#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

039-Ik geloof dat er leven is na de dood!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Rudy Post

21-04-2019 07:45
De psycholoog René Diekstra stelde in één van zijn columns eens de vraag:
‘Is het leven een recht, of een voorrecht?’

Deze vraag roept echter weer volgende vragen op, zoals:
1. als het leven een recht is, bij welke rechtbank
moeten we dan zijn om ons recht te halen?
2. als het leven een voorrecht is, wie geeft ons dan dat
voorrecht?

Mijn inziens is het leven een voorrecht. Waarom?
Door de volgende vragen te overdenken en te proberen er redelijke antwoorden op te vinden:
a. Welke inspraak hebben jij en ik gehad op de vraag of
we wel of niet geboren wilden worden?
b. Op welke manieren hebben we, toen we door onze
ouders werden verwekt, kunnen meebeslissen welke
karaktereigenschappen we mee zouden krijgen?
c. Hebben we inspraak gehad bij de bepaling van de
kleur van onze ogen, ons haar, of de vorm van onze
neus?
d. Kun jij je herinneren dat iets of iemand je voordat je
geboren werd, heeft gevraagd of en wanneer, je
geboren wilden worden?

Feiten en conclusies:
a. Geen mens heeft kunnen (mee)beslissen of hij/zij wel
of niet geboren wilde worden. Laat staan, waar.
b. Hieruit volgt dat niemand, ook jij niet, met zekerheid
kan beweren; “op mijn sterfdag stopt (ook) mijn
(geestelijke) bestaan”
Oh ja….als jij gelooft dat er na je dood niets meer is en er geen geestelijke wereld bestaat, kun je uiteraard beweren dat jouw bestaan op die dag wel stopt. Het lastige is echter dat die bewering gebaseerd is op jouw ‘geloof’. Je weet het niet zeker.

c. Daaruit kun je het volgende concluderen:
Het ontkennen van de mogelijkheid dat, na het sterven van ons huidige lichaam, onze ziel blijft leven en (eeuwig) kan blijven voortbestaan, is gebaseerd op jouw geloofsovertuiging, of op die van andere mensen. Eigenlijk is het gewoon het aanhangen van een religie.

En……zoals praktisch elke religie, is deze ontstaan uit menselijke onwetendheid en/of arrogantie.
Ter verduidelijking een citaat van C.S. Lewis:
“….Ik kom nu bij een onderdeel van de (christelijke) moraal waar het verschil met iedere andere moraal het grootst is.
Er is één kwaad waar geen mens ter wereld vrij van is, waar ieder die het bij een ander ziet, van walgt en waarvan mensen, behalve (werkelijke*)christenen, bijna nooit denken dat zij zich er zelf schuldig aan maken. Ik hoor mensen weleens bekennen dat ze humeurig zijn, of dat ze zichzelf niet kunnen beheersen met vrouwen of drank, of zelfs dat ze laf zijn. Maar van dit kwaad heb ik geloof ik nog nooit iemand, die geen christen was, zichzelf horen beschuldigen. En tegelijk kom ik maar zelden een niet christen tegen, die er bij anderen het geringste geduld mee heeft. Er bestaat geen gebrek waarmee een mens zich minder geliefd maakt en waarvan men zichzelf minder bewust is. En hoe meer je dit gebrek zelf hebt, hoe meer je het bij anderen stoort. Het kwaad in kwestie is Hoogmoed of Trots; en de tegenoverstaande deugd in de christelijke zedenleer heet Nederigheid..… Onkuisheid, boosheid, hebzucht, dronkenschap en al die andere dingen meer, zijn in vergelijking hiermee maar speldenprikjes;
de duivel werd de duivel door Hoogmoed;
Hoogmoed leidt tot iedere andere ondeugd; het is de volstrekte anti-God-houding”.
C.S. Lewis Onversneden christendom Pag.: 123-124.
* ( ) toevoeging van mij.

d. Een aantal gangbare verklaringen voor jouw en mijn
aanwezigheid op deze aardkloot zijn:
1. Volgens onze reguliere wetenschap zijn we ontstaan
uit (n)iets en door talloze jaren van evolutie/mutatie,
via aap, tot mens geworden. Hieruit trekken we dan
ook maar de conclusie dat wij zelf de bevoegdheid
zouden hebben om onze eigen gebruiksaanwijzing te
schrijven en een vrijbrief bezitten ons leven en/of de
samenleving, op onze eigen manier in te richten.
Wat is de definitie van waarheid en leugen, van goed
en kwaad, arrogantie, valse getuigenissen,
echtbreuk en/of overspel? Wie is wel/niet
toerekeningsvatbaar voor zijn, of haar handelen
en/of passiviteit?
Vraag het aan de wetenschap, je mentor of personal
coach. Zij weten er, al of niet tegen betaling, wel
raad mee.
2. Volgens de leer van diverse religieuze stromingen
zijn we ontsproten aan één of andere (oer)kracht en
zullen we na onze dood weer verenigd worden met
‘het Al’.
Om het wat mooier te maken kunnen we eventueel
ook reïncarneren naar ‘iets’ hogers.
3. De Bijbel verklaart dat alle zienlijke en onzienlijke
dingen, dus ook jij en ik, zijn geschapen door een
Schepper God, Hebreeuws: "ELOHIM" En……dat deze
Elohim een grandioos plan heeft met Zijn schepping.

