#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Uw mening

003 Visie op schepping beïnvloedt ledental kerken

Het recente rapport ‘God in Nederland’ noopt kerken tot zelfonderzoek. Bijvoorbeeld om een enquête die het Nederlands Dagblad in 2009 uitvoerde te evalueren. Toen, in het Darwinjaar, zijn alle predikanten van acht kerkgenootschappen bevraagd op hun visie op de schepping. Veertig procent van de predikanten reageerden (bijna dertienhonderd). Een minderheid omarmde de visie dat Genesis 1 een schepping leert in zes dagen van vierentwintig uur. De overigen hadden daar in meer of mindere mate twijfels bij en verkozen andere formuleringen. In de tabel is een overzicht gegeven van het aantal leden van de betrokken kerken sindsdien.

Klik hier om de tabel te openen!

Enquête 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is.

Er lijkt een verband te bestaan tussen ledentallen en de overtuiging van de predikanten. Het zou oorzakelijk kunnen zijn, aangezien het logisch is dat twijfel over Gods eigenhandig geschreven Woord (“want in zes dagen schiep Ik…”) zich vertaalt in leegloop. Geloofstwijfel is een wankele basis om geloof over te dragen aan nieuwe generaties, waardoor ook vergrijzing het gevolg kan zijn. En vergrijzing leidt tot achterblijvende geboortecijfers.

Vanwege de zendingsijver van theïstisch evolutionisten is te verwachten dat het aantal predikanten dat nog in de 6x24 uur gelooft verder is afgenomen. De trend kan zich zo verhevigd doorzetten. Een eerste slecht bericht is van de GKV al ontvangen. Per 2016 kent dit kerkgenootschap nog 119.406 leden (- 1,1%).

Kan een andere logische reden deze data verklaren? Dat is niet aannemelijk, aangezien alle zes kerkgenootschappen de drie formulieren van enigheid ondertekenden en alle in dezelfde geseculariseerde samenleving functioneren.

De Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten en de Unie van Baptistengemeenten, waarvan de predikanten in 2009 ook zijn geënquêteerd, zijn niet meegenomen in dit overzicht, vanwege het ontbreken van betrouwbare data over aantallen leden.

Stef Heerema, Logos Instituut


Reageren