#Tb 15 euro gift
Enquête: 112-Kunnen mensen behouden worden die nooit van Jezus hebben gehoord? Ja Nee

Achter het nieuws

“Rentmeester voor Gods schepping”

Carla Dik-Faber is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en zet zich in om Nederland duurzamer te maken, onder meer door aandacht te vragen voor voedselverspilling en het afvaloverschot. Een reden om eens met haar in gesprek te gaan over een thema dat steeds meer mensen bezighoudt: duurzaamheid. Romeinen 8, waarin staat dat de aarde zucht en in barensnood verkeert, is haar drijfveer om zich in te zetten voor de schepping door God gegeven.

Door Klaas Kuyper

Carla Dik-Faber heeft een brede portefeuille: landbouw, natuur, energie, infrastructuur, milieu, cultuur en volksgezondheid. Al deze onderwerpen hebben te maken met de relatie mens en milieu. Dit zijn zaken die haar raken, zaken om voor op te komen: "Als christenen vinden we het belangrijk om voor de onderdrukte medemens op te komen, we hebben de drang om gerechtigheid voor de mensen na te streven, maar net zo belangrijk is het om juist als christenen voor de onderdrukte schepping van God op te komen. Het gaat om sociale én ecologische gerechtigheid, beide gaan hand in hand. Het opkomen voor de natuur is niet bedoeld voor een kleine groep mensen in geitenwollen sokken, maar dit moet ons als christenen allemaal bezighouden. God heeft ons rentmeesters van deze aarde gemaakt en deze taak zouden we serieus moeten nemen. Gelukkig is het ook een thema waarvan steeds meer mensen het belang inzien, ook binnen kerken zijn steeds meer initiatieven te zien om duurzamer met de schepping om te gaan."

Waarom is duurzaamheid voor jou zo'n belangrijk thema?
"Ik ben eens in de kerk geraakt door een preek van een gastpredikant, hij preekte over Romeinen 8 waar staat dat de aarde zucht en in barensnood verkeert en dat de schepping uitziet naar de openbaarwording wie Gods kinderen zijn. De predikant legde uit dat dit niet alleen profetisch bedoeld is, maar dat het actueel is: we hebben ons in te zetten voor deze aarde. Deze oproep heeft me aangegrepen en niet meer losgelaten. Dat is dan ook mijn drijfveer: ik wil me als rentmeester inzetten voor Gods schepping. Dat mag ik persoonlijk doen door bewust om te gaan met wat we consumeren en weggooien. Ik heb eens zo'n test op internet gedaan die je 'footprint' uitrekent en het bleek dat - als iedereen zo zou leven als ik - de mensheid 2,5 aardbollen nodig heeft. Gemiddeld verbruiken we met onze westerse levensstijl zelfs 3,5 aardbollen. Dat betekent dat dit ten koste gaat van andere mensen. We gebruiken met z'n allen meer dan de aarde te bieden heeft! Hier ligt dan ook onze verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met wat ontvangen is. Dat kunnen we doen in de kleine dingen: groene stroom, goede isolatie, letten op wat je koopt en wat je weggooit, etc. Maar juist al die kleine dingen kunnen helpen. Het leven wordt dan heus niet saai of sober, alsof niets mag, maar het vraagt een andere levensstijl."

"Ook mag ik mij in de landelijke politiek inzetten voor deze thema's. Ik probeer wetten aan te passen ten gunste van de schepping. Zo hoor ik nog wel eens zeggen dat gezond eten te duur is en daardoor niet haalbaar is voor mensen die minder te besteden hebben. Dat zou ik graag veranderd zien. Door bijvoorbeeld fiscale regels aan te passen zou juist een gezond en duurzaam eetpatroon goedkoper moeten worden. En waarom betalen we bijvoorbeeld BTW over tweedehands kleding waar al BTW over betaald is? Zo zijn er veel voorbeelden van wetten en regels die we zouden moeten aanpassen om een duurzamer leven te stimuleren. Dit alles om opwarming van de aarde tegen te gaan, de afvalberg te verkleinen en (voedsel)verspilling tegen te gaan."

