#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

003 ‘Evolutie: niet meer Schrift met Schrift vergelijken’

De klassieke methode voor Bijbelonderzoek lijkt in deze tijd te worden ingewisseld voor een modernere, die meer bij de tijdgeest past. ‘Schrift met Schrift’ vergelijken, dreigt nu in sommige kringen, via visie met visie vergelijken, te verworden tot Schrift afzetten tegen wetenschap. Om vervolgens van de Bijbel alleen over te laten, wat past in de moderne wetenschap. Dat schrijft directeur Ton Stier in IB Magazine, het blad van der op Bijbelverspreiding onder Joden gerichte organisatie Israël en de Bijbel.

Stier refereert aan de in de Bijbel genoemde Bereërs, die de Schriften onderzochten om te zien ‘of deze dingen ook zo waren’. En volgens hem getuigt ook Petrus van de juistheid van de Bijbel als hij zegt dat geen enkele profetie in de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, maar door de Heilige Geest is ingegeven. Niet bedacht door mensen dus.

Stier is evident niet blij met de uitspraak van Gijsbert van den Brink, hoogleraar geloof en wetenschap op een symposium over schepping en evolutie: ‘Wetenschappelijke feiten dwingen christenen om de Bijbel nu anders te gaan lezen dan vroeger.’

Stier constateert op basis van die woorden dat kennelijk de wetenschap geen ruimte laat voor een zesdaagse schepping. ’Dan maar een alternatief model: theïstisch evolutionisme.’ Een hellend vlak, vindt Stier. “De mens als resultaat van de ontwikkeling van eerdere levensvormen, waarbij de Schepper tot ‘procescoördinator’ wordt gedegradeerd en de mens tot een veredelde aap.”

Intussen wordt het boek ‘Eerste Hulp bij Ongeloof’ van medewerker Gábor Locht van IB Magazine dezer dagen gepresenteerd bij de Evangelische Hogeschool, die onder vuur kwam te liggen doordat er eerder ter gelegenheid van de verschijning van een evolutionistisch boek een congres werd gehouden en directeur Els van Dijk het standpunt innam dat creationisme en evolutionisme naast elkaar aan de studenten moesten worden gepresenteerd op de school die ooit onder meer uit evangelisch verzet tegen de leer van de evolutie voortkwam.

Wat is uw mening? Geef hier onder weer hoe u denkt over schepping of evolutie en beantwoord de enquête vraag over dit thema.

Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is.

Reageren


Hans

01-05-2016 09:11
Hoi Ton, doet je appeltje het nog? ;-)
Aangaande Schrift met Schrift vergelijken.. stop maar met bladeren, ik ben met genoegen begonnen aan die taak, zie http://blog.ikbenindehemel.nl en de link eronder verwijst naar een broeder die voorleest uit de Statenbijbel.

simon

18-04-2016 08:03
https://www.youtube.com/watch?v=gWPyCXp9YIE

deze video legt het een en ander goed uit.

vriendelijke groet, Simon.

Theo

16-04-2016 10:08
„Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet:“
??Psalmen? ?92:6-7? ?NBG51??
http://bible.com/328/psa.92.6-7.nbg51

Denis , lees ook eens wat er gebeurde met Mount St. Helens in 1980 . Toen werden nieuwe landschappen gevormd in enige uren. Iets wat zogenaamd volgens geologen ( James Hutton (1726-1797) : hij ontwierp de theorie van miljoenen jaren durende geologische tijdruimtes .) miljoenen jaren had moeten duren , gebeurde in NO TIME !!! Lees daar eens wat over in plaats van over je darwinistische vooroordelen !

Theo

16-04-2016 03:24
Beste Denis , heb even niet gekeken naar de onzin die geschreven wordt. Ten eerste de wetenschap bewijst helemaal niets maar gaat van onbewezen premissen uit . ( lees nog eens goed de Geloofsbelijdenis van een evolutionist ! ) kijk ook eens een keer naar YouTube filmpjes over Creation en wat daar gezegd wordt en jouw zogenaamde wetenschap totaal onderuit wordt gehaald . Ten tweede ga jij er blijkbaar van uit dat Mozes een arme ongeletterde ziel was die niet wist wat hij zei! In de bijbel staat dat Mozes hoog opgeleid was aan het Egyptische hof ( ook hun godsdienst etc , was hem natuurlijk goed bekend ) . Jij acht je echter verlicht en als kind van deze tijd , die volledig is meegegaan met de tijdgeest weet jij het zeker beter als Mozes !