Frans

20-04-2019 01:52
Het is 1976. Ik was enige maanden bekeerd binnen de Jezus beweging. (Wereldwijde opwekking) Op een zondagochtend lag ik wat te doezelen en na te denken over het geloof. Ik luisterde naar de vogels. Ik sloot mijn ogen en zag plotseling in de verte een mooie stad nederdalen uit de hemel. In de seconden die ik had viel mij op dat het geen stad was die wij kennen. Geen skyline met een grote flats of kerktorens die we in Nederland hebben. Er waren rondingen rondom. Er was niets vierkant. Vanuit de stad die zo'n heerlijkheid en glimmende pracht liet zien scheen zo'n schone kracht dat ik het niet kon verwerken, het was te veel voor mij. Dat zorgde dat ik van verbazing mijn ogen weer opende met een "oooooohhhhhhh" en dat speet mij gelijk. Bij het opnieuw sluiten van mijn ogen was het er niet meer. Ik kende de bijbel nog niet en iemand wees mij op hetzelfde gezicht in het boek openbaringen. Dat had ik dus gezien en ik ben het nooit vergeten.

BASTIAAN

06-01-2019 01:09
Bedankt Tonnie, er is inderdaad nog heel veel te ontdekken.

Wie Schrift met Schrift blijft vergelijken zal wijzer worden dan al zijn leermeesters. Psalm 119:97-104.

Tonnie

06-01-2019 10:15
Bastiaan,

Betreffende Hebr. 11 : 5, daar staat dat Henoch werd weggenomen, dat griekse woord wordt ook wel met 'overgebracht' vertaald (bijv. Hand. 7 : 16), namelijk 'opdat hij de dood niet zou zien'. Als je kijkt naar zijn leeftijd, had hij nog lang niet de leeftijd behaald die mensen toendertijd normaal gesproken haalden, nog niet eens de helft daarvan! Waarom zou God hem dan wegnemen of overzetten?

God zou hem kennelijk niet behoeden voor een natuurlijke dood, hij was niet ziek o.i.d., of hoog in leeftijd.. nee kennelijk wilde God hem behoeden voor een gewelddadige dood, en niet voor niks. Hij profeteerde namelijk straf voor de goddelozen aldaar:

Judas 1 : 14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

En helemaal in combinatie met Hebr. 11 : 13 en de andere verzen door mij aangedragen, lijkt het mij niet logisch dat hij tot God opgevaren zou zijn, maar dat God hem had overgeplaatst naar een plek op aarde waar hij niet gevonden werd, zodat hij niet 'gelinched' werd a.h.w.

En idd: Bijbel lezen blijft puzzelen, en veel is er wat nog verborgen is. Zodoende is de bijbel voor mij ook een soort van onuitputtelijke bron die (steeds weer) verborgenheden bevat.

Ik kan dan ook van harte instemmen met 1 Kor. 13 : 12, dat vers wat jij net aanhaalde.

Ook van mijn kant Bastiaan: Shalom!

BASTIAAN

06-01-2019 08:37
Beste Tonnie, nader bekeken: in Hebreeën 11 lees ik wel degelijk dat Henoch de dood niet zag....Dus?

Hebreeën 11:5
5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.
vertaling: HSV

BASTIAAN

06-01-2019 07:57
Beste Tonnie, dank voor uw duidelijke antwoord. Ben heel blij dat u betrouwbare Bijbelvertalingen leest en raadpleegt. Zaken die mij niet helemaal duidelijk zijn in de Bijbel die parkeer ik gewoon en stel mijn vraag straks dan wel als ik met Jeshua in het Paradijs Gods mag vertoeven.

Ik begrijp nog steeds niet hoe een zwarte koe die groen gras eet witte heerlijke melk produceert. Ik geniet er elke dag van. Ik geloof in wonderen want ik geloof in de Allerhoogste God. JHWH!!!

Zelfs Paulus die tot in de derde hemel [2 Corinthe 12] op bezoek mocht komen begreep niet alles en vatte dit samen in 1 Corinthe 13...Nu zien wij nog in een spiegel vele raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht.

Samenvattend wil ik met Mozes zeggen:

Deuteronomium 29:29
De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze ?kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze Wet=Torah te doen.

