#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Uw mening

052 Is de PVV gevaarlijker dan de islam?

In de laatste krant hebben wij een interview opgenomen met Jan Wessels directeur van MissieNederland. Hij zei o.a.: D66 en PVV zijn veel gevaarlijker dan de islam’. Die uitspraak is ons niet door iedereen in dank afgenomen. Daarbij waren wij niet anders dan de boodschapper. Wij willen graag in de krant en op deze website berichten over het christenleven in al zijn rijkdom, maar ook in al zijn varianten.

Wij ontvingen de volgende reactie als een 'open brief' aan Jan Wessels. Een deel van die reactie vindt u hieronder. We zijn benieuwd naar uw mening.

Leo Habets
Uitdaging

Uw mening: 052-Is de PVV gevaarlijker dan de islam?

Hallo hr. Wessels,
Naar aanleiding van uw artikel in Uitdaging heb ik besloten hier op te reageren. Op LinkedIn zag ik uw staat van dienst en ben verbaasd over uw meningen en gebrek aan info over geschiedenis. Gelukkig zijn er een hoop christenen die wel een gevaar zien in de islam en de tsunami aan moslim(vluchtelingen). Geert Wilders is de enige die opkomt voor Israël en al jaren waarschuwt voor de islam en steeds meer het gelijk aan zijn kant krijgt. Veel evang. christenen steunen dit deel van de PVV omdat niemand anders dat doet. Jammer dat dit niet in hun stemgedrag te zien is, want dan zou de PVV nog veel groter zijn. Het zou best wel eens goed kunnen zijn als de PVV het voor het zeggen zou krijgen, dan gaat die oude politiek eens lekker op de schop.

De gevaarlijkste man is Abutaleb, want door deze aardige fanatieke moslimgelovige denkt iedereen dat het met de islam wel meevalt. Met nu Kahn in Londen en Abutaleb in Rotterdam hebben twee grote havensteden in Europa al moslimburgemeesters. Ik hoop dat u het grote geheel gaat zien, dat de islam wereldkalifaat nastreeft, vooral gefinancierd door de rijke olielanden, die als gepland zelf geen broedervluchtelingen opnemen. Op deze manier is de wereld zonder slag of stoot gauw veroverd (zie onderstaande link).

Wat betreft het ‘bereiken verhaal’ van moslimvluchtelingen, hier zijn al meer dan een miljoen moslims, Turken, Marokkanen, in vooral de grote steden, waar weinig mee gedaan wordt.

Hopelijk informeert u ook uw achterban. In de bijbel O.T. staat dat we geen vreemdelingen moeten binnenhalen vanwege de vreemde goden en dat het volk ten onder gaat door gebrek aan kennis!!!

Gr.  Hans v. Duijker. een zeer bezorgde vader en opa

1400 jaar islamitische expansie, islamitisch imperialisme en islamitische slavenhandel

Reageren


Jan

03-06-2018 02:38
Ha,ha,wat een onzin...

Josef

31-05-2016 06:37

De heer Wilders heeft jaren geleden al gewaarschuwt dat de islam een gevaarlijke ideologie is, maar dom wegkijkend nederland noemt deze man een nazi, racist en dat discrimineerd, en moet al 11 jaar bewaakt worden, is dat niet treurig.?
En dat zelfs christenen deze man wegzetten als gevaarlijk, ik vind vele christenen een gevaar, doordat zij liever naar de door de staat gemanipuleerde media luisteren en kijken, en geen onvertogen woord over het gevaar/islam mogen verkondigen.
De meneer die de PVV weg zet als gevaarlijker dan islam moet Richteren 6, 1-32 maar eens goed lezen, want zelfs hij is ziende blind en horende doof.

Otto

31-05-2016 04:40
Theo en Simon ik sta volledig achter jullie laatste ingezonden stukken, prima!!

