#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Osteen wil zwijgen over hel

Televisie prediker Joel Osteen, pastor van de megakerk Lakewood kerk in Houston, zegt dat zijn consistent zwijgen over de hel niet is bedoeld om mensen te bedriegen. In een paasuitzending voor CBS zei hij dat de meeste mensen door het leven al voldoende zijn terneer gedrukt. “Ik wil dat zij naar Lakewood of onze andere samenkomsten komen om te worden opgebeurd en zeggen: ‘Ik ben niet perfect, maar ik ga vooruit (....). Dat motiveert je, denk ik, om het beter te doen.”

Zijn redeneertrant komt hem op kritiek te staan van predikers die geloven dat de Kerk in deze tijd juist weer prediking van de hel nodig heeft. Pastor John Burton vindt dat waarheden niet consistent mogen worden verworpen om mensen te gerieven. “Hoewel de essentie van mijn prediking te maken heeft met de vreugdevolle intimiteit met Jezus, begrijp ik dat het niet de enige Bijbelse waarheid is”, zegt hij. Niet prediken van de volledige waarheid van Gods Woord resulteert in mensen die niets begrijpen van de vreze des Heeren, een sobere leefstijl en het besef dat de eeuwigheid nabij is, meent hij.

Osteen wuift alle kritiek weg. “Onze boodschap is er een van vrede en rust en van blij en positief blijven”, zegt hij. Zijn belangrijkste boodschap heeft volgens hem te maken met het leven van alledag. “Je moet er voor kiezen gelukkig te zijn”, vindt hij.

Reageren


Theo

06-04-2016 08:35
Zoals Denis en Karin schrijven is verbijsterend . Hier is te zien hoe de leugens van satan en de totale onwetendheid hebben toegeslagen . Jeremia heeft het over de afgodendienst van Baal en Moloch waarbij kinderen werden geofferd . Dat heeft niets met de hel te maken !! Natuurlijk wil God niet dat er mensenoffers worden gebracht en afgodendienst bedreven . Laat jullie maar in slaap sussen door mooie woorden en het welvaartsevangie ! Slaap zacht !!????

Eric

04-04-2016 02:40
De hel is een onderdeel van Gods rechtvaardigheid.
Wie niet gelooft in de Bijbelse hel staat bloot aan de alverzoeningsleer óf de vernietigingsleer van de Jehovah’s Getuigen.

Mat. 23:33
Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Mat. 10:28
En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven (voorgoed bederven, te gronde richten) in de hel.

De hel is niet een soort zonnig correctiekamp, waar engelen proberen de Satan, zijn engelen, demonen én de onrechtvaardige mensen te overtuigen dat God liefde is!

Mat. 18:8
Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het EEUWIGE vuur geworpen te worden.

Mat. 25:41
Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het EEUWIGE vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Er is sprake van een EEUWIG vuur en degenen die daar in komen zijn daar NIET TIJDELIJK.

Op. 14:11
En de rook van HUN PIJNIGING stijgt op IN ALLE EEUWIGHEDEN, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

De genade van Jezus Christus houdt in dat je niet onder het oordeel der hel valt. Het kostte wel het leven van Gods Zoon. Mensen die ervan uitgaan dat God “zomaar” zonden kan vergeven, begrijpen niet dat alles gaat volgens het recht en de gerechtigheid, omdat Gods regering, zijn troon, gevestigd is op recht en gerechtigheid (Ps. 89:15). God handhaaft altijd zijn wetten, in dit geval de dood van de zondaar. Het plaatsvervangend sterven van de Zoon van God is voldoende om een ieder te rechtvaardigen die in het offer gelooft.

De alverzoeningsleer is eigenlijk gevestigd op een verkeerd beeld van God en op het woord aion dat zowel de betekenis heeft van ‘eeuw’, een zeer lange tijd van miljoenen jaren of van ‘voor altijd” en zonder einde. De meest extreme aanhangers van de alverzoeningsleer erkennen dat het woord aion voor God weldegelijk eeuwig en voor altijd betekent. Men realiseert zich niet dat het eeuwige vuur bereid is voor de Satan en zijn engelen. Vraag: wie heeft dat eeuwige vuur bereid? Als God de gelovigen eeuwig leven geeft, is dat dan een tijdelijk leven? Staat er niet geschreven:

2 Kor. 4:18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn TIJDELIJK, de onzichtbare EEUWIG.

De onzichtbare GEEST van de mens sterft niet, kan niet sterven. Zijn straf is derhalve een eeuwige straf.

1 Kor. 15:52
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk (aphthartoi) lichaam en zullen ook wij veranderen.

Het woord onvergankelijk betekent:
Blijvend, Eeuwig blijvend, Niet voorbij gaande, Onverwoestbaar, Onverwelkbaar, Onsterfelijk, Voorgoed.

Paul.

