#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Achter het nieuws

‘Kerk is door seculier denken aangetast’

Werelds denken is tot evangelische kring doorgedrongen. Directeur drs. Jan Wessels van MissieNederland constateert het met evidente tegenzin. De evangelische beweging mag dan wat volwassener zijn geworden, het doet hem zichtbaar pijn dat veel christenen lijfsbehoud en welvaart als het er op aankomt blijkbaar tóch belangrijker vinden dan de hand uitsteken naar vluchtelingen. Angst is ten onrechte hun drijfveer.

(Door Johan Th. Bos)
 
Ruim vijf jaar zit hij nu op de bok van wat voorheen Evangelische Alliantie (EA) heette. Directe aanleiding voor naamsverandering naar MissieNederland: fusie van EA met Evangelische Zendings Alliantie. Het werd tijdelijk EA-EZA. Geen aanduiding om lang mee door te gaan, beseften de fusiepartners. Zou de koepel doorgaan als EA?

“We hebben lang geworsteld met die naamgeving”, vertelt Wessels in zijn werkkamer te Driebergen. Dat gelijkgestemden internationaal overal Evangelische Alliantie heten, een titel die ook in de wereldwijde koepel van EA’s terug doorklinkt (World Evangelical Alliance), is volgens hem niet juist. Hij verwijst onder meer naar Afrika en Scandinavië, waar ook andere benamingen zijn gekozen. In Nederland niet al te gemakkelijk van de term evangelisch afstappen, had ook te maken met geschiedenis. “De evangelische beweging was ook een verzetsbeweging. Tegen vrijzinnigheid vooral, maar ook wel een beetje gericht tegen reformatorische kerken. Daar kwam bijvoorbeeld de Evangelische Omroep uit voort. Er is over wat nou wel en niet evangelisch is in Nederland een zekere spraakverwarring ontstaan. Het werd een eng begrip, maar dat was niet de oorsprong. De beweging komt in ons land in feite voort uit het Reveil. En aan de wieg van de EA stonden in 1979 mensen als prof. Van Bemmel.”

Wessels noemt vijf kenmerken van de evangelische geloofsvisie: Jezus Christus centraal stellen, autoriteit van de Bijbel, nadruk op persoonlijk geloof, gebed en zending. Vooral dat laatste klinkt door in de naam van MissieNederland. “De Kerk is geroepen om het Evangelie bekend te maken”, weet hij. Zelf was Wessels achttien jaar lang zendeling in Botswana.

Ondanks de kenmerken bestaan er tussen bij Missie Nederland aangesloten kerken en organisaties wel verschillen. Men denkt bijvoorbeeld niet gelijk over doop, opname van de Gemeente, duizend jarig (vrede)rijk van Christus en de gaven van de Heilige Geest. Om maar wat te noemen.

Breder
De organisatie heeft zich in Nederland verbreed, geeft Wessels toe. En er is tegenwoordig zelfs samenwerking met de bij de Wereldraad aangesloten Raad van Kerken, in het verleden door evangelicals volkomen genegeerd of bestreden, wegens de daarin ook vertegenwoordigde vrijzinnigheid, zoals in de vorm van de Remonstrantse Broederschap (‘we weten dankzij de theologische wetenschap dat de Bijbel mensenwerk is’). Heel de oecumene werd in evangelische kring van die opvattingen beticht. Een voorbeeld van resultaat van contact met de RvK is volgens hem de nu gezamenlijke Week van Gebed.

Wessels: “Binnen de Raad van Kerken vind je nu een evangelische stroming. De Raad neemt eigenlijk een veel evangelischer houding aan dan voorheen. Je kunt zeggen dat de oecumenische beweging evangelischer werd en de evangelische volwassener en oecumenischer. Juist als evangelische christenen willen we de verantwoordelijkheid nemen om het licht van Christus te laten schijnen in deze wereld. Wij horen daar niet bij, maar staan er wel midden in.”

