#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Manna

Maria en Martha - deel 3 van 4

Ben jij een Maria of een Martha?

Lezen: Lucas 10:38-42

Vers voor vandaag: "Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde." (Lucas 10:39)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop
De afgelopen twee dagen hebben wij twee bijbelgedeelten bestudeerd waarin de zusters Maria en Martha voorkomen: Johannes 11:1-44 en Johannes 12:1-8. Tenslotte het laatste bijbelgedeelte waarin deze beide zusters voorkomen. In werkelijkheid is het de eerste keer dat wij Maria en Martha tegenkomen in de Bijbel. We vinden het in Lucas 10:38-42. Erboven staat eenvoudigweg: Maria en Martha.

"Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen."

Opnieuw lezen wij dat Martha het initiatief nam. Zij nodigde Jezus uit om in haar huis te komen. Dat is een heel mooi beeld. Het doet mij denken aan dat bekende vers uit Openbaring 3:20, waar Jezus zegt: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij."

Dat is precies wat hier gebeurde. Martha nodigde Jezus uit in haar huis en had een maaltijd met Hem. Of eigenlijk niet. Ze diende Hem. Dat is toch nog iets anders dan samen eten. En wat deed Maria? Zij zat aan de voeten van Jezus! (Lucas 10:39) Dit is de derde keer dat Maria genoemd wordt in verband met de voeten van Jezus. In het eerste gedeelte dat wij hebben gelezen zalfde Maria de voeten van Jezus (Johannes 12:3). Bij de dood van Lazarus viel zij aan de voeten van Jezus toen Hij in Bethanië aankwam (Johannes 11:32). Hier zat zij aan de voeten van Jezus, volledig geboeid door wat Hij te zeggen had. Zij hing aan Zijn lippen. Zij wilde eenvoudigweg dicht bij Jezus zijn.

Ik herinner mij een dag, dat ik in mijn werkkamer aan het studeren was. Zachtjes werd er op de deur geklopt. Het was Talitha, onze oudste dochter, toen een hummeltje van een jaar of vier. "Pappa, mag ik binnenkomen?" "Nee, nu niet, pappa heeft het te druk." Ik ging door met mijn werk. Even later werd er weer zachtjes geklopt. "Pappa, ik wil graag bij jou zijn." Nog steeds drong niet tot mij door wat gebeurde. "Een andere keer." Ik ging door met mijn werk. Een paar minuten later hoorde ik ineens een juichend stemmetje: "Pappa, ik zie jou wel." Lag dat kleine meisje op haar knieën voor de deur. Onder de deur door kon zij mijn voeten zien. Zo verschrikkelijk graag wilde zij bij mij zijn. Ze gaf niet op.

Zo was het ook met Maria. Eigenlijk had ze maar één wens: dicht bij Jezus zijn. Eigenlijk geeft Maria ons een prachtig beeld van het christenleven. Ze leert ons dat 'aan de voeten van Jezus zijn' een prima plaats is voor ons, christenen. Een plaats om Hem te eren, om onze diepste emoties met Hem te delen, om van Hem te leren.

Toepassing: Neem vandaag eens een half uur de tijd om aan de voeten van Jezus te zijn. Niet om iets te doen, maar alleen om dicht bij Hem te zijn. Maak geen plannen over hoe u deze tijd kunt vullen. Neem eenvoudigweg de tijd en de rust om bij Hem te zijn.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar om aan Uw voeten te zitten en van U te leren. Amen.

© Maximum Life


Reageren