#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Manna

de Heilige Geest – deel 3 van 12

De Heilige Geest doet werken die alleen God kan doen!

Lezen: Vandaag een aantal teksten die verwijzen naar de Drie-eenheid: Genesis 1:26a, Numeri 6:24-26, Jesaja 48:16,17, Matthéüs 3:16,17, Matthéüs 28:19, Johannes 14:26, 15:26, 2 Corinthiërs 13:13, Galaten 4:4-6.

Vers voor vandaag: "Buiten Mij is er geen God." (Jesaja 44:6b)

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid
In Jesaja 44:6 kunnen wij lezen: "Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God."
Dat is duidelijke taal. God Zelf zegt hier, dat Hij er het eerste was en dat Hij er het laatste zijn zal. Hij geeft in dit bijbelgedeelte op een manier die geen tegenspraak duldt te kennen dat er geen God buiten Hem is.

Opmerkelijk is echter dat Jezus Christus bijna exact hetzelfde zegt over Zichzelf.
In Openbaring 1:17b,18a zegt Hij: "Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden."
In dit bijbelgedeelte zegt Jezus Christus óók dat Hij de eerste en de laatste is. Precies hetzelfde wat God zegt. En dat kan natuurlijk niet. Er kan maar één persoon de eerste en maar één persoon de laatste zijn. Of God de Vader is de eerste en de laatste, of Jezus Christus is de eerste en de laatste. Zij kunnen onmogelijk beiden de eerste en de laatste zijn, . . . tenzij Zij beiden dezelfde God zijn.

Dat 'probleem' komen wij op vele plaatsen in de Bijbel tegen.
Alhoewel God duidelijk te kennen geeft dat er geen God bestaat buiten Hem, worden zowel Jezus Christus als ook de Heilige Geest herhaaldelijk God genoemd.
Ook Jezus Christus en de Heilige Geest bezitten eigenschappen die alleen God bezit.
En ook Jezus Christus en de Heilige Geest doen werken die alleen God kan doen.
Daar komt nog bij dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de Bijbel vaak in één adem worden genoemd. Zie de teksten voor vandaag.

Met andere woorden, wij hebben hier te maken met twee waarheden die voor ons mensen tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant leert de Bijbel dat er maar één God is, aan de andere kant leert diezelfde Bijbel ons dat zowel de Vader, als de Zoon, als de Heilige Geest, God zijn.

Iemand heeft eens gezegd: 'Als wij de Drie-eenheid proberen te begrijpen verliezen wij ons verstand, maar als wij de Drie-eenheid proberen te ontkennen verliezen wij ons geloof'. Als mensen zullen wij dit mysterie van één God nooit kunnen begrijpen. Daar is ons verstand ontoereikend voor. Tegelijkertijd heeft het een verwoestende invloed op ons geestelijk leven als wij die waarheid proberen te ontkennen.

Natuurlijk zijn er allerlei pogingen gedaan de Drie-eenheid uit te leggen met behulp van voorbeelden. Zo wordt nog wel eens het voorbeeld gebruikt van de mens, die bestaat uit ziel, geest en lichaam; wie is nu de werkelijke mens? Of er wordt gezegd dat H2O in drie vormen kan voorkomen: vloeibaar, in vaste vorm en als een damp. H2O kan immers voorkomen als water, ijs en stoom. Wat is nu het werkelijke H2O? Allemaal mooie voorbeelden, die echter al heel gauw mank gaan. Het is beter eenvoudigweg in geloof te accepteren dat God een Drie-eenheid is: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wie is de Heilige Geest?
De Heilige Geest is een persoon, Hij is God en Hij is de derde Persoon van de Drie-eenheid.

Toepassing: Neem vandaag eens tijd om biddend na te denken over de Drie-eenheid.

Gebed: Hemelse Vader, Jezus Christus, Heilige Geest, dank U dat U ÉÉN bent. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

11-06-2019 07:54
Een bemoediging van Tonnie. Bedankt!

Ik luisterde geboeid naar Ruben Flach directeur van Opwekking toen hij voor een enorme menigte mensen sprak over de Emamaüs gangers die teleurgesteld uit Jeruzalem waren vertrokken maar onderweg Jeshua tegenkwamen en Hem uitnodigden in hun huis. Daar bemerkten ze tot hun grote vreugde dat het Jeshua was die werkelijk uit de dood verrezen was!!!!!

Lees alle details in Lucas 24.

Jeshua legde hen de Schriften uit, niet de al vele eeuwen omstreden, huichelachtige kerkleer, Hij begon bij Mozes en de Profeten, de Psalmen die vervuld moesten worden.

