#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Moeten christenen de Joodse feesten vieren?

Vandaag de dag horen we steeds meer openlijk verkondigen dat ook christenen de oude Israëlische feesten moeten gaan vieren. Veel christenen raken daardoor in verwarring en soms ontstaan er ook diepgaande meningsverschillen en zelfs scheuringen in gemeenten.
 
Door Henk Herbold

Nu zijn er helaas nogal wat christenen die voortdurend opzoek zijn naar, ‘iets nieuws”. Men heeft kennelijk niet genoeg aan het gewone evangelie en zoekt steeds naarstig naar iets extra’s, om het boeiend te houden. Deze soort christenen zijn erg bevattelijk voor hypes in de evangelische wereld. Maar…helaas is de opwinding vaak ook weer van korte duur, men raakt snel teleurgesteld en men zoekt dan weer iets anders.
 
Op dit moment zien we een groeiende belangstelling onder evangelische christenen naar de Joodse levenswijze. Er worden boeken geschreven (o.a. Wake up! Uitgever: Het Zoeklicht) die de belangstelling opwekken en door daarna belangstellenden bij elkaar te roepen, ontstaat er een nieuw soort beweging. In het begin is het alleen belangstelling en interesse voor de mooie gebruiken en rituelen, maar langzaam maar zeker probeert men ook steeds meer Bijbelse argumenten te vinden, om het dan als een nieuwe leer te introduceren.
 
Maar er komt nog iets anders bij. In sommige kringen wordt ook wel eens te snel gezegd, dat men iets heeft ontvangen ‘door de directe inspiratie van de Heilige Geest’. Feitelijk wil men daarmee voorkomen dat mensen nog onderzoek doen, om het z.g. geopenbaarde te toetsen aan Gods Woord. Men moet het maar direct accepteren, want het komt immers rechtstreeks van God. Zie je het toch anders, dan ben je nog niet zover."
"Men kan in dit geval, zich zelfs afvragen of het min of meer dwingend opleggen van het houden van bijvoorbeeld de sabbat en de Joodse feesten, eigenlijk niet een nieuwe manifestatie van wetticisme is"
 
Maar dit leidt toch gemakkelijk tot on-Bijbelse opvattingen en soms tot ernstige wantoestanden. Men kan in dit geval, zich zelfs afvragen of het min of meer dwingend opleggen van het houden van bijvoorbeeld de sabbat en de Joodse feesten, eigenlijk niet een nieuwe manifestatie van wetticisme is, waar Paulus in de Galatenbrief zo tegen waarschuwt.
 
Daar vond men het ook nodig dat christenen zich lieten besnijden en ook in dit opzicht is niets echt vreemd. Ook in deze tijd zijn er zelfs christenen die besluiten zich te laten besnijden. En dat ondanks de woorden van Paulus, die daar over zegt in Gal. 6:15,16: “Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.” Soms horen we het met verbazing aan en vragen ons af waarom er zo weinig kennis is van Gods Woord, onder vele christenen.
 
Geestelijke betekenis
Echter, wat betreft de geestelijke betekenis hebben de Joodse feesten natuurlijk grote waarde. De Bijbel spreekt o.a. in Leviticus over deze Joodse feesten, die prachtig heenwijzen naar bijvoorbeeld het sterven van Jezus (Pesach), Zijn heerlijke opstanding en de komst van de Heilige Geestramshoorn op het Pinksterfeest (Wekenfeest). Het Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest, wijzen in profetisch licht op de opname van de Gemeente, de bruiloft van het Lam en het duizend jarig vrederijk. Maar…. als we Col.2:16,17 lezen dan ontdekken we dat deze feesten slechts een schaduw zijn van hetgeen nog komen moet, terwijl de werkelijk van Christus is.
 
“Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn slechts een schaduw van de toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is van Christus”.  
 
