#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Jan

19-06-2019 10:21
maar laat het dan wel Christelijk onderwijs zijn, met een open Bijbel en geestvervulde onderwijzers en leraren. Ik volgde een middelbare school waar de veel leraren hoogstens eens per maand een kerk bezochten, de Bijbel niet anders als verplicht nummer openden en de leerlingen hun jarenzestig onverantwoordelijkheden voorhielden en tegensprekers bespotten.
Veel bestuursleden waren ongelovige trouwe kerkgangers. Ongewild en onbedoelde wolven in schaapskleren, want intussen werd het gif wel in de kinder/jeugdharten gegoten. Zie ook hier een oorzaak van vergrijzing in de PKN kerk

Marten Dek

15-06-2019 09:23
Christelijk onderwijs heeft pas zin als de Waarheid in zijn geheel verteld wordt.
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Markus 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
De fiets is ook niet om de mens gemaakt.!!!!
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
Staat erbij, behalve het Vierde Gebod.
Is de zondag een Gebod van God of.????
25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;
Met vr. gr.
Marten Dek.

Herman Doornenbal

14-06-2019 10:34
Vind het belangrijk dat er christelijk onderwijs
wordt gegeven. Naast wat ouders de kinderen voorhouden.

denis

18-06-2016 04:15
Christelijk onderwijs op scholen vind ik niet belangrijk. Mijn kinderen zaten gewoon op openbare scholen. De jongste op een openbare montessorischool.

Christelijk onderwijs is mijns inziens primair een taak van de ouders. De bijbel drukt ons dat als ouders ook op het hart om er geregeld aandacht aan te besteden (Deut 6:5).

Daarnaast zou vanuit de geloofsgemeenschap hier aandacht voor moeten zijn.