Shalom. Bastiaan.

Tonnie

05-01-2019 10:03
Bastiaan,

Wel aardig dat je vraagt, ik lees allerlei vertalingen naast elkaar (waarvan wel het meest de SV), maar gebruik ook een interlineair met concordantie-functie, zodat je gemakkelijk kunt kijken waar elders het zelfde Griekse of Hebreeuwse woord gebruikt wordt, om zodoende een vollediger beeld te krijgen van de oorspronklijke betekenis van zo'n Grieks of Hebreeuws woord.

Befreffende Henoch:
"en hij was niet meer, want God nam hem weg", Gen. 5 : 24

Dat is voor mij geen overtuigend bewijs dat Henoch naar God gegaan zou zijn, ook niet dat daar niet geschreven staat dat Henoch niet stierf.

Komt erbij kijken dat Hebreeën hier wél over spreekt. Hier gaat dat schrijven over personen als Abel, Henoch, Noach, Sara, Abraham, Isaäk en Jacob:

Hebreeën 11 : 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.

Verder:

De volgende tekst is niet dat Elia zou beweren dat hij niet ten hemel gevaren zou zijn, maar het bewijst wél dat nadat Elia daar weggenomen zou zijn, dat hij onmogelijk naar God toe gegaan zou zijn. Want Elia had die brief geschreven nádat hij weggenomen van die plek zou zijn, elksgeval was Elia gewoon nog op aarde.

Zie 2 Kron. 21.

Verder, Matth. 17 : 9 zegt (betreffende Mozes en Elia op de berg): "En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden".

Waarbij gezicht de vertaling is van ????? (G3705), wat ook met visioen vertaald kan worden. Dat maakt het hem, dat ik geloof dat niet wérkelijk Mozes en Elia op die berg waren.

Misschien vind jij dit niet overtuigend, maar als ik jou mag vragen Bastiaan, hoe lees jij deze bijbelversen dan:

Ex. 33 : 20 "U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven."

En Joh. 3 : 13 "En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is."?

En (nogmaals): Hebreeën 11 : 13 Deze allen (dus ook Henoch) zijn in het geloof gestorven (...)?

BASTIAAN

05-01-2019 05:37
Beste Tonnie, goed en nauwkeurig een betrouwbare Bijbel [Statenvertaling 1977 en Herstelde Statenvertaling] lezen is een eerste vereiste om de Boodschap van de Allerhoogste God [JHWH] te kunnen begrijpen en verstaan.

Welke Bijbelvertaling leest u?

Leest u Genesis 5 nog eens rustig over dan ziet dat al die personen die daar beschreven worden stierven.

Behalve Henoch daarvan lezen we NIET dat hij stierf, hij wandelde met God en was niet meer.

En wat uw twijfel over Elia' s hemelvaart betreft wil ik graag de tekst van u ontvangen waar hij het tegendeel beweert aan Joram.

Elia verscheen weer even samen met Mozes op een hoge berg in Israël om Jeshua te bemoedigen. Lees alle details in Marcus 9...

De verheerlijking op de berg
2En zes dagen later nam ?Jezus? ?Petrus? en ?Jakobus? en ?Johannes? mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen, 3en zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. 4En hun verscheen ?Elia? met ?Mozes? en zij waren in gesprek met ?Jezus.

Tonnie

05-01-2019 03:31
Bastiaan, je schreef: "Een waarheid als een koe." Thx! En idd, gelukkig is er leven na de dood.

Wat de uizonderingen betreft heb ik zelf mijn vraagtekens daarbij:

"En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen." Zegt m.i. niet dat Henoch dan niet meer zou sterven. God kan bijvoorbeeld iemand opnemen om hem op een andere plek op aarde neer te zetten. Net zo als met Elia. Het schijnt zelfs te zijn dat Elia hierna nog een brief had geschreven aan koning Joram, dat zou bevestigen dat Elia niet was opgenomen tot God.

Exodus 33 : 20 zegt dit hierover: "U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven."

De tekst die je aanhaalt: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid NIET aanschouwen!" kan je ook als volgt verstaan: "hij zal de dood in die komende eeuwigheid (wat nu nog niet zou zijn) niet aanschouwen". Dus als die eeuwigheid aanbreekt, dat zo iemand dan niet zal sterven.

Tevens staat er in Johannes 3 : 13: "En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is."

Vandaar dat ik hier mijn bedenkingen bij heb. Helemaal omdat ik zojuist ook las verzen als deze: Joh. 6 : 39 en 40 "En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage" (dus wanneer dat 'eeuwige' leven aan zal breken).

Nogmaals, tot twee keer toe: "En ik zal hem opwekken ten uitersten dage". Ik neem aan dat Jezus hiermee bedoelt opwekken vanuit de dood.

