#Tb 15 euro gift
Enquête: 102-Mogen christenen organen afstaan? Ja Nee

Overdenking Rineke

Hel?

Aanslagen in Parijs, aanslagen in Brussel, aanslagen over de hele wereld. Met geweld probeert een groep aanhangers van de Islam mensen te bekeren tot de Islam. De hele wereld willen zij veranderen in een Islamitische staat. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Als we het niet vrijwillig willen, dan maar vanuit angst. Maar zeg nou zelf, wie zou bij zo’n groep willen horen? Een groep die dreigt met aanslagen als je je niet bekeert!

Wij vinden ons als christenen zoveel beter, want wij blazen niemand op als hij of zij zich niet bekeert. Nee, dat niet. Maar wat wij soms doen is net zo erg. Wij dreigen mensen dat als ze zich niet bekeren, God hen naar de hel stuurt!

‘Ja maar’ zul je zeggen, ‘de hel is toch een realiteit!’ Mensen moeten weten dat als ze zich niet bekeren, ze onder Gods toorn vallen en ze verloren gaan. Dat is de boodschap die we moeten preken!’ Nee, dat is niet de boodschap die wij moeten preken. God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft ons lief. Hij wil ons redden, ons eeuwig leven geven. Dat is de boodschap die wij moeten preken!

Het punt is dat, als wij preken dat God ons naar de hel stuurt als wij ons niet bekeren, we uitgaan van een IS-god, die mensen vanuit angst wil bekeren tot Hem. ‘Pas maar op, want anders!!!!!!’ Dan is God een narcistische god, die koste wat kost, desnoods vanuit angst, vereerd en aanbeden wil worden. En dat is nu precies wat God niet is.

Maar we gaan toch verloren als we ons niet bekeren? Nee, we ZIJN al verloren als we ons niet bekeren. Een ieder van ons heeft gezondigd. Er is zelfs niet één mens die zonder zonde is. Paulus zegt: ‘Wie je gehoorzaamt, diens slaaf ben je.’ Wij zijn dus allen slaven van de duivel en daarmee zijn we verloren. We vallen onder de heerschappij van de duivel, in zijn rijk van duisternis. Met onze bekering trekt God ons hier juist uit en brengt Hij ons over naar het rijk van Zijn Geliefde Zoon, de Enige die niet gezondigd heeft en daarmee ook de prijs voor ons leven kon betalen. Wie in Jezus gelooft wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld! Het is een detail, maar wel een belangrijk detail.

God is geen IS-god, die ons door angst bekeert en ons dwingt Hem te aanbidden, ‘want anders…’ Wij hebben een goede God, Die ons liefheeft en ons wil redden uit het duister. Hij heeft daar de volle prijs voor betaald. Hij heeft Zichzelf hiervoor laten afslachten! Liefdevol houdt Hij nu Zijn handen naar ons uitgestrekt. Zodra je die hand pakt, kan Hij jou trekken uit het duister waar je in zit. Dit is de enige manier waarop de waarheid van de hel gepreekt mag worden. Niet: ‘Bekeer je, anders ga je er heen.’ Maar: ‘Je zit er al in, maar Jezus wil je er uit halen!’

Onze God is een goede, liefdevolle, barmhartige God, die niet meer aan onze zonden wil denken, maar die met liefde aan ons denkt en ons een hoopvolle toekomst wil geven. Wanneer wij geloven in Jezus, zijn wij Zijn kinderen. Laten wij diezelfde eigenschappen aannemen als onze Vader en mensen niet benaderen met dwang, maar met liefde!

God heeft jou lief!
Rineke

Enquete: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel.

Reageren


BASTIAAN

18-03-2019 08:45
Beste Eric, goed geschreven, mee eens!

HEL OF HEMEL? KIEST HEDEN WIE GIJ DIENEN ZULT:

Jozua 24:15 Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u Heden wie u zult Dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat Mij En Mijn Huis Betreft, Wij zullen de HEERE dienen!

Jeshua en de Apostelen verkondigden een duidelijke boodschap in hun predicatie tot het volk Israëls:

Johannes 3:36...Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon Ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de Toorn Gods blijft op hem.

