#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Manna

de Heilige Geest – deel 4 van 12

De Heilige Geest wil ons leven 'doordrenken' met Zichzelf!

Lezen: Johannes 16:5-15

Vers voor vandaag: "Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid." (Johannes 16:13)

De afgelopen dagen hebben wij stilgestaan bij de vraag: Wie is de Heilige Geest? Een belangrijke vraag, omdat overgave is gebaseerd op kennis. Hoe beter wij iemand kennen, hoe meer wij iemand kunnen vertrouwen. Dat geldt ook met betrekking tot de Heilige Geest. Pas wanneer wij begrijpen wie Hij is zullen wij ons volledig en zonder reserve aan Hem durven over te geven.
Maar om de Heilige Geest goed te leren kennen is het niet alleen belangrijk om te weten wie Hij is, het is zeker zo belangrijk te ervaren wat Hij doet. Wat is het werk van de Heilige Geest? Wat is Zijn bediening? Wat wil Hij ons allemaal bieden?

Het werk van de Heilige Geest
De Heilige Geest wil ons leven 'doordrenken' met Zichzelf. Hij heeft te maken met alle facetten van ons christen-worden en christen-zijn. Het is dan ook haast teveel om op te noemen wat de Heilige Geest allemaal in een mensenleven wil doen.

Hij overtuigt
In Johannes 16:8 kunnen wij lezen dat de Heilige Geest de wereld, dat wil zeggen de niet-christenen, overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest probeert de niet-gelovigen duidelijk te maken dat ze leven in zonde omdat ze niet geloven in Jezus Christus. Hij wijst hen op het feit dat Jezus Christus de straf heeft gedragen voor al hun zonden en dat ze daardoor, en alleen daardoor, kunnen worden gerechtvaardigd. Met andere woorden, lang voordat iemand ertoe komt zijn leven over te geven aan Jezus Christus is dé Evangelist, de Heilige Geest, al een werk begonnen in dat leven. Hij overtuigt mensen van de hopeloze toestand waarin zij verkeren en nodigt hen uit tot het heil. "En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet." (Openbaring 22:17)

Hij doet wedergeboren worden
Nadat de Heilige Geest mensen heeft overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel en nadat de Heilige Geest mensen heeft uitgenodigd tot het heil, doet Hij die mensen die ingaan op de uitnodiging wedergeboren worden. "Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:5b,6)

Hij woont in ons
Op het moment van de wedergeboorte komt de Heilige Geest in ons wonen. Wij zijn Zijn tempel geworden. Voor altijd zal Hij in ons zijn. Hij zal ons nooit meer verlaten. Dat wil echter nog niet zeggen dat de Heilige Geest het ook altijd voor het zeggen heeft in ons leven. In een volgende studie over de vervulling met de Heilige Geest zullen wij zien dat het mogelijk is als christen volledig onder leiding van de Heilige Geest te leven, maar dat het ook mogelijk is onze eigen weg te gaan en te zondigen, ondanks het feit dat de Heilige Geest in ons woont. Belangrijk is echter dat wij weten dat de Heilige Geest in ons woont als wij wedergeboren zijn, en dat Hij ons nooit meer zal verlaten. "Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe." (Romeinen 8:9)

Toepassing: Hebt u de Geest van God? Leeft u vandaag onder Zijn leiding?

Gebed: Heilige Geest, dank U dat U in mij woont en dat ik Uw tempel mag zijn. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

12-06-2019 09:11
Ik werd pas een echte discipel, volgeling, vriend, [Johannes 15] van de Here Jeshua toen op onze wekelijkse Gebedsavond ik de kracht/gave van de Heilige Geest ontving net als de Joden op de Eerste Pinksterdag [Handelingen 2] in onze Jeugdgroep toen onze Jeugdleider voor/met ons bad en ik tegelijkertijd ook de Gave van Tongen en Profetie mocht ontvangen. 1 Corinthe 14.

Door de kracht van de H.Geest kunt ook u die dit leest, onbevreesd aan ongelovigen, juist aan ongelovigen, een kort en krachtig Getuigenis geven, wie Jeshua, de Zoon van God is.

Waarom Hij naar onze zondige wereld is gekomen. U gaat dan ook Vertellen over Zijn grote Wonderen, Zijn Lijden en Sterven en Zijn glorieuze Opstanding uit de dood, [Coloscenzen 2] zijn Hemelvaart, Zijn Belofte dat ook u de Kracht van de Heilige Geest kunt ontvangen. Handelingen 1 en 2.

Vertel dan ook dat Hij zal wederkomen met grote Macht en Heerlijkheid in Jeruzalem, [Openbaring 14] de stad van de grote Koning [Matth. 5:35] om de wereld te Oordelen, de Levenden en de Doden. Mattheus 7, 13, 24 en 25.

Wie niet geloofd dat Hij de Masjiach is die zal Veroordeeld worden! Johannes 3:36 en Openbaring 20.

Een paar voorbeelden:

DE HEILIGE GEEST wordt ook wel TROOSTER, KRACHT OF GAVE genoemd. Johannes 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.

Zie ook Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2:36...Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Masjiach gemaakt heeft, deze Jeshua, die gij gekruisigd hebt.

37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen:

Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een Ieder Van U late zich Dopen op de Naam van JeshuaHaMasjiach, tot Vergeving van uw zonden, en Gij [Ja, ook u die dit leest] zult de Gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Ook boeven en oplichters zijn er in iedere Dienst!

