#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Overdenking Peter

Bedrog

Een tv programma waar ik graag naar kijk is ‘Andere tijden’. Daarin laten de programmamakers de kijkers zien hoe het er vroeger op de tv aan toeging. Laatst werd ik door dit programma weer eens een flinke illusie armer. Het ging namelijk over de grote zaterdagavond shows uit de jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw. Uitgezonden door de AVRO, NCRV, VARA en KRO. Een van de showmasters van toen verklapte dat de leukste koppels, of kandidaten, voorzichtig werden voorgetrokken omdat ze merkten dat zij goed lagen bij het publiek. Bovenop hun stapeltje vragen lagen de makkelijke vragen en onderop de moeilijke. Als je een koppel dat niet lekker lag eruit wilde werken kregen ze extra moeilijke vragen. Ook werden beelden getoond van de Willem Ruis show, die een spelonderdeel had waarmee je met een ijzeren lus om een draad moest gaan en deze - van begin tot eind - niet mocht aanraken. Zo ja, dan ging de zoemer en was je af. De camera registreerde feilloos het contact tot twee maal toe. De zoemer ging niet af en Willem Ruis fluisterde hoorbaar, ‘Doorgaan, doorgaan’. Dit koppel moest winnen. Een oud medewerker verklaarde met een glimlach op zijn gezicht dat je op bepaalde momenten gewoon de zoemer kon uitschakelen.

We kennen natuurlijk uit de sport ook al jarenlang het dopingbedrog binnen de atletiek, de wielrennerij en de krachtsporten. Maar ook corruptie binnen de FIFA. Bedrog op hoog niveau. En in de politiek.
De Amerikaanse voorverkiezingen voor het presidentschap zijn ook alweer volop begonnen. Het gaat veelal om moddergooien. De ene kandidaat probeert de ander in een kwaad daglicht te stellen, en de ander ontkent dat weer stellig en vuurt weer een scherpere ontboezeming terug. Het partijprogram komt op een tweede of derde plaats zo lijkt het. Kandidaat Donald Trump spant op dit moment de kroon met zijn lasterlijke taal en vuilspuiterij naar zijn medekandidaten. Ergerlijk! Veel mensen vinden dat leuk en ervaren dat als een soort van leedvermaak. Ik noem het kiezersbedrog. Wat ze nu beloven komt later veelal niet meer aan de orde. Maar dat geldt ook voor de Nederlandse politiek. Nu zo beloven en straks zus zeggen. Met als excuus dat ze met compromissen te maken krijgen. Om mee te regeren moet er water bij de wijn (verkiezingsprogram) gedaan worden.

Een aantal jaren geleden zong ik mee in een groot koor tijdens een campagne van evangelist Benny Hinn in ons land. De koorleden stonden aan weerszijde van het podium op een gedeelte van de tribune opgesteld. Wij hadden dus vrij zicht op wat er op het podium gebeurde. Een groep prominenten van de lokale Pinkstergemeenten waren op het podium gepositioneerd. Benny Hinn kwam op als een popster, een idool. Hij deed zijn gebruikelijke praatje en zong wat liederen mee. Liep de zaal in en liet verschillende mensen ‘in de geest’ vallen. Zo liep hij de voorste rijen langs. Toen hij zag dat de eerste weer overeind probeerden te krabbelen liep hij snel naar ze toe en vermaande ze op te staan. Terug op het podium liep hij naar de prominenten toe. Op dat moment viel zijn microfoon en het podiumlicht uit en riep hij hen iets toe in de trant van ‘als ik dit doe met mijn arm dan vallen jullie om’. Zijn microfoon en het licht deden het plots weer opeens en hij zwaaide met zijn arm over de prominenten en die vielen half over elkaar achterover. Waar dat nu allemaal toe diende weet ik nog steeds niet. Ik ben direct weggegaan van dit soort bedrog. Een schande voor de Heer. Ik lees nu in Leviticus 19:11, “Ik ben de Here, uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkaar niet bedriegen…”. “Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief.” (Ps. 11:7) God zegt dat niet alleen tegen zijn volk maar ook tegen ons. Het lijkt wel of het bedrog in het algemeen toeneemt. Ik ben d’r wel even klaar mee met dat bedrog!