Theo

30-05-2016 10:52
Kort en krachtig : Wessels heeft geen gelijk. D66 is veel gevaarlijker dan de PVV . D66 is een groen atheïstische partij . Een christen zou nooit D66 mogen kiezen . De Islam is vele malen gevaarlijker dan , het communisme , atheïsme en nationalisme . Dit is al honderden jaren bewezen dus waar praten we over . Heer wees ons genadig want vele ( christenen ? ) zijn de weg kwijt en buigen voor het beeld van Nebukadnezar !

simon

30-05-2016 09:42
Is de PVV gevaarlijker dan de islam?

Is D66 gevaarlijker dan de islam?

Is de islam gevaarlijker dan het communisme?

Is het communisme gevaarlijker dan het kapitalisme?

Zo kan ik nog wel even doorgaan, waar ik mij in dit onderwerp aan stoor is het feit dat de PVV per definitie als kwaad word weggezet.
Het gaat zo ver dat als de PVV met een goed voorstel in de tweede kamer komt ten gunste van Israel, de christelijke patijen per definitie tegen zijn omdat het van de PVV komt.

Ik heb een tijd terug een voorstel gedaan over de pensioenregeling, ik heb het voorstel naar verschillende vakbonden en politieke partijen gestuurd, ik heb het niet naar de PVV gestuurd bang dat deze het voorstel over zouden nemen en het daarmee per direct van de tafel zou zijn.
En dit allen omdat het van de PVV zou komen, dat D66 zijn uiterste best doet om Nederland op te laten gaan in een EU superstaat word als normaal gezien, met deze partij die niet met God nog gebod te maken wil hebben doet de christelijke politiek dus wel zaken!

Mijn zoon zei laats: ” als je deel van een groep uit maakt dan ga je denken als hen, en praten als hen, en op het laatst word je als hen, dit wat betreft christelijke politiek . de bijbel is heel duidelijk als het zegt: “vervloekt is hij die zijn vertrouwen stelt op een mens”

ik geloof al heel lang niet meer in de politiek, als het gaat om de ouderen in onze samenleving ben je bij de christelijke politiek zo slecht uit als bij de niet christelijke politiek, als het aan D66 ligt werkt een ieder tot zijn dood voor het algeheel belang, komt aardig overeen met het rode boekje van Mao.

Ik hoop en bid dat we in Nederland een regering krijgen, welke Israël tot zegen en steun zal zijn en welke het lef heeft om Brussel de rug toe te keren

Openbaring 18 : 4
En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.

Johan Th. Bos

29-05-2016 01:11
Dat antichrist en één wereldgodsdienst komen, staat gewoon in de Bijbel. Dat heeft God voorspeld en houdt ook Wilders niet tegen, die trouwens zich niet baseert op de Gods Woord, maar op blinde woede jegens wat waarschijnlijk toch gaat komen. Politiek strijden in de duistere wereld heeft geen zin. Waarmee christen politici het waarschijnlijk niet eens zijn...

Redactie Uitdaging

27-05-2016 03:24
Beste mensen, deze site is niet bedoeld voor jullie persoonlijke correspondentie met elkaar. Jullie wijken ook steeds verder van het onderwerp van dit bericht af. Wij willen jullie vragen korter te reageren en bij het onderwerp te blijven.

baruch

27-05-2016 03:16
Simon,

Het schrijven waarnaar u verwijst is dermate gekunsteld, om eigen gedachten in de Schrift te drukken, om het serieus te nemen. Iemand die niet begrijpt dat de Heilige Geest nooit meer uit de wedergeborene genomen zal worden, doet er beter aan geen Schriftuitleg meer te geven. De Heilige Geest wordt ontvangen door geloof in de Heere Jezus Christus, en niet door handoplegging.
Ook is de betekenis van gi'nomai, volgens Strong:
1096 ??????? gi’nomai; ww; (670);

een verlenging en medium-vorm van een primair werkwoord

1) worden, d.w.z. tot ontstaan komen, beginnen te zijn, leven ontvangen
2) worden, d.w.z. gebeuren
2a) van gebeurtenissen
3) ontstaan, in de geschiedenis verschijnen, ten tonele komen
3a) van mensen die in het openbaar verschijnen
4) gemaakt, beëindigd worden
4a) van wonderen, tot stand gebracht worden
5) worden, gemaakt worden

zegswijzen:
?? ???????: vert. „volstrekt niet," „dat zij verre," „onbestaanbaar"

2 Thessalonicen 2:6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
2 Thessalonicen 2:7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

In vers 6 staat dat de wetteloze "geopenbaard worde" en niet dat hij eerst weggedaan moet worden.