Natuurlijk, als christenen vrijwillig Joodse feesten willen vieren, als een extra gelegenheid om samen God te eren, te danken en te prijzen voor wie Hij is en zijn heerlijk verlossingswerk, kan dit zeer leerzaam en zegenrijk zijn. Deze feesten vertolken namelijk in hun betekenis, het Goddelijk plan van alle eeuwen met de mens en de geestelijke betekenis zal ons dus zeker wat te zeggen hebben. Het is echter wat anders als we deze feesten als verplicht gaan zien voor christenen en vooral wanneer men dit soms gebruikt om aan te tonen, dat men wijzer of geestelijker is dan anderen. Bijvoorbeeld “in onze gemeente” zijn we al verder, want God heeft ons dat geopenbaard en jullie nog niet. Bijbels gezien kunnen we echter nergens in het Nieuwe Testament lezen, dat God daarvoor opdracht gaf aan Zijn gemeente. "De opdracht om deze feesten te vieren is dus ondubbelzinnig aan de Joden gegeven en niet aan de christenen"
 
De eerste christenen
In Handelingen 15:5-21 vinden wij een beknopt verslag over de eerste conferentie van de apostelen  te Jeruzalem. Er werd gedebatteerd over een groot verschil van opvatting met betrekking tot de belangrijke kwestie of men van gelovigen uit de heidense volkeren mocht eisen zich aan de Joodse wetten te houden.
 
We kunnen daar lezen dat de uitkomst van deze conferentie was, dat de gelovigen daartoe niet verplicht moesten worden want God had hen aanvaard en zelfs de Heilige Geest gegeven alleen door het geloof in Jezus. Wel werd hen gevraagd zich te onthouden van voedsel wat door de afgoden bezoedeld was, van hoererij en van het verstikte en van bloed.
 
Over het verplicht houden van de Joodse feesten werd dus niet gesproken. We mogen hieruit dan ook de duidelijke conclusie trekken, dat God voor ons geen opdracht heeft gegeven om deze feesten te houden. De opdracht om deze feesten te vieren is dus ondubbelzinnig aan de Joden gegeven en niet aan de christenen.
 
Sommige beweren echter dat de christenen van de eerste eeuwen, de sabbat en de Joodse feesten ook vierden en de synagogen bezochten, maar dit steunt niet op historische bewijzen. De waarheid is dat de eerste christelijke gelovigen uit de synagogen werden geworpen.
 
De viering van het heilig Avondmaal
Het enige christelijke feest waar de Jezus ons wel toe aanspoort in het Nieuwe Testament, is de viering van het heilig Avondmaal, wat wel heel erg lijkt op het Joodse Pesach. Sterker nog, Jezus veranderde het Joodse Pesach in het heilig Avondmaal. In 1 Korinthe 11 : 24-26 zegt Paulus dat hij dit zelf van de Heer geopenbaard heeft gekregen: “Jezus heeft gezegd: Zo vaak als jullie deze maaltijd gebruiken doe het tot Mijn avondmaalgedachtenis”, en “Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt” en in 1 Korinthe 5: 7-8. ‘Want ook ons Paaslam is geslacht; zo dan laat ons feest vieren’. We moeten tijdens zo’n maaltijd dus ‘gedenken’, ‘verkondigen’ en tegelijk ‘feest vieren’ vanwege onze bevrijding van de macht van satan, die ons naar de hel wilde brengen. Maar nu zijn we vrij en op weg naar de hemel. "Vooral de Hebreeën brief toont ons glashelder aan, dat het gehele Joodse stelsel van gebruiken slechts schaduwbeelden zijn van de geestelijke en eeuwige werkelijkheid die in Christus geopenbaard is"
 
Feitelijk, wie gelooft in Jezus beleeft dagelijks het feest van vergeving, verzoening, nieuw leven en kracht door de Geest en van de nieuwe dag van verlossing die voor ons is aangebroken. Kortom: Jezus is het blijvend feest van de gelovige.
 
Vooral de Hebreeën brief toont ons glashelder aan, dat het gehele Joodse stelsel van gebruiken, verordeningen en instellingen, dus inclusief de feesten, slechts schaduwbeelden zijn van de geestelijke en eeuwige werkelijkheid die in Christus geopenbaard is.
 
Bijvoorbeeld Hebreeën 8:5 zegt van de priesters, dat zij ‘slechts dienst verrichten bij een afbeelding en schaduw van het hemelse.’ In vers 13 van hetzelfde hoofdstuk wordt gesteld dat het oude verbond verouderd is en wat veroudert en verjaart is niet ver van de verdwijning, zo luidt de eindconclusie van de apostel.
 
Sommigen blijven ondanks alle Bijbelse argumenten beweren, dat de christenen terug moeten naar de Joodse kalender en tijdrekening, omdat de westerse heidens is. Er is echter in het Nieuw Testament, ook geen enkel voorschrift aan de gelovigen, betreffende het in acht nemen van de Joodse kalender met zijn tijdrekening, seizoenen en feesten. We behoeven ons hierover dan ook in het geheel niet druk te maken.
 
