#Tb 15 euro gift
Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord? Ja Nee

Manna

Paulus' motivatie - deel 2 van 2

Christenen zijn ambassadeurs van God!

Lezen: 2 Corinthiërs 5:20,21 en Matthéüs 28:18-20

Vers voor vandaag: "Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen." (2 Corinthiërs 5:20)

Ambassadeurs van God
Eens zat ik tijdens een diner naast de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Deze man en zijn vrouw zijn toegewijde christenen. Wij kregen een gesprek over evangelisatie. De ambassadeur zei: "Eigenlijk zijn wij volgens Paulus allemaal ambassadeurs van God op deze aarde." Toen ik hem vroeg welke parallellen hij zag tussen zijn werk als ambassadeur en het feit dat wij gezanten van Jezus Christus zijn, somde hij vijf punten op.

1. Vreemdeling
Een ambassadeur of een gezant leeft in een land waar hij eigenlijk niet thuis hoort. Zo behoren wij christenen ook tot een ander koninkrijk, het Koninkrijk van God. Petrus schreef daarover dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn op deze aarde (1 Petrus 2:11).

2. Vertegenwoordiger
De enige taak van een ambassadeur is om zijn koning of zijn regering zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De taak van ons christenen is om God zo goed en zo eerlijk mogelijk te vertegenwoordigen tegenover de mensen op aarde.

3. Gevolmachtigde
Een ambassadeur heeft geen eigen gezag of macht. Hij handelt op het gezag van zijn koning of zijn regering. Een christen heeft ook veel gezag en macht, maar dat gezag is uitsluitend gebaseerd op Jezus Christus, die zei: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op (de) aarde." (Matthéüs 28:18b)

4. Afhankelijk
Als een ambassadeur niet weet wat hij moet doen, dan neemt hij contact op met zijn regering om instructies te vragen. Als wij christenen niet weten hoe wij moeten handelen, kunnen wij de Bijbel raadplegen of in gebed contact opnemen met onze Koning om te vragen wat wij moeten doen.

5. Pensioen verzekerd
Als de ambassadeur zijn loopbaan beëindigd heeft, dan wordt hij naar huis geroepen. Hij is verzekerd van een goed pensioen en de zorg van zijn regering. Als onze tijd hier op aarde er op zit, worden wij christenen ook naar huis geroepen. Dan mogen wij onze Koning van aangezicht tot aangezicht ontmoeten en de eeuwigheid met Hem doorbrengen.

Een gezant is ook een heraut, een 'proclamator'. Het woord proclameren komt 61 keer voor in het Nieuwe Testament. Het heeft de betekenis van datgene wat een heraut doet. Een heraut is iemand die uitgezonden wordt door een koning om zijn woorden door te geven, te proclameren. In zekere zin wordt zo'n heraut de 'mond van de koning'. Zo mogen wij christenen ook herauten zijn van een goede boodschap en de spreekbuis van de Koning der Koningen.

Toepassing: Wat voor beeld krijgen de mensen van God als ze naar u, als Zijn ambassadeur of ambassadrice, kijken? God is heilig, trouw, rechtvaardig, liefdevol, vergevingsgezind, barmhartig ... enz. Is dat het beeld dat u overdraagt? Of kan het zijn dat u uw functioneren als ambassadeur of ambassadrice eens moet bijstellen?

Gebed: Heer, ik wil een goede ambassadeur/ambassadrice van U zijn hier op aarde. Amen.

© Maximum Life

Reageren


BASTIAAN

08-05-2018 09:41
Heel waar deze beschrijving van de Joodse Apostel Paulus: Wij zijn Gezanten/Ambassadeurs van JeshuaHaMasjiach. 2 Corinthe 5:20.

Als gevolg daarvan las ik: "Een gezant is ook een heraut, een 'proclamator'. Het woord proclameren komt 61 keer voor in het Nieuwe Testament. Het heeft de betekenis van datgene wat een heraut doet. Een heraut is iemand die uitgezonden wordt door een koning om zijn woorden door te geven, te proclameren!!!"
Paulus deed dat zelfs in Athene een stad vol van afgodsbeelden. Paulus kwam met een vurige boodschap een ultimatum tot de Atheners: Handelingen 17:30...