Wegens dat laatste is Wessels ook betrokken bij de christelijke Micha beweging, die - net als seculiere organisaties, maar naar eigen zeggen op basis van evangelische motieven - geconstateerde ongerechtigheid en verslechtering van het milieu (zoals de opwarming van de aarde) aan de kaak stelt.
En als de aarde, zoals chiliasten in de achterban van MissieNederland geloven, toch nog minstens duizend bestaat?
“Als het nog duizend jaren verder gaat, zou dat komen door Gods ingrijpen, niet door ons”. Wat christenen volgens hem niet ontslaat van de plicht ook voor deze oude schepping van God op te komen. “En deze aarde lijdt nu aan de rol die het rijke westen altijd speelde.” Wat niets afdoet aan zijn overtuiging dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt.
 
Licht
Tegenwoordig is de vluchtelingenstroom naar Europa, inclusief Nederland, een uitgelezen kans voor gelovigen om lichtend Licht te zijn, meent Wessels. De afwerende houding van veel christenen valt hem tegen. Hij schreef er een vlammend betoog over in het magazine ‘IDEAZ’ (spreek uit: Aidiez) van de organisatie, een titel waarin de EA-naam nog steeds doorklinkt. Angst is de belangrijkste reden om tegen de immigratie te zijn, constateert hij. Dat de politiek, een nu voornamelijk seculiere Nederlandse samenleving vertegenwoordigend, zich overwegend verzet tegen de komst van vreemdelingen kan men verwachten. Maar dat christenen meehuilen, zit hem dwars.

 “Ik vind dat christenen een totaal ander geluid moeten laten horen. Anders dan dat van de liberale massa. Dat mis ik teveel. Dit raakt mij ontzettend,” zegt Wessels. Hoewel zelf actief in de ChristenUnie vreest hij dat ook christen politici hun oor een beetje naar de vrees voor islamieten laten hangen. “Blijkbaar laten zij zich teveel meeslepen door hun kiezers in plaats van door wat de Here Jezus heeft gezegd.” Hij verwijst naar Diens uitspraken over gevangenen en hongerenden, in wie zich de Messias presenteert. Hun gebrek aan gastvrijheid moeten gelovigen in zijn visie ooit verantwoorden voor Christus’ troon. “Dan zal Hij zeggen: Je zocht me niet op in de gevangenis en toen Ik hongerig, na een verwoestende tocht, naar je toe kwam gaf je mij niets te eten.”
 
Bomgordel
In zijn artikel schreef Wessels dat men zou kunnen antwoorden niet zeker te weten of de ‘vermomde’ Christus een bomgordel droeg. Maar angst behoort geen argument te zijn voor wie Hem volgt, verzucht hij. “De enige echte angst die er zou moeten zijn is die voor de hel. Voor de toorn van God.”
Intussen volgen islamieten volgens veel Bijbelgetrouwe gelovigen het spoor van de duivel. Wessels: “Maar zij zijn zelf niet de duivel. Wij gaan ook rosse buurten in om het Evangelie te verkondigen. God geeft een kans om ongelovigen met het Evangelie te bereiken. Dat is iets anders dan hekken plaatsen. Wij moeten een profetisch geluid laten horen.”
 
Onder Angela Merkels motto ‘wir schaffen das’ de eindeloze stroom niets in de weg leggen dus?
Wessels: “Dat is iets anders. Er zou veel meer diplomatiek verkeer moeten worden ingezet. Dat is de enige manier, politiek gezien, om dit op te lossen. De landen waar zij nu uit komen, veiliger maken.”
Hij heeft geen goed woord over voor Geert Wilders, wiens achterban ook evangelische christenen telt. Sommigen van hen klommen in de PVV zelfs op om haar in Brussel of Den Haag te vertegenwoordigen. Zij delen kennelijk met Wilders hun vrees voor de islam. En constateren dat er steeds meer moskeeën in Nederland komen, terwijl kerken dicht gaan. Wessels ziet wel de waarde van kerken als monumenten, maar daarin niet de voortgang van het Evangelie. “Ik was laatst in de Domkerk, met dat prachtige orgel. Dan kom je onder de indruk. Geweldig. Maar vaak zijn kerken ook onpraktische gebouwen. Je kunt er geen jeugdwerk doen, hebt te weinig zalen. Ik denk dat er meer huiskerken gaan komen. Zo is de christelijke beweging ook begonnen.”
 