simon

09-04-2016 06:30
Beste Karin
De Hebreeuwse taal spreek in cirkels, dat wil zeggen dat het eerst de grote lijn verteld en het daarna opnieuw verteld maar dan meer gedateerd. Een soort van her vertelling om het allemaal heel erg duidelijk te maken.
Een goed voorbeeld hier van staat in de brief aan de Romeinen waarin Paulus in deze vorm de toestand van een ongelovig vergelijkt met hen die tot het geloof zijn gekomen, ook hier word het een en ander cirkelvormig uitgelegd , hij begint als het ware op nieuw te verstellen zie Romeinen 6-7-8 waarin de strijd met de zonde dat is voor de wedergeboorte wordt beschreven en de overwinning door het geloof over de zonde, vreemd genoeg staat de strijd midden in de uitleg van Paulus in hoofdstuk 7 , eigenlijk gaat hij hier terug naar de tijd van voor zijn bekering om het een en ander opnieuw duidelijk te maken, dit is hoe er binnen de Hebreeuwse taal word gedacht en gesproken.

Vriendelijke groet ,Simon.

simon

09-04-2016 06:12
Beste mensen
Nog een prachtig voorbeeld in het woord van God.
Het staat in het Bijbelboek Hosea
HOOFDSTUK 6
Israëls boete
1 Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,
want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;
Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.
2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken,
op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.
Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.
3 Dan zullen wij kennen,
wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!
Zijn verschijning staat vast als de dageraad.
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,
als late regen, die het land natmaakt.
4 Wat zal Ik u doen, Efraïm?
Wat zal Ik u doen, Juda?
Uw goedertierenheid is als een morgenwolk,
als dauw die vroeg optrekt en weggaat.
5 Daarom heb Ik op hen ingehakt door de profeten,
Ik heb hen gedood met de woorden van Mijn mond;
en de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht.
6 Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer,
in kennis van God meer dan in brandoffers!
7 Zíj hebben echter als Adam het verbond overtreden.
Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover Mij.
8 Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht,
het is vol bloedsporen.
9 Zoals roversbenden op iemand wachten,
zo is het gezelschap van priesters.
Zij moorden op de weg naar Sichem,
werkelijk, zij gedragen zich schandelijk.
10 In het huis van Israël
zie Ik afschuwelijke dingen:
daar is de hoererij van Efraïm,
Israël heeft zich verontreinigd.
11 Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd,
wanneer Ik een omkeer breng in de gevangenschap van Mijn volk.
Ook hier zie je dat na de opstanding van de Here Jezus het volk uit Israël is verdreven / verstrooit
Dan staat er na twee dagen zal Hij ons levend maken, dus aan het eind van tweeduizend jaar, dat is waar we nu zijn komt het volk (de Joden) weer terug in Israël en op de derde dag zullen we voor zijn aangezicht leven dat is waar de Heer zelf aanwezig is dus bij de wederkomst en dat is ook exact na zesduizend jaar na de schepping, dan komt het duizend jaar vrederijk de zevendedag
Dat is dus de derde dag na Christus , Christus is immers op de vierde dag gekruisigd, dat is vierduizend jaar na de schepping, overeenkomstig de verordening in het oude testament bij de instelling van het pascha. De schepping is maar zesduizend jaar oud! En de Heer komt spoedig.
Openbaring 22: 12-21
Christus bevestigt Zijn Woord
12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Vriendelijke groet, Simon.

Karin

09-04-2016 08:42
Lieve broers en zussen,

misschien is er nog een theorie die het één en ander wel met elkaar kan combineren. Ik wil graag delen wat ik heb ontdekt.

Enkele jaren geleden begon ik voor de zoveelste keer te lezen in Genesis. Nadat ik hoofdstuk 1 had gehad, kwam ik uiteraard bij hoofdstuk 2. En toen las ik daar dat de planten nog niet waren opgeschoten, omdat God het nog niet had doen regenen en er nog geen mensen waren om de aardbodem te bewerken.

Toen ik dat las, was ik de kluts kwijt, want in het hoofdstuk daarvoor had ik net gelezen dat God de planten had geschapen en ze waren er. Ik begreep het niet en wilde stoppen met lezen. Toen sloeg ik mijn Bijbel iets verderop open en ik kwam bij Jesaja 53, de profetie over Jezus. Dat stuk kende ik wel, dus bladerde ik verder en kwam opeens bij Mattheus waar Jezus zegt: zoals u gelooft hebt, zo zal het gebeuren. Weer verder bladerend kwam ik bij Hebreeën waar ik las: Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare.