Messias belijdende Joden hebben uiteraard de vrijheid zich aan de Joodse tijdrekening etc. te houden, maar zouden feitelijk niet bezig moeten zijn met het onderwijzen hiervan en het opleggen aan andere christenen. Indien dit wel gebeurt is er sprake van een onnodige herhaling van het conflict waarover we lazen in Handelingen 15:1-34.
 
Henk Herbold is evangelist, Bijbelleraar en publicist.

Met toestemming overgenomen van EA Vlaanderen
http://www.eavlaanderen.be/

Reageren


Dieuwke

01-08-2019 10:03
Het zijn geen Joodse Feesten, het zijn Bijbelse Feesten en dus Zijn Feesten, als het over de Feesten gaan uit Leviticus 23, dan helemaal en, dus; Ja! Die horen we nog steeds te vieren. Vooral de " najaarsfeesten, zeg maar, zijn nog niet profetisch vervuld in het NT. Geldt nog steeds , tot de Wederkomst en sterker, de Wederkomst zit daarin verweven!

Ton

22-06-2017 11:43
wie echt wil begrijpen OF en WAAROM de Bijbelse feesten voor Christenen van grote betekenis zijn en wie ook de nuances goed wil begrijpen, die adviseer ik de meer dan complete studie te lezen van de schrijvers van Wake Up!. Zij hebben hier speciaal een studie voor geschreven die gratis gedownload kan worden onderaan het artikel op deze link http://wakeup.nu/de-feesten-vieren-of-niet/

Ton van der Meer

25-02-2017 12:44
Beste Henk,

het boek Wake Up! heeft niets van doen met de evangelische belangstelling naar de Joodse levenswijze an sich. Het laat de lezer juist zien dat de feesten in de Bijbel in Christus een Nieuwe Verbondsbetekenis hebben die zij al in schaduwvorm in het OT had. Juist door die betekenis en de wetenschap dat Christus ook in het OT aanwezig was, kunnen Christenen de betekenis van die feesten toepassen in hun leven. Niet op de Joodse manier, maar op de Nieuwe Verbondsmanier die voor Joden en Grieken gelijk is. Het is heel belangrijk de inhoud van dit boek goed door te nemen.