Wat moeten wij ons voorstellen bij die Toorn? De ongelovige, de antisemieten/booswichten die in Openbaring 6 beschreven worden geven zelf het goede antwoord:

Openbaring 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;
en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor DE TOORN VAN HET LAM; [DIE EEN LEEUW WORDT OPENBARING 5:5.] want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

En wat gebeurt er met hen die zich voor Jeshua"s Woorden schamen, zij die niet meer geloven dat God de Wereld in Zes dagen geschapen heeft en Hij op de zevende dag ruste?

Zij die niet meer geloven dat God Adam schiep, maar liever meedoen met de uitspraken van Darwin die beweerde dat de mens voortkwam uit de Aapachtigen. Jeshua gelooft wel in de Schepping Gods. Mattheus 19.

Paulus leert in Hebr. 12:4 Houdt het huwelijk in ere. Veel gelovigen van 2019 lappen al die geboden aan hun laars.

Hoe spreekt Jeshua hen straks toe?

Markus 8:38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook Schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

Lukas 9:26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden Geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich Schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

Tenslotte spreekt Jeshua over de eeuwige scheiding tussen de schapen en bokken in Mattheus 25 en Openbaring 20:

Matteüs 25:41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, Gij Vervloekten, naar het Eeuwige Vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Matteüs 25:46 En dezen zullen heengaan naar de Eeuwige Straf, maar de Rechtvaardigen naar het Eeuwige Leven.

Openbaring 20:12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God STAAN. En de boeken [Maleachi 3:13-18] werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het Boek des Levens.

En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.
13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden Geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn Werken.
14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.
15 En als iemand Niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des Levens, werd hij in de Poel van Vuur geworpen.

Dus niet de hoorders van het Evangelie worden zalig maar de daders.

Romeinen 2:13 Niet de hoorders van de torah/wet zijn immers Rechtvaardig voor God, maar de Daders van de Torah/wet zullen gerechtvaardigd worden.

Jakobus 1:22 En wees Daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf!!!

Rineke

18-04-2016 11:49
Je hebt gelijk, Eric. Vergelijkingen gaan vaak niet helemaal op. In deze zitten er ook wel een aantal haken en ogen. Zaak blijft dat wij mensen beter op hun redding kunnen wijzen dan op het oordeel. Het woord 'oordeel' wat jij aanhaalde uit Mattheus 23:23 heeft in deze zin niet de betekenis dat de farizeers mensen op het oordeel moesten wijzen. Het woord oordeel is hier, volgens Strong's, een metonymia. Dat is een woord wat niet letterlijk zo wordt bedoeld, maar het woord wat wel wordt bedoeld staat in directe relatie met het gebruikte woord. Dus bijvoorbeeld in de zin: 'Ieder jaar met kerst eten wij hert,' wordt er geen hert bedoeld, maar bijvoorbeeld hertenbiefstuk. Of in de zin: 'Ik lees Mattheus,' bedoel je niet echt Mattheus, maar het Bijbelboek Mattheus.

Op dezelfde manier wordt in deze tekst niet letterlijk het oordeel bedoeld, maar een juist oordeel. Dus eigenlijk recht. En dat past ook helemaal bij de farizeeën, want die waren hypocriet. Ze 'plukten' de armen om er zelf beter van te worden. Bij rijke mensen zagen ze dingen door de vingers, terwijl ze arme mensen voor datzelfde vergrijp aanklaagden.

Maar het is wel waar wat je zegt, mensen moeten wel weten waarvan ze gered moeten worden. De manier waarop je dat doet, kan heel bepalend zijn of mensen er naar willen luisteren of niet. Laat je ze Jezus maar aannemen omdat ze anders naar de hel gaan, of laat je ze zien hoe Jezus ze wil redden van de hel...

Eric

12-04-2016 11:47
Wordt het dreigen met de dood (je wordt opgeblazen) als jij je niet bekeert, vergeleken met het dreigen met de hel? Ten eerste is dit niet herkenbaar als een standaard waar christenen aan voldoen en ten tweede zijn dit geen gelijke grootheden. Christenen beschuldigen dat zij net zoals IS zijn, is niet correct.