Toen deed ik mijn Bijbel dicht en ik vroeg me af wat die drie gedeeltes met Genesis 1 en 2 te maken konden hebben. Na lang nadenken ging ineens het licht branden. Dit is wat ik er uit haalde:

1. Jesaja schreef over Jezus alsof het al gebeurd was, terwijl het in onze tijdsrekening nog moest gebeuren. Maar Jesaja kon dit schrijven, omdat hij het in de geest al had zien gebeuren. Wat dus waarheid is in de geestelijke wereld, hoeft nog niet direct zichtbaar te zijn in de fysieke wereld.

2. Jezus zei: U geschiedde naar uw geloof. Zo werkt het voor ons, en zo werkt het voor God. Het is een geestelijk principe dat dingen gaan zoals jij het gelooft (en uitgesproken) hebt. Dus toen God de scheppingswoorden sprak, geloofde Hij dat het zou gebeuren, en dus gebeurde het.

3. Het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare. God is onzichtbaar. Hij is Geest. zijn woorden zijn Geest. Alles wat er is komt vanuit het onzichtbare Woord. Alles was eerst onzichtbaar en werd later zichtbaar.

Concluderend haalde ik in combinatie met Genesis 1 en 2 dit er uit:

Genesis 1 is het verslag vanuit Gods perspectief, hoe Hij dag na dag de aarde schiep en alles wat er op is, tot aan de mens toe op de zesde dag. God geloofde dat als Hij die woorden uitsprak, ze zo zouden gebeuren. In de geestelijke wereld was de zichtbare wereld een feit. God had het in de geestelijke wereld al zien gebeuren. Daarom kon Hij ook zeggen dat het goed was. Maar dat wil niet zeggen dat het al zichtbaar was in onze fysieke wereld. God heeft immers ook natuurwetten geschapen en sommige dingen kosten tijd of hebben andere voorwaarden nodig om te kunnen groeien. Zo hebben planten vocht nodig om op te komen.

Wat ik kort gezegd denk, is dat Genesis 1 de geestelijke blauwdruk is van de wereld. God schiep alles met Zijn woorden in zes letterlijke dagen. In de geestelijke wereld was de fysieke wereld al een feit na zes dagen en God kon daarover schrijven alsof het al gebeurd was. Maar in onze tijdsrekening kon dat nog niet. De tijd dat het nodig had om zichtbaar te worden, kan meer tijd hebben gekost. Genesis 2 is dan hoe de onzichtbare waarheid manifesteert in de fysieke wereld.

Het is een idee. Of dit het werkelijk is, kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Ik vind dit alleen een sluitende theorie.

Genesis 1 is wat er

denis

08-04-2016 11:21
Beste Theo, waarom niet in zes letterlijke dagen vraag je mij?

Wel, omdat ik van mening ben dat Mozes het scheppingsverslag op een eenvoudige wijze heeft getracht te verwoorden. En zoals eerder gezegd laat de bijbel en het Hebreeuws ruimte voor het gegeven dat het woord voor dag (Hebr. Jom) een periode kan beslaan.

Je vraagt mij hoe lang dan? Dat weet ik niet maar afgaande op wat wij als mensen wetenschappelijk kunnen vaststellen is dat heel lang geweest. Het heelal ontstond miljarden jaren geleden.

Het geloof in .. en het blijven verdedigen van een jonge aarde zorgt er juist voor dat het idee van een schepper belachelijk wordt gemaakt omdat dit simpel wetenschappelijk te weerleggen is.

Veel mensen beweren dat de wetenschap in strijd is met het scheppingsverhaal van de Bijbel. Maar in feite is het geen conflict tussen de wetenschap en de Bijbel, maar tussen de wetenschap en de opvattingen van christelijke fundamentalisten. Sommige van deze groeperingen beweren ten onrechte dat volgens de Bijbel de hele stoffelijke schepping zo’n tienduizend jaar geleden in zes dagen van 24 uur werd voortgebracht.

De Bijbel ondersteunt die conclusie echter niet. Als dat wel zo was, zouden veel wetenschappelijke ontdekkingen van de afgelopen honderd jaar de Bijbel inderdaad ongeloofwaardig maken.

Ik geloof dus in de God uit de bijbel en ik geloof in die schepper en het scheppingsverslag maar de 'dagen' uit genesis zie ik als 'perioden' en niet als letterlijke dagen van 24 uur.

Zoals ik je eerder zei duurt de zevende dag nog steeds voort... en dat zijn niet mijn woorden maar de woorden bij monde van Paulus (in Hebreeen hoofdstuk 4) in Gods eigen geinspireerde woord.

Als de zevende dag dus al duizenden jaren duurt waarom zouden die overige 6 dagen dan elk 24 uur hebben geduurd?

