#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Mag een christen twijfelen?

Nee, zeggen veel christenen en halen dan graag Jacobus 1:6 aan: "Wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Heer zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen."

Dat zijn radicale woorden. Wie wil graag vergeleken worden met opgejaagde vluchtigheid? Of wie wil onzeker en besluiteloos zijn? Deze woorden werden geschreven door Jacobus, de broer van Jezus, zoon van Maria en Jozef. Die had natuurlijk een streepje voor, omdat hij zijn hele leven met Jezus had doorgebracht.

Ik kan nu een heel vroom artikel schrijven en u aanmoedigen niet te twijfelen, maar dat zou niet eerlijk zijn, want ik heb ook vragen. Natuurlijk zijn er dingen die ik niet begrijp en die ik graag anders zou willen zien. Ja, de twijfel is mij ook niet vreemd.

Waaraan ik niet twijfel
Laat ik eerst vaststellen waar ik niet aan twijfel. Ik twijfel niet aan het bestaan van God. Bij die uitspraak wil ik graag Romeinen 1:20 aanhalen: "Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben." Met andere woorden als ik kijk naar de ongelooflijk complexe, veelzijdige en fantastisch mooie schepping kan mijn verstand alleen maar tot de conclusie komen dat God er is. De meest logische verklaring voor ons bestaan is niet een enorme oerknal, waarbij alles toevallig uit niets ontstaan is, maar een Schepper die aan het begin van alles is.

Ik twijfel ook niet aan het feit dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen en in onze plaats onze straf heeft gedragen. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 15:14: "Indien Christus niet is opgewekt ... is uw geloof zonder inhoud." De komst van Jezus, Zijn plaatsvervangend lijden en sterven neem ik graag en in dankbaarheid als waarheid aan.

Deze waarheden zijn de basis van mijn geloof. Een ding is zeker: wat dat betreft lijk ik niet op een golf in de zee. Daar ben ik niet ongestadig. Maar, met wat dan wel?

Waaraan ik wel twijfel
Mijn vragen en mijn twijfel hebben veel meer te maken met mijn eigen kleine dagelijkse leven en mijn omgang met de Heer. Of om het anders te zeggen: mijn twijfel richt zich veel meer op Zijn omgang met mij. Ik vraag mij in donkere momenten af: heeft Hij werkelijk belangstelling voor de kleine zorgen waarmee ik worstel? Heeft Hij echt al mijn haren geteld? En hoe zit het met de verhoring van mijn gebeden? Dat is overigens precies het thema dat Jacobus in zijn briefje aansnijdt. Ook in zijn radicale uitspraak gaat het om gebedsverhoring.

Ik lees de bijbel en wordt bemoedigd door de fantastische beloften die ik daar tegenkom. En dan kijk ik naar mijn leven en vind er zo weinig van terug. Het lijkt dan soms alsof God Zijn beloften niet nakomt. Waarom zegt Jezus in Mattheus 7:7: "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal open gedaan worden." En dan bid ik, soms maandenlang, en ik ontvang geen antwoord. Dan begrijp ik het niet meer. En dan slaat de twijfel toe. Niet of God er is, ook niet of Jezus mijn straf in mijn plaats heeft gedragen, maar wel met betrekking tot de worsteling van mijn leven hier op aarde.

Natuurlijk ken ik ook het vers in Jesaja 55:8,9 dat wij zo graag aanhalen als wij geen (of een ander) antwoord op onze gebeden ontvangen. "Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten."
Ik weet dat dit waar is. Ik weet dat God soeverein is. Hij kan doen en laten, antwoorden en niet antwoorden, verhoren en niet verhoren, zoals Hij dat wil. Maar die wetenschap helpt mij niet als ik hunker naar Zijn aanwezigheid. Het feit dat ik geen antwoord ontvang wakkert de twijfel over Zijn handelen met mij aan. Hoe vaak heb ik met David geroepen: "Wees mij genadig en antwoord mij ... verberg uw aangezicht niet voor mij." Psalm 27:7-9

Twijfelaars in de bijbel
Met mijn vragen en mijn twijfels ben ik niet alleen. Ik kan mij zóóóó goed vinden in de naamloze vader van de bezeten zoon (Marcus 9:17-29). Deze man zocht Jezus op omdat hij een probleem had. Terwijl de Schriftgeleerden met Jezus aan het redetwisten waren drong hij zich naar voren. Het was hem om het even wat de mensen dachten. Het meest belangrijke wat we van deze man kunnen leren is dat hij zijn nood bij Jezus bracht. Hij had geen idee of Jezus tijd voor hem had. Hij wist niet of Jezus zou toehoren. Hij wist niet of Jezus wilde ingrijpen. Maar, hij ging en sleurde zijn zoon mee. Vertwijfeld fluisterde hij: "Jezus, als u iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons!"
Jezus reageerde: "Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft." Met andere woorden: lieve man, Ik kan het. Ik heb hemel en aarde geschapen. De vraag is of jij de moed hebt te geloven dat Ik het kan.
En direct schreeuwde de man: "Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!"
Wow!
Dan denk ik: DAT BEN IK!
Ik ga naar Jezus toe.
Ik maak mijn wensen en mijn noden aan Hem bekend.
Ik weet dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde (Mattheus 28:18)
Maar, nog voordat ik mijn wensen heb uitgesproken is de twijfel er. Wil God werkelijk naar mij horen? Is mijn nood belangrijk genoeg voor Hem? Wil Hij mijn gebeden verhoren? En dan stamel ik: "Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!"