Ook bij Simon de Tovenaar zien we dat de H. Geest een Gave Gods genoemd wordt. Handelingen 8:18...En toen Simon zag, dat door de Handoplegging der Apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun Geld aan,

19 en zei: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvange. 20 Maar Petrus zei tot hem: Uw geld zij met u ten Verderve, daar gij gemeend hebt de GAVE GODS voor Geld te kunnen verwerven.

24 Doch Simon [de tovenaar] antwoordde en zei: Bidt gij voor mij tot de Here, dat mij niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd hebt.

GELOOF ZONDER WERKEN IS DOOD...

Zie ook Handelingen 19:13-20 meer details over Toverboeken, YOGA, MINDFULNESS, Toverkunsten. SPIRITISTEN, WAARZEGGERS, HOROSCOPEN.

Handelingen 19:13 En ook enige van de rondreizende Joodse Geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de Naam van de Here Jeshua te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jeshua, die Paulus predikt.

14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden.

15 Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jeshua ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij?

16 En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij Zonder Kleren en Gewond uit dat huis moesten Vluchten.

[De duivel gaat ook nu met geweld rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan met Drank, Drugs, House Music, Horror Films, Occulte boeken, Tijdschriften, slechte vrienden/vriendinnen en natuurlijk door de vele valse SEKTEN die u willen misleiden tot verkeerde keuzes!
Jammer dat Opwekking 2019 daar niet voor waarschuwde!!!]

17 En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de Naam van de Here Jeshua werd Grootgemaakt;

18 en Velen van hen, die Gelovig geworden waren, kwamen hun Schuld Belijden en Uitspreken wat zij Bedreven hadden.

19 En enigen van degenen, die Toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun [PORNO] Boeken [AMULETTEN] bijeen en Verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken.

20 Zo wies het Woord des Heren Krachtig en het werd Sterker.

REINE VATEN WIL/ZOEKT DE HERE...

Wordt vervuld met de Heilige Geest. Lees ook heel aandachtig de woorden van de Apostel Paulus in 1 Corinthe 11 t/m 14. Al die gaven van de H. Geest functioneerden daar in die Gemeente.

Jeshua is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Hebreeën 13.

IS JESHUA UW REDDER OF RECHTER???

Hij wil ook u VANDAAG roepen tot zijn Dienst Marcus 16.

Rineke Peterson

15-05-2018 08:21
Hallo Marijke,

Dit is inderdaad lastig te begrijpen, God de Heilige Geest, die in je woont. Misschien kun je hier wat mee.

Jij bent Marijke, jij hebt een lichaam. Dat is waar jouw echte Marijke in woont. Jouw echte Marijke is niet jouw lichaam, want als dat lichaam sterft gaat de echte Marijke naar God. Wie is die echte Marijke? Dat is jouw ziel. In 1 Petrus 1:9 staat dat het einddoel van het geloof de zaligheid van je ziel is. Naast het feit dat jouw ziel een lichaam heeft, hebben jouw ziel en jouw lichaam ook een geest. Je geest is als het ware het instrument om contact met God mee te maken. Net zoals je oren geluiden kunnen waarnemen en je ogen licht en kleuren kunnen waarnemen, zo kan een geest God waarnemen. Toen Adam en Eva zondigden in het paradijs, was die geest, dat instrument om geestelijk met God te communiceren, dood gegaan. Vanaf dat moment konden mensen niet meer geestelijk denken en met God communiceren. Vandaar dat de mensen steeds verder bij God vandaan leefden. Jezus heeft met zijn dood betaald voor alle zonden van alle mensen. De Heilige Geest is Zijn volmaakte Geest. Die volmaakte Geest kan alleen maar wonen in iemand die rechtvaardig is. Wanneer je gelooft in Jezus, ziet God jou als perfect. Dan kan die volmaakte Geest in jou komen, net zo goed als jouw eigen geest in jouw lichaam woont. Die volmaakte Geest maakt jouw geest weer levend. Als die volmaakte Geest dan in jouw lichaam is, dan kan jouw geest weer contact maken met de volmaakte Geest van God. Zo kan die volmaakte Geest met jou praten op een geestelijke manier en jou de weg wijzen die God wil dat jij gaat. Jouw geest kan, als jij tot geloof in Jezus gekomen bent, Gods Geest verstaan, alleen moet je wel leren Zijn geestelijke stem te onderscheiden van alle andere stemmen, gedachten en gevoelens die er binnenin je zijn. Dat is wat voor de meeste mensen vaak erg moeilijk is. Maar hoe meer je in de stilte komt en alle stemmen om je heen (televisie, radio) laat zwijgen, hoe meer je Zijn liefdevolle stem gaat onderscheiden en hoe meer je gaat begrijpen wat Gods plan met jouw leven is. En hoe meer je dat gaat begrijpen, hoe zaliger (gelukkiger) jouw ziel wordt.

Ik hoop dat dit het iets makkelijker maakt te begrijpen. Maar waarschijnlijk kan de Heilige Geest binnenin jou het jou beter uitleggen op een manier dat jij het begrijpt. Je mag Hem daar gewoon om vragen.

Marijke

31-05-2017 01:54
In een eerdere studie wordt beweerd dat de heilige geest een persoon is. In deze studie dat de geest in je woont. Ik vindt het moeilijk te bevatten dat een persoon in je woont. Hoe kan ik dit begrijpen.