#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

059-Is Israël Gods uitverkoren volk?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Anne van Urk

29-10-2019 01:57
Het Israel Gods van nu, dat zijn de Jehovahs Getuigen! Waarom is dit nu zo? Wel, Jehovah God koos voor een ander volk, omdat de Joden in Jezus tijd, toen hij op aarde was, niet door hen werd erkend, als de Messias en zij hem zelfs aan de paal lieten hangen. In Handelingen 15: vanaf vers 14,staat te lezen: Simeon heeft uitvoerig verhaald hoe God voor de eerste maal zijn aandacht op de naties heeft gericht om uit hen een volk voor zijn naam te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat: Na deze dingen zal ik terugkeren en de hut van David, die vervallen is, herbouwen, en ik zal haar puinhopen herbouwen,, en haar weer oprichten. Opdat zij die overblijven van de mensen, Jehovah ernstig mogen zoeken, tezamen met mensen uit alle naties, mensen die naar mijn naam zijn genoemd, zegt Jehovah die deze dingen doet! Ook zegt Mattheus 23: vanaf vers 37: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en de tot u uitgezondenen stenigt---hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert! Maar gij hebt het niet gewild. Ziet u huis, wordt u verlaten achtergelaten. Want ik zeg u: Van nu af zult gij mij geenzins meer zien, totdat gij zegt: Gezegend is hij die komt in Jehovahs naam!

Hans Bodaan

08-02-2019 06:36
Israel is het land van melk en honing, het land dat God aan het Joodse volk heeft geschonken.

BASTIAAN

28-01-2019 09:23
Is Israël Gods uitverkoren volk?"

Volgens Fatah en PLO van Abbas niet! Volgens Hamas en Hezbollah niet! Zie hun schandelijke antisemitische Handvesten! Volgens de VN en EU ook niet! Hoe zo niet? Omdat zij Israël keer op keer veroordelen en met economische BDS maatregelen pesten.

De God van Israël, de God van Abraham-Isaac en Jacob noemt Israël wel Zijn Uitverkoren volk. Lees alle details maar in Genesis 12 en Deuteronomium 7.

De God van Israël gaf de Bijbel in eerste instantie aan het Volk Israël op de Sinaï [Exodus 19 en 20] een berg in Arabië volgens Paulus in Galaten 4:25...Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is.

God {JHWH} heeft uitsluitend te midden van Zijn Volk Israël gewoond in Jeruzalem op de Berg Sion, in het Heilige der heiligen in de Nieuw gebouwde Tempel van Salomo. Alle details in de boeken Koningen en Kronieken.

Jeshua de Zoon van God werd als Jood in Israël/Bethlehem geboren. Werd op de Achtste dag besneden en op zijn dertigste jaar door de Jood Johannes/Jochanan in de rivier de Jordaan gedoopt. Lucas 1-3.

Jeshua werd in Jeruzalem vermoord/gekruisigd door de Romeinen en stierf nadat Hij de duivel voorgoed schaakmat had gezet door uit te roepen: HET IS VOLBRACHT. Mattheus 26-28.

Collossenzen 2:15...Hij heeft de Overheden en de Machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen Getriomfeerd!!!

De Joodse Jeshua zal als Koning/Masjiach wederkomen in Israël met Zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs in Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35 en Openbaring 7 en 14.

Samenvattend kan gezegd worden: Israël is en blijft Gods uitverkoren volk!!! Gods Bruid:

Hosea 2:13 Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.
15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE,
dat u Mij zult noemen: mijn Man,
en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!
16 Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen
en aan hun namen zal niet meer gedacht worden.
17 Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag
met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht
en de kruipende dieren op de aarde.
En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen.

18 Ik zal u voor EEUWIG tot Mijn Bruid nemen:
ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor
Mij als Bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

20 Op die dag zal het geschieden,
spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren.
Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren.
21 Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie
verhoren, en die zullen Jizreël verhoren.
22 En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien
en Mij ontfermen over Lo-Ruchama.
Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk,
en hij zal zeggen: Mijn God!

En wij, de BijbelGetrouwe Vrienden van Jeshua, [Johannes 15:14-17] vrienden van de Bruidegom [Israël is immers Gods Bruid] zullen dit Bruiloftsfeest mee mogen vieren. Zachariah 14.

Alle details in Openbaring 19. Het beste komt nog. Een Nieuwe
Hemel en een Nieuwe Aarde!!! Openbaring 20-22.