30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, HEDEN aan de mensen, dat zij ALLEN overal tot bekering moeten komen; 31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem Rechtvaardig zal Oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.
Paulus kon geen onrecht verdragen en berispte Petrus openlijk temidden van de broederen omdat hij huichelde...Galaten 2:11... Paulus tegenover Petrus...

Maar toen Kefas [Petrus] te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. 12 Want voordat sommigen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. 13 En ook de overige Joden Huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun Huichelarij.

14 Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas ten aanhoren van allen: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?

Paulus durfde ook onverschrokken en publiekelijk de Hogepriester te kak te zetten: Handelingen 23:1

En Paulus, de ogen op de Raad gericht, zei: Mannen broeders, ik voor mij heb een volkomen zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het openbaar tot op deze dag.

2 Maar de hogepriester Ananias beval hun, die naast hem stonden, hem op de MOND te slaan. 3 Toen zei Paulus tot hem: God moge u slaan, Gij Gewitte Wand! En gij, zit gij over mij recht te spreken naar de wet en beveelt gij tegen de wet mij te slaan?

4 Maar de omstanders zeiden: Scheldt gij de hogepriester Gods uit? 5 En Paulus zei [smalend]: Ik wist niet, broeders, dat het de hogepriester was, want er staat geschreven: Van een overste uws volks zult gij geen kwaad spreken.

Paulus wist in zijn evangelisatie-bediening ook rigoureus te werk te gaan: Handelingen 13:6 En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Barjezus; 7 hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen.

8 Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, VERZETTE zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.

9 Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zei: 10 Zoon des duivels, vol van allerlei List en Streken, Vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?

11 En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een Tijd Lang Blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. 12 Toen de landvoogd Zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot Geloof, zeer getroffen door de leer des Heren!!!

Paulus heeft op dat moment vast gedacht aan de profeet Elisa die een heel leger met blindheid sloeg: 2 Koningen 6:18...Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Here: Sla dit volk toch met Blindheid. En Hij sloeg hen met Blindheid naar het woord van Elisa.

Ik vraag me af wat Paulus in deze tijd tot de leiders van Israël zou zeggen die zich al 70 jaar laten vernederen door Arabieren en Palestijnen die Vijf Keer Per Dag keihard via luidsprekers vanuit die Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem allerlei haat, vloeken en verwensingen naar de God van Israël en Zijn Volk uitbraken in naam van de Islam.

Hoe lang moet Israël dat nog verdragen?
Gideon, David en de Makkabeeën zouden het antwoord wel weten en Paulus ook.

Zou Premier Netanyahu van Israël er niet verstandig aan doen om nu spoedig heel het volk op te roepen om zich te bekeren tot de God van Israël, de Sjabbat weer in ere te herstellen [Exodus 31] en dan een Zangkoor van 300 geoefende, krachtige mannenstemmen samen te stellen [Gideon] die met hun Sjofar vijf keer per dag op het Tempelplein in Jeruzalem uit volle borst laat zingen en op de Shofar blazen:

Een mooi lied zou zijn...
Psalm 41:14...Looft de Here, de God van Israël, want Hij is Goed en Zijn Goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid.

Waarom schrijf ik dit? Omdat Koning Josafat lang geleden dat ook deed en zo een oorlog won met een enorm Zangkoor dat voor het leger uittrok al lovende en prijzende de God van Israël. Het gevolg? God versloeg toen al Israëls vijanden. Het zwaard van de een richtte zich tot de ander. Lees alle details in 2 Kronieken 20.

Zie ook...Nehemia 12:38...Het tweede zangkoor, dat in tegenovergestelde richting ging en dat ik met de helft van het volk volgde, trok over de muur langs de Bakoventoren tot aan de brede muur!