#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Manna

de Heilige Geest - deel 1 van 12

Het is onmogelijk een dynamisch christenleven te leiden, los van de Heilige Geest!

Lezen: Matthéüs 3:13-17

Vers voor vandaag: "Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid." (Johannes 14:16,17a)

Wie is de Heilige Geest?
Toen Paulus een keer in Efeze kwam stelde hij de gelovigen daar een vraag over de Heilige Geest. Hun antwoord was: "Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is." (Handelingen 19:1,2)

Ik denk dat veel christenen ongeveer op dezelfde manier zouden moeten reageren. Natuurlijk hebben zij van de Heilige Geest gehoord, maar ze weten weinig of niets over Hem te vertellen. Zij weten niet wat Hij doet en ze hebben er geen idee van wat Hij voor hen kan betekenen. Dat is een grote zwakte en armoede, omdat het onmogelijk is een dynamisch christenleven te leiden, los van de Heilige Geest.
Daarom beginnen wij vandaag met een belangrijke serie van 12 studies over de Heilige Geest.

De Heilige Geest is een persoon
Een belangrijke eerste vraag is dan: wie is de Heilige Geest eigenlijk?
Daar valt veel over te zeggen.
Om te beginnen leert een zorgvuldige bestudering van Gods Woord ons dat de Heilige Geest een persoon is. Dat blijkt onder andere uit het feit dat in de Bijbel steeds een persoonlijk voornaamwoord gebruikt wordt wanneer het gaat over de Heilige Geest. De Bijbel heeft het dan over Hem, Zichzelf, Hij. Leest u in dat verband Johannes 16:5-15 maar eens. Dat bijbelgedeelte gaat over het werk van de Trooster, de Heilige Geest. Het is duidelijk dat Jezus Christus hier spreekt over de Heilige Geest als over een persoon.

Daarnaast is het zo dat de Bijbel laat zien dat de Heilige Geest eigenschappen heeft, die alleen een persoon kan hebben. Zo staat bijvoorbeeld in Jesaja 11:2: "En op Hem (Jezus Christus) zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren." Wat een prachtige beschrijving van de Heilige Geest.
Het is duidelijk dat het hierbij gaat om een persoon.
Alleen een persoon heeft wijsheid, verstand en kennis.
Alleen een persoon kan anderen raad geven.

Ten slotte heeft de Heilige Geest een bediening die alleen een persoon kan vervullen. In Johannes 14 en 16 wordt bijvoorbeeld gesproken over de Heilige Geest als de Trooster. In Johannes 14:26 staat dat de Heilige Geest ons zal onderwijzen. Alleen personen kunnen troosten en onderwijzen.

De Heilige Geest heeft verstand, gevoel en een wil.
Hij doet dingen die alleen een persoon kan doen.
De Heilige Geest is dus veel meer dan alleen maar een goddelijke invloed, een kracht of een begrip.
Hij heeft alle eigenschappen van een persoonlijkheid.
De Heilige Geest is een persoon, net zo als God de Vader een persoon is en net zo als Jezus Christus een persoon is.
Morgen zullen wij het hebben over de Godheid van de Heilige Geest.

Toepassing: Probeer aan het begin van deze serie studies eens te verwoorden wie de Heilige Geest voor u is en wat Hij in uw leven doet. Toets dit dan de komende dagen aan de studies.

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U een Geest van waarheid bent. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

10-06-2019 07:36
Beste Jan,

DE HEILIGE GEEST wordt ook wel TROOSTER, KRACHT OF GAVE genoemd. Jeshua leert in Johannes 15:26

Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.

Zie ook Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2:36...Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Masjiach gemaakt heeft, deze Jeshua, die gij gekruisigd hebt. 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van JeahuHaMasjiach, [niet in naam van een Babylonische drie-eenheid] tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Ook bij Simon de Tovenaar zien we dat de H. Geest een gave Gods genoemd wordt. Handelingen 8:18...En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, 19 en zei: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.

20 Maar Petrus zei tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de GAVE GODS voor geld te kunnen verwerven. 24 Doch Simon antwoordde en zei: Bidt gij voor mij tot de Here, dat mij niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd hebt.

Zie ook Handelingen 19:13-20 meer details over toverboeken en toverkunsten.

SAMENVATTEND KUNNEN WIJ CONCLUDEREN:

1 Korinthe 8:5...Want al zijn er zogenaamde goden,[!!!] hetzij in de hemel, hetzij op de aarde – en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte – 6 voor Ons nochtans is er maar één God, [!!!] de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, JeshuaHaMasjiach, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

In een goed huwelijk vormen man en vrouw samen één lichaam, maar zij zijn niet dezelfde!
Genesis 3 & Mattheus. 19.

Daarom nogmaals: Paulus leert in 1 Timotheus 2:3...Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4 die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

5 Want er is één God [!!!] en ook één Middelaar tussen God en mensen, DE MENS [!!!] JeshuaHaMasjiach, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7 En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.

Nogmaals Paulus in Galaten 3:20...God is ÉÉN, waarom zullen we dan zeggen dat er Drie goden zijn?

Jan

21-05-2018 02:46
@Bastiaan. Uw bijdrage is alvast bedoeld als samenvatting van de komende 11 lessen? Relax.

BASTIAAN

13-05-2018 01:41
Ik denk dat het gebed: Heilige Geest, dank U dat U een Geest van waarheid bent, een verkeerd gebed is!!!

Ons Gebed moet ten alle tijden gericht zijn tot God de Vader. Dat leerde Jeshua ons al in Het Onze Vader Gebed...Onze Vader, die in de hemelen zijt. Mattheus 6.

We kunnen alleen tot God de Vader naderen in de Naam van Zijn Zoon, JeshuaHaMasjiach, [Hij is de deur tot de Vader Joh. 14] en de Heilige Geest geeft ons de juiste woorden. Lees maar mee:

Johannes 16:26...Te dien dage zult gij in Mijn Naam ?bidden? en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. 28 Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.

De Heilige Geest is een Kracht van God, een Trooster die altijd gelovigen stuurt en aanmoedigt om naar Het Woord van God te spreken en te handelen.

Johannes 14:16...En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn...26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Zonder de Kracht van de Heilige Geest zullen nooit mensen tot bekering gebracht kunnen worden.
Johannes 16:8...En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel." Dus nooit door onze welsprekendheid!!!

De H.G. schenkt ons onderscheiding van geesten.
1 Johannes 4.

Nog een voorbeeld van Petrus die het bedrog van Ananias en Saffira zijn vrouw direct door had toen zij met een vroom gezicht hem een gedeelte van het bedrag aanboden van hun verkochte huis:

Handelingen 5:3...Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? 5 En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden.

De Heilige Geest bemoedigt dagelijks alle gelovigen die vasthouden aan de Woorden van Jeshua. Johannes 14.

Romeinen 8:26...En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.