Move van God
Hij ziet niet alleen christelijk fanatisme tegen islamieten, maar ook ándere actie. “Ik spreek met mijn achterban en zie dat velen daarin vluchtelingen gastvrij de hand reiken. Ik beschouw het als een positieve move van God mensen hier te brengen, die wij in hun eigen landen niet bereiken. Hij zegt: ‘Jullie willen of kunnen niet daarheen? Dan breng ik de mensen wel naar jullie.’ Vluchtelingen zijn door hun eigen mensen hun land uit gegooid. Natuurlijk zitten in de islam elementen van de antichrist, zoals in elke godsdienst waarin Christus niet centraal staat. De duivel houdt mensen, die ik onderscheid van hun religie, van God af. In iedere zondaar speelt de antichrist een rol. Die zondaar moeten wij door Woord en daad winnen voor Christus.”

Hij vraagt zich af of de islam, gevolgd door 5% van de Nederlandse bevolking, de grootste vijand is, nu 86% niet meer in een persoonlijke God gelooft en goeddeels openlijk atheïst of agnost is.
Wessels: “Waar praat je over? Is benadrukken van islamitisch gevaar geen gevecht tegen windmolens? We moeten veel banger zijn voor al die seculiere liberale humanisten. Het extremisme van mensen als Pechtold is op de langere duur veel gevaarlijker voor ons als evangelische christenen, dan die paar moslim extremisten. Die krijgen nooit politieke macht, seculiere atheïsten hebben die al. D66 en PVV zijn veel gevaarlijker dan de islam.”

Welvaart
Niet alleen met de visie van de PVV en D66 is hij het oneens. Ook de VVD hoeft zijn steun niet te verwachten. Hij ergert zich aan de opmerking van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat vluchtelingen de Nederlandse welvaart aantasten. “Dat heeft mij ontzettend gegriefd. Daar kan ik als christen absoluut niet achter staan. Ik zal nooit VVD stemmen. Maar ook de kerken zijn behept met dat liberaal-seculiere denken. Dat zit mij heel hoog. Er wordt in Den Haag sterk geluisterd naar wat men in het land zegt. Maar voor ons geldt: Zoek eerst het koninkrijk van God. Helaas heb ik ook christen politici andere dingen horen zeggen, die te maken hebben met protectionisme van onze rijkdom.”

Dat is naar zijn mening in Bijbelse zin niet realistisch. Christenen behoren er volgens hem ánders in te staan. Hij vertelt het verhaal over de man uit Syrië, die op een gammele boot vluchtte en onderweg zoveel hulp van christenen kreeg, evenals eenmaal aan de wal, dat hij tot geloof in de Here Jezus kwam. Hij zag dat de islam in feite geen liefde biedt.
Wessels: “Zijlstra brengt scheiding tussen haves and have nots. Als wij liefde uitdelen, krijgen wij die niet altijd terug. Christus zei: ‘Ik breng jullie het zwaard. Ze zullen jullie haten en verdrukken’ En wij zeggen: ‘Dat pikken wij niet’. Dat is niet het Evangelie verkondigen. Ik heb respect voor Syrische christenen die, ondanks alles in hun land blijven en getuigen. Als het in Nederland zo’n puinhoop was als daar, zou ik misschien ook naar een ander land vluchten.”
In de hoop daar broeders en zuster tegen te komen...

===========================================
Dromen over zout

In Woord en daad het Evangelie verkondigen, gemeenten stichten en discipelen maken is de passie van drs. Jan Wessels (55, getrouwd, vier kinderen). Hij is predikant van de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal en preekt nog geregeld. Wessels studeerde theologie in Apeldoorn en haalde zijn Masters aan de Noord West Universiteit in Potchefstroom (Zuid-Afrika). “Mijn droom is dat op een dag de Kerk in Nederland weer een zout, licht en niet te verbergen stad op de berg zal zijn”, zegt hij. Hij heeft talloze kerkelijke activiteiten op zijn naam staan, variërend van adviseur van de deputaten voor evangelisatie in zijn denominatie tot het opzetten van toerusting in Botswana. Wessels was in dat land zendeling en kerkplanter, predikant in diverse Nederlandse gemeenten en koordirigent. Hij heeft zich beziggehouden met kerkmuziek en speelt orgel. In 2010 werd hij directeur van MissieNederland.

Reageren


Theo Bert

04-10-2016 11:26
Wanneer er sprake is van de vluchteling in het oude Israel dan wordt er gewezen op het feit dat zij zelf vluchtelingen waren. Dat spoort aan om vluchtelingen gastvrij te zijn.