Een andere notoire twijfelaar is Thomas. Ook niet de eerste de beste. Hij was een discipel van Jezus. Hij was getuige geweest van de vele wonderen die Jezus had gedaan. En toch waren er twijfels. "Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven" (Johannes 20:25). Met andere woorden: jullie kunnen mij wat! Bewijzen wil ik zien!

Weet u wat zo mooi is? Jezus veroordeelt de vader en Thomas niet vanwege hun twijfel. Hij zegt niet: beste jongens, jullie lijken op een golf die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Hij zegt niet: jullie zijn innerlijk verdeeld, ongestadig op al jullie wegen. Nee, tegen de een zegt Jezus: "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft." Tegen de ander: "Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven."
Nog een keer: Wow!

Dat is nou één van de vele redenen waarom ik van Jezus houd. Hij begrijpt mij! Hij veroordeelt mijn vragen en mijn twijfels niet! Hij bemoedigt mij! Ja, ik voel mij veel beter begrepen door Jezus dan door zijn jongere broertje Jacobus.

Mag ik twijfelen? Eerlijk gezegd: ik kan niet anders. Voor mij horen geloof en twijfel bij elkaar. Ze zijn als de twee kanten van een medaille. Op de ene kant staat in mooie sierlijke letters: IK GELOOF. Op de ander kant staat in een klein en onopvallend schrift: Kom mijn ongeloof te hulp. En ik vrees dat het zo zal blijven zolang ik 'in het vlees ben'.

Leo Habets

Reageren


Rudy Post

20-02-2018 05:16
Voor de duidelijkheid:
Ook in mijn leven komt nog twijfel voor.
En ook richting mij tracht de satan met zijn zooitje ongeregeld voortdurend twijfel te injecteren.
Dankzij de hulp van Gods Heilige geest en de vernieuwing van mijn denken, ben ik steeds beter in staat om elk bedenksel wat tegen Gods woord ingaat, in krijgsgevangenschap onder de gehoorzaamheid aan Christus te brengen.
Gode zij dank staat er geschreven; 'U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst'.

Rudy Post

20-02-2018 05:04
Volgend op wat Bastiaan aangeeft, geeft deze Duitstalige preek van Theo Lehmann perfect aan wat er, ook al in de tijd dat Jezus Christus onder de mensen was, aan misleiding en ongeloof bestond. En....Gods woord geeft het duidelijk aan.....het zal alleen maar toenemen.

https://www.youtube.com/watch?v=HK6XHZV6Y7M&t=182s

BASTIAAN

20-02-2018 04:38
Beste Leo, ik twijfel nooit aan de bemoedigende woorden in de Psalmen, van Mozes, de Profeten en Jeshua en de Apostelen.

Ik twijfel wel vaak en ben teleurgesteld door de hemeltergende besluiten die kerkelijke leiders namen op Concilies en Synodes, Gemeentevergaderingen.

Zij hebben nog steeds niet door dat de afgelopen 50 jaren dat eens trouwe gelovigen die kerken met gezwinde spoed verlieten en daarna met ijver zelf de Bijbel gingen lezen.

Herders dienen toch de schapen te leiden? Helaas misleiden ze de schapen. Details in Ezechiël 34 en Johannes 10.

Wanneer bovengenoemde misleiders tegenwoordig homohuwelijken/homo predikanten inzegenen hoewel Paulus dat nooit deed dan ben je toch een vreemde in eigen huis geworden? Details in Romeinen 1 en 1 Corinthe 6.

Wanneer die misleiders vrouwen toelaten tot de kansel, ouderling of diaken maken hoewel dat ten tijde van Mozes en Jeshua ondenkbaar was, maakt dat Bijbelgetrouwe gelovigen aan het denken en lezen. Details in Handelingen 6 en 1 Timotheus 2 en 3.

Wanneer die misleiders liever met de Palestijnen in zee gaan en niet bidden voor de vrede van Jeruzalem en Israël dat rijzen je toch de haren ter berge? Psalm 122. De kerk het nieuwe Israël? Fout! Zie Romeinen 9-11 en Jeremia 31:7. Israël wordt tot hoofd der volken.

