#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

032- Relativeren wij christenen Bijbelse waarheden teveel?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

05-02-2019 09:54
Bijbelse waarheden mogen zeker door christenen nooit gerelativeerd worden.

De duivel probeert ons daartoe wel steeds te verleiden.

In het Paradijs ging het al mis toen hij zei tegen Eva:

Genesis 3:1..Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders STERFT u. Toen zei de slang [die leugenaar van de beginne] tegen de vrouw: U zult zeker NIET sterven.

Johannes 8:44...Wat zegt Jeshua over de duivel? Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Vandaag relativeren predikanten en pausen massaal Gods Geboden die niet zwaar zijn. Welke dan?

God zegt dat oudsten en diakenen de man van één vrouw dienen te zijn. Zie 1 Timotheus 3:2...Een opziener [oudste] nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen [heeft de paus kinderen?] onderdanig houden, in alle waardigheid

Is de Paus net als Petrus de man van één vrouw? Hij zou beter een voorbeeld kunnen nemen aan de Apostel Petrus die zich geen paus maar mede-oudste noemde.

1 Petrus 5:1...De roeping van de ouderlingen...

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.
En als de Opperherder [Jeshua Openbaring 5, 7, 14 en 19] verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

Nu in 2019 staan er met de zegen van de Synode vrouwen die samenwonen/gehuwd zijn met een vrouw op kansels. Nu staan er met de zegen van de Synode mannen die samenwonen/gehuwd zijn met mannen op kansels. Wat leert Paulus hierover in Romeinen 1:18-32 en 1 Corinthe 5,6, en 7? Hij wijst Gods weg die de beste is.

Gelovigen van 2019 laten zich door vrijzinnige predikanten en voorgangers in grote getale Cremeren ipv Begraven.

De Here God begroef Mozes. Deuteronomium 34:4 En de HEERE zei tegen hem: Dit is het land waarvan Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE.
En Hij [JHWH] begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag. Mozes nu was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf; zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen.


Het graf van de Aartsvaders kan nu nog in Israël/Hebron bezocht worden. Jeshua is gestorven en begraven en stond na drie dagen en nachten op uit het graf op Paasmorgen. Mattheus 28. Jeshua wekte Lazarus op uit het graf die al vier dagen dood was. Alle details in Johannes 11.

Jeshua doopte nooit geen kinderen met een paar druppels water maar Zegende hen: Markus 10:16...En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.

Volwassen werden uitsluitend gedoopt op hun getuigenis dat Jeshua de Masjiach is en niet in naam van een filosofische drie-eenheid, maar uitsluitend in de Naam van Jeshua:

Handelingen 2:37...De eerste bekeerden...En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer Drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. " Zie ook Handelingen 8:16 - 10:47-48 - 19:5-6 en 22:16.

Ik kan nog vele voorbeelden noemen waar eigenwijze christenen Gods Woorden relativeren/verdraaien of zelfs weglaten. Jeshua zal ze straks als Hij wederkomt met grote macht -heerlijkheid en glorie uit zijn mond spuwen. Openbaring 3. Hij komt immers terug om te Oordelen de Levenden en de Doden volgens Mattheus 24 en 25.

Wat sprak de Here God tegen Jozua toen hij Mozes opvolgde als leider van het volk Israëls?

Jozua 1: 5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.

Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de Wet/Torah die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.

Dit boek met deze Wet/Torah mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. 18 Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen, wees sterk en moedig!

Zie ook Openbaring 20 voor meer details!!!