De wederhouder wordt in de SVV, met "Die" hoofdletter aangeduid. De heilige Geest woont in de Gemeente, en als de Gemeente opgenomen wordt is de Heilige Geest daar inherent aan.

Pinkstergemeenten wringen zich in allerlei bochten om de Gemeente door de grote verdrukking te laten gaan. Maar zodra de Gemeente, de mannelijken zoon, wordt geboren wordt Die weggerukt tot God en Zijn troon: Openbaring 12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

simon

26-05-2016 08:04
baruch
Dank voor je reaktie

Hier onder volgt een Interessante studie, te lang om te plaatsen van daar de link

Moet eerst de heilige geest verwijderd worden voordat de Antichrist kan komen? Voor de meeste mensen die zeggen christen te zijn is dit een overbodige vraag. Ze weten zeker dat vóór de terugkomst van Christus eerst de heilige geest verwijderd zal worden van de aarde zodat de antichrist vrij spel heeft om de mensheid te verleiden. Ze ontlenen deze opvatting aan de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Enz……………………………..
Bron: http://www.home.zonnet.nl/gemeente.van.god/hgantichrist.html
………………………..Maar staat er dan niet in 2 Thessalonicenzen dat de heilige geest de komst van de wetteloze tegenhoudt en dat daarom de Geest verwijderd zal worden?
2 Thessalonicen 2:6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren.
2 Thess. 2 is een nogal omstreden Schriftgedeelte en Bijbelvertalers vertalen naar eigen inzicht.
In de afgelopen 2000 jaar hebben vele honderden miljoenen mensen zich christenen genoemd terwijl ze in werkelijkheid antichristelijk spraken en leefden. In feite zijn het tegenstanders van God. Maar de misleide ’christenen’ doorzien dat niet. Paulus schrijft over "de tegenstander":
Vers 4 de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Enz………………………
Vervolg Bron: http://www.home.zonnet.nl/gemeente.van.god/hgantichrist.html

Onderzoekt alle dingen en behoud het goede.


baruch

26-05-2016 03:55
Simon, de afval is deze: Daniël 8:12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel. Dit geldt het Joodse volk in de 70-ste week van Dan. 9. Zover is het nog niet. Afval is wat anders dan "den afval".

simon

25-05-2016 07:56
Reaktie op Eric

Paulus zegt dat eerst de afval ÈN de antichrist moeten komen… (2 Tess. 2:1-3). De afval is de afval van gelovigen van de grote religies, levensbeschouwingen en ordes. Het beest uit de aarde kan nooit de mensheid oproepen om het beeld van het beest uit de zee te aanbidden als grote religies en levensbeschouwingen als het rooms-katholicisme, de islam en het atheïsme (communisme en humanisme D66) nog zouden bestaan. Dat zou een wereldoorlog betekenen voordat Armageddon (de laatste oorlog) plaatsvindt……………………………………..

De grote afval is al lang aan de bezig, velen vallen van het ware geloof in Jezus Christus als de enige weg tot behoud en eeuwig leven
Velen en vooral de roomse kerk met deze paus denken dat alle religies een weg hebben tot de waarachtige God en dat alle mensen de zelfde God dienen, Jezus zegt : “wie niet voor Mij is, is tegen Mij, wie niet met mij bijeen brengt die verstrooit”.
Er zijn maar twee veldheren ,de een heet lucifer en de ander heet Jezus
Kies dan heden wie u dienen zult, als Jezus niet dient, dien je automatisch lucifer
Als je Christus niet dient, dien je automatisch de antichrist, kies dan heden wie u dienen zult!
Ik en mijn huis zullen de Here dienen
Johannes 17
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.
8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.
13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven.
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, [alzo] heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal [Hem] bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