Theo

08-04-2016 09:33
Beste Denis , sorry ik ben vergeten te reageren op dat je zegt niet in evolutie te geloven . Dit vind ik positief om te lezen maar vervolgens schrijf je maar niet in 6 dagen ??? Hoeveel tijd is er dan nodig geweest en waarom ? Als God , almachtig is ( geloof je dat ? ) dan kan God in een uur scheppen of ook 1000 jaar maar dat staat nu eenmaal niet zo in de bijbel ( helaas ??! ) . Waarom dan niet eenvoudig geloven wat er staat ? Het is niet te bewijzen , dat besef ik heel goed maar jij noch ik waren erbij . Er staat wel in de Bijbel dat Mozes een vriend was van God. Algemeen wordt geaccepteerd dat Genesis van Mozes komt . Laten we de vriend van God geloven . Vind je dat niet redelijk ?

Theo

08-04-2016 09:16
Beste Denis , voor alle zekerheid nog een keer de geloofsbelijdenis van een evolutionist !

Je gelooft zeg je in "een schepper" . Mijn vraag is nu : Welke schepper ? Jezus , die zegt : " eer Abraham was ben Ik " of Lucifer die vele christenen inmiddels heeft wijsgemaakt dat er miljoenen jaren nodig zijn geweest van evolutie ?

Bij evolutie is de kruisdood van Jezus totaal onnodig , ja zelfs belachelijk . De opstanding is dan een mooi geestelijk verhaal maar helemaal niet nodig , wij evolueren toch langzaam naar een hoger plan en de dood is een vriend in dit verband , geen vijand zoals de bijbel leert. Dood is nodig voor het nieuwe evoluerende leven, van microbe tot mens etc etc ... Denk eens na zou ik zeggen . Als je dat gelooft is jouw geloof veel sterker dan het mijne !

Gods Zegen en veel wijsheid toegewenst .


Dit is de vertaling uit het boek van Prof.Dr.D Svilenov , " Evolution und Schöpfung im Licht der Wissenschaft " ISBN : 978-3-939833-42-0

Iedereen die zich Christen noemt zou zich na het lezen van deze " Geloofsbelijdenis van een evolutionist " moeten afvragen : Ben ik echt een Christen of een meeloper met de ( duivelse ) tijdgeest ???


De evolutietheorie wil door gebruik te maken van onbewezen , niet te bewijzen aannames algemeen bekende feiten, het leven met een veelvoud van ongeveer 1, 5 miljoen verschillende diersoorten, 500000 plantensoorten ,4000 microben soorten en slechts 1 mensensoort verklaren ! Iedere theorie kan men een bepaalde waarschijnlijkheidsgraad toedelen . Deze varieert van absoluut onwaarschijnlijk tot hoogstwaarschijnlijk .

Alle aannames van de evolutietheorie moeten - zelfs volgens vele evolutionisten ) als absoluut onwaarschijnlijk worden gezien . De evolutietheorie is daarom een religie en zoals iedere religie heeft ze een GELOOFSBELIJDENIS . Deze geloofsbelijdenis luidt als volgt:


Ik geloof aan de macht van het toeval , aan iets, waar geen oorzaak,geen samenhang en geen wetmatigheid herkenbaar is. Ik geloof aan de macht der mutaties, daaraan,dat tegen de " erkentnisse " der Genetik en de wetten van Mendel ,met haar hulp nieuwe biologische soorten ontstaan. Ik geloof aan de macht der selectie, namelijk daaraan ,dat selectie niet alleen uit voorhandenzijnde wezenseigenschappen "ausliest" ,maar werkelijk nieuwe kenmerken ontstaan .
Ik geloof dat het samenspel tussen toeval , mutatie en selectie het optimeringsproces voorstelt door hetwelke zich uit anorganische moleculen de bouwstenen van het leven tot de levensvatbare cel ontwikkeld hebben en dat hetzelfde proces ook voor de ontwikkeling van de oercel tot de huidige mens verantwoordelijk is . Ik geloof dat noch bij het ontstaan van het leven , noch bij het ontstaan van de mens een Intelligentie gewerkt heeft en werkt.Ik geloof aan WONDEREN , namelijk daaraan , dat door de Oerknal(dus een explosie) , hochgradige ORDE, dat door TOEVAL leven uit dode materie en door toeval de genetische code en de NATUURWETTEN ontstaan zijn .Ik geloof aan de Evolutie hoewel ze drie grote kloven in de ontwikkeling niet kan sluiten: de kloof tussen het NIETS en de MATERIE , de kloof tussen dode Materie en LEVEN en de kloof tussen Dieren en MENSEN ! Ik ben me ervan bewust , dat de fossielen stabiele volontwikkelde vormen tonen en dat de overgangen tussen de verschillende soorten ontbreken , die er eigenlijk in grote getale zouden moeten zijn . Ik beken dat men daardoor de indruk zou kunnen krijgen dat er helemaal geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden . Ik ben me ervan bewust dat de evolutie geen antwoord kan geven op de vraag naar het WAAROM en WAARTOE , het bestaan van LIEFDE , VREDE , innerlijke VRIJHEID , GEDULD EN MORAAL . Ik geloof , dat het optimeringsproces voor de mensen noch niet voleindigd is en dat alles uitgeschakeld moet worden wat dit optimeringsproces hindert . Daartoe behoort ook het christelijk geloof en het geloof aan een SCHEPPER ( GOD) .
Dit is het ware gezicht van de Evolutietheorie ! Ze is in de werkelijkheid niets anders dan de oude Griekse natuurfilosophie , een zeer primitieve menselijke voorstelling van het ontstaan van de Kosmos en het ontstaan van de mensen , waarbij harde wetenschappelijke feiten niet in beschouwing worden genomen .