Vanmorgen las ik nog in Deuteronomium 26 over het volk Israël...

18En de Here heeft heden van u het woord aanvaard, dat gij zijn eigen volk zult zijn, zoals Hij u gezegd heeft, en dat gij al zijn geboden zult onderhouden – 19dan zal Hij u VERHEFFEN tot een lof, een naam en een ?sieraad, boven alle volken die Hij geschapen heeft en dan zult gij een volk zijn, ?geheiligd? aan de Here, uw God, zoals Hij gezegd heeft.

Tonnie

20-02-2018 04:00
Gelukkig twijfel ik niet aan het feit dat Jezus de Redder der wereld is, en dus ook mijn redder!

Eric

21-03-2016 03:44

Dit is een serieus en belangrijk onderwerp!
Laten we geen one-liners gebruiken om iemands mening te diskwalificeren zonder onderbouwing.





Bas

19-03-2016 03:36
Ik kan meer met de eerlijkheid van Habets dan met het vrome gepraat van anderen...

Eric

19-03-2016 02:03
Beste mijnheer Habets,

Ik vind dit artikel over twijfel van uw hand een tikkeltje ongelukkig.
De voorbeelden die u noemt, geven juist aan dat Jezus bepaald niet blij was met het ongeloof en de twijfel bij mensen. Jezus verweet zijn discipelen hun ongeloof. Ook ons behoud is gebaseerd op GELOOF en niet op twijfel waarmee gekoketteerd wordt.

Zonder geloof kan je God niet welgevallig zijn (Hebr. 11:6).

Jezus verwijt zijn discipelen hun ongeloof (Mar. 16:14).

Jezus zegt tegen de discipelen die de “maanzieke” knaap niet konden bevrijden: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Mat. 17:17)
Tegen de man van ongeloof met zijn “maanzieke” zoon zegt Jezus: Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En TOEN HIJ DE MENIGTE die op dit tumult was afgekomen, ZAG, dreef hij de boze geest uit de knaap (Mar. 9:23-25). Stel dat Jezus niets gedaan zou hebben, dan zou dat niet bepaald reclame zijn. Toen de discipelen later aan Hem vroegen wat de reden was, dat zij de boze geest niet konden uitdrijven, zei Jezus: Vanwege uw klein geloof.

Waar was uw geloof, vraagt Jezus aan zijn discipelen bij de storm op het meer (Luc. 8:25).
Tegen Thomas zei Jezus: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Deze zaligspreking gold NIET Thomas, maar hen die geloven.

In “The Satanic Bible” staat:
It has been said ‘the truth will make men free’. The truth alone has never set anyone free. It is only DOUBT which will bring mental emancipation. Without the wonderful element of doubt, the doorway through which truth passes would be tightly shut, impervious to the most strenuous poundings of a thousand Lucifers.

Eh, laten wij deze “Bible” niet geloven.

C.A.M. Witteveen

13-03-2016 10:02
Geachte Heer Habets,
Twijfel komt voort uit het niet kennen of het wel kennen maar niet toepassen van het Woord van God. God zegt Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petr. 5:7
En in 2 Tim. 3:16,17 Al de Schrift is van God ingegeven....
En door deze verzen met zachtmoedigheid op te nemen en te verteren, te overdenken, te mediteren, en het eens dan gaan toepassen, die twijfel aan God kenbaar maken en daar te laten, en af te wachten hoe, of wanneer, waar, God antwoord gaat geven, dat is een prachtige vorm van sport.
Ik pas dat ook toe in mijn krantewijk, ga ik nu links of rechts, of welke beslissing moet ik hier doen?
En het is een vorm van fun hoe God antwoord geeft.
Want ik weet dat Hij antwoord geeft, en mij nooit meer alleen laat, en Hij is altijd altijd getrouw.
1 Cor. 10:13, als afsluiting, ik kan er nog veel maar achteraan schrijven, maar je moet gewoon proberen.
God´s zegen.
Kees.

Abe d J

13-03-2016 03:13
Twijfelen aan wat?
(na wedergeboorte DE strijd tussen ziel en geest)
1. Aan God's woord.
2. Aan jezelf.
2a. Vanuit redenatie is hoogmoed.(vals evangelie)
2b. Vanuit klein-geloof hoort bij geestelijke groei.

Ik maak duidelijk verschil tussen "nog niet begrijpen" en twijfel.
Zonder kinderlijk geloof (als geestelijke gave na wedergeboorte) is twijfel reeel.

Shalom

Ad

12-03-2016 03:19
Bedenk echter wel dat twijfel zonde is. Kijk maar naar het begin, in de Hof van Eden: Is het ook dat God gezegd heeft. Daar begon de twijfel. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen door Wie wij roepen Abba, Vader! En Vader kent mij door en door.

Bas

12-03-2016 02:11
Een heel mooi en bemoedigend artikel!