#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Manna

de Heilige Geest – deel 2 van 12

De Heilige Geest is God!

Lezen: Johannes 14:1-31

Vers voor vandaag: "De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26)

Gisteren zijn wij begonnen met een serie studies over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. De eerste vraag die wij ons daarbij gesteld hebben is: Wie is de Heilige Geest eigenlijk?

1. De Heilige Geest is een persoon (studie van gisteren).
2. De Heilige Geest is God (studie van vandaag).
3. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid (studie van morgen).

De Heilige Geest is God
De Bijbel maakt niet alleen duidelijk dat de Heilige Geest een persoon is, maar ook dat Hij God is. Zo wordt de Heilige Geest vaak in één adem met God genoemd.
In 2 Samuël 23:2,3 wordt bijvoorbeeld eerst gezegd dat de Heilige Geest spreekt en tegelijk wordt verteld dat God spreekt.
In Handelingen 5:3,4 staat dat Ananias de Heilige Geest bedroog en dat hij tegen God loog.
In 1 Corinthiërs 3:16 kunnen wij lezen dat wij een tempel van God zijn omdat de Heilige Geest in ons woont. In al die bijbelgedeelten wordt de Heilige Geest gelijkgesteld met God.

Daarnaast bezit de Heilige Geest ook eigenschappen die alleen God bezit.
Enkele voorbeelden:
Hij is alomtegenwoordig - "Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?" (Psalm 139:7)
Hij is eeuwig - "Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen." (Hebreeën 9:14)
Hij is alwetend - "Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods." (1 Corinthiërs 2:10b)

Ten slotte verricht de Heilige Geest werken, die alleen God kan doen.
Weer een paar voorbeelden:
Hij is Schepper - "De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven." (Job 33:4)
Hij doet mensen wedergeboren worden - "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:5,6)
Hij geeft leven - "De Geest is het, die levend maakt." (Johannes 6:63a)
Hij rechtvaardigt en heiligt - "Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God." (1 Corinthiërs 6:11b)

De Heilige Geest wordt in de Bijbel dus herhaaldelijk op één lijn gesteld met God.
Hij bezit eigenschappen die alleen God bezit en Hij verricht werken die alleen God kan doen.
De Heilige Geest is God.

Toepassing: Hebt u de Heilige Geest in uw denken misschien een mindere plaats gegeven dan God de Vader of Jezus Christus? Hoe denkt u dit te corrigeren?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U God bent en in mij woont. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

10-06-2019 02:03
In 2019 is er helaas nog steeds veel verwarring over het begrip DRIE-EENHEID, (KINDER)DOOP, KIEZEN VOOR DE SABBAT OF DE ZONDAG, EN WAAROM/WANNEER ONTSTONDEN ER VERSCHILLENDE PAASDATA?

Waarom daar niet eens wat dieper op ingaan, dacht ik na het lezen van de vele reacties. Er zijn zoveel meningen over. Wat leert de Bijbel ons hier over?

1...DRIE-EENHEID OF EEN ENIG GOD? In heel de Bijbel komen wij het woord Drie-Eenheid niet tegen!

Het is een filosofische term die vooral gebezigd werd door Origenes en Tertullianus omstreeks 200 en die even later door de Roomse Athanasius (295-373), aartsbisschop van Alexandrië tot Dogma verheven werd in de geloofs- belijdenis, bedoeld om het toenmalige Arianisme te bestrijden die geloofden dat Jeshua de Zoon van God is en niet God!

Waar komen we die al vele eeuwen Drie-Eenheids nog meer tegen? In het boek: de Twee Babylons, van Alexander Hislop, lees ik op blz. 23 In sommige kerken van het Pausdom, zoals in het klooster van de zogenaamde Trinitariërs van Madrid, bevind zich een beeld van de drie-enige god, met Drie Hoofden en één lichaam. Jesaja 46 vertelt meer over die Babylonische goden.

Aríus, uit Constantinopel, de stichter van het Arianisme bestreed Athanasius en zijn Dogma over de goddelijke drie-eenheid. Arius verwierp terecht de gedachte dat Jezus, de Zoon van God, God zelf is.

