#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Enquête

004-Ik ga iedere zondag naar de kerk.

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Lida

12-02-2019 09:52
De zondag is niet Gods rustdag. De sabbat is door God gegeven als rustdag en die dienen we te houden.

Petra Kramer

12-01-2019 04:08
Beste medewerker van Uitdaging,

ik ga 's zondags naar de kerk. Sinds 2 weken weer, na een lange periode van moeilijkheden en strijd. Ik ga 's morgens naar het Huis van Vrede in Utrecht en 's middags naar De Haven, eveneens in Utrecht, beiden in de wijk Kanaleneiland.
Ik geloof in 's zondags naar de kerkgaan, omdat Jezus ten derde dage opstond en dat was de zondag, de sabbat was al geweest.
De 20e lukt het me niet om naar de kerk te gaan, omdat ik dan naar een conferentie ga. Ik heb nog meer conferenties gepland in de komende maanden. Maar anders ga ik 's zondags naar de kerk.
God's zegen, Petra

Marten Dek

11-01-2019 08:44
Elke zondag naar de kerk.
Elke zondag het Vierde Gebod negeren.
Grootste crisis van Nederland !!!!

Crisis !!!!

Misschien, nee zonder misschien, verkeert heel de wereld in de grootste crisis die ooit heeft bestaan.
Ik heb het niet over de bankcrisis, maar over Jezus waar heel de wereld over praat. Ook zij die niet geloven.
Onze koning en koningin en alle christelijke partijen, storten Nederland in een poel van corruptie en verrotting!
Wij zijn een zeer tolerant land, dat is heel goed. Maar vele wetten zijn volledig uit de hand gelopen.
Wet is wet. Ja de koekoek. Een wet zonder moraal en liefde is een NEP-wet.
Als de wetten niet voldoen aan Gods Tien Geboden, dan is de wet een farce in veel gevallen.
Dat is er ook mis met onze koninklijke familie en allen die daarmee in zee gaan.
Met onze christelijke leiders, die mensenwetten boven die van God stellen.
Onze koning behoort een voorbeeld te zijn voor het hele volk.
In Israël lees je het de hele Bijbel door. Valse koning betreffende Gods Geboden.
Het volk verviel tot een gruwel in Gods ogen.
Een oprechte koning in Gods Geboden wandelende, en het volk ging daarin mee.

En God zegende het volk.
Voorbeeld doet volgen als het een goede is of een slechte is. De steen die men in het water gooit.
De kringen worden steeds groter.

Deze crisis brengt mensen naar een groot verval.
Je kunt het voorkomen door Jezus volkomen te geloven, en Gods Geboden doen.
Niet het leugenachtige gebod van Rome wat al in Daniël 7:25 is voorspeld.
Maar ook in Gods Vierde Gebod dat heel de wereld en helaas ook ons voorbeeld de koning, heeft verlaten.
Alle gelovigen die met valse leraren de zondag van Rome liever hebben dan de SABBAT van God.
Men schreeuwt het van de daken, “bedenkt wat van boven komt” maar doen wat van de aarde komt!!!!

Gaat uit van haar, zijne majesteit, EO PKN en alle zondagsvierders.
Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt, ja, dat Hij ook Heer is van de Sabbat.
Onze koning geloofd dus Jezus niet. en onze christelijke partijen ook niet.
Hoe kunnen er meer den één christelijke partij zijn???? Hoe meer dan één geloof????
Denk daar maar eens over na.

Met vr. gr.
Marten Dek

Zijn komst is zeer spoedig!

www.martendek.nl

Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

De 11:18 Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen; 26 ¶ Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek:
27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede;
28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.

Eze 20:12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.

Eze 20:20 En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.
====
Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;
Jesaja 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
Mattheus 12:8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
Mattheus 24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
Lukas 6:5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat
Handelingen 13:27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, vervuld;
Handelingen 13:42 En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.
Handelingen 13:44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.
Handelingen 15:21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.
Handelingen 18:4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.
Wanneer Jezus gaan geloven.????


anieta

19-08-2017 06:20
nee ga niet naar een kerk , lees de bijbel elke dag het is het woord van god, en leer er veel van het maakt mij blij en wandel met christus die ons vrij gemaakt heeft
volg de studie ach wat wil een mens nog meer dan naar de HEER te luisteren

Hans

01-05-2016 09:42
Ik ging elke zondag naar de samenkomst, ik ging elke feestdag naar de samenkomst, ik ging naar iedere regionale Bijbelstudies, ik ging naar de colleges, ik ging naar contactdagen, als het mogelijk was ging ik naar iedere Bijbelstudie in Nederland, ik ging elk jaar naar de Conferentie in Duitsland, ik reisde als vrijwilliger mee met de tentevangelisatie, ik ging als ik het financieel kon verhapstukken mee met de Bijbelstudiereizen - maar dankzij een religieuze moeder die tevens een pathologisch narcistische vrouw is die in de samenkomst zogenaamde 'flying monkeys' (knechtjes) plus een pathologisch narcistische stalker en nog een heleboel onder narcistische mensen te scharen mensen die zowel de samenkomsten als de Bijbelstudie bijwonen is hun woord ineens waarheid geworden en wordt algemeen door iedereen aangenomen en ben er overal uitgekieperd. Het enige wat me nog ontbreekt is het kruis en de nagels om me daaraan te slaan.

Onderwijl probeer je elders contacten op te doen door in een koor te gaan zingen, maar de flying monkeys spotten je ook daar en uit de één na de andere zangclub word je met vals beklag geroyeerd.

Gelukkig is er Eén Die alles in de smiezen heeft, Die laat ik niet los!!

Hans

29-04-2016 05:29
Je kan elke zondag en ook feestdag in de kerk komen maar het maakt je nog geen Christen, net zo min als ik elke dag in een garage zou komen word ik nog geen auto.