#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Manna

Vriendschap - deel 3 van 12

Christelijke vriendschap is als een driehoeksrelatie.

Lezen: 1 Samuël 17:31-18:1

Vers voor vandaag: "De Here is tussen mij en u voor altijd." (1 Samuël 20:23b)

De afgelopen twee dagen hebben wij gezien dat Jonathan en David twee jonge mannen waren die de moed hadden om God te vertrouwen voor het onmogelijke. Vandaag beginnen wij met een studie over de vriendschap tussen deze twee mannen. We zullen de komende dagen tien kenmerken van die vriendschap bespreken.

1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
Direct nadat David de reus Goliath gedood had, werd hij als held bij koning Saul gebracht. Hij had het van bloed druipende hoofd van Goliath nog in zijn hand. De koning vroeg hem met een mengeling van ontzag en verwondering: "Wie ben jij eigenlijk jongeman?" David antwoordde timide: "Ik ben de zoon van uw knecht, de Bethlehemiet Isaï". (1 Samuël 17:58)
Jonathan was daarbij. Het was de eerste keer dat David en Jonathan elkaar ontmoetten. En er gebeurde iets bijzonders. "Terstond nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David; en Jonathan had hem lief als zichzelf." (1 Samuël 18:1) Het klikte onmiddellijk tussen die twee.

Dat is ook niet zo vreemd en in zekere zin zelfs heel logisch, omdat zij in elkaar hun gelijke ontdekten. David had ongetwijfeld gehoord hoe Jonathan in vertrouwen op God samen met zijn wapendrager een goed uitgerust leger had aangevallen (1 Samuël 14). Hij kende de verhalen van verbazing, moed, overwinning en Godsvertrouwen. Misschien had het voorbeeld van Jonathan hem zelfs geïnspireerd in zijn handelen met de reus Goliath.

Jonathan op zijn beurt was er zelf bij toen David in z'n eentje die geweldige reus tegemoet trad. (1 Samuël 17) Ondanks het feit dat hij eerder God had durven vertrouwen voor het onmogelijke, was hij nu niet bereid om stappen in geloof te nemen. De jonge schaapsherder David echter wel. Jonathan had met eigen ogen de moed van deze jongeman gezien. Hij had gezien hoe de Heer hen bevrijdde van de smaad en de overheersing van de Filistijnen. Ongetwijfeld had hij daarbij gedacht aan die wonderbaarlijke overwinning niet zolang daarvoor, waarin hij zelf een instrument mocht zijn in de handen van God.
In David ontmoette hij iemand die het ook aandurfde met de Heer. Iemand die de Heer ook van harte liefhad. Iemand die de Heer ook met zijn leven durfde te vertrouwen. Dáárom werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. Het eerste kenmerk van christelijke vriendschap is dan ook de persoonlijke omgang met de Heer. Dat is de basis.

Christelijke vriendschap is als een driehoeksrelatie. Het is een verhouding tussen drie personen; twee mensen en de Heer. Dat komt ook heel bijzonder tot uiting in het mooiste vers in de Bijbel over vriendschap. Dat vinden wij een paar bladzijden verder, in 1 Samuël hoofdstuk 20, het laatste deel van vers 23. Daar zegt Jonathan tegen David: "De Here is tussen mij en u voor altijd." In wezen zegt Jonathan hier tegen zijn vriend David: de Heer staat centraal in onze relatie; onze relatie draait om Hem, onze God.

Toepassing: Schrijf de namen van uw vrienden of vriendinnen eens op een stuk papier. Doe vandaag iets goeds voor deze vrienden of vriendinnen. Bid voor hen, bel hen op, probeer iets leuks met hen te doen. Maak dit tot een dag van vriendschap.

Gebed: Heer, dank U voor de zegen van vriendschap. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

08-02-2019 09:56
Welk een Vriend is onze Jezus zingen we vaak in diensten. Johannes de Heer Lied 150.

De schrijver van dit lied moest wel geïnspireerd zijn door de Woorden die Jeshua sprak in het Evangelie volgens Johannes:

Johannes 15:12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn VRIENDEN.
U bent Mijn VRIENDEN, als u doet wat Ik u gebied.

