#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

002-Ik neem iedere dag tijd om de Bijbel te lezen en te bidden

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

20-01-2019 12:24
Bedankt Jan voor de tip dat die website over Bijbelvervalsingen NIET meer beschikbaar is!!!

Ik heb nog wel een paar reacties paraat die nog iets over de inhoud van die omstreden NBV-vertaling vertellen.

Het viel mij op dat het woord Bekeren -Bekeert u enz bijna niet meer voorkomt in de NBV. De NBG-51 vermeld dat nog 148x in alle vervoegingen en de NBV slechts 7x.

Voorts nog commentaar over die NBV van Ds. Willem Glashouwer...

Nieuwe Bijbel Vertaling. Zoeklicht. Februari 2005: Ds. Willem Glashouwer schrijft aan de Bijbelvertalers van de NBV:

"Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om een opmerking te maken over uw vertaling van Romeinen 11:28: "...Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen..."

Helaas opnieuw een bevestiging van het eeuwenoude vooroordeel van de christelijke theologie dat de Joden Gods vijanden zijn vanwege de verwerping van Jezus. Met alle gevolgen van dit christelijk antisemitisme in de geschiedenis. Er werd een klimaat geschapen waardoor in de landen van het christendom miljoenen Joden konden worden vervolgd, mishandeld, beschimpt en afgeslacht. In het Grieks van Romeinen 11:28 wordt `God' zelfs niet genoemd.

Beter was het daarom m.i. geweest te vertalen: `Vanwege het evangelie: vijanden, vanwege jullie heidenen (om jullie een kans te geven), vanwege de verkiezing: geliefden; omdat de genade en de roeping Gods onberouwelijk zijn - Hij komt daar niet op terug, integendeel. Ze zijn niet Gods vijanden geworden, maar altijd Zijn geliefden gebleven".

Ook Drs. Martie Dieperink schreef in het Zoeklicht van 5 Februari 2005:

De Nieuwe Bijbelvertaling wordt geprezen en bekritiseerd. Deze vertaling is heel goed leesbaar, maar aan de andere kant missen gelovigen vertrouwde begrippen. Het is hier niet mijn bedoeling een oordeel te geven over de kwaliteit van de vertaling, maar de inleidingen op de bijbelboeken van enig commentaar te voorzien. Die zijn in een woord verschrikkelijk.

Daar is al meer over geklaagd. Er zal op korte termijn een uitgave zonder de inleidingen komen, maar intussen kunnen de nodige gelovigen zich al met een onbehaaglijk gevoel hebben afgevraagd wat hier toch aan de hand is. Alles wat ons eeuwenlang geleerd is over het ontstaan van de Bijbel, lijkt opeens niet meer waar te zijn. Ik wil in het kort hiervan een uitleg geven.

In het algemeen kunnen we zeggen dat in de inleidingen van de NBV de Bijbel niet meer wordt voorgesteld als het Woord van God en als een boek dat door de Heilige Geest is geïnspireerd, maar als een puur menselijk boek.

Moderne wetenschappers, die hun geloof hadden verloren, zijn aan alles gaan twijfelen. De eerste boeken van het Oude Testament zijn volgens hen bijvoorbeeld niet van Mozes, maar zouden in veel latere tijd zijn samengesteld. De historische betrouwbaarheid van het boek Daniel wordt geloochend en er blijken opeens drie Jesaja's te zijn.

Het is een wetenschappelijk tijdverdrijf geworden om theorieën te bedenken over het ontstaan van de Bijbel. In de inleidingen wordt nog al eens gezegd: "Velen menen". Alsof het dan waar is. Het gaat niet om wetenschappelijke feiten, maar puur om meningen die op eigen vooronderstellingen gebaseerd zijn. Omdat er volgens hen bijvoorbeeld geen profetie kan worden uitgesproken, kan het boek Daniel ook niet profetisch zijn, maar moet het uit latere tijd stammen.

We kunnen beter op Jezus vertrouwen dan op deze ongelovige geleerden. Jezus beaamde dat de boeken door Mozes waren geschreven (Joh. 5:46), dat Daniel een profeet was (Matt. 24:15) en Hij kende maar een Jesaja. Lees mee wat Jezus zegt in Mattheus 13 vers 14……………En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken.

Jan

20-01-2019 07:17
@Bastiaan
Die link
http://www.wat-is-waarheid.info/bijbelvervalsing.htm
werkt niet.
Heb je een ander adres?

BASTIAAN

12-01-2019 10:20
Matteüs 24:14
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

HET AANTAL BIJBELVERTALINGEN IN 2017

Zeker 200 miljoen mensen kregen in 2017 toegang tot de Bijbel in hun eigen taal. Een veelvoud daarvan moet het echter nog doen met de Bijbel in een taal die ze niet of nauwelijks beheersen. Dat blijkt uit onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers:

De Volledige Bijbel is verkrijgbaar in 670 talen

Het Nw. Testament in 1521 talen

Bijbelgedeelten in 1121 talen

Totaal dus in 3312 talen.