In Exodus 20:10 dat de vreemdeling gehouden is de 7e dag de Sabbat te respecteren. Met andere woorden wilde een vreemdeling tussen de Israelieten leven, dan moest hij het sabbats gebod naleven. Dat vereiste aanpassing, van integratie van de vreemdeling/vluchteling. Dat zou men van vluchtelingen mogen verwachten. Het anti-semitisme van de veelal islamitische vluchtelingen maakt het leven van joden in Europa bijna ondraaglijk. Onrustbarend is hoe onderdrukkend moslimvluchtelingen zijn jegens vluchtelingen die Jezus willen aanvaarden.

De Ene, Elohiem, JHWH is God van alles wat is. De God van alle mensen. Maar alle mensen aanbidden niet JHWH.

Er staat: Vereer naast mij geen andere goden. Daarom zie ik een geweldige leugen, omdat de god van Mohammed, de Allah uit de Koran, de 10 geboden niet kent. Ik kan Allah niet zien als diegene welke is de God en Vader van Jezus Christus. Dat bevestigt de Koran waar staat dat God geen Zoon heeft. Die tekst vindt u op de moskee op de tempelberg. Die ontkenning schrapt de boodschap van het evangelie:Joh.3: 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Jezus brengt verlossing voor ieder die zijn naam aanvaardt. Dat wordt heftig afgewezen want Mohammed zegt om zeker te zijn van verlossing: trek ten strijde: de opdracht tot Jihad.
aanbevolen: http://www.zoeklicht.nl/artikelen/nee+tegen+allah+ja+tegen+moslims_1677

M. van Putten

08-05-2016 04:51
Dit artikel gaat over de secularisatie van de christenheid. Een belangrijke punt. Wessels spitst dit punt toe door te wijzen op het gevaar van liberale humanisten dat groter zou zijn dan de Islam. Vooral omdat het eerste dichter bij onze cultuur staat dan het laatste. Maar is dit niet vergelijken van appels met peren? Miskent dat niet beiden? Opmerkelijk voor een directeur van een koepel van zendingsorganisaties en gemeenten. Maar als liberale humanisten ervoor kiezen om oorlog te voeren tegen ISIS, ondanks hun beginsel van geweldloosheid, dan doet dat toch denken. Zou dat christenen niet tot nadenken moeten stemmen? Echter, Wessels noemt dat laatste punt niet. Waarschijnlijk heeft hij deze uitspraak niet helemaal goed doordacht. Net zoals sommige andere uitspraken in dit artikel.

simon

05-05-2016 08:59
Otto bedankt, een goed betoog
.
Mattheüs 7: 16
Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?

Vaak moet ik aan deze tekst denken als ik naar de politiek luister
Napoleon was bezig een groot wereldrijk te vormen en vond zijn Waterloo
Hitler had de zelfde droom en ook hij vond zijn Waterloo
Nu is Brussel aan de beurt en ook zij bouwen aan het rijk van de antichrist en ook zij zullen hun Waterloo vinden als Jezus terug keert.

Nu de tekst uit Mattheüs, tijdens de tweede wereldoorlog waren er die tot de NSB behoorden, ook zij waren voor de bouw van dit wereldrijk, mensen met liefde voor volk en vaderland waren lid van de ondergrondse, als je naar de vrucht kijkt dan zie je dat b.v . meneer Pechtold heel erg voor de bouw van dit wereldrijk is (de zelfde vrucht als de NSB) en daarentegen meneer Wilders heel erg opkomt voor ons vaderland (de zelfde vrucht als bij de ondergrondse)

Mijn ogen gingen open bij het referendum van Catalonië voor zelf bestuur, een jongeman uit Madrid zij het volgende “ daarom haat ik het nationalisme “ op komen voor volk en vaderland staat de vorming van een wereldrijk in de weg, daarom heeft de satan de tweede wereldoorlog gebruikt om vaderlandliefde als het kwaad neer te zetten , wat met alle macht dient te worden bestreden .

Jezus is heel duidelijk als Hij stelt dat, Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt.
Als nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Het doel is nog altijd het zelfde, de spelers zijn alleen veranderd en de zaken worden omgekeerd om de mensen achter dit doel te krijgen.

“ondergrondse is het kwaad geworden en de NSB’s zijn plotseling de goeden”.