Vandaar dat ik zelf er niet van overtuigd ben, dat wanneer een gelovige sterft, dat hij dan linea recta naar God zou gaan.

BASTIAAN

05-01-2019 01:08
Gelukkig is er leven na de dood Tonnie.
Zie details in 1 Corinthe 15.

Jouw stelling: "Je moet wel dood zijn om op te kunnen staan uit de dood." Een waarheid als een koe.

Er zijn echter uitzonderingen: Henoch wandelde met God en was niet meer. Hij werd door God JHWH opgenomen in de hemel.

Genesis 5:22
En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

Genesis 5:24
En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Ook de profeet Elia hoefde niet te sterven maar ging met met vurige paarden en wagens ten hemel in.

2 Koningen 2:11
En, terwijl zij [Elia en Elisa] voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

Hebreeën 9:27 leert ons...En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 28zo zal ook ?Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler ?zonden? op Zich te nemen, ten tweeden male zonder ?zonde? aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Jeshua spreekt zijn discipelen en ook ons in 2019 moed in Mattheus 10 en in Johannes 8:51...

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid NIET aanschouwen!!!!

Tonnie

05-01-2019 10:20
Bastiaan, kan je instemmen met onderstaande stelling?

"Je moet wel dood zijn om op te kunnen staan uit de dood."

BASTIAAN

05-01-2019 09:09
Denk hieraan: bij uw geboorte was iedereen verheugd en gij weende; bij uw dood weent iedereen, maar gij zult in Vreugde zijn. Johannes 11.

Mattheüs 25:21
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
vertaling: HSV

Mattheüs 25:23
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
vertaling: HSV

Tonnie

04-01-2019 05:32
Dood is dood, anders zou er toch geen dood bestaan?

Maar fijn dat er ópstanding zal zijn van de doden, en dat uiteindelijk de dood teniét gedaan zal worden! Dan (pas) zal er geen dood meer zijn.

Petra Kramer

04-01-2019 05:05
Ik geloof in een leven na de dood, en dat voor ieder kind van God de dood je niet kan raken, maar dat het een overgang is naar de hemel. Engelen dragen je naar de hemel.

Eliza Slager

03-01-2019 09:47
Jezus zei: Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.
Jezus overwon de dood: dood waar is je prikkel? hel waar is je overwinning?
De dood is de doorgang naar het eeuwige leven met God voor iedereen die gelooft dat Jezus de zoon van God is en Hem aanvaard heeft als Verlosser en Heer!

Erik van Rossum

03-01-2019 03:19
Ik was ook altijd een beetje huiverig om over doodgaan te denken. Nadat ik vele bijna-dood ervaringen gelezen heb, van christenen en niet-christenen, in het licht van de bijbel, zie ik uit naar de hemel en Jezus. Een geweldig boek wat mij daarbij geholpen heeft is: 'Stel je de hemel eens voor' (John Burke)

Marten Dek

02-01-2019 10:27
VANNACHT kwam ik er achter waarom de Tien Geboden door Mozes bij het zien van het gouden kalf kapot gooide.
Maar die Geboden zijn zo belangrijk dat God het nogmaals opschreef.
Misschien is het mijn mening.
Een deel van de mensheid volgt de gebroken Geboden, en dus het kalf, destijds ook en kozen, en werden gedood.
Een deel van de mensheid volgde, ook nu, de opnieuw geschreven Geboden, en leven voor altijd met Hem.
Ex. 32: 26 ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: Wie is voor de Here? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten.
27 En hij zeide tot hen: Zo zegt de Here, de God van Israel: Ieder gorde zijn zwaard aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van poort tot poort en dode, ieder zijn broeder en ieder zijn verwant en ieder zijn naaste.
28 De Levieten deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag ongeveer drieduizend man.
29 Mozes nu zeide: Weest heden de Here gewijd; want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder; En wel om heden een zegen over u te brengen.
Nu zal door God zelf volbracht worden.
Misschien eens een nadenkertje die niet alle Tien Geboden eren.
Met vr. gr.
Marten Dek

De EU aanbid het gouden kalf. zondag.

En velen eren de Geboden. Sabbat.

Tonnie

02-01-2019 08:58
Zéker is er leven na de dood..

wanneer de dood teniet gedaan zal worden.

1 Kor 15 : 22 en 26

pieter van dijk

02-01-2019 08:24
De Schepping.
Elk atoom is door God gemaakt.
Elke (lichaams)cel is door God gemaakt.
Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Als je Zijn verbintenis met jou voorstelt door een minuscuuldraadje met elke cel van jou ben je daardoor nooit meer alleen,dus hoe kan dan zo"\n God dood zijn??!!

Ank van Tongeren

02-01-2019 06:10
Ik geloof in een leven na de dood.
Weet me een kind van God, maar vindt de dood doodeng!