Hij leerde dat Jezus het voornaamste schepsel was en ondergeschikt aan God de Vader. Heel Bijbels overigens. Toch: In 320-321 werd hij geëxcommuniceerd op grond van zijn als ketters beschouwde leer.

Jeshua leert ons in Johannes 15:26: Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.” Duidelijker kan toch niet?

Athanasius daarentegen beweerde dat het beslist nodig is in een Drie-Enig God te geloven, want indien we dat niet doen kunnen we niet zalig/behouden worden. Athanasius beweert verder dat de Vader en de Zoon en de H. Geest drie zelfstandige personen zijn, wij mogen deze personen niet vermengen of hun zelfstandigheid delen.” Daar is veel ellende uit voortgekomen.

Denk aan brandstapel met Servet die door Calvijn om dit meningsverschil op de brandstapel belandde. Servet wees ook de Kinderdoop af, nu nog steeds een heet hangijzer in Rooms, Protestants, Evangelische Gemeenten.

De Here Jeshua veegt de vloer aan met deze misleidende bewering van Athanasius als Hij spreekt over het Eerste Gebod:

Marcus 12:30...Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en geheel uw kracht. Jeshua citeerde Deuteronomium 6:4.

Rabbijnen die christenen als verdraaiers der Schriften zien [christenen maakten immers ook tegen het gebod van Exodus 20 en 31] van de Sjabbat de Zevende Rustdag Gen. 2:1-3 de Zondag] weten heel goed wat de Torah leert. Zij vertelden ons in Jeruzalem:

Ik acht dit wel het allerergste van de Chr. Zending onder Israël, dat ze ons volk brengen tot het aanvaarden van het meer-godendom.

Ondenkbaar voor een Jood! Het geloof aan één God is diep in het Joodse gemoed ingeworteld en elke Jood, die nog iets voor zijn Jood-zijn gevoelt, heeft aan zijn deurpost een klein metalen kokertje bevestigd, waarin de bekende woorden uit Deuteronomium 6:4-5...

Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

BASTIAAN

22-05-2018 07:49
Beste Jan, u bent in de war. De Islam/Koran leert dat God geen zoon heeft.

De Bijbel leert dat Jeshua de Zoon van God is. Johannes 3:16.

jan

21-05-2018 05:25
@Bastiaan. bekijk deze video van een bekkerde moslim en begrijp dat uw idee aardig in de buurt van de islamitische leugen komt.

Jan

21-05-2018 02:58
@Bastiaan.
Als voor u duidelijk is dat Joh 1 niet op Jezus als God betrekking heeft kunt u met zekerheid stellen dat anderen dwalen. Toch?
Mooi zo. Klaar is Kees. Waarmee verdoet u uw tijd dan verder nog.

Johannes Bos

18-05-2018 03:20
Johannes 1 gaat ook over het erkennen van het gezag van Jezus.
1:1 In het begin was het Woord en het woord was God.
1:10 Het woord was in de wereld, en toch kende de wereld Hem niet.
1:14 Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Woon van de Vader .
Het Woord = Jezus
Het Woord = God

1:18 niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader is heeft Hem doen kennen.

Johannes schrijft dat Jezus God is maar niet iedereen ontvangt Hem. Maar wie wel in zijn naam geloven heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn geboren uit God.

Johannes Bos

17-05-2018 04:42
Lukas 5:17-26
vers 21 Jezus vergeeft de zonden van de kreupele man. De farizeeërs regeren met: wie kan zonden vergeven dan God alleen! Jezus mag in hun theologie geen zonden vergeven omdat hij geen God is.

Maar Jezus gaat verder en laat zien dat Hij gezag heeft om zonden te vergeven door de man te genezen. Zo bevestigd Jezus dat Hij God is en macht heeft om de zonden te vergeven.

Daarna prijzen de mensen God omdat God de zieke man heeft genezen. Jezus wordt dus door de mensen erkend als God, maar niet door de farizeeërs.

Jezus zegt niet van zichzelf dat Hij God is maar laat het zien door wat Hij doet. Daarmee wil Hij dat mensen zijn gezag erkennen. Hij zegt niet dat Hij geen God is, maar Hij vraagt erkenning van Zijn gezag.