De strijd van de islam is strijden tegen de ongelovigen (zij die niet geloven in Allah en zijn profeet). Zij moeten gedood worden en in het hiernamaals komen dezen in de hel.

DE GEDWONGEN STRIJD TEGEN HEN DIE NIET IN ALLAH GELOVEN
Koran 9:123
O, u die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.
Koran 9:5
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar u hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Koran 49:15
De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, maar met hun bezittingen en persoon voor de zaak van Allah strijden (Jihad). Zij zijn de waarachtigen.
Koran 2:216
Vechten is u geboden ofschoon u er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat u tegenzin heeft in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en u weet het niet.

DE HEL IN DE KORAN
Koran 3:10+12
10 Voorzeker zullen de bezittingen en kinderen der ongelovigen hun tegen Allah in het geheel niet baten: dezen zullen brandstof voor het Vuur zijn, 12 Zeg tot de ongelovigen: ‘U zult worden terneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats.
Koran 11:119
Behalve wie jouw Heer begenadigd heeft. En daarom heeft Hij hen geschapen. En het Woord van jouw Heer is vastgesteld. ‘Ik zal de Hel vullen met Djinns en mensen tezamen.’

DE BIJBEL
Jezus verwijt de Farizeeën en Schriftgeleerden dat zij voorbijgaan aan het OORDEEL, de barmhartigheid en de trouw.
Mat. 23:23
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn EN GIJ HEBT HET GEWICHTIGSTE VAN DE WET VERWAARLOOSD: het OORDEEL en de BARMHARTIGHEID en de TROUW.

Wie het evangelie brengt, brengt óók het oordeel! NIET UITSLUITEND het oordeel, maar ook NIET UITSLUTIEND de genade en de liefde. Paulus bracht het evangelie in Athene en predikt daar Jezus en dat God Hem heeft aangewezen om de wereld rechtvaardig te oordelen (Hand. 17:31).

Terecht zegt Rineke dat wie niet gelooft al veroordeeld is tot de hel. Jezus’ offer red je van het oordeel der hel. WAAROM ZOU IEMAND ZICH BEKEREN (GERED WORDEN) ALS HIJ NIET EERST WEET WAARVAN HIJ GERED MOET WORDEN?
We moeten oppassen dat we belangrijke Bijbelse betekenissen niet meer begrijpen. GENADE betekent een onverdiende goddelijke gunst, het is dus iets waar je geen recht op hebt. GENADE van God bewerkstelligt dat je gered wordt van het oordeel der hel. Christus is onze REDDER; Hij REDT ons van het oordeel der hel. De LIEFDE van God maakt, dat Hij bereid was om zijn eniggeboren Zoon te geven voor ons opdat wij niet in de hel zouden komen.

Pas ervoor op om het christendom niet gelijk te stellen met de islam.

denis

11-04-2016 09:34
Een IS-god die er behagen in schept om mensen eeuwig op een verschrikkelijke manier te pijnigen is geen aanbidding waardig en zou erger zijn dan de meest vreselijke mensen die de wereld ooit heeft gekend.

Hitler zou verbleken bij zo'n god!

Arie-Jan

11-04-2016 09:12
Heel mooi gezegd!

Drs. Charles van den Berg

11-04-2016 05:26
Mooi en juist artikel. Dat maakt het verschil tussen de IS-God en onze WARE God, dat maakt ook het verschil tussen onze prediking en dat maakt ook het verschil of mensen naar onze prediking willen luisteren of niet.

Het evangelie te verkondigen is eigenlijk een opdracht voor iedere Christen. Maar als je het doet spreekt dan op de wijze zoals God ons in Zijn Woord zegt hoe wij spreken moeten. Tenslotte spreken wij als wij het Evangelie prediken namens Hem. Anders richten wij meer schade aan, dan dat wij goed doen en kunnen wij beter zwijgen en onze mond houden.

‘ Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. (Col. 4:5-6)

Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. (1Petr. 4:11)