#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

037 ‘Christenen leven in laatste dagen’

Christenen leven in de laatste dagen en het ergste in de wereld moet nog komen. Dat vertelde pastor Greg Laurie onverbloemd aan zijn gemeente in Californië, de Harvest Christian Fellowship Church. Hij baseerde zich in een preek over ‘de vier ruiters’ op Openbaring (6-19). Volgens hem is een wereldwijde catastrofe in aantocht en staat de Dag des oordeels voor de deur. De wereld zal een nucleair Armageddon ondergaan, voorspelt hij. Dat doen trouwens meer predikers.

De pastor in de megakerk in Californië denkt dat op de hedendaagse situatie in wereld de Bijbelse uitspraak “Zoals het was in de dagen van Noach, zal het zijn als de Zoon des mensen komt’ van toepassing is. Onder meer ziet hij de gebeurtenissen in het Midden Oosten als tekenen van de eindtijd, zoals de banden die Rusland met Iran heeft aangeknoopt, wat decennia eerder volgens hem onmogelijk zou zijn geweest.

Hij verwees naar Ezechiël 37 en 38, waar volgens hem naar steun van Magog bij aanvallen op Israël wordt gesproken. Een van de bondgenoten van Magog is Persia, die vroegere naam van Iran. “Dit gebeurt voor onze ogen. Dit zijn de tekenen der tijden. En de Here Jezus heeft gezegd: ‘Als deze dingen beginnen te gebeuren, kijk omhoog want uw verlossing is nabij.’”

Laurie citeerde Billy Graham, die in 1983 in een boek zei dat de vier ruiters al door de wereld liepen. “Billy schreef dat in 1983. Als hij de hoeven van de ruiters toen al hoorde, vertel ik je dat er nu stampende hoeven zijn,“ zei Laurie. “Denk aan wat er sinds 1983 is gebeurd.” Hij sprak over de snelle ontwikkelingen in de wereld, de revolutie op het gebied van informatie, de Golf-oorlogen, Afghanistan, de opkomst van de militante islam en het extreme geweld in het Midden-Oosten. “Dat alles maakt deze wereld een gevaarlijke plaats.”

Enquête: 037-Ik geloof dat Jezus spoedig komt!

Reageren


Eric

06-05-2016 09:39
De tekenen die aangeven dat dat komst des Heren nabij is, zijn er nog niet. De apostel Paulus waarschuwt de gemeente in Filippi dat de komst des Heren én onze vereniging met Hem er nog niet is, want eerst moet de afval komen en de antichrist moet verschijnen.

2 Tess. 2:1-3
1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 LAAT NIEMAND U MISLEIDEN, op welke wijze ook, want EERST moet de afval komen EN de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

simon

05-05-2016 08:46
2 Petrus 3
1 Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden,
2 Om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland.
3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,
4 En zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.
5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat,
6 Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.
7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.
8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht,
12 Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.
13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede,
15 En houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,
16 Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.
17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;
18 Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.