#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Enquête

051 Waarom (ver)hoort God mijn gebeden niet?

De hemel is van beton!
Mijn gebed stijgt niet boven het plafond uit!
God is afwezig!
Hij hoort mijn gebeden niet!

Allemaal hebben wij in ons ongeduld, en door een verkeerd begrijpen van God, wel eens zulke gedachten. Maar klopt die kritiek?

Uw mening: 051-Ik weet dat God mijn gebeden hoort en naar Zijn wil verhoort!

Wat is gebed?
Gebed kent veel vormen: gebed voor mijzelf, voorbede voor anderen, aanbidding, dankzegging, lofprijzing, meditatie, bidden in groepen, bidden in de binnenkamer, gebedswandelingen, vasten, schietgebedjes, enz.

In de context van dit artikel zullen wij ons concentreren op gebed voor onszelf en voorbede voor anderen. In wezen gaat het hierbij om het formuleren en uitspreken van wensen. "Heer, wilt U mij gezond maken!" "Vader, geef mij alsjeblieft een partner!" "Jezus Christus, wilt U mij helpen mijn financiële problemen op te lossen."

Eén God
We kunnen de God van de schepping, de God van de Bijbel en de God die in ons woont en belooft onze gebeden te horen niet van elkaar scheiden. Hij is ÉÉN en Dezelfde eeuwige en almachtige God. Dat wil zeggen dat de God, die wij vragen onze wensen te vervullen, ook de Schepper is van hemel en aarde. Hij is ook de God die de schrijvers van de Bijbel geïnspireerd en geleid heeft om Zijn woorden weer te geven. En het is dezelfde God, die in de Persoon van de Heilige Geest, in ons christenen woont. Ligt het dan niet voor de hand dat Hij met Zijn hele wezen, met wie Hij is, en wat Hij gedaan heeft en doet, tegemoet wil komen aan onze wensen en onze gebeden wil verhoren?

Wonderen
Wij vernauwen gebedsverhoring vaak tot wonderen. Laat ik uitleggen wat ik bedoel. God, de Schepper van hemel en aarde heeft de natuurwetten geschapen. Een wonder is wanneer God Zijn eigen natuurwetten tijdelijk opheft en iets doet wat normaal gesproken niet mogelijk is. Jezus smeerde speeksel op de ogen van een blinde man en hij kon weer zien (Johannes 9). Dat was een ingreep op een bepaald moment in een bepaalde situatie, die de geldende natuurwetten oversteeg. Dat is één manier waarop God gebeden kan verhoren, maar het is niet de enige manier. Het is zelfs niet de meest voorkomende manier waarop God onze wensen wil vervullen. Onze fout is dat we in ons ongeduld, en als producten van onze tijd, vaak instant gebedsverhoringen zoeken. Mijn ervaring is echter dat het oplossen van problemen en het vervullen van wensen vaak meer een kwestie is van processen dan van instant oplossingen.

Zes manieren waarop God onze wensen vervult

1. Door Zijn schepping
God, die aan het begin van alles is, en Jezus Christus door Wie alles geworden is wat geworden is, hebben ontzettend veel in hun schepping gelegd waardoor onze wensen vervuld kunnen worden.

Een paar weken geleden had ik de griep. Ik voelde mij ellendig, had hoge koorts en moest voortdurend hoesten. Wat was mijn wens, ja mijn gebed? Zo gauw mogelijk weer gezond worden. En weet u wat gebeurde? Na een paar dagen begon ik mij beter te voelen. Een week later was de griep verdwenen. Mijn wens was vervuld. Ik realiseerde mij dat ik de beste dokter altijd bij mij heb! Mijn lichaam kan - niet alle - maar wel heel veel problemen zelf oplossen. Dat is ingebouwd. Dat heb ik er van mijn Schepper - zo gezegd - bij gekregen.

En niet alleen kan de natuur problemen voor ons oplossen en wensen vervullen, net zo belangrijk is dat Gods schepping zeer veel aanbiedt wat preventief werkt tegen ziekte. Denk aan gezonde voeding en planten met medicinale werking. Met andere woorden: God heeft ons in een milieu geplaatst dat ons helpt problemen te voorkomen en wensen te vervullen, ja gebeden te verhoren.

2. Door onze geest
God heeft ons ook verstand gegeven. We kunnen denken, fantaseren, creatief zijn, plannen maken. We hebben een geweten. Ook dat is een fantastisch geschenk als het gaat om het vervullen van onze 'wensen'. Waarom zou God het ons gemakkelijk maken door onze wensen met wonderen te vervullen, terwijl Hij ons zoveel heeft meegegeven om zelf oplossingen te vinden en te bewerken? Ouders die van hun kind houden voeden dat kind toch ook zo op dat het zelfstandig problemen kan oplossen zonder dat zij steeds moeten ingrijpen. Gebedsverhoring is daarom niets passiefs waar wij al of niet geduldig op moeten wachten, het is actief. Wij mogen vaak onderdeel zijn van onze eigen gebedsverhoring.