Iedereen die zich christen noemt zou het goeddoen bij zichzelf te rade te gaan en zich afvragen : " ben ik wel een christen als ik in de evolutietheorie geloof ??? De evolutietheorie gaat lijnrecht in tegen Gods Woord en de mens denkt dat hij het zelf beter weet . De duivel heeft goed werk gedaan bij vele " christenen "

denis

08-04-2016 12:00
@Theo ik geloof in een schepper en niet in evolutie. Maar ik geloof niet dat de schepping in zes letterlijk dagen van 24uur tot stand is gekomen.

Theo

08-04-2016 09:30
Beste Denis , allemaal heel mooi (over) geestelijk gepraat maar waar het om gaat is geloof in Jezus die gezegd heeft : ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven , niemand komt tot de vader dan door Mij! Geloof je dat ? Als je de evolutietheorie aanhangt betekent dit dat er geen zondeval is geweest en dan is Jezus voor niets gekomen! Hij kan je dan ook niet redden van de eeuwige dood en de hel ( waar je dan ook waarschijnlijk niet in gelooft) maw Jezus is dan een leugenaar ! Heb je het zo wel eens bekeken ? Wees eerlijk en probeer niet allerlei geestelijke wetenschappelijke rookwolken los te laten op de goegemeente !

Simon

07-04-2016 08:49
Beste mensen.
De instelling van het Pascha is profetisch instelling welke laat zien wanneer Jezus Christus het offer brengt aan het kruis van Golgotha.
Exodus 12
Instelling van het Pascha
1 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte:
2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.
3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin.
4 Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan.
5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.
6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.
7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.
8 Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.
9 U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden.
10 U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden.
11 En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE.

Let vooral op de tiende dag en de veertiende dag hier zit een verschil van vier dagen in, vierduizend jaar na de zondeval vervult God zijn belofte, dit is ook de rede dat de apostel Petrus naar de duizend jaar verwijst want hij verstond de zes dagen schepping in verband met de wederkomst van de Here Jezus als geen ander, let wel, de zes duizend jaar zijn bijna vol en dan rust God van zijn werk en regeert Jezus duizend jaar van uit Jeruzalem de wereld.

Zie ook.
2 Petrus 3
1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Enz……..

Zie ook Daniël 12
5 En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier.
6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?
7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.
8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?
9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.
10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.
11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.
12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.
13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

In de laatste dagen geeft God inzicht aan zijn kinderen zodat zij worden voorbereid op wat komen gaat.

Vriendelijke groet, Simon.

denis

07-04-2016 09:47
@Theo je geeft helemaal geen antwoord op de schriftuurlijke argumenten die er toe doen.

Maar even over je Hebreeuwse dagen. Lees Genesis 1:5 daar staat dat God het licht... de dag noemt en de duisternis nacht.

Dus daar betekent het woord 'dag'(hebreeuws Jom) dus ook al niet een dag van 24 uur.

Ander detail... Op de zesde scheppingsdag gebood God de mensen bijvoorbeeld ’tot velen te worden en de aarde te vullen’ (Genesis 1:28, 31). Maar dit nam pas een aanvang op de volgende „dag” (Genesis 2:2).

En die volgende dag... die door Paulus in Hebreeen hoofdstuk 4 wordt beschreven duurt, volgens Gods woord, tot op de dag van vandaag voort.

Velen denken dat het woord „dag” dat in Genesis hoofdstuk 1 wordt gebruikt, 24 uur betekent. Maar in Genesis 1:5 lezen wij echter dat God zelf de dag in kleinere tijdsperioden verdeelt door alleen de periode dat het licht is, „dag” te noemen.