Reageren


BASTIAAN

10-06-2019 03:28
Er lopen zeer veel charlatans rond in Kerken en Evangelische gemeenten. Benny Hinn, Moris Cerullo, John Wimber, Bill Hybels, Rick Warren, enz. enz. die gelovigen op hun Yogamatjes gezeten, die ook nog eens Mindful denken praktiseren, richting Nirwana in deze New Age tijd Zulken kunnen met gemak deze doelgroep misleiden met hun misleidende verkooppraatjes.

De BijbelGetrouwen 2019 weten met gemak deze huichelaars in hun gemeenten te ontmaskeren. Mattheus 4 en Lucas 4. en 1 Johannes 4 en 5.

Een ding hebben die bovengenoemde New-Age charlatans samen met de Paus in Rome gemeen: Door hun bedrog en misleiding werden ze schat hemeltje rijk. Openbaring 16.

Jammer dat gezaghebbende Predikers zoals Petrus en Paulus ontbreken, die zouden vol van Het Woord van God en de kracht van de Heilige Geest die bedriegers ter plaatse ontmaskerd en vleugellam gemaakt hebben.

Ik dacht aan Paulus' optreden in Pafos: Handelingen 13:6

En als zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, vonden zij een zekeren tovenaar, een Valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-jezus;

7 Welke was bij den stadhouder Sergius Paulus, een verstandigen man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het Woord Gods te horen.

8 Maar Elymas, de tovenaar (want alzo wordt zijn naam overgezet), wederstond hen, zoekende den stadhouder van het geloof af te keren.

9 Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met den Heiligen Geest, en de ogen op hem houdende, zeide:

10 O gij kind des duivels, Vol van Alle Bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verdraaien de rechte wegen des Heeren?

De bekering van de proconsul...
11 En nu zie, de hand des Heeren is Tegen u, en gij zult Blind zijn, en de zon Niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis: en rondom gaande, zocht hij, die hem met de hand mochten leiden.

12 Als de stadhouder zag, hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heeren.

De Apostel Petrus wist ook van wanten hoe charlatans te ontmaskeren en uit te schakelen. Lees Handelingen 5...

Lees ook Handelingen 8:15 Petrus, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen.

16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.

17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest.

18 En toen Simon de tovenaar zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,

19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvange.

20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.

21 Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God.

22 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden;

23 want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid.

24 Doch Simon antwoordde en zeide: Bidt gij voor mij tot de Here, dat mij niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd.

Al die hedendaagse huichelaars gezeten in de Wereldraad van Kerken, Synoden en Concilies gelovigen onbeschaamd weten te misleiden zullen straks een onherroepelijk zwaar oordeel uit de mond van Jeshua incasseren als zij zich niet bekeren.

Mattheus 7, 13 en 25. Openbaring 2 en 3, 6 en 19 en 20.

Eric

26-04-2016 12:46
Ik kan mij heel goed voorstellen dat je je bedrogen voelt.
Enkele malen heb ik gezien dat mensen een duwtje kregen van de "popster" zoals jij die noemt, want ze moesten "vallen in de geest". Als men niet goedschiks viel dan maar kwaadschiks door een corrigerend duwtje.

Onlangs kreeg ik een video in handen waarop diverse opnamen stonden van Amerikaanse "evangelisten", die hun "ding" deden op het podium. Dat "vallen in de geest" gebeurde bij het optreden van de diverse evangelisten. Bij een zwaai van zijn arm viel een heel rij mensen uit het publiek op de grond. Hier had ik niet de indruk dat het bedrog was, maar dat er iets veel ergers aan de hand was: er waren machten der duisternis in het spel. Die indruk werd versterkt omdat die evangelisten het teken van Cernunnos maakten! In de volksmond wordt dit het satansteken genoemd.

Een zin uit The Satanic Bible zegt:
The sign of the horns shall appear to many, now, rather than the few; and the magician will stand forth that he may be recognized.

Veel wereldleiders maken dit satansteken!

Een evangelist bad met een man die grote nood had. Het volgende moment ging deze man rollend over het podium en daarbij maakte hij vreemde geluiden. De man heette Banjo en de “evangelist” zei lachend: “God speelt op zijn Banjo!”.

Soms is het een combinatie van bedrog en de werking van demonen.

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=xdUIqKJyD0Q
Kijk op Google bij afbeeldingen: Benny Hinn satanic hand signs