#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

009 Uw mening gevraagd over Israël en de Palestijnen

Op deze website kunt u uw mening geven over veel verschillende onderwerpen. We hebben ervoor gekozen slechts een JA of NEE antwoord toe te staan op een zin die wij zo helder mogelijk proberen te formuleren. Deze aanpak heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat het leven altijd veel gecompliceerder is dan in één vraag kan worden weergegeven. Het voordeel is dat allen die de vragen beantwoorden gedwongen worden hun antwoord te beperken tot de essentie van hun mening. Als u dat wilt kunt u echter uw standpunt ook uitleggen.

Vandaag twee vragen m.b.t. Israël en de Palestijnen. In de toekomst volgen meer vragen m.b.t. dit thema. Als u suggesties hebt voor vragen die wij aan de bezoekers van deze site kunnen voorleggen dan vernemen wij die graag.

Redactie Uitdaging

Enquete:
009- Israël moet een Palestijnse Staat toestaan.
010-De Palestijnen moeten de Staat Israël erkennen.


Het Midden-Oosten Conflict in minder dan 2.000 woorden!

Reageren


Randolph

17-05-2019 09:36
Het boek Zacharia geeft een uitvoerig verslag wat er met de vijanden van Israël zal gebeuren.

Ad

05-12-2018 03:32
vraag 1: JA,JA,JA,JA
Vraag 2: nee

De VN heeft in zijn resolutie TWEE landen rechten gegeven, waarvan Israël op grond van drogredenen probeert alles te pikken met geweld, moord en diefstal. Wil je recht doen, dan BEIDE staten of niets.

René

21-04-2016 10:12
Vraag 1 nee
Vraag 2 ja
Heel simpel het land is door de God aan Israël gegeven. Alle profetieën geven aan dat het land aan Israël toebehoort.

Simon

09-04-2016 07:43
Vraag 1: NEE
Vraag 2: Ja
Waarom? Omdat God dat wil.
Het Bijbelboek Joël
HOOFDSTUK 3
Profetie van Gods oordeel over de vijanden
1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.
3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.
4 En ook,
wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon,
en alle gebieden van Filistea?
Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden?
Als u Mij dat wilt aandoen,
zal Ik snel en onmiddellijk
uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren,
5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen,
het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht.
6 U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem
aan de Grieken verkocht,
om hen ver weg te voeren
uit hun eigen gebied.
7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats
waarheen u hen verkocht hebt.
Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren.
8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen
in de hand van de Judeeërs.
Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba verkopen,
aan een volk ver weg,
want de HEERE heeft het gesproken.
9 Roep dit uit onder de heidenvolken:
Verklaar de oorlog!
Wek de helden op!
Laten zij aantreden en oprukken,
alle strijdbare mannen!
10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden
en uw snoeimessen tot speren.
Laat de zwakke zeggen:
Ik ben een held.
11 Snel te hulp en kom,
alle heidenvolken van rondom,
verzamel u!
HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen!
12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken
naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik zitten om te berechten
alle heidenvolken van rondom!
13 Sla de sikkel erin,
want de oogst is rijp.
Kom en daal af,
want de wijnpers is vol.
De perskuipen stromen over,
want hun kwaad is groot.
14 Menigten, menigten
in het dal van de dorsslede,
want de dag van de HEERE is nabij
in het dal van de dorsslede.
15 Zon en maan worden in het zwart gehuld
en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.
16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw,
vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken,
zodat hemel en aarde zullen beven.
Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk
en een vesting voor de Israëlieten.
17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben,
Die op Sion, Mijn heilige berg, woont.
Jeruzalem zal een heiligdom zijn
en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.
18 Op die dag zal het gebeuren
dat de bergen van jonge wijn zullen druipen,
de heuvels van melk zullen stromen,
en alle waterstromen van Juda
zullen overlopen van water.
Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen,
die het dal van Sittim zal bevochtigen.
19 Egypte zal worden tot een woestenij,
Edom zal worden tot een woeste wildernis
vanwege het geweld tegen de Judeeërs:
in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten.
20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven,
Jeruzalem van generatie op generatie.
21 Ik zal hun bloed voor onschuldig houden,
dat Ik niet voor onschuldig gehouden had.
En de HEERE zal wonen in Sion.

Cor

09-04-2016 05:59
vraag 1 Nee
vraag 2 Ja
Israel is een wettelijke staat volgens VN mandaat, maar belangrijker het is door God aan de Joden gegeven als een eeuwigdurend bezit. Ook Judea en Samaria.
De Palestijnen zijn Arabieren die in omliggende landen hun land en huisvesting kunnen ontvangen, maar deze volken willen dat niet, daarom al die vluchtelingen kampen.
Hamas en Fatah willen geen vrede maar Jeruzalem innemen als Palestijns bezit.

Johan

08-04-2016 03:05
Ja
Ja

Hans Berkheij

08-04-2016 10:36
Beiden: Ja!

denis

07-04-2016 09:07
@Wim ik sta neutraal in dit conflict. Maar wat jij eigenlijk zegt is dat de huidige bewoners die al eeuwen wonen in het gebied dat Palestina heet noodgedwongen moeten verkassen?

Dat zou hetzelfde zijn als zeggen dat door de komst van nazaten van Friezen (die vroeger van Denemarken tot in Belgie te vinden waren) de hele huidige bevolking van de zuid-hollandse en noord-hollandse kust beter kan verhuizen naar het oosten want daar wonen tenslotte Germanen.

Enfin Wim de oplossing die jij voor ogen hebt is natuurlijk niet reeel. Daar zal niemand mee akkoord kunnen gaan, noch de palestijnen, noch de internationale gemeenschap.

Wim

07-04-2016 06:00
@denis, waarom Nee (van Loes) op vraag 1? Simpel, omdat Palestijnen eigenlijk Arabieren zijn, althans Moslims, en weinig of niets te maken hebben met Israël. 'Palestijnen' moeten hun claim dus niet neerleggen bij het allerkleinste niet-Arabische landje, maar wel bij hun broeders in de gigantisch grote Arabische omliggende landen die grond zat hebben en dezelfde culturele achtergrond of achterstand. Dan zou iedereen blij zijn, nietwaar? (Het kan natuurlijk ook zijn, Denis, dat u het Joodse ministaatje geen verdedigbare grond gunt met een democratisch Joodse samenleving die zeer ontwikkeld is op eigen krachten, en een aanwinst is voor de hele wereld, zoals al hun technische uitvindingen waar u dagelijks gebruik van maakt en al hun medicijnen waar uw omgeving ook gebruik van maakt. Indien u dit niet gunt, dan is uw antwoord Ja.)

denis

07-04-2016 11:04
@Loes , waarom Nee op vraag 1?

Loes Bakker

07-04-2016 10:31
vraag 1 nee
vraag 2 ja
maar dat zal nooit gebeuren, palestina heeft zo,n haat tegen Israel en de omliggende landen en ze zullen ook nooit Israel erkennen