En zoals eerder gezegd,.. in Genesis 2:4 worden alle scheppingsperioden één „dag” genoemd: „Dit is een geschiedenis van de hemel en de aarde ten tijde dat ze werden geschapen, op de dag [alle zes scheppingsperioden] waarop God aarde en hemel maakte.”

Het Hebreeuwse woord jom, dat met „dag” wordt vertaald, kan op verschillende tijdsperioden duiden.

In William Wilsons Old Testament Word Studies worden onder andere de volgende mogelijke betekenissen genoemd: „Een dag; wordt vaak gebruikt voor tijd in het algemeen, of voor een lange tijd; een hele periode die wordt beschouwd . . . Dag wordt ook gebruikt voor een bepaald tijdperk waarin iets bijzonders gebeurt.”

Genesis hoofdstuk 1 gebruikt in verband met de scheppingsperioden de uitdrukkingen „avond” en „morgen”. Blijkt hieruit niet dat ze 24 uur duurden? Dat hoeft helemaal niet zo te zijn.

Wij kennen uitdrukkingen zoals iemands „levensavond” en de „dageraad” van zijn leven. De ’avond en morgen’ van Genesis hoofdstuk 1 hoeven de betekenis van de daar bedoelde periode dus niet te beperken tot een letterlijke 24 uur.

Het woord „dag”, zoals het in de bijbel wordt gebruikt, kan zomer en winter omvatten, het voorbijgaan van jaargetijden (Zacharia 14:8). De ’dag van de oogst’ omvat vele dagen. (Vergelijk Spreuken 25:13 met Genesis 30:14.) Duizend jaar wordt met een dag vergeleken (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8, 10). De „Oordeelsdag” neemt vele jaren in beslag (Matthéüs 10:15; 11:22-24). Het schijnt redelijk dat ook de „dagen” van Genesis lange tijdsperioden omvat kunnen hebben — duizenden jaren.

Theo

07-04-2016 09:01
Denis , er staat : het was avond geweest en morgen geweest , de eerste dag !! Duidelijker kan het toch niet , dus hou op met al die verklaringen waarbij je jezelf op een hoger voetstuk plaatst dan God zelf . Lees het stuk van prof Svilenov nog eens goed en koop het boek . Misschien breekt dan het licht door , dat is mijn gebed !

denis

06-04-2016 02:40
@Theo dat is niet waar. De bijbel leert helemaal niet dat het dagen van letterlijk 24 uur zijn.

Kijk bv wat er staat in Genesis 2:4 daar worden alle dagen samengevat in slechts 1 dag....

Genesis 2:4 Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte" - Herz. Statenvertaling

Of kijk naar wat de apostel Paulus zegt over de zevende dag.. gods rustdag in zijn brief aan de Hebreen. Daar zegt Paulus dat die dag op het moment dat hij het schreef (4000 jaar na Adam) nog voortduurde. (Hebreeen hoofdstuk 4)

Het Hebreeuwse woord dat met dag wordt vertaald (jom) kan letterlijk of figuurlijk worden gebruikt.

Of denk jij dat de "grote dag van God de almachtige" waarover bv wordt gesproken in Zefanja 1:14 en Openbaring 6:17 ook dagen van 24 uur zijn?

Yvonne

05-04-2016 10:10
Veel schallend koper!

Simon

05-04-2016 08:39
Simon
Correctie op 05-04-2016 08:30
Is duizend jaar als één dag? Ja!

eerst een stukje over de wederkomst van Christus uit 2 Petrus 3:HOOFDSTUK 3
Spotters met de wederkomst
1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
Als een dief in de nacht
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.
Opwekking en lofprijzing
17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

in Genesis staat het schepping verhaal, laat dit duidelijk zijn dat één dag, één dag is. het was avond en morgen geweest, zon onder zon boven vrij simpel,
Dan de duizend jaar als één dag Adam en Eva met hun nageslacht, geen van allen heeft de tweede dag als die van duizend jaar gezien, Methusalem was de oudste van allemaal en ook hij is geen duizend jaar oud geworden. niemand heeft de tweede dag gezien.
wat dan met die duizend jaar?
wel rond de tweeduizend jaar de zondvloed, pressies op de vierduizend jaar is Christus gekruisigd, na zesduizend jaar de wederkomst van Christus, dan duizend jaar vrede "sabbat"Christus regeert vanuit Zion de aarde

de schepping is dus nog maar zesduizend jaar oud, zie daar de grote misleiding van satan die de tijden aan het veranderen is om de mensen van de waarheid af te houden,
zorg liever dat je lamp brand, en er olie in je kruik zit, want de Here Jezus kan elk moment terug komen en als je dan geen brandende lamp hebt
heb je een probleem.