Circulaire economie
"Ik wil mijn steentje bijdragen in de vergroening van de economie. Onze economie draait op het produceren en consumeren van goederen en op handel. We importeren goedkope producten uit verre landen en exporteren onze producten weer naar het buitenland. Als iets stuk is gooien we het weg en kopen we een nieuw product, dat is meestal de goedkoopste oplossing. Dit zou moeten veranderen: waarom consumeren we niet de producten uit eigen land? En bedrijven zouden bewuster hun producten moeten ontwerpen, zodat het makkelijker en goedkoper gerepareerd kan worden, zodat het niet gelijk weggegooid en vervangen hoeft te worden. Ik ben groot voorstander van een circulaire economie, dat is een economie waarin producten en materialen hergebruikt worden. Nu we voorzitter zijn van de Europese Unie zou ik graag zien dat we de kans grijpen om Europese richtlijnen voor deze economie aan te scherpen. Want er is veel nodig om veranderingen doorgevoerd te krijgen. Overheid, bedrijven en consumenten moeten hierbij samenwerken. De overheid moet (fiscale) regels aanpassen, bedrijven moeten innoveren en consumenten moeten levenspatronen aanpassen. Ik moet denken aan het initiatief om textiel te recyclen: consumenten gooien afgedankte kleding niet zomaar weg, maar brengen dit bijvoorbeeld bij het Leger des Heils. Zij zorgen ervoor dat bruikbare kleding weer gebruikt kan worden door mensen die wat minder te besteden hebben. De rest wordt gerecycled tot nieuwe kleding, wat productie van onder meer katoen kan verminderen."

Groene Synode
"Mijn wens is om de vele initiatieven die er al zijn samen te brengen. We zijn bezig met het organiseren van een zogenoemde 'Groene Synode' waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rond het thema duurzaamheid, om elkaar te inspireren en aan te sporen. Tijdens deze bijeenkomst wil ik kerken en organisaties met elkaar in gesprek laten komen over hoe we duurzaam met de schepping om kunnen gaan. Mijn wens is dat dit een middel wordt waarmee we als christenen van ons laten horen, juist als het gaat om de zorg om de schepping."

Klimaattop
"Eind vorig jaar mocht ik bij de klimaattop in Frankrijk zijn. En daar zie je al dat het belang van duurzaamheid in de breedte van de samenleving doorgedrongen is. Ik was daar namelijk met collega's van partijen als de VVD tot en met de Partij voor de Dieren. Ik ben blij met het breed gesteunde akkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dit is nodig, want door klimaatverandering zullen oogsten mislukken, hongersnoden toenemen en steeds meer mensen zullen op de vlucht slaan als gevolg van natuurrampen. Daarom was het appèl van deze klimaattop richting de politiek zo van belang: wij zijn de laatste generatie die nog iets kan veranderen, anders zijn we te laat! Daarom moeten we persoonlijk én in de politiek onze verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan om te veranderen, zodat de aarde leefbaar blijft, ook voor alle komende generaties."

===============================================

Carla Dik-Faber is 44 jaar, getrouwd en heeft een dochter. Ze woont in Veenendaal en is sinds 2012 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Ze is woordvoerder zorg, medische ethiek, landbouw, natuur, water, energie, infrastructuur, milieu en cultuur. Ze zet zich in om Nederland duurzamer te maken, door wet- en regelgeving aan te passen.

Zo vroeg ze de laatste Prinsjesdag aandacht voor textiel recycling met haar jurk die gemaakt was van de bekleding van oude treinbanken en een hoed die gemaakt is van oude conducteurspetten.

Reageren


Comerius

27-12-2018 09:47
De C.U loopt aan de leiband van Groen Links en de P.V.D.A en al die andere milieudoordrammers
Ook het Marrakeshakkoord werd door hen klakkeloos ondertekend. Gevolg: nog meer islam.

Theo

23-12-2018 11:34
B. Klaver heeft verder volkomen gelijk en neemt mij de woorden uit de mond . Ik raad u overigens aan niet meer op de CU te stemmen maar op de SGP of FvD . Dit zijn de enige partijen die uw stem verdienen . Geld overigens voor iedereen in Nederland als ze van Nederland houden .

Theo

23-12-2018 08:36
Beste Johannes Bos ,

Met alle respect maar u hebt uzelf het bos in laten sturen door de groen linkse media . Doe aub uw ogen open doe onderzoek en volg niet de moeder Aarde dienaars . In Duitsland noemen ze dit “ Gutmenschentum “ . Heeft u er wel eens over nagedacht wat deze klimaathysterie betekent voor de normale Nederlander ? Het interesseert u blijkbaar niet dat er massale verarming zal ontstaan door dit desastreuze beleid . Voor betere zorg is in Nederland geen geld ( meer) maar men wil wel de komende jaren 1000 miljard besteden aan geld wegsmijten voor iets wat een mens niet kan ! Alleen God kan het klimaat beïnvloeden . De mens is daar niet toe in staat. Dit zou u moeten weten als u de bijbel kent . Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar .

Johannes Bos

23-12-2018 05:13
Beste Theo

1. Ik mis respect in uw reactie.
2. Ik ben het niet met u eens dat Christenen die aandacht vragen voor Gods schepping de mensen misleiden.
In Genesis 1 en 2 worden wij als mensen geschapen, in een tuin gezet,en krijgen we de verantwoordelijkheid om over de schepping te regeren.
Door de zonde is er nu uitbuiting van die schepping, omdat we niet tevreden zijn met wat we hebben willen we meer. Ook al hebben we nu een rijk bestaan in het westen, willen we meer uit de schepping halen dan de aarde aan kan. Wanneer Christenen daar aandacht voor vragen is het niet direct dat we moeder aarde aanbidden, maar dat we willen erkennen dat we falen in het goed beheren van de aarde die God aan ons heeft toevertrouwd.
Ik vindt het dan niet terecht dat we beschuldigd worden van het aanbidden van moeder aarde en dat we mensen op een dwaalspoor brengen.

Ik kan niks van de aardse rijkdom mee nemen naar de hemel, wat ik wel mee kan nemen zijn andere mensen. Door te laten zien dat ik niet leef voor de economie, maar dat ik leef voor God, kan ik laten zien aan anderen door economische een stap terug te doen, en tegelijk 'schooner' te leven.
Op deze manier kan ik laten zien dat ik in God geloof, respect heb voor zijn schepping, de tekortkomingen erken van ons als mensen in het beheren van die schepping, en daarom mijn zwakheid erken en tegelijk probeer om niet verder te gaan met de fouten.

De boodschap om met iets minder tevreden te zijn is geen populaire boodschap, en het is best moeilijk om dat ook uit te voeren. Ik heb respect voor hen die dat doen, en wil ze als een goed voorbeeld volgen.
Ik kan nog veel leren op dat gebied.

Johannes Bos

Theo

23-12-2018 11:47
Mevrouw Faber is een marxistisch beïnvloede GroenLinkser die denkt dat ze christen is maar met haar beleid en denkwijze de mensen misleid en Nederland naar de economische afgrond drijft . Deze mensen aanbidden moeder Aarde en niet de God van de Bijbel maar omdat ze totaal verblind zijn , zien ze dit niet .Ter informatie . Nederland is gek geworden ????


https://youtu.be/C8x9AdyvFv8

Eric

22-03-2016 02:18
Enigszins verbaasd heb ik kennisgenomen van de exegese van Romeinen 8:18-30 (ja, het hele stuk moet gelezen om te begrijpen wat de Bijbel bedoelt met “dat de schepping in barensnood verkeert en uitziet naar het openbaar worden wie Gods kinderen zijn”.

Zijn Gods kinderen, die mensen die in de politiek gaan en proberen “de planeet te redden van vervuiling” en trachten wat te doen aan de armoede en hongersnood in de wereld, als eerste prioriteit? Ging Jezus zitting nemen in de Joodse Raad om zijn volk te kunnen bereiken? Ging Paulus, die het Romeinse staatsburgerschap bezat, proberen zitting te nemen in de Romeinse senaat? Probeerde Paulus de slavernij en de veelwijverij die paste in die cultuur af te schaffen?
Of bracht Jezus het evangelie van het Koninkrijk Gods, een boodschap over een hemels Koninkrijk en de redding van zijn volk van hun zonden? En dat deed Paulus ook. Hij wilde dat de mens gered zou worden en wanneer de zonen Gods openbaar worden, dan zal ook de schepping deel krijgen aan de heerlijkheid van de zonen Gods.
Als de mens gered wordt en een volwassen zoon van God wordt, DAN zal de schepping hersteld worden. En Gods reiniging van de schepping zal grondiger zijn dan wat de mens nu tracht te doen via de politiek en techniek. Het herstel van de schepping kan UITSLUITEND geschieden wanneer de zonen Gods openbaar worden.

Wat betekent vers 29 voor u:
Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD ZIJNS ZOONS, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;

En wat heeft dit vers te maken met de idealen van GL?

B.Klaver

13-03-2016 07:37
Beste Mevr.Faber, U stelt dat er steeds meer aandacht bij de burger is voor duurzaamheid.
U heeft naast duurzaamheid ook zorg in uw portefeuille In uw artikel rept u met geen woord over dit onderwerp,
terwijl de media bol staan over schrijnende situaties bij hulpbehoevenden. Om een voorbeeld te noemen over de
beruchte "keukentafelgesprekken" De regering gaat eerst bezuiningen door bejaardenhuizen te sluiten en daar
bovenop krijgen de gemeenten onvoldoende geld om voldoende zorg te verlenen!
Minister Kamp heeft miljarden nodig om nutteloze windparken op zee te financieren en van Rijn moet miljarden bezuinigen! En geen enkel protest van de C.U. Als gepensioneerde electronicus erger ik me mateloos aan windmolens en zonnecellentechniek Immers geen wind geen zon,geen energie dus per definitie onbruikbaar
Al jaren stem ik op de C.U. met enige tegenzin, deze partij lijkt wel de bijwagen van GL
Waar we naatr toe moeten is de waterstof als energiebron op te wekken d.m.v. zonnenergie !
Dankend voor uw aandacht
B.Klaver