#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Manna

de Hemelvaart

Hoe kan het nou beter voor iemand zijn dat Jezus weggaat?

Lezen: Handelingen 1:8-11, Lucas 24:48-53

Vers voor vandaag: "En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde." (Lucas 24:51)

Een mooi Frans spreekwoord zegt: 'Partir c'est mourir un peu': 'Scheiden is een beetje sterven'. Dat was zeker waar voor het handjevol discipelen dat afscheid nam van Jezus op de dag die wij Hemelvaartsdag zijn gaan noemen. Maar, dat was niet alles. Er staat ook: "Zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap." (Lucas 24:52)

Op de avond voorafgaande aan Zijn lijden had Jezus gezegd: "Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u." (Johannes 14:16-18)

Toen Jezus dat zei wist Hij dat Hij gauw moest sterven en dat Hij Zijn discipelen moest achterlaten. Maar, Hij beloofde hen dat ze niet alleen zouden hoeven te blijven. Hij beloofde hen een andere Trooster te zenden. Letterlijk staat er: Iemand zoals Ik om jullie terzijde te staan. Hij bedoelde de Heilige Geest. Nee, Jezus liet Zijn discipelen niet als wezen achter. De Heilige Geest zou over hen komen om altijd en overal bij hen en in hen te zijn. In de Heilige Geest zou Jezus opnieuw tot hen komen.

De discipelen hadden zo'n drie jaar met Jezus geleefd. Zij waren Hem (bijna) overal gevolgd. Zij hadden Zijn woorden gehoord. Zij waren getuigen geweest van de vele wonderen die Hij had gedaan. Tegen dit kleine groepje trouwe volgelingen had Jezus gezegd: "En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft ... Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden." (Johannes 16:5-7)

Hoe kan het nou beter voor iemand zijn dat Jezus weggaat?
Omdat de Heilige Geest dan kan komen.
Omdat dan God kan komen die niet gebonden is aan een lichaam, aan een plaats en aan tijd.
Omdat dan God kan komen, die in alle mensen kan zijn die Hem toebehoren; waar en wanneer dan ook.

"Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen." (Johannes 16:12-14)

De Heilige Geest is gekomen om in de christenen van alle landen en van alle tijden te zijn. Hij is gekomen om hen inzicht te geven in de volle waarheid. Hij is gekomen om christenen in staat te stellen het overvloedige christenleven te leven. Los van de Heilige Geest is dat absoluut onmogelijk. De Heilige Geest is Gods geschenk aan de christenen voor de tijd dat zij 'in den vreemde' zijn.

De komst van de Heilige Geest werd mogelijk door de Hemelvaart van Jezus Christus.
Daarom is dit 'afscheid' reden voor 'grote blijdschap'.

Morgen beginnen wij met een serie studies over de Persoon en het werk van de Heilige Geest.

Toepassing: Begrijpt u waarom Jezus 'plaats heeft gemaakt' voor de Heilige Geest? Waarom is dit belangrijk voor individuele christenen en voor de gemeente?

Gebed: Heer, help mij om open te staan voor het werk van de Trooster. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

11-05-2018 07:44
DANK voor dit leerzame stuk: Hoe kan het nou beter voor iemand zijn dat Jeshua weggaat?

JESHUA wil dat al Gods kinderen volwassen worden in het geloof. Zijn Discipelen leerden het ook. Jeshua stuurde ze met grote gaven van de H. Geest twee aan twee naar alle plaatsen in Israël. Zie Matth. 10 en Lucas 10.

Hoe doen ouders dat? Zij geven hun opgroeiende kinderen goede voorlichting uit Gods Woord en trekken zich steeds meer terug en zien toe hoe kinderen zelf hun vleugels leren uitslaan en het leven met de Here tegemoet treden.

Jeshua is alleen voor de ongelovigen verborgen sinds zijn Hemelvaart, maar nooit voor de Gelovigen lees ik in:

Johannes 14:19...Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.

Jeshua leerde ons gelovigen dat Hij iedere dag van ons leven met ons is tot aan de voleinding van de wereld. Mattheüs 28:20.

Paulus leert dat ook:Hebreeën 10:37...Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.

Daarom zegt een lied: Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal...Jeshua, de Bruidegom zal komen op een uur dat wij Hem niet verwachten. Mattheus 25.

Daarom...WAAKT!!!
Lucas 21:36...Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.