Drs. Charles van den Berg

05-06-2016 03:29
De schrijver haalt hier flink uit naar de sabbat en Bijbelse feesten vierende Messiaanse gemeenschap in Nederland. Helaas moet in vast stellen dat de schrijver niet goed op de hoogte is. In het kader van mijn beroep – ik ben ook Bijbelleraar – heb ik diepgaand bestudeerd wat men daar leert en men mij op de hoogte gesteld van de redenen waarom men daar bepaalde zaken praktiseert. Op de eerste moet ik vaststellen dat de belijdenis rondom onze behoudenis hetzelfde is als bij het merendeel van de Christenheid: uitsluitend uit genade en door geloof in Jezus. Alleen wil men meer dan alleen maar behouden zijn. Men wil leven in een liefdesrelatie met de Bruidegom die zo’n liefde voor ons had dat Hij Zijn leven voor ons gaf. Die liefde willen zij beantwoorden door het houden van geboden. Niet om behouden te zijn, maar als het liefdes antwoord van de Bruid aan haar Bruidegom. En heeft Hij zelf niet gezegd:
`Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh 14:21).
` Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren` (Joh 14:15)
Het woord Thora wat met Wet vertaald wordt betekent `Onderwijzing` en het woord ´Mitsvah` dat vertaald wordt met `Gebod` betekent “Richtlijn”. In de Messiaanse gemeenschap is een Gebod niet iets waardoor men zich behouden weet, maar het is voor hun een ‘richtlijn’ hoe zij hun Messias – Bruidegom kunnen liefhebben.
Eigenlijk best iets om over na te denken. Want hoeveel evangelische christenen zijn in werkelijkheid – hoewel ze geloven in behoudenis uitsluitend uit genade en door geloof – niet bezig Gods liefde aan het verdienen. In kom zo vaak gelovigen tegen die zich afvragen of God wel van hun kan houden, of ze wel vurig genoeg zijn, of ze wel genoeg Bijbel lezen, of ze wel genoeg evangeliseren, of ze wel genoeg geven aan de zending, of ze wel genoeg over hebben voor de buren, of ze hun kinderen wel goed genoeg opvoeden. Zo vaak krijg ik te horen: ik weet niet of God wel van me kan houden.
Die mensen zou ik willen adviseren eens een tijdje mee te lopen in een Messiaanse gemeente. Daar leer je dingen te doen ‘uitsluitend voor Hem’, ‘uit liefde voor Hem’. Niet met de vraag in het achterhoofd of Hij wel van je kan houden …en met dan vaak erachteraan gedacht …ik zal er toch wel bij zijn.
Voor het overige onderwijst men geen “Joodse feesten” Maar “de feesten van de Heer” en zo staat het ook in onze Bijbel (Lev.23:2).
Als men hen veroordeelt over het feit dat zijn Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest viert met de opmerking “dat staat toch niet in het NT” dan kan je terecht hypocriet gevonden worden en te horen krijgen: “staan Kerstmis, Goede Vrijdag en de Vastentijd” dat dan wel? En dan hebben ze nog gelijk ook. Als het om feesten gaat, laten we dan eerst eens naar ons zelf kijken. Bestaan de zogenaamde “christelijke feesten” niet voor het grootste gedeelte uit heidense praktijken?
En tenslotte is de christelijke zondag ook maar door een Romeinse keizer en de paus van Rome ingesteld. En is de datum waarbij we met zijn allen als “Protestanten” Pasen vieren in 325 n. Chr. verordineerd door dezelfde paus van Rome.
Dus als je in een Messiaanse gemeente aankomt met de titel van dit artikel “Moeten christenen de joodse feesten vieren” zou je nog weleens het antwoord kunnen krijgen “Moeten christenen de feesten van de Heer vieren of de feesten van de paus van Rome?” Ik vraag me af of de schrijver van dit artikel dan een Bijbels onderbouwd antwoord klaar heeft.
Voor het overige zijn de Messiaanse christenen onze broeders en zusters. De Messiaanse gemeente bestaat naast de Evangelische gemeente, de PKN, de Hervormde gemeente, de Baptisten en de Vergadering van gelovigen. Allemaal gemeenten waar ze in de laatste jaren hebben geleerd elkaar te respecteren en liefhebben en niet meer tegen elkaar te schelden.
Met dat laatste in het achterhoofd vond ik dit artikel beneden niveau. Gooien met bagger op grond van een aantal ‘zogenaamde” en “niet ware “feiten. Jammer dit slechte en niet opbouwende artikel aan te treffen in dit goede blad met doorgaans altijd opbouwende artikelen.


baruch

24-05-2016 04:12
Galaten 3:3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?

Watcher

21-05-2016 01:08
Feest der Joden
Jezus zei: “De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat” (Marc. 2:27-28). Dat zou een bedrieglijke uitspraak zijn geweest, zou het bij de sabbat gaan om het heiligen van een speciale dag. Ten tijde van Jezus was de sabbat het ‘feest der Joden’ geworden in plaats van de dag van de Zoon des mensen. Daarom beantwoordde hij niet meer aan het oorspronkelijke doel, waarbij God de Heer van het feest is en wij de genodigden: “Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden” (Lev. 23:1). Wat oorspronkelijk bedoeld was om, in de eerste plaats, het aangezicht van de Heer te zoeken, in vertrouwen op Zijn voorzieningen, heeft zich ontaard in een godsdienstig ritueel, zonder morele en geestelijke inhoud. Iedereen kan formeel de sabbat houden als hij dat wil; daar hoef je niet eens een christen voor te zijn. Paradoxaal hielden de grootste vijanden van Jezus en van het evangelie de sabbatdag. Dit feit alleen zou al voldoende moeten zijn om alle huidige discussies over dit onderwerp te vermijden.

Laat niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

Moeten wij als als kinderen Gods ons bezig houden met schaduwbeelden?
Wij leven in de werkelijkheid van Christus. Ook Joden kunnen daar deel aan hebben, zij hebben als eerste het Nieuwe Verbond gekregen.
Ik had liever gezien dat we ons inspanden om ze de Christus te verkondigen, de Zoon van God, tot vergeving van zonden door Zijn bloed.

Als laatste: Johannes 7
Ik ga niet naar dit feest, omdat Mijn tijd nog niet vervuld is. (8)
Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel. (14)
Hij komt dus te laat.
En op de laatste dag van het feest, stond Jezus op en RIEP, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij (werkelijkheid) en drinke...(37)

Kom dan tot Hem, en drink.