Rudy Post

18-01-2019 08:27
Zie ook onder deze link:

https://vlichthus.nl/onbekend-israel-van-david-tot-vandaag/

Marten Dek

18-01-2019 07:50
Allen die Hem geloven en doen wat H vraagt is Gods Volk.Wat mij verbaast, dat men de zondag boven het Vierde gebod stelt.
Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens is gemaakt.
Velen zeggen dat zij de zondag eren, maar ook onder het mom van de opstanding.
Rome en alle zondagskerk voorgangers/aanhangers beweren dat Jezus op vrijdag in het graf ging. Op zondag is opgestaan. Is dat zo.????
Tel eens de nachten. Gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de grote vis was zal Jezus in het hart van de aarde zijn.!!!!
Ik vier de Sabbat.
Mattheus 12:8 Want de Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
Dat God u moge zegenen met Zijn Waarheid.
Met vr. gr.
Marten Dek.

johan

25-03-2017 11:28
059 - Deze vraag zou moeten luiden : Is (het huidige) Israel Gods uitverkoren volk ?

STOP de verwarring in verband met de Israeli staat. Bijvoorbeeld :

Alle Friezen zijn Nederlanders, maar niet alle Nederlanders zijn Friezen, dus

Alle echte Joden (uit de stam Juda) zijn Israelieten, maar niet alle Israelieten zijn Joden.

Er zijn nog elf andere stammen (nu volkeren) in deze wereld. Dit zijn de verloren stammen. Aan hen schrijft de apostel Jacobus 1:1. Goed doordenken a.u.b. !

johan

25-03-2017 11:11
059 - Deze vraag zou moeten luiden : Is (het huidige) Israel Gods uitverkoren volk ?

Alle Friezen zijn Nederlanders, maar niet alle Nederlanders zijn Friezen, dus

Alle echte Joden (uit de stam Juda) zijn Israelieten, maar niet alle Israelieten zijn Joden.

Er zijn nog elf andere stammen (nu volkeren) in deze wereld. Dit zijn de verloren stammen. Aan hen schrijft de apostel Jacobus 1:1. Goed doordenken a.u.b. !

JP

03-06-2016 04:24
Het Israël Gods of het land met de daarin inwonende Joden die niet geloven in Christus,maar wel het Nieuwe Verbond hebben gekregen, waaraan ook wij (heidenen) deel aan hebben door geloof?
Of geldt nog steeds het Oude Verbond voor hun, waar ze dus inderdaad Gods uitverkoren volk zijn.? (Exodus 19:5)
Nu verbreken ze het Oude Verbond, maar krijgen ze een Nieuw Verbond, namelijk de vergeving van zonden door het bloed van Christus.
Onstaat uit dat gelovig Israël dat vergeving heeft gekregen door het bloed van het Lam samen met de heidenen die dat ook geloven (Hand.15:9) niet een nieuw volk? De Gemeente van Jezus Christus uit Joden en Heidenen? Het Israël Gods?
Vervanging theologie? Het is hoe je het bekijkt. Ik geloof dat het Oude Verbond is vervangen door het Nieuwe Verbond.
De Hebreeën brief heeft het daar over.
Het Oude Verbond is niet ver van de verdwijning.
En heeft het Nieuwe Verbond niet betere voorwaarden?
Israël aan de kant gezet? Nee, in geen geval, ze krijgen het Nieuwe Verbond in de eerste plaats. Later blijkt dat ook heidenen deel hebben aan dat Verbond. Zelfs de belofte van het Nieuwe Verbond krijgen ze.(Hand 10) De vervulling met de Heilige Geest.
Is Israël daarmee nog Gods uitverkoren volk? Etnisch gezien niet meer, maar als ze hun Messias aannemen kunnen er in Israël nog wel eens grote dingen gebeuren. Het waren uiteindelijk de Joden die het Nieuwe Testament hebben geschreven. Moet ik mij dus verhogen boven de natuurlijke takken (de Joden die in Christus geloven)?
Nee pertinent niet. Het is genade dat ik geënt ben op Christus de Wortel Davids.
God is bij machte om de afgebroken takken (ongelovige Joden) weer te enten, als ze niet bij hun ongeloof blijven.
Want wanneer een Jood zicht tot Christus bekeert wordt de bedekking weggenomen.
Bid daarom voor het Joodse volk.