#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Enquête

003 Vertelt Genesis 1 hoe oud de aarde is?

Het is een niet afnemende discussie: Werd de aarde in zeven dagen van 24 uur, 1440 minuten of 86.400 seconden geschapen of is een dag bij God als duizend jaar (2 Petrus 3:8)? Over en weer verwijten partijen elkaar de bijbel niet serieus te nemen.

Hier een bijdrage van David Heek op de site: IkzoekGod.nl

Uw mening: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is.

Reageren


baruch

28-05-2016 11:07
Hannie,

De reactie waarmee u het eens bent is niet van Jan van de Veen maar van mij, Baruch.
Ik ben alleen vergeten om mijn naam en e-mailadres in te vullen.
Fijn dat wij het eens zijn.

Hannie

28-05-2016 10:31
Ik stem in met de toelichting van Jan van de Veen. Daarbij is belangrijk wat er letterlijk staat in de grondtekst.

28-05-2016 10:26
Jan van de Veen,

Nergens in de Schrift staat dat de aarde in zes dagen geschapen is. Dit staat in Gods Woord: Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
Er staat "gemaakt" en niet "geschapen". In Gen. 1:1 staat wanneer God de hemel en de aarde schiep.
Schrijf mij eens op welke dag het water en de engelen geschapen zijn? Volgens Job 38:4 waren de engelen er al toen God de aarde grondde. Wat het water betreft, lees eens Job 38:8.
De wereld van Gen. 1:1 is door het water verzwolgen, zie: 2 Pet. 3:5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.
Ten tijde van Noach is de wereld en ook de mensen niet vergaan. Kata'kluzo is vertaald met zondvloed maar beteken: overstromen, onder water zetten, en dat is met de wereld van Gen.1:1 gebeurd. Wat daarna volgt is de restitutie van de door het water verzwolgen wereld van Gen. 1:1.
In Gen 1 worden drie verschillende woorden gebruikt nl. bara= uit het niets tevoorschijn roepen; asah= is maken uit het reeds bestaande; jatsar=formeren, God formeerde Adam uit het stof der aarde.

Gerard

28-05-2016 10:06
Voordat God op de eerste dag het licht schiep, zweefde Zijn Geest wie weet hoelang al over de wateren, en daarvoor schiep God de hemel en de aarde.

Jan van de Veen

28-05-2016 07:59
De aarde is in zes dagen geschapen omdat dit in Gods onfeilbaar Woord staat. Gods Woord bevat feiten en deze zijn waar. Het is geweldig dat we kunnen vasthouden aan de Waarheid. Al het andere dat hiervan afwijkt doet er niet toe.

Herman Degenhart

28-05-2016 04:33
De aarde, met alles erop en eraan, is in zes perioden geschapen. De Bijbel zegt: Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste (t/m de zesde) dag. Dus hoelang zo'n dag duurde weten we niet. De zon is pas op de vierde dag geschapen, dus die kan niet verantwoordelijk zijn geweest voor het avond worden en het aanbreken van de morgen op de eerste drie à vier dagen. Ook hoeft het niet zo te zijn dat alle dagen precies even lang waren. Petrus heeft het over dagen van duizend jaar. Misschien, maar misschien ook niet. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek, hoe graag sommigen dat er ook van willen maken. Maar een ding weten we wel. Het gaat niet over een schepping die miljoenen jaren in beslag zou hebben genomen.