3. Door medemensen
Veel van onze wensen worden vervuld door medemensen; de partner, familie, vrienden, bekenden. Die medemensen, met al hun mooie eigenschappen, zijn door God geschapen. Zij zijn Zijn werk en Hij gebruikt mensen om ons heen om onze wensen te vervullen, ja onze gebeden te verhoren.

Afgelopen zomer is mijn schoonmoeder overleden. Ze heeft zich het leven genomen. Haar man, de vader van mijn vrouw, vond haar aan een strik in de schuur. De pijn, het verdriet en de wanhoop waren onbeschrijfelijk. We hebben het uitgeschreeuwd naar God. Hij heeft geen wonder gedaan en de moeder van mijn vrouw terug gebracht. Hij heeft ons verdriet niet op een bovennatuurlijke manier weggenomen. Wat wel gebeurde is dat wij zeer veel liefde, bemoediging en vriendschap hebben ervaren van andere mensen: daaronder veel niet christenen. Empathie, meeleven, meelijden en meedragen is iets wat God in mensen heeft gelegd. Hij komt tegemoet aan onze wensen, en verhoort onze gebeden, door wat Hij andere mensen heeft meegegeven. Hij heeft de afgelopen maanden op een liefdevolle manier Zijn armen om ons heen geslagen door onze medemensen. Hij antwoordde op onze schreeuw om hulp door veel lieve mensen om ons heen.

De bovenste drie manieren waarop wensen vervuld worden gelden voor alle mensen. Dat moet u niet verbazen. Ook de mensen die God (nog) niet erkennen heeft Hij geschapen. Ook die mensen heeft Hij lief. Ook die mensen wil Hij bieden wat zij nodig hebben. De volgende drie manieren van gebedsverhoring gelden echter alleen voor christenen.

4. Door medechristenen
Ik las een artikel over een gezin dat buiten hun schuld in grote financiële problemen was gekomen. Ze konden de hypotheek niet meer betalen en dreigden hun huis te verliezen. Toen hebben de leden van de gemeente waartoe zij behoorden een collecte gehouden en zo het probleem opgelost. Precies zoals het staat in Handelingen 2 over het leven in de eerste gemeente: niemand leed gebrek. Wij christenen zijn de handen van God. Is het dan niet logisch dat God Zijn 'handen' gebruikt om wensen van Zijn kinderen te vervullen? Hoe vaak heb ik - in de 45 jaar dat ik Hem mag dienen - meegemaakt dat God in mijn gebeden en noden heeft voorzien door medechristenen. Heel vaak!

5. Door Zijn woord en de Heilige Geest
God heeft ons Zijn woord gegeven om ons te begeleiden tijdens onze tijd hier op aarde. Bovendien heeft Hij ons de Trooster, de Heilige Geest gegeven, Die in ons is en ons de weg wijst naar de volle waarheid. Wat een fantastisch geschenk voor ieder christen. Wat een wijsheid, inzicht en sturing heeft God ons meegegeven om ons te leiden in dit leven en de wensen die wij hebben te vervullen. Daarom is stille tijd zo belangrijk. Tijd om Gods woord te lezen en de Heilige Geest een kans te geven tot ons te spreken en ons te leiden. Heel veel gebeden verhoort God door ons een juist inzicht te geven, een woord uit de Bijbel dat ons duidelijk maakt wat wij moeten doen, creativiteit om problemen anders te zien en op te lossen en het vertrouwen dat Hij ons de wijsheid zal geven die wij nodig hebben.

6. Door wonderen
En ja, God kan onze gebeden ook verhoren door in te grijpen in Zijn natuurwetten en een wonder te doen, maar dat is in mijn ervaring niet de gebruikelijke manier waarop God gebeden verhoort en wensen vervult.

God heeft ons veel geschenken meegegeven om onze wensen te vervullen, maar die cadeaus moeten wij zelf ontdekken en uitpakken. Veel van wat God ons bieden wil is in essentie al aanwezig. Hij wil dat wij het ontdekken in alles wat Hij ons meegegeven heeft. Hij wil dat wij het uitpakken en ons laten verrassen. We moeten ons willen laten leiden en sturen door Hem. Als we dat doen worden in de eerste plaats veel problemen voorkomen (waarvoor we dan geen gebedsverhoring meer nodig hebben) en veel gebeden worden verhoord door datgene wat Hij in Zijn schepping heeft gelegd, het verstand en de fantasie die Hij ons heeft meegegeven, de medemensen en medechristenen om ons heen en Zijn woord en de Heilige Geest die in ons woont.

Verhoort God uw gebeden niet? Dan wil ik u deze vraag stellen: Is het misschien mogelijk dat u alle cadeaus waarmee Hij u omringt niet ziet? Is het mogelijk dat u wacht op instant oplossingen en geen geduld hebt voor het proces van 'uitpakken'? Staat u God in de weg bij het verhoren van uw gebeden doordat u passief afwacht en niet actief betrokken bent bij Zijn leiding in uw leven?

Leo Habets

Reageren


fokko

02-08-2016 01:09
Wat een getuigenis dat bij een sterfgeval als deze ook niet christenen hun steun betuigen. Enkele punten die genoemd zijn heb ik ook meegemaakt en dan is het goed Stil te zijn voor Hem en Hij strijd voor u exodus 14:14.God zegene u en uw dierbaren