#Tb 15 euro gift
Enquête: 050-Zijn wij toe aan een verzoening van rooms-katholiek tot evangelisch? Ja Nee

Kerk

Leden Protestantse Kerk vernieuwingsgezind

Meer dan de helft van de leden (52,7%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke kerkgemeenschap. Dat blijkt uit de enquête 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Behoefte aan verandering
Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt. Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden (76%).

Kerntaken kerkzijn
Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn.

Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar  de meeste behoefte aan veranderingen bestaat. Ongeveer de helft van de mensen die behoefte heeft aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling van de kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het onderwerp waarvan de meeste invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun kerkgemeenschap. Zo'n 39% verwacht dat vernieuwing in de opzet van de kerkdienst gevoelig ligt.

Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken.

Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode (landelijk bestuur): "We kunnen rustig stellen dat de leden van de Protestantse Kerk in Nederland over het algemeen vernieuwingsgezind zijn. En blijkbaar liggen er kansen op het gebied van de invulling van kerkdiensten. Interessant om hier goed over na te denken met elkaar."

Lichtere organisatiestructuur
In de enquête werden ook diverse scenario's geschetst die samenhangen met de organisatiestructuur van de Protestantse Kerk. Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om lid te worden van de Protestantse Kerk via doop, belijdenis of als gastlid. Uit de enquête blijkt dat er behoefte is om na te denken over het aanbieden van alternatieve vormen van betrokkenheid, zodat het makkelijker wordt voor geïnteresseerden om zich te verbinden aan de Protestantse Kerk. Vooral predikanten (84%) zijn hier grote voorstanders van.

Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat als het eropaan komt qua financiën 63% kiest voor het behouden van de predikant in plaats van het kerkgebouw. Als dit scenario verder uitgewerkt wordt, is het denkbaar dat de Protestantse Kerk over een paar jaar ook in huiskamers, scholen, buurthuizen enz. te vinden is.

Peiling
De enquête 'Kerk op weg naar 2025' is door meer dan 18.000 mensen ingevuld. Het onderzoek gaf mensen de mogelijkheid om mee te denken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke knelpunten ziet u in de huidige inrichting van de kerk en waar ziet u kansen en oplossingen? Dit onderzoek werd gedaan in het kader van het project 'Kerk op weg naar 2025'.

Sinds november 2014 praat de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland over 'de kerk op weg naar 2025'. Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus' naam. Wat is de kern van de Protestantse Kerk? Hoe kunnen we terug naar de basis? Er is een breed gedeeld besef dat de huidige structuur niet houdbaar is en een te groot beroep doet op mensen en middelen. 'Kerk 2025' gaat erom energie vrij te maken voor de kerntaken van kerkzijn en daar past een slanke organisatie bij.

Vandaag, donderdag 23 april 2015, staat 'Kerk 2025' opnieuw op de agenda van de generale synode. Het is een bezinnende bespreking ter voorbereiding op definitieve besluitvorming tijdens de synodevergadering in november 2015. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor deze en volgende besprekingen.

Meer over dit onderwerp via www.protestantsekerk.nl/kerk2025. De synode is te volgen via een livestream op www.protestantsekerk.nl/synode.

De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 2,1 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1800 plaatselijke gemeenten. Voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl.

Reageren


waldens

27-04-2015 10:52
Het is opmerkelijk dat ook de president directeur van Shell als visionair heft meegedacht met het synoderapport Kerk2025. Ook is opmerkelijk dat in zijn geheel het verleden wordt achtergelaten om net als de wereld terecht te komen in een continu veranderende realiteit van kerk-zijn, predikantschap en boodschap. In het rapport wordt gesproken over transformatie, transparant-zijn, energie vrij laten komen, tijdelijk dienstverband ipv jarenlang, versoberen, kernactiviteiten, ....).
Het lijkt in haar terminologie veel op het bedrijfsplan van Shell voor de komende Jaren....