Het staat dus niet letterlijk in deze tekst dat Jezus God is, maar dat is wel wat Jezus oproept om te geloven; dat mensen Hem erkennen als God.

Frits

17-05-2018 09:29
Onderstaande teksten zijn niet verdraaid, maar zó staat het in de Bijbel:

'God is geopenbaard in het vlees,'
(Staten Vertaling 1Tim.3:16)

'Christus,..Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.'
(Staten Vertaling Rom.9:5)

'Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.' (Staten Vertaling 1Joh.5:20)

Johannes Bos

16-05-2018 11:35
Dit is een bijbelstudie over de Heilige Geest.

De schrijver laat zien dat de Heilige Geest God is. Maar Bastiaan wil laten zien dat de Heilige Geest geen God is maar ondergeschikt aan God.

De Zoon en de Heilige Geest zijn ondergeschikt aan God. God de Vader is de leider van de drie. Daarom gehoorzaamd Jesus God Zijn Vader. Hij gehoorzaamt Hem door te sterven aan het kruis. Ook komt de Heilige Geest van God naar ons, en ook de Heilige Geest wordt gezonden door God en is dus ondergeschikt aan God.

Maar de Zoon en de Geest komen van God naar ons toe. Voor ons zijn Zij dus zeer zeker de vertegenwoordigers van God, hebben het gezag van God gekregen en treden met dat Goddelijk gezag op.

Jezus had gezag om zonden te vergeven; wie kan ons vergeven dat we tegen God gezondigd hebben dan God alleen?

De Heilige Geest leert ons onze zonden kennen, leert ons om ons te onderwerpen aan Gods gezag. De Heilige Geest bevestigd dat we bij God horen. zie Petrus en Cornelius. Wie kan bevestigen dat we bij God horen dan God alleen?

Twee vragen die over blijven zijn:
1 Willen we erkennen dat we de vergeving van God over onze zonden nodig hebben en 2 Kunnen we erkennen dat we bij God horen?

De Farizeeërs en Schriftgeleerden hadden problemen met het gezag van Jezus. Zij wilden niet erkennen dat Jezus God was.

Ik erken het gezag van Jezus, ik erken dat Jezus God is en dat Hij mijn zonden heeft vergeven. Ik erken dat ik bij God hoor, ik heb God de Heilige Geest ontvangen. God leid mijn leven.

Johannes

Frits

16-05-2018 07:20
De mens, de gerechtvaardigde mens, en de rechtvaardige mens die de gave Gods heeft ontvangen.
Jezus Christus is de Mens Gods;
In Hem is God Zelf volkomen aanwezig, de Zoon en de Vader zijn wezensgelijk aan elkaar.
De Heer Jezus zei het zo:
'Ik en de Vader zijn één.' (Joh.10:30)
'Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien'.

Frits

15-05-2018 12:54
Maar tot den Zoon zegt Hij:
Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter. (Hebr.1:8)

'God is geopenbaard in het vlees,' (1Tim.3:16)

'Christus,..Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.' (Rom.9:5)

'Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.' (1Joh.5:20)

Het antwoord van Thomas aan de Heer Jezus betaamt een ieder van ons: '..en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!'

vader Jakob

15-05-2018 08:34
Bastiaan, je kunt natuurlijkbijbekteksten tegen elkaar uit proberen te spelen, maar hiermee bewijs je alleen maar dat je niet snapt wie Christus is. De Emmanuel, God met ons. In zijn Naam zal alle knie gebogen worden. Geen Naam is hoger!

vader Jakob

14-05-2018 04:36
Matt.28:19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

vader Jakob

14-05-2018 04:35
Citaat Bastiaan "Zo is ook Jeshua geen God, maar de Zoon van God, de enig geboren Zoon van de Vader. Johannes 3:16."
Tot zover Bastiaan.
De Bijbel:
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Hebr. 1:8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter Uws Koninkrijks is een rechte scepter
1 Joh.5:20 Doch wij weten dat de Zone Gods gekomen is, pen heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige Leven.