simon

25-05-2016 07:23
Zie ook.
http://www.joelstrumpet.com/

Joel Richardson is a New York Times bestselling author, film-maker, and teacher. Joel lives in the United States with his wife and five children. With a special love for all the peoples of the Middle East, Joel travels globally teaching on the gospel, living with biblical hope, and the return of Jesus. He has been featured on, or written for numerous radio, television and news outlets across the world, and is the author, editor, director, or producer of the following books and documentaries:

The Global Jesus Revolution: Israel, Islam and the Gospel at the End of the Age
Sheep Among Wolves : Chronicles of the Persecuted Church Part 1
When a Jew Rules the World: What the Bible Really Says About Israel in the Plan of God
End Times Eyewitness: Israel, Islam, and the Unfolding Signs of Messiah’s Return
Mideast Beast: The Scriptural Case for an Islamic Antichrist
Islamic Antichrist: The Shocking Truth About the Real Nature of the Beast
God’s War on Terror: Islam, Prophecy & the Bible
Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out

Zie ook
http://janvanbarneveld.nl/

Eindtijd, Israël en de Islam
=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.

Otto

25-05-2016 07:19
Nog even ter aanvulling kijk maar eens hoe de Europese Unie zich steeds meer tegen Israel keert, ook dat is al een teken.

Simon

25-05-2016 07:14
Simon
Mattheüs 7: 16
Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?

Vaak moet ik aan deze tekst denken als ik naar de politiek luister
Napoleon was bezig een groot wereldrijk te vormen en vond zijn Waterloo
Hitler had de zelfde droom en ook hij vond zijn Waterloo
Nu is Brussel aan de beurt en ook zij bouwen aan het rijk van de antichrist en ook zij zullen hun Waterloo vinden als Jezus terug keert.

Nu de tekst uit Mattheüs, tijdens de tweede wereldoorlog waren er die tot de NSB behoorden, ook zij waren voor de bouw van dit wereldrijk, mensen met liefde voor volk en vaderland waren lid van de ondergrondse, als je naar de vrucht kijkt dan zie je dat b.v . meneer Pechtold heel erg voor de bouw van dit wereldrijk is (de zelfde vrucht als de NSB) en daarentegen meneer Wilders heel erg opkomt voor ons vaderland (de zelfde vrucht als bij de ondergrondse)

Mijn ogen gingen open bij het referendum van Catalonië voor zelf bestuur, een jongeman uit Madrid zij het volgende “ daarom haat ik het nationalisme “ op komen voor volk en vaderland staat de vorming van een wereldrijk in de weg, daarom heeft de satan de tweede wereldoorlog gebruikt om vaderlandliefde als het kwaad neer te zetten , wat met alle macht dient te worden bestreden .

Jezus is heel duidelijk als Hij stelt dat, Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt.
Als nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Het doel is nog altijd het zelfde, de spelers zijn alleen veranderd en de zaken worden omgekeerd om de mensen achter dit doel te krijgen.

“ondergrondse is het kwaad geworden en de NSB’s zijn plotseling de goeden”.

Aan de vrucht herkent men de boom!

Vriendelijk groet, Simon.

