doen en NIET mensen, maar de zonde te veroordelen.
Maar wat is ‘het goede’ en wat is zonde?
Is liegen, bedriegen, vreemdgaan, echtscheiding, seks met wie dan ook en/of met dieren, verkeerd? Hebben we het recht om ons zelf en/of ongeboren kinderen te doden?

Wij leven tegenwoordig in een cultuur waarin het goede ‘slecht’ wordt genoemd en het slechte ‘goed’.
Wil dat zeggen dat ik mezelf vrij kan pleiten van de zonden die ik (nog steeds) doe?
Nee!
Wil dat tevens zeggen dat ik me moet inspannen om niet meer te zondigen?
JA!

ER IS MAAR EEN EVANGELIE
Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!
Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!
Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen?
Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
Galaten 1:6-10

Ter verduidelijking een citaat van C.S. Lewis:
“….Ik kom nu bij een onderdeel van de (christelijke) moraal waar het verschil met iedere andere moraal het grootst is. Er is één kwaad waar geen mens ter wereld vrij van is, waar ieder die het bij een ander ziet, van walgt en waarvan mensen, behalve (werkelijke*) christenen, bijna nooit denken dat zij zich er zelf schuldig aan maken. Ik hoor mensen weleens bekennen dat ze humeurig zijn, of dat ze zichzelf niet kunnen beheersen met vrouwen of drank, of zelfs dat ze laf zijn. Maar van dit kwaad heb ik geloof ik nog nooit iemand, die geen christen was, zichzelf horen beschuldigen. En tegelijk kom ik maar zelden een niet christen tegen, die er bij anderen het geringste geduld mee heeft.
Er bestaat geen gebrek waarmee een mens zich minder geliefd maakt en waarvan men zichzelf minder bewust is. En hoe meer je dit gebrek zelf hebt, hoe meer je het bij anderen stoort. Het kwaad in kwestie is Hoogmoed of Trots; en de tegenoverstaande deugd in de christelijke zedenleer heet Nederigheid.
Onkuisheid, boosheid, hebzucht, dronkenschap en al die andere dingen meer, zijn in vergelijking hiermee maar speldenprikjes; de duivel werd de duivel door Hoogmoed;
Hoogmoed leidt tot iedere andere ondeugd; het is de volstrekte anti-God-houding”.

C.S. Lewis Onversneden Christendom Pag.: 123-124.
* ( ) toevoeging van mij.

BASTIAAN

03-09-2019 08:46
Zwijgen? Zie wat Jeshua leert...

Mattheüs 10:27 (NBG51)
Wat IK u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, Predikt het van de Daken!

BASTIAAN

02-09-2019 11:52
ZWIJGEN?

Het is maar goed dat de Profeten en de 12 Apostelen NOOIT GEZWEGEN hebben want dan zouden we nu nog wodan, donor, freya en op een yogamatje gezeten, mindful de demonen aanbeden hebben of horoscopen geraadpleegd hebben.

Handelingen 19:18 en velen van hen, die Gelovig geworden waren, kwamen hun Schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

19 En enigen van degenen, die Toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun Boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op Vijftigduizend zilverstukken.

20 Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

Wat leerde Paulus zijn medewerker Timotheus?

2 Timoteüs 4:2 (NBG51) Verkondig het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, Wederleg, Bestraf en Bemoedig met alle Lankmoedigheid en Onderrichting.

HOE vermaande Jeshua, de Zoon van God, de Farizeeën?

Lukas 19:37 Toen JESHUA reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden,

38 en zij zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.

39 En enige der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen. 40 En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen ZWEGEN, zouden de stenen roepen.

41 En toen JESHUA nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, 42 en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het Verborgen voor uw ogen.

Daarom...Doe wat JHWH de profeet Jesaja gebood...

Jesaja 58:1 Roep LUIDKEELS, houd niet in, Verhef uw Stem als een Bazuin en maak Mijn Volk zijn Overtreding bekend en het huis van Jakob zijn Zonden.

Meer details in Exodus 19 en 20 en de Bergrede van Jeshua in Mattheus 5-7.

Psalmen 35:22 (NBG51) Gij hebt het gezien, Here, Zwijg Niet; o Here, wees niet verre van mij.

Psalmen 83:2 (NBG51) O God, houd U niet stil, Zwijg Niet en blijf niet werkeloos, o God.