Deed de Paus dat ook maar, deden de leden van de Wereldraad van Kerken dat ook maar, deden de leden van de PKN-synode dat ook maar, deden de leiders van Opwekking, de EO, NCRV dat ook maar:

Terug naar de Schriften!!! Alle Concilies vanaf 321 hebben hevig gedwaald in velerlei opzichten. Ook de belijdenis schriften die vertellen dat de kerk het nieuwe Israël is en Joden gingen demoniseren. Romeinen 9-11 vertelt een beter verhaal dan de huidige kerken.

Alle Synodes Rooms en Protestants hebben hevig gedwaald tot op deze dag in velerlei opzichten. Sjabbat werd Zondag, dopen in naam van een drie-eenheid, kinderdoop.

De 12 Apostelen wisten wel beter en doopten uitsluitend gelovigen op hun getuigenis en uitsluitend in de Naam boven alle naam, [Filippenzen 2] in de Naam van JeshuaHaMasjiach!

Lees Handelingen 2:38, 8:16, 10:47, 19:5-6 en 22:16 er maar op na en noteer het in uw Bijbel.

Ruben Flach beëindigde zijn toespraak zo mooi:
De Emmaüsgangers keerden met spoed terug naar JERUZALEM de stad van de grote Koning. Mattheus 5:35.

Deden de Paus en alle Protestanten en Evangelischen dat ook maar. Nu hebben de een verbond gesloten met Mekka en de Islam. De Paus is immers een grote vriend van de Islam en wast moslims de voeten. De Paus noemt de Koran ook woord van god hoewel dat boek vertelt dat Allah geen zoon heeft. De Bijbel wel in Psalm 2 en Johannes 3:16. [Geen wonder dat kerken met een sneltreinvaart sluiten en de EO zieltogend is]

De Christenen hebben massaal het Bijbelse spoor Jeruzalem verlaten na Handelingen 15 en denken nu sterk te staan met de Jezuïtische Paus en kerk in Rome die al vele eeuwen bol staat van seksueel misbruik. Lees onder de Rokken van het Vaticaan van Cees Zoon.

Protestanten en Evangelischen , EO, hebben gezamenlijk de kerk van de Reformatie verloochend, hebben de grote offers van Luther, Calvijn, Knox en ontelbare Joodse en Protestantse martelaars vergeten die zich vrijgevochten hebben van die valse roomse kerk en zijn 6 eeuwen misdadige Inquisitie.

God is getuige geweest hoe EO, PKN, Evangelischen de Reformatie te grabbel gooiden op het Malieveld 6 oktober 2012 en bezegeld hebben met 3000 gelovigen en opnieuw op 31 oktober 2017 in de Dom van Utrecht met de 500-ste herdenkingsdag van de hervorming van Maarten Luther 1517. De ontelbare schare martelaars scheeuwden om WRAAK! Roomsen en Protestanten en Evangelischen bleken stokdoof voor hun schreeuwen te zijn. Jeshua niet, lees alle details in Openbaring 6 en 20.

De Emmaüsgangers waren verstandiger, zij keerden met spoed terug naar Jeruzalem waar de Here Jeshua straks met grote Macht en Heerlijkheid zal wederkomen [niet in Rome of Mekka] maar in JERUZALEM als Koning en Masjiach. Psalm 2.

Meer details in Zachariah 14:9, Openbaring 7, 14 en 19.

De Paus en zijn RKK, Wereldraad van Kerken, PKN, en vele Evangelischen met EO en NCRV die zullen dan verbijsterd zijn als zij zien dat zij op het verkeerde paard gewed hebben. Hun huichelachtige lot staat in detail beschreven in Openbaring 2, 3, 6, 16, [Zij bekeerden zich niet] 17, 18, 19 en 20.

Jeshua zal dan zelf de Schapen van de Bokken scheiden, en de duivel en al zijn trawanten oordelen. Alle details in Openbaring 20, Mattheus 6, 13, 24 en 25.

Tonnie

11-06-2019 03:05
<Toepassing: Neem vandaag eens tijd om biddend na te denken over de Drie-eenheid.>

Ja. Hierdoor word ik des te meer bevestigd dat die leer van de drie-eenheid de grootste kolder is.

Ik sluit mij bij Bastiaan aan wat dit betreft!

BASTIAAN

17-05-2018 08:41
Beste Jan, het woord Drie-eenheid kunt u in geen enkel Bijbelboek vinden, u vindt ze uitsluitend in Rooms/Protestantse Dogmatiek en Commentaren.

God is één Exodus 20 en Deut. 6 zo leert ook Jeshua in Marcus 12.

Jan

29-05-2017 10:31
De Drie_eenheid van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is niet door het menselijk verstand of begrip, alleen met inzicht en wijsheid door de persoon de Heilige Geest. Want waar de Geest des Heere is daar is Vrijheid en Geloof door de Liefde en Vrede in de Kracht van de Heilige Geest, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.(Rom.14:17)