Aan de vrucht herkent men de boom!

Vriendelijk groet, Simon.

Otto

04-05-2016 08:21
Een heel ongeloofwaardig verhaal dat de Islam geen gevaar is voor onze samenleving, moet je eens aan onze Joodse mede bewoners vragen , wat hun allemaal overkomt. Vanavond( 4 mei) is er een documentaire over de rivierbuurt in Amsterdam, dan hoor je hoe onze moslims broeders over joden denken, en vinden het jammer dat zij er in 1940-1945 niet bij waren, want dan hadden zij wel mee gedaan tegen de Joden,maar bij ons is het nu zo jood eruit moslim er in, en vooral de christen unie ziet samengaan met de islam wel zitten( Egbert Schuurman senator christen unie) trouwens de EO ziet het ook wel zitten met de islam. Jan van de Bosch( Hour of Power) spreekt zelf al over moslims broeder en zusters, dit begrijp ik wel ,want de oude dominee Schuller heeft een verklaring getekend in die tijd met vooraanstaande christelijke leiders, dat Mohamed en Jezus gelijkwaardig zijn, trouwens Beatrix heeft ook zo'n verklaring getekend op 25 januari 2010. Wij hebben jaren lang weggekeken hoe de christen vervolg en afgemaakt zijn, die rusten nu bij God (Openbaringen 6 vers 9 t/m 11) en nog vele ware christenen zullen op dezelfde manier gedood worden even als zij. Ik wilde dat al degenen die nou zo voor de vluchteling(moslim) zijn zich zo ingezet hadden voor al de christenen die vermoord gevangen zaten, enz enz Jezus sprak voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij aan mij gedaan, en zijn broeders waren, die in hen geloofde heel mattheus 25 vers 31 t/m 46 slaat op de vervolgde christenen zei zijn naakt, hongerig, van land,en plaats naar plaats gevlucht(vluchtelingen) in gevangenissen geweest, zij hadden geen huis, want zij waren nergens welkom, daar gaat Mattheus over, en wij in het westen hebben weggekeken, en nu nog want steeds worden in het Midden-Oosten tientallen christenen vermoord , vervolg, en nog zwijgen de christenen in het westen, ga nou zo is op de bres staan voor je broeders,en zusters die het o zo moeilijk hebben, als je voor de moslim vluchteling doet, want echt over een tiental jaren gaat het christelijk westen hiervoor de rekening betalen. In Rotterdam zitten kleine kinderen uit moslim gezinnen op de basis scholen, met hun oren dicht als er muziek uit het westen gedraaid wordt, en Nederlandse kinderen worden erop aan gesproken, als zij ham op hun boterham hebben, en wordt er applaus gegeven als Is weer een aanslag gepleegd heeft(Frankrijk) kijk maar lekker weg lees exodus 23 vers 32 t/m 33, en Jozua 23 vers 6 t/m 16, en richteren 2 vers 1 t/m 5, en vooral Deuteronomium 28 vers 43 t/m 53 laten wij hier maar eens goed over nadenken, hoe iets kleins heel groot kan worden, omdat wij Gods geboden losgelaten hebben. Ik lees de eerste brief van Johannes 2 vers 18 t/m 27. De Moslim verwerpt Jezus Christus, dus zij zijn de antichrist , en het grote gevaar voor heel de samenleving, want een vluchteling past zich aan, en gaat met onze samenleving mee, maar de moslim heeft de koran, en die gaat boven de westerse wetten, en daar handelen zij ook naar. Pechold, daar heeft de ChristenUnie toch zoveel zaken mee gedaan ten koste van de zwakkere, en dat is helemaal niet bijbels, en Wilders heeft net als elke politieke partij zijn goede, en slechte kanten, want laten wij nu eerlijk zijn, welke politieke partij voert nu echt Gods geboden uit? geen enkele, want bij elke politieke partij in het verleden, en nu, zijn altijd de zwakkere/wees/weduwe. mensen die geen verweer hebben de dupe geworden, en daar zeg de bijbel heel veel over, dus wijs nu niet naar politici die niet in Uw kraam te pas komen, want politiek is uit de boze, en daar worden al eeuwen door de onschuldige het slachtoffer van.

Theo

03-05-2016 11:52
Heb 2 x reaktie geschreven en is merkwaardigerwijze 2x verdwenen!