Otto

25-05-2016 07:12
Ik heb afstand genomen van welke politieke partij ook. Kijk eens verder dan PVV/Islam. Als ik nu de ontwikkeling van de Europese Unie waarneemt, dan huiver ik. Dit beest is er op uit, om mensen tegen elkaar uit te gaan spelen, en vele mensen zullen in een diepe afgrond van ellende komen. Kijk eens naar de vluchtelingen deze zijn zeer welkom bij de hoog opgeleiden(uit onderzoek gebleken) en vooral de hoog opgeleide vluchtelingen waren welkom de elite media brachten veel nieuws hierover, en vooral gekleurd nieuws, die door de elite voorgekauwd werd. Nu Turkije beslist heeft dat zij nu laag opgeleide, en zieke mensen uit Syrie gaan sturen is elke commissie in Europa in opstand gekomen, dat dit heel erg was, en dat absoluut niet kon, dus al die barmhartige mensen zijn voor de vluchtelingen, alleen als deze voldoen aan hun goedkeuring bah!! Als ik zie in Europa hoeveel arme er komen, en het verschil tussen arm en rijk grote vormen aan gaat nemen, als ik zie hoe de lonen van de arbeiders minder, en minder gaat worden, als ik zie hoe steeds meer grote bedrijven mensen uitbuiten, als ik zie hoe de vluchtelingen geplaatst worden in de wijken waar het al moeilijk is, als ik zie hoe veel mensen in Griekenland, ook kinderen niet elke dag eten hebben, als ik zie hoe al de hoogst geplaatste zich op een onbeschofte wijze bonussen toe spelen, als ik zie hoe de rijke elite onbarmhartig weg kijken,enz enz. Ook de vluchteling wordt hier de dupe van, want ook zij gaan een nare tijd tegemoet evenals de Europeanen zelf, die onder het MBO niveau zitten, deze mensen zijn allang afgeschreven door Europa. Kijk maar eens naar de afgelopen vier jaar met dit kabinet alles is geprivatiseerd, en daar zijn vele hoog opgeleide rijk van geworden, en aan hun hebzucht is nog geen einde gekomen, want juist zij, en de elite in Europa zeggen laat nog meer vluchtelingen toe, en dat is niet uit barmhartigheid, nee dat is om mensen tegen elkaar uit te spelen op de arbeidsmarkt, waar dan de goedkoopste het werk mag verrichten, zodat zij nog rijker kunnen worden. Ik als christen heb altijd CU gestemd, maar deze partij heeft vooral onder Arie Slob een onbarmhartig beleid gevoerd, onder zijn gedogen is het verschil tussen arm en rijk in Nederland met 22% toegenomen, als ik hem als een kleuter zag staan naast Pechold als deze weer mededeelde dat zij akkoord waren gegaan bij weer een bezuiniging die de laagste inkomens gingen treffen, dan stond hij in aanbidding deze man aan te kijken, trouwens de SGP deed hier ook vrolijk aan mee. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat Slob weggestuurd is, want dit ging mij te snel, want Segers laat zich nu meer zien, en kom krachtiger over dan Slob, dus volgens mij heeft Slob het advies gekregen ga maar wat ander doen, want dit werkte niet. Dit Europa gaat veel ellende brengen, waar vluchteling/zieke/weduwe/wees/laag opgeleide/ mensen die geen weerwoord hebben/de hulpbehoevende het zeer moeilijk gaan krijgen. Europa wordt een Unie voor hoog opgeleide, en ik zie dit als het beest, dat ook gesteund gaat worden door christelijke leiders, deze willen hun eigen paradijs op aarde maken, dure vakanties, dure auto's, dure feesten, samen de handen met de gerechtelijke macht om de armen geen recht te doen, dat is het gevaar wat er aan komt. In de Bijbel wordt er van het begin tot het einde zeer vaak gesproken over deze lieden, en zie hoe het hun vergaan is, en ik geloof nog steeds, dat dit door Europa bewust gespeeld wordt, want barmhartigheid is verre van hen, zie de ontwikkelingen in Europa hoe steeds meer wetgeving komt, die ten koste gaat van het recht van de arbeider, en zelf gaan het Europees parlement met zeer ruime vergoedingen naar huis, en deze nog misbruik maken van hun reisvergoedingen ook. Dit beest Europa zal zich ontwikkelen als een dictator waar geen medelijden is voor de zwakkere, maar onbarmhartig misbruik van gemaakt wordt van vluchteling, en al de mindere in de samenleving. Ik heb al mijn vertrouwen aan God gegeven, en ik ben blij dat hij terugkomt, om recht te spreken, en recht te doen, en dat is voor mij een hoop volle toekomst, die ik bij geen politieke partij kan vinden.