Gods zegen en heel veel wijsheid gewenst voor de komende tijd, een tijd waarin deze wereld ten val zal komen.
openbaring 18

Val van Babylon

1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.
2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.
3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

vriendelijke groet, Simon

Simon

05-04-2016 08:30
Is duizend jaar als een dag? Ja
eerst een stukje over de wederkomst van Christus uit 2 Petrus 3:HOOFDSTUK 3
Spotters met de wederkomst
1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
Als een dief in de nacht
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.
Opwekking en lofprijzing
17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

in Genesis staat het schepping verhaal, laat dit duidelijk zijn dat één dag, één dag is het was avond en morgen en geweest zon onder zon boven vrij simpel,
dan de duizend jaar als een dag Adam en Eva met hun nageslacht, geen van allen heeft de tweede dag als die van duizend jaar gezien Methusalem was de oudste van allemaal en ook hij is geen duizend jaar oud geworden. niemand heeft de tweede dag gezien.
wat dan met die duizend jaar?
wel rond de tweeduizend jaar de zondvloed, pressies op de vierduizend jaar Christus gekruisigd, na zesduizend jaar de wederkomst van Christus, dan duizend jaar vrede "sabbat"Christus regeert vanuit Zion de aarde

de schepping is dus nog maar zesduizend jaar oud zie daar de grote misleiding van satan die de tijden aan het veranderen is om de mensen van de waarheid af te houden,
zorg lieven dat je lamp brand en er olie in je kruik zit want de Here Jezus kan elk moment terug komen en als je dan een brandende lamp hebt
heb je een probleem.

Gods zegen en heel veen wijsheid gewenst voor de komende tijd.
een tijd waarin deze wereld ten val zal komen
openbaring 18

Val van Babylon
1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.
2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.
3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.
5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

vriendelijke groet, Simon

Theo

05-04-2016 04:52
Ik ben verbijsterd over het ongeloof van de andere commentaren. Bijvoorbeeld proberen te verklaren dat een dag geen dag is in de bijbel . Er staat heel duidelijk in Genesis : " Toen was het avond geweest en het was morgen geweest : de eerste dag " zou voor God iets onmogelijk zijn ? Of geloof je soms net als paus Franciskus dat God niet Almachtig is en miljoenen jaren nodig heeft?? Want aldus de paus " God is geen tovenaar " Beseffen jullie niet dat jullie al ingepakt zijn door de tijdgeest ? Het is om te huilen . Dit blijkt ook uit de enquete. Iets meer dan 50 % gelooft in God als de schepper van hemel en aarde. Frappant is dat dit kerkgangers ( nog ) zijn . Wat zijn de andere invullers van de enquete ?

Theo

05-04-2016 04:33
Dit is de vertaling uit het boek van Prof.Dr.D Svilenov , " Evolution und Schöpfung im Licht der Wissenschaft " ISBN : 978-3-939833-42-0

Iedereen die zich Christen noemt zou zich na het lezen van deze " Geloofsbelijdenis van een evolutionist " moeten afvragen : Ben ik echt een Christen of een meeloper met de ( duivelse ) tijdgeest ???


De evolutietheorie wil door gebruik te maken van onbewezen , niet te bewijzen aannames algemeen bekende feiten, het leven met een veelvoud van ongeveer 1, 5 miljoen verschillende diersoorten, 500000 plantensoorten ,4000 microben soorten en slechts 1 mensensoort verklaren ! Iedere theorie kan men een bepaalde waarschijnlijkheidsgraad toedelen . Deze varieert van absoluut onwaarschijnlijk tot hoogstwaarschijnlijk .

Alle aannames van de evolutietheorie moeten - zelfs volgens vele evolutionisten ) als absoluut onwaarschijnlijk worden gezien . De evolutietheorie is daarom een religie en zoals iedere religie heeft ze een GELOOFSBELIJDENIS . Deze geloofsbelijdenis luidt als volgt:


Ik geloof aan de macht van het toeval , aan iets, waar geen oorzaak,geen samenhang en geen wetmatigheid herkenbaar is. Ik geloof aan de macht der mutaties, daaraan,dat tegen de " erkentnisse " der Genetik en de wetten van Mendel ,met haar hulp nieuwe biologische soorten ontstaan. Ik geloof aan de macht der selectie, namelijk daaraan ,dat selectie niet alleen uit voorhandenzijnde wezenseigenschappen "ausliest" ,maar werkelijk nieuwe kenmerken ontstaan .
Ik geloof dat het samenspel tussen toeval , mutatie en selectie het optimeringsproces voorstelt door hetwelke zich uit anorganische moleculen de bouwstenen van het leven tot de levensvatbare cel ontwikkeld hebben en dat hetzelfde proces ook voor de ontwikkeling van de oercel tot de huidige mens verantwoordelijk is . Ik geloof dat noch bij het ontstaan van het leven , noch bij het ontstaan van de mens een Intelligentie gewerkt heeft en werkt.Ik geloof aan WONDEREN , namelijk daaraan , dat door de Oerknal(dus een explosie) , hochgradige ORDE, dat door TOEVAL leven uit dode materie en door toeval de genetische code en de NATUURWETTEN ontstaan zijn .Ik geloof aan de Evolutie hoewel ze drie grote kloven in de ontwikkeling niet kan sluiten: de kloof tussen het NIETS en de MATERIE , de kloof tussen dode Materie en LEVEN en de kloof tussen Dieren en MENSEN ! Ik ben me ervan bewust , dat de fossielen stabiele volontwikkelde vormen tonen en dat de overgangen tussen de verschillende soorten ontbreken , die er eigenlijk in grote getale zouden moeten zijn . Ik beken dat men daardoor de indruk zou kunnen krijgen dat er helemaal geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden . Ik ben me ervan bewust dat de evolutie geen antwoord kan geven op de vraag naar het WAAROM en WAARTOE , het bestaan van LIEFDE , VREDE , innerlijke VRIJHEID , GEDULD EN MORAAL . Ik geloof , dat het optimeringsproces voor de mensen noch niet voleindigd is en dat alles uitgeschakeld moet worden wat dit optimeringsproces hindert . Daartoe behoort ook het christelijk geloof en het geloof aan een SCHEPPER ( GOD) .
Dit is het ware gezicht van de Evolutietheorie ! Ze is in de werkelijkheid niets anders dan de oude Griekse natuurfilosophie , een zeer primitieve menselijke voorstelling van het ontstaan van de Kosmos en het ontstaan van de mensen , waarbij harde wetenschappelijke feiten niet in beschouwing worden genomen .

Iedereen die zich christen noemt zou het goeddoen bij zichzelf te rade te gaan en zich afvragen : " ben ik wel een christen als ik in de evolutietheorie geloof ??? De evolutietheorie gaat lijnrecht in tegen Gods Woord en de mens denkt dat hij het zelf beter weet . De duivel heeft goed werk gedaan bij vele " christenen "

denis

04-04-2016 05:32
@Cars correct ik deel je mening. Het woord Dag doelt niet op letterlijke dagen van 24 uur maar op periodes. Zelfs in menselijk taalgebruik kennen we dergelijke voorbeelden. Want als ik bv. zeg dat iets gebeurt tijdens de dageraad van iemands leven dan weet iedereen dat ik niet een ochtendje bedoel maar een periode die vele jaren kan beslaan. Of neem een bijbels voorbeeld.. God zei tegen Adam ... "op de dag dat gij ervan eet zult gij sterven"

Stierven Adam en Eva binnen 24 uur? Nee in het geheel niet. Adam en eva leefden nog eeuwenlang.

Sonja

04-04-2016 03:35
Kijk maar eens op de officiële website van het smithsonian instituut voor de echte botten die gevonden zijn waar de overgangssoorten van gemaakt zijn. Schokkend hoe ze van drie botjes een compleet oermens fabriceren. Ze geven zelf ook toe dat ze nog veel meer bewijs zullen vinden in de toekomst want hun geloof in de evolutietheorie is onfeilbaar.....

Cars

04-04-2016 02:42
Als je erover nadenkt; waarom zou God, schepper van het hele universum, de 24 uur van de aarde gebruiken als ''dag''? Het is logischer dat God de term dag gebruikt om aan te geven dat het in stappen gaat, maar wat dus voor hem 1 dag is, is voor ons een vraag. Zo is voor hem 1 dag als duizend jaar en duizend jaar als 1 dag; hij is buiten tijd.

Theo

04-04-2016 10:26
Deze mensen willen zich nog gelovig noemen . De vraag is waar geloven ze dan in? God is de macht van het Toeval soms ?

C9D9A679-8EB5-4259-BF10-B396AF0EF3D4CAC60897-93D3-43A0-8686-D8F35D2BE8CB

waldens

04-04-2016 09:09
Wat is de toestand van de kerken waar Dr. Gijstert vd Brink zijn werk nu en de afgelopen jaren heeft gedaan ?

Geestelijk een totale ramp.

Dus laat Gijsbert maar verder zijn eigen kringen afbreken. Blijkbaar wensen die kringen dat omdat Gijsbert van de ene academische positie naar de andere kan gaan met lof van zijn omgeving.

Als christenen van dit soort zaken bang moeten zijn, sjonge jonge, zeg, hoe groot is uw God ?