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u VRIENDEN genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

Ook de vriendschap tussen David en Jonathan, de zoon van koning Saul was legendarisch. Wat sprak David daarover in 2 Samuël hoofdstuk 1 ?

1:23 Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden, waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Dochters van Israël, ween over Saul, die u kleedde met scharlaken, met weelde, die u sieraad van goud deed dragen op uw kleding.

Hoe zijn de HELDEN gevallen in het midden van de strijd! Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten! Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan! Je was mij zeer lief; je liefde [GENEGENHEID] was mij wonderlijker dan de liefde van VROUWEN. Hoe zijn de HELDEN gevallen, de strijdwapens verloren!

Deze liefde/genegenheid voor elkaar had niets te maken met erotische liefde. Beiden hadden een onvoorwaardelijk geloof in de God van Israël. Beiden durfden alleen met hun God op de vijand af te gaan. Dat verbond hen!!!

David versloeg de reus Goliath met een slinger en een steen: 1 Samuel 17:4 Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte was zes el en een span

Jonathan klom alleen met zijn wapendrager een berg om de Filistijnen een toontje lager te doen zingen.

1 Samuël 14: 12 De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager: Klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren! Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: Klim achter mij aan, want de HEERE heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven, en zijn wapendrager achter hem aan. En Zij [de Filistijnen] vielen voor Jonathan, en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer twintig mannen doodden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen.

15 En er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God.

Jeshua de Zoon van David, [Mattth. 1:1] de Zoon van God zal straks bij Zijn Wederkomst in Jeruzalem alle vijanden van Israël doden. Er zal niet één antisemiet/booswicht meer overblijven in Israël en daarbuiten volgens Psalm 101.

Jeshua, de Zoon van God wordt immers Koning der koningen vanuit Jeruzalem over de gehele aarde. Psalm 72 en Zachariah 14:9.

Zie ook Psalm 129:4 De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen van de goddelozen afgehakt.
Laat beschaamd worden en terugwijken allen die Sion haten.
Laat hen worden als Gras op de Daken, dat verdort voordat men het uittrekt, waarmee de maaier zijn hand niet vult,
of de schovenbinder zijn arm; en de voorbijgangers zeggen niet:
De zegen van de HEERE zij met u, wij zegenen u in de Naam van de HEERE.

Zie ook de wraak van de Joodse Masjiach Jeshua op al Israëls vijanden in Jesaja 63:3 Ik heb de pers alleen getreden;
er was niemand uit de volken met Mij.
Ik heb hen vertreden in Mijn toorn,
hen vertrapt in Mijn grimmigheid.
Hun bloed is op Mijn kleding gespat,
heel Mijn gewaad heb Ik besmet.

Want de dag van de wraak was in Mijn hart,
het jaar van Mijn verlosten was gekomen.
Ik keek rond, maar er was niemand die hielp;
Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde.
Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft,
en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund.
Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn,
Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid,
Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen

Lees ook Openbaring 14.

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en VOERT OORLOG in gerechtigheid.

En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in Bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God!!!

En de LEGERS in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een Scherp Zwaard, opdat Hij daarmee de Heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. [PSALM 2]

En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de Grimmige TOORN van de Almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren!!!

En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het Avondmaal van de Grote God, om te eten VLEES van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

En ik zag het BEEST en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om OORLOG te voeren tegen Hem [JESHUA] Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

En het Beest werd gegrepen, en met hem de Valse Profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen Misleid had die het Merkteken van het Beest ontvangen hadden en die zijn Beeld Aanbeden hadden. Deze twee werden Levend geworpen in de Poel van vuur, die van Zwavel Brandt. [OPENBARING 20]

En de overigen werden Gedood met het Zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het Zwaard dat uit Zijn Mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Meer details in Mattheus 7, 13, 24, 25 en 2 Thessalonicenzen.

Shalom. Bastiaan.

Bastiaan.

07-02-2019 02:51
Ik bewonder de vriendschap tussen David en Jonathan , zulke vriendschap vindt jammer in deze tijd moeilijk. Een vriend waarop je kan bouwen en vertrouwen,waarmee je kan lachen en delen in verdriet en vasthoudend in het geloof dat Jezus Christus jou redder is.