Herman

25-05-2016 05:45
Heel erg voor de PVV zijn, creëert een schijnveiligheid. Het helpt je gevoel, maar niet de werkelijkheid. Christenen zouden zich drukker moeten maken om wat God belangrijk vindt. Ons leven ligt immers ondanks alles in Zijn Hand? Zou het God niet zijn die de deuren heeft geopend zodat ook deze vluchtelingen in aanraking kunnen komen met het evangelie? Als je wilt dat Moslims uit ons land wegvluchten, moet je er veel bekeren, dan wordt ons land te gevaarlijk om naartoe te komen en krijgen de Moslims een ander reisadvies ...
Al eens over nagedacht?

Jaap v/d Berg.

25-05-2016 05:16
Ik vind het jammer dat mijnheer Wessels schrijft over dat de burgemeester in Rotterdam moslim is en dat voor hem moeten uitkijken. Zelf ben ik evangelisch christen en ben vorig jaar in een evang. gem. de heer Abutaleb tegengekomen in een samenkomst. Daaruit blijkt dat hij een groot hart heeft voor christenen en zelf ook opgevangen is toen hij in Nederland kwam door christenen. Onder zijn beleid zijn christenen absoluut veilig. Lees daarbij ook maar eens terug de toespraken die hij gehouden heeft bij de herdenking in Parijs. Bij hem ben je veiliger dan bij een haatzaaiende politiek van Wilders.

Eric

25-05-2016 04:27
Elke periode kent vijanden van het christendom, maar is het christendom hetzelfde als de kinderen Gods?

Ik bagatelliseer de situatie met de (moslim) vluchtelingen niet, maar zijn zij een gevaar voor de kinderen Gods?

De vraag is of wij als gelovigen ons zorgen moeten maken over de islam en het humanisme van D66?

In de gemeente te Thessaloniki dacht men dat de komst van Jezus en onze vereniging met Hem aanstaande waren. De apostel Paulus zegt echter tegen die gemeente dat er twee tekenen zijn die de (spoedige) komst van onze Heer aankondigen. Geen van die tekenen zijn er nog!

Paulus zegt dat eerst de afval ÈN de antichrist moeten komen… (2 Tess. 2:1-3). De afval is de afval van gelovigen van de grote religies, levensbeschouwingen en ordes. Het beest uit de aarde kan nooit de mensheid oproepen om het beeld van het beest uit de zee te aanbidden als grote religies en levensbeschouwingen als het rooms-katholicisme, de islam en het atheïsme (communisme en humanisme D66) nog zouden bestaan. Dat zou een wereldoorlog betekenen voordat Armageddon (de laatste oorlog) plaatsvindt.

Als de grote verdrukking komt, dan is dat niet vanwege de islam of het atheïsme, maar door het regime van het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Wie het beeld van het beest uit de zee niet aanbidt, zal gedood worden. Wie zit er achter dat beeld, toch niet de islam, het rooms-katholicisme of het atheïsme?

baruch

25-05-2016 09:29
Door het vermoorden van christenen door vertegenwoordigers van de Islam is het duidelijk dat de Islam antichristelijk is.

denis

25-05-2016 09:25
Doet er niet toe wie gevaarlijker is. De boodschap van beide kampen is verwerpelijk.