WIST U...

Dat Pausen eeuwenlang de Bijbel in de landstalen verboden hebben voor gelovigen? De Bijbel was een verboden boek voor RK-gelovigen en stond op de Index van verboden boeken tot 1967. Paus Paulus VI schrapte deze bepaling pas in 1967 als gevolg van besluiten in het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 in Rome.

Ik zal u twee voorbeelden geven van pausen die beiden een banvloek uitspraken over de Bijbelgenootschappen.

Hou je vast, hier komen ze: 1...Paus Pius VII 1800-1823 spreekt in 1816 de VLOEK UIT over alle Bijbelgenootschappen die hij als een PEST voor de christelijke eenheid beschouwt.

2...Paus Pius X geeft op 6 mei 1910 de berucht Borromeus Encycliek uit waarin hij zeer smalend spreekt over de Reformatoren: Luther, Zwingli, Calvijn. enz. Zij waren de vijanden van het kruis van Christus, aardsgezinden wier God de buik was. De ondergang van geloof en zeden was aan hen te danken, alsmede de twisten en oorlogen die de krachten van Europa uitgeput hadden. Overal in Europa rezen protesten tegen deze uitspraak van de paus. Maar zoals bekend; de paus herroept niet. Hij treedt met kracht op tegen het modernisme. Van alle "geestelijken" eiste hij een antimodernistische eed.

Ook de atheïst en voormalige jezuïet Voltaire sprak eens vol trots, ik heb meer dan genoeg van de bewering dat 12 mannen, [Apostelen] het christendom hebben gesticht. Ik zal bewijzen dat er maar 1 man nodig is om het te niet te doen. Voltaire is ruim 2 eeuwen dood en had een vreselijk sterfbed.

De duivel is woedend dat ook in 2018 De Bijbel is nog steeds het meest gelezen, vertaalde en verkochte Boek in heel de wereld is.

Ook in 2019…Nu met onze Computers en I-Phones verspreidt zich de van de Bijbel: Mozes, de Profeten, van Jeshua en de Apostelen zich razendsnel ook in moslim, hindoe en boeddhistische landen.

Psalm 147:15...Hij [JHWH] zendt zijn bevel op de aarde, Zijn Woord loopt zeer snel!!!

JESHUA DE ZOON VAN GOD LEERT ONS:

Mattheüs 28:18
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

Marcus 13:31
31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

Lucas 12:56
Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?

Lucas 16:17
Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de Wet/Torah één tittel zou vallen.

BASTIAAN

12-01-2019 07:52
Mee eens Otto en Thea. Gelovigen die dagelijks de Bijbel lezen weten wie Jeshua werkelijk is en waarheen ze op weg zijn: Het Koninkrijk van God op deze aarde met Jeshua als Koning en Masjiach. Mattheus 5-7 en Openbaring 19-22.

Probleem van onze tijd is dat er zoveel slechte vertalingen van de Bijbel zijn. Wie al die moderne vertalingen leest NBV - Het Boek - Groot Nieuws Bijbel - Bijbel voor dummies - Bijbel in gewone taal en die Katholieke Bijbels die wordt op het verkeerde been gezet en mist heel veel woorden en betekenissen die in de Statenvertaling 1977 en de Herziene Statenvertaling Goddank wel te lezen zijn.

Negeer echter de Kanttekeningen want die gaan uit dat de Kerk het Nieuwe Israël is en dat de zondag ipv de Sjabbat is gekomen. Pure leugens en Schrift verdraaiing. Zie 2-de Petrus-brief en brief van Judas en Openbaring 2 en 3.

Wie meer wil lezen over de huidige Oecumenische Bijbelvervalsingen die leze on-line het boeiende verslag:

http://www.wat-is-waarheid.info/bijbelvervalsing.htm

Thea

10-01-2019 08:07
Otto, zo waar!!

Otto

09-01-2019 07:38
Elke dag een uur in de vroege ochtend!! Hier door is de Bijbel gaan leven voor mij, echt een heel fijn en dierbaar boek, waar je sterk van wordt. Ik heb een boekje, en daar schrijf ik dingen uit de bijbel in op, die ik tegenkom. Ook hoor je tegenwoordig zoveel christelijke meningen, en door je Bijbel te lezen, en daar kennis in op te doen, wordt je geestelijk sterker, en laat je jezelf ook niet zo gauw in verwarring brengen met alle leer die vandaag de dag steeds onduidelijker wordt, daarom ik kan het iedereen aanraden, en dan naar het lezen Gods tegenwoordigheid zoeken voor de nieuwe dag, en ik ervaar heel gelukkig te zijn nu ik hiervoor tijd neem, want de Bijbel is zo'n prachtig boek, het vormt je door alles heen. De Bijbel een boek die mij dierbaar is!!!!

antonengretawagemakers

09-01-2019 06:21