#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

034-Is de doop in de Geest een tweede zegen die christenen ontvangen?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


BASTIAAN

09-06-2019 02:33
Gelovigen mogen dagelijks bidden voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest.

Aan het begin van iedere Dienst van Woord, Gebed , Bijbelstudie en Samenzang roept een Predikant toch om de hulp en bijstand van de H. Geest?

De Apostelen deden dat toch ook? Op de eerste Pinksterdag werden de 120 Joodse gelovigen vervuld met de Heilige Geest en verkondigden zij zonder vrees aan een ernome schare Joden het Evangelie van Jeshua, zijn dood en opstanding aan hen. Handelingen 1 en 2.

Drieduizend Joden kwamen toen op één dag tot geloof en lieten zich dopen, niet in naam van een drie-eenheid maar in de Naam boven alle naam, [Filippenzen 2] in de Naam van JeshuaHaMasjiach. Handelingen 2.

Tot mijn verrassing lees ik in Handelingen 4 dat de Apostelen Opnieuw met de Heilige Geest vervuld werden toen de leiders van het volk Israël hen verboden om in de Naam van Jeshua en zijn Opstanding uit de Dood, het Evangelie te verkondigen.

De Apostelen wisten dat ze God meer gehoorzaam dienden te zijn dan aan mensen!

Lees heel dit spannende hfst. 4 van Handelingen...

Handelingen 4:31 En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden Allen Vervuld Met De Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid."

Zonder de kracht van de Heilige Geest zijn gelovigen als een geschoren Simson, [Richteren 16] met de Heilige Geest zijn we meer dan Overwinnaars!!!

Details in Marcus 16 en Handelingen 8 en 21.

baruch

17-05-2016 04:27
In de Schrift komt de "de doop in de Geest" niet voor.
Wanneer men de Heere Jezus Christus, aanvaart als Verlosser en Zaligmaker, vallen op dat moment Pasen en Pinksteren op één moment. Dan voltrekt zich: Romeinen 6:5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dan ontvangt men de Heilige Geest: Handelingen 8:15 Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten.
Handelingen 10:47 Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij?
Handelingen 19:2 Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.
Galaten 3:2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?Vervuld worden met de Geest is een opdracht: Efeziërs 5:18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;1 Corinthiërs 12:13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. Joh. 14:16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.
19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.
20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Dick van der Goot

02-05-2016 01:35
Net als Kees Noorlander, heb ik "Nee" gestemd. Ik hoorde eens: "ja maar 1 Cor. 12 : 13 gold specifiek voor de Corinthi"ers, die (toevallig) Colossenzen 2 : 9, 10: allemaal gedoopt waren in de Heilige Geest". Nee, juist in deze brief staat expliciet dat deze is gericht aan "..... allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen .....". Zie ook Colossenzen 2 : 9, 10: in CHRISTUS hebben wij de volheid ontvangen! Wij moeten die volheid wel ontdekken en leren gebruiken. Dat heet VERVULLING met de Heilige Geest; ook dat is geen "tweede zegen", maar een (zowel geleidelijk als op bijzondere wijze in bijzondere situaties) tot ontplooiing komen van hetgeen je in Christus hebt ontvangen.

Hans

01-05-2016 07:08
'k Vond 't ook al raar. Toen de Moor tot geloof kwam was dat toen de situatie zich voordeed: daar is water wat verhinderd mij gedoopt te worden, en Flip deed alzo.

GerritAllah

30-04-2016 05:47
Met dit soort enquette te vragen, mag men ook antwoorden verwachten die van het officiële dogmatische pad afwijken. Ik heb mij op 2004-04-04 bewust alsnog via onderdompeling laten dopen, waarna de doop in de Heilige Geest plaats vond. Voordien geloofde ik ook ( dat bleek zelfs een van mijn geestesgaven te zijn) maar nadien werd het allemaal wat concreter voor me. Dat jaar had ik me net ook aangesloten bij een splinternieuwe Rafael Evangelische Gemeente, met visie voor de wijk Carnisselande. Klaarblijkelijk zag God dat ook (Die mijn hart aanziet) want later dat jaar verkreeg ik van Hem de openbaring om DPK (De ParallelKoran) te gaan schrijven. Wat mij daarbij tegenviel t.a.v. de behoudzucht van kerkelijk NL, is reeds treffend verwoord op blz. 8,9 door Jan Wessels (achter het nieuws). Men kan klaarblijkelijk in de HG gedoopt zijn en toch besluiten Gods plan minder te achten, dan eigen kerkelijke ambities? En vervolgens de krimp van de kerk op het conto van de seculiere samenleving schuiven? Wat men als een zegen ervaart, dient men ook als een zegen in de maatschappij door te geven, geloof ik...Tip: deze maand heb ik met tape dwars in mijn woonkamer 'een scheidslijn geplakt op de vloer'. Wij zijn volgens Jezus zowel 'kinderen van de Allerhoogste, als medebewoners in de samenleving'. Stap zo nu en dan eens bewust over zo'n tape-scheidslijn heen en realiseer u dan recht voor het aangezicht van God te staan. Start daar uw dialoog met Hem omdat u hunkert naar Zijn terugkomst.

Kees Noorlander

28-04-2016 10:55
Iedereen, die zich bekeert tot Jezus, ontvangt de Heilige Geest en wordt dan in (de) Geest gedoopt: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt" (1 Korinthe 12:13). Jezus doop ons òf in Geest òf als kaf in vuur (Matt 3:11-12).