Teus Schep

25-05-2016 04:54
Dat een man van Missie Nederland het atheïsme (in zijn uitspraak belichaamt door D66) en segregatie (in zijn uitspraak gezien als aangewakkerd door de PVV) als veel gevaarlijker - want kwantitatief in ons land grotere werkelijkheden - ziet dan de islam, is vanuit zijn Missie-insteek, als je er even over nadenkt, wel enigszins te begrijpen. Dat hij voor geloof en eenheid gaat, is in elk geval te prijzen.
Het gelijk van Hans v. Duijker zit 'm in zijn niet-missiologische, geopolitieke blik: het oude, fanatieke moslimverlangen naar het wereldwijde kalifaat is bloedig herleefd, en daardoor wordt niet alleen aan het geweten van het grote deel gematigde moslims gerammeld, maar ook aan de vrijheidszin en het gaan voor de democratische rechtstaat van alle vrije mensen. Wie kennisneemt van het antisemitisme, de homo- en vrouwenhaat binnen de islam, en bedenkt hoezeer steeds meer blijkt dat grote delen van de westerse moslimpopulatie niet integreren, maar hun eigen anti-westerse, met onze waarden onverenigbare standpunten houden en koesteren, die hoeft het niet met alle standpunten van de PVV eens te zijn, om toch dankbaar te zijn voor hun invloed op de meer verantwoordelijke politieke partijen. Overigens staat in de politieke arena gelukkig niet alleen de PVV achter Israël: de SGP en de Christen Unie, en - misschien met iets meer nuance - de rest van rechts doen daar niet voor onder. Wie kennisneemt van de eschatologie van de islam kan overigens niet anders dan uiteindelijk v. Duijker gelijk geven in de kern van zijn betoog, het (potentiële) gevaar dat de islam voor het Westen en heel de wereld oplevert: de messias van de islam, de Mahdi, wordt geacht wereldheerschappij te veroveren. Joden worden daarbij afgeslacht, christenen krijgen de kans zich tot de islam te bekeren, of zullen anders ook worden gedood. Jezus, Isa, die inderdaad terugkomt, zal in deze moslimversie van de laatste dagen bij zijn terugkomst getuigen dat hij moslim is, en fanatiek meehelpen met bovengenoemd bloedbad. Er is ook in de moslimeschatologie wel een tegenspeler van de "messias", een figuur, de moslim-antichrist, die van Joden en christenen houdt en voor hen strijdt... wie goed leest herkent onze Heere Jezus. Deze duivelse omkering van de bijbelse figuren van de antichrist, de valse profeet en onze Heere Jezus spreken voor zich als het gaat om wat in deze 21e eeuw d e strijd is, waarmee niet alleen christenen en Joden, maar elk vrijheidslievend mens, en elke vrije, democratische samenleving te maken lijkt te gaan krijgen.
Intussen blijft het ook waar dat de Heere Jezus, letterlijk als nooit tevoren, al weer jarenlang aan vele moslims in hun dromen verschijnt, en hen naar (Zijn kinderen en) Zijn licht leidt. En dat Hij vele moslimvluchtelingen, wier leven volledig ontworteld is en die teleurgesteld zijn in de islam, door de liefdevolle armen van Zijn kinderen, die Zijn roep verstonden, aan Zijn hart brengt.
Zo heeft de waarheid vele kanten. Maar wie zich geen zorgen maakt om het deze kant heen komen van zoveel moslims, die heeft inderdaad nog niet veel van het dubbele en gevaarlijke karakter van de islam begrepen. Een dubbelheid die al in de koran zelf verborgen zit: vredelievende teksten uit de periode dat Mohammed in Mekka verkeerde, bloeddorstige, antisemitische, wereldheerschappij nastrevende teksten uit zijn tweede, zijn Medina-periode.
Wie heeft er gelijk, Wessels of v. Duijker? Laat ieder op de post staan waar hij geroepen wordt. Tegen het atheïsme: Jezus, de Levende, door het evangelie. Tegen de politieke islam: de rechtstaat met al haar (ook militaire) middelen. Tegen de met onze samenleving onverenigbare waarden van ook de gematigde islam: de rechtstaat en onze vastberaden strijd om onze verworven waarden en vrijheden te behouden. Tegen de atheïst als mens, en de moslim als mens: Gods liefde. Zijn armen staan open. Zijn glimlach gaat over al ons gedoe: kom nou maar; alleen bij Mij komen jullie - allemaal - echt thuis en tot rust. Zie Mijn Zoon Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven.

Herman Degenhart

25-05-2016 04:41
Als Jan Wessels zegt tegen de PVV te zijn, dan zou ik graag willen weten waarom hij dat vindt. Zomaar wat roepen heeft geen zin en wekt zeker geen vertrouwen in het oordeel van deze Jan.