#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Uw mening

045 Kan een mens de ‘zuivere stem van God’ horen?

In de charismatische beweging wordt steeds meer nadruk gelegd op ‘luisterend bidden’. Daarbij gaat het meestal om ‘profetisch bidden’ in een kleine groep. Detlef Krause, directeur van de Liebenzeller Mission, een van de grootste zendingsorganisaties in Duitsland ziet dat kritisch.

Enquête: 045-Soms ‘spreekt’ God op een directe manier tot mij!

De deelnemers aan zo’n groep verzamelen zich om te 'luisteren' naar God, om zo berichten of instructies te ontvangen met betrekking tot een bepaalde persoon, zonder dat men de situatie van zo’n persoon kent. Volgens hen is het mogelijk om op die manier Gods 'zuivere' woorden te horen. Het is volgens Krause echter de vraag of we storende factoren die ons menszijn nu eenmaal meebrengt kunnen uitschakelen als we op een dergelijke manier naar God willen luisteren

“Hoe kunt u zeker weten dat een idee, een beeld of een andere waarneming, dat u voor iemand anders ontvangt, van de Heilige Geest komt? We kunnen ons denken, ons onderbewuste, onze herinneringen en wat ons mens maakt toch niet uitschakelen, om Gods stem te horen. Met hoeveel zekerheid kan ik dan nog zeggen: dit is Gods boodschap voor u?"

"Volgens de hervormer Martin Luther (1483-1546) zijn bij het luisteren naar God drie dingen belangrijk: persoonlijk gebed, grondig lezen van Gods woord en bewust zijn van eigen storende factoren zoals twijfels, vragen en spanningen."

Krause voegt daar nog aan toe: de gemeenschap der christenen. “Gods Geest spreekt tot mij door medechristenen; niet in speciale bijeenkomsten maar in de gemeente. Daar kennen andere christenen mijn sterke en mijn zwakke punten, ze kennen mijn levenssituatie en mijn geschiedenis en kunnen mij daarom met hun door God verlichtte verstand advies geven.”

Reageren


baruch

24-05-2016 12:09
Hebreeën 1:1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
Mattheüs 17:5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

Gerard

18-05-2016 11:12
Ik ben God dankbaar dat Hij zo duidelijk tot mij sprak.

(1Kor14 Streef naar profetie !)

Eric

13-05-2016 08:30
Je kunt God niet dwingen om een antwoord te geven op je vragen!
In sommige kringen wordt de heilige Geest “opgeroepen” met de woorden: “heilige Geest kom!” Sommige mensen gebruiken deze methode om een demon op te roepen. Gods Geest is een Leidsman en Hij is een HEILIGE Geest, die wij moeten volgen. In de loop der tijd zijn sommige christelijke stromingen aanmatigend geworden tegen God. Ze willen feest vieren en nodigen God uit. Het moet echter andersom zijn: Hij moet jou uitnodigen voor Zijn feest(en).
Jezus is ook niet automatisch in ons midden, hoewel er natuurlijk wel een tekst is die zegt dat indien wij in zijn naam vergaderd zijn, Hij in ons midden is. Maar de vraag is of wij zonden hebben, of wij één zijn of wij zijn eer en zijn wil zoeken. Is dat niet het geval, dan zal Hij zeker niet in ons midden zijn.

Je kunt niet door oefening of door een cursus te volgen Gods stem verstaan.

God gebruikt profetische gaven en openbaringen om dingen te tonen aan zijn kinderen. God is niet een antwoord-automaat die ons moet antwoorden omdat wij de euro-van-het-gebed in de gleuf hebben gegooid, zodat we de antwoordkroket uit die automaat kunnen halen.

Bovendien kunnen gelovigen profeteren uit hun eigen hart en ook de boze geesten kunnen verwarrende boodschappen doorgeven.

Daarom moet alles beoordeeld worden en niet klakkeloos aangenomen worden wat iemand meent te horen.

Het is wel jammer dat Krause het kind met het badwater weggooit.

Teus Schep

12-05-2016 07:19
Zowel de reactie van Detlef Krause op de charismatische profetische gebedspraktijk, als die van bovenstaande reageerders, Denis en Antoine, gaan voorbij aan wat de norm moet zijn bij de beantwoording van dit soort zaken: wat zegt de Bijbel ervan. Ter geruststelling van Detlef Krause zegt de Heere Jezus: "Mijn schapen horen Mijn stem, en e e n v r e e m d e z u l l e n z e g e e n z i n s v o l g e n, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen!" Abraham, vader van alle gelovigen(!), liet al zien dat er een punt kan komen dat je de stem van God zo zuiver en ongemengd leert verstaan, dat je zelfs de meest vreemde en tegen Gods karakter ingaande opdracht ("Ga, en offer je zoon, Izak..) niettemin begint uit te voeren, omdat je door alle voorgaande ervaringen met Zijn stem geleerd, voor 100% zeker weet, dat Hij het is Die spreekt... en dat Hij dan (jouw) Izak wel weer uit de dood opwekken zal! Paulus spoort de nieuwtestamentische gemeente (ons dus) aan om ons naar alle geestelijke gaven uit te strekken, maar meest naar dat we zullen gaan profeteren. Komt er een vreemde de kring van de (toen vrijwel altijd huis)gemeente binnen, dan zal hij door het feit dat de verborgen dingen van zijn leven door voor hem totaal vreemden blootgelegd worden (door profetie), ervan overtuigd raken dat God in ons midden is! (1 Korinthe 14: 24-25) Dat is de Bijbelse lijn. Waar we die zijn kwijtgeraakt, is dit de wonderlijk mooie hoogte waarnaar we ons weer mogen (en moeten) uitstrekken. Ons overigens inderdaad wel heel goed bewust van de mogelijkheid van ruis. Ik weet uit eigen ervaring hoezeer je door een louteringsproces heen moet - iedereen - voordat de Heere Jezus je binnen kan voeren in een omgang met Hem en een horen van Zijn stem waar de vijand en ons eigen ik (dat Hij doodt) niet meer bij kunnen. Maar welk (geestelijk) kind leert zonder veel vallen en opstaan lopen? Wanneer we ons daar (nadrukkelijk) van bewust zijn, en Gods bescherming vragen, en ons in Zijn hand geven om Zijn stem te leren verstaan, dan doen we iets wat noodzakelijk is voor het weer zichtbaar worden dat God in ons midden is! En dat is nu juist wat deze (laatste) dagen op Gods agenda staat!
Teus Schep

denis

12-05-2016 12:17
de zuivere stem van God hoor je dmv zijn Woord,... de Bijbel en niet op de manier zoals charismatische bewegingen ons willen doen geloven. Neem de proef maar op de som.. laat God maar spreken over 1 specifiek onderwerp of persoon tot 5 charismatische christenen die elk in een apart kamertje zitten en je zult zien dat ze alle 5 wat anders horen.

Allemaal onzin

Antoine

12-05-2016 09:52
Ik geef Detlef Krause gelijk.