03-04-2016 01:49
een ieder is vrij om te prediken ,toen ik als pas bekeerde
in een samenkomst kwam vond het maar een raar onderwerp. ik weet het is er ,maar ik ben het met Karin eens , laat wij de blijde boodschap verkondigen .

denis

31-03-2016 10:58
de vraag is wat die hel inhoudt. Als je bedoelt 'eeuwige vernietiging' dan ben ik het met je eens. Maar mensen die geloven in een God van liefde die mensen bewust eeuwig pijnigt in een vurige plaats vol verschrikkingen zitten ernaast.

God liet bij monde van de profeet Jeremia duidelijk zijn afkeer blijken van zulke wreedheden en maakte gelijk duidelijk dat hijzelf nooit zo iets zou doen.

(Jeremia 7:31) 31?En zij hebben de hoge plaatsen van To?feth gebouwd, dat in het dal van de zoon van Hi?nnom ligt, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden, iets wat ik niet geboden had en wat in mijn hart niet was opgekomen.’

(Jeremia 32:35) Voorts bouwden zij de hoge plaatsen van Ba?äl die in het dal van de zoon van Hi?nnom zijn, om hun zonen en hun dochters voor Mo?lech door [het vuur] te laten gaan, iets wat ik hun niet heb geboden, noch is het in mijn hart opgekomen dit verfoeilijke te doen,

frits

31-03-2016 08:58
Jezus predikte: Wie in Mij geloofd heeft (heb je) eeuwig leven. Wie in Mij niet geloofd heeft dat leven niet. Dus de afgrond (hel). Zo moeilijk is het toch niet!

denis

31-03-2016 12:10
Gerard, het woord hel vind je niet in die tekst. Het is een ongelukkige vertaling van het woord gehenna. Gehenna betekent Dal van Hinnom in het Hebreeuws en was de vuilnisbelt even buiten Jeruzalem waar altijd vuur brandde en waar misdadigers werden verbrand die niet werden begraven. Er werden echter nooit levende mensen ingegooid. Het idee van een vurige hel en de verschrikkelijke beelden die erbij komen hebben we o.a te danken aan Dante. Het concept van de hel is puur heidens (gaat al terug tot Bablylonische en de Assyrische beschaving). Het Nederlandse woord Hel betekende vroeger ook helemaal geen vurige plaats van pijniging.

In Collier’s Encyclopedia (1986, Deel 12, blz. 28) wordt over het woord „Hel” het volgende gezegd: „In de eerste plaats is het een aanduiding van de Hebreeuwse Sjeool uit het Oude Testament en de Griekse Hades uit de Septuaginta en het Nieuwe Testament. Aangezien Sjeool in oudtestamentische tijden eenvoudig een aanduiding van de verblijfplaats der doden was, zonder onderscheid te maken tussen de goeden en de slechten, is het woord ’hel’, zoals het tegenwoordig wordt begrepen, geen gelukkige vertaling.”

Het is feitelijk aan het huidige begrip van het woord „hel” te wijten dat het zo’n ongelukkige weergave van deze oorspronkelijke bijbelse woorden is. In de grond der zaak komt de oorspronkelijke betekenis van het woord „hel” nagenoeg overeen met de betekenis van deze bijbelse woorden, maar men heeft die betekenis uit het oog verloren en door een andere, zeer afwijkende, betekenis vervangen. Franck’s Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal (dr. N. van Wijk, tweede druk, 1949, blz. 243, 244) zegt dat de oorspronkelijke betekenis van hel „schuilplaats, berg-plaats” is, en verwijst vervolgens naar het trefwoord „helen”. Daar leest men dat het werkwoord „helen” afkomstig is van het Oudhoogduitse hëlan, dat „verbergen” betekent. Het woord „hel” hield dus oorspronkelijk niet de gedachte in van hitte of pijniging, maar eenvoudig van een ’bedekte of verborgen plaats’; het had derhalve nagenoeg dezelfde betekenis als het Hebreeuwse sje??l?.


Het hele Oude testament spreekt ook niet over een Hel of vurige plaats van pijniging. Als zoiets dergelijks bestond voor zondaars dan had de rechtvaardige God de eerste mens Adam er wel voor gewaarschuwd. Maar in plaats daarvan zei God... 'als je zondigt ...zul je sterven'

Gerard

31-03-2016 10:56
Beste Karin, Jezus sprak meer over de hel dan enig ander persoon in de Bijbel. Wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Jezus in Matth. 10:28

Karin

31-03-2016 07:28
Jezus predikte ook bijna nooit over de hel. Hij ging rond, goed doende en genezende. Hij sprak over het koninkrijk van God en verkondigde een blijde boodschap. Er staat in de Bijbel dat het de goedertierenheid van God is die mensen tot inkeer brengt, en niet de angst voor de hel. Er vanuit gaande dat Jezus precies deed wat goed is, zou je kunnen stellen dat Joel Osteen het ook prima doet.