#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Uw mening

023 Burgers nemen initiatief rond huwelijk en gezin

Jarenlang was het gezin de onbetwistbare hoeksteen van de maatschappij. Nog altijd neemt het gezin een belangrijke plaats in, maar de definitie ervan veranderde geleidelijk. Voor een aantal verontruste burgers uit de Europese Unie was dit de aanleiding om aan de bel te trekken en een burgerinitiatief op te starten. Ze maken zich sterk dat ze binnen de EU aan de vereiste 1 miljoen handtekeningen komt – het minimum dat vereist is voor de realisatie van het initiatief – een groot getal, maar uiteindelijk maar 0,2 procent van de bevolking.

Steun dit initiatief: Plaats uw handtekening online!

Uw mening: 023-Een huwelijk is het verbond tussen een man en een vrouw!

De definitie binnen de EU van wat een huwelijk is varieert naar gelang de context waarin ze gebruikt wordt. Dat betekent dat er een ruime marge voor interpretatie is, met als gevolg dat voor de één een huwelijk alleen maar kan tussen man en vrouw, terwijl de ander een verbintenis tussen twee mensen van hetzelfde geslacht ook als een geldig huwelijk beschouwt. Dat weerspiegelt zich ook in de wetgeving van de diverse Europese lidstaten. In het burgerinitiatief wordt gevraagd om eenduidige definities van huwelijk en gezin. In de ogen van de initiatiefnemers is een huwelijk een permanente, levenslange verbintenis tussen een man en een vrouw. Een gezin is primair de samenstelling van de beide echtgenoten, hun eigen kinderen en eventueel geadopteerde kinderen. Buiten de definitie vallen dus ongehuwd samenwonende mensen, koppels van hetzelfde geslacht en polygame verhoudingen. Het is dus niet alleen de bedoeling om tot een duidelijke omschrijving van het huwelijk te komen – minstens even belangrijk is het promoten van het huwelijk zoals we dat traditioneel kennen. Vanuit christelijk standpunt zouden we kunnen zeggen: de verbintenis zoals die oorspronkelijk door God bedoeld werd.

Een belangrijk punt dat de organisatoren benadrukken is het feit dat een huwelijk gerelateerd is aan voorplanting. Wanneer twee mensen van hetzelfde geslacht een ‘huwelijk’ aangaan, is de link met het natuurlijke doel van het huwelijk verbroken. Om toch tot een gezin te komen, neemt men zijn/haar toevlucht tot adoptie, in vitro fertilisatie of draagmoeders. Vaak wordt gesproken over ‘het recht op kinderen’ – een ‘recht’ dat voornamelijk beschikbaar is voor mensen die voldoende financiële middelen hebben. Maar eigenlijk worden kinderen op deze manier beroofd van de mogelijkheid om op te groeien, verzorgd en opgevoed te worden door hun echte moeder en vader. Als ze al weten wie hun echte ouders zijn. “Ouderschap is in die omstandigheden geen biologische realiteit meer, maar eerder een sociologisch rollenspel”, aldus de initiatiefnemers. “Dat houdt in dat het gezin niet langer iets natuurlijks is, maar alleen een wettelijke kunstmatige constructie. Met andere woorden: in plaats van de beschrijving van de natuurlijke realiteit worden de termen arbitrair geherdefinieerd en kunnen ze op eender welk moment opnieuw veranderd worden”.

Als termen als ‘huwelijk’ en ‘gezin’ een nieuwe invulling kunnen krijgen, dan kan dat ook voor andere onderwerpen. Als de wetgeving wordt losgekoppeld van de realiteit, dan is er veel mogelijk: 2 plus 2 kan 5 worden als de politiek het wil. De organisatoren van het burgerinitiatief vrezen dat de nieuwe definities van huwelijk, gezin, ouderschap en dergelijke zaken een tijd inluiden waarin de klemtoon niet ligt op vrijheid en zelfverwerkelijking (zoals het wordt voorgesteld), maar op het tegengestelde: politiek totalitarisme en machtsmisbruik. Het burgerinitiatief wil een stem geven aan de bezorgdheid van veel mensen en wil de ‘stille oppositie’ omkeren tot een krachtig signaal. Het zal de burgers een onmiskenbare stem geven ten opzichte van politici en in de media en ze de kans bieden om de noodzaak van een waarachtige wetgeving – die consistent is met de realiteit – te onderlijnen. Daarmee wordt ook aangetoond dat het huwelijk als een verbond tussen een man en een vrouw uniek is.

Een Europees Burgerinitiatief is een wettelijk instrument dat de inwoners van de EU het recht en de mogelijkheid geeft om een bepaald onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te zetten. Of die het ontwerp ook daadwerkelijk aanvaardt is afhankelijk van de verdere besprekingen. Maar zelfs indien de vraag verworpen wordt, krijgt het onderwerp ruim aandacht. In die zin heeft een burgerinitiatief dat niet tot een wetswijziging leidt, soms toch nog veel zin. Maar het doel blijft natuurlijk om een verandering op gang te brengen – en de eerste stap in de richting is het verzamelen van voldoende handtekeningen. Dat kan online gebeuren.

Reageren


Eric

22-06-2016 01:51
Hoewel ik het ermee eens ben dat het huwelijk een verbond is tussen een man een vrouw, is het voorstel in dit artikel niet de weg die christenen zouden moeten bewandelen.

We leven al in de eindtijd; [1] de (grote) afval zal spoedig komen en [2] de antichrist komt daarna (2 Tess 2:3). Het zal dan veel erger worden dan het aanvaarden van het homohuwelijk. De mensen zullen gedwongen worden het beeld van het beest uit de zee (niet de antichrist!) te aanbidden.

Dit zal massaal gedaan worden, omdat de afval (van de religies, ordes en levensbeschouwingen) dan al heeft plaatsgevonden. Ook zij die vroeger atheïst waren of moslim, zullen het beeld aanbidden.

Paulus die de Romeinse nationaliteit bezat heeft nooit geprobeerd om zitting te nemen in de senaat om invloed uit te oefenen, maar hij bracht het evangelie. Hij stierf in 64 of 67 na Christus en Nero regeerde van 54 tot 68. Hij heeft Nero dus gekend! Paulus schreef aan de gelovige Romeinen dat ze de regering moesten erkennen en belasting moesten betalen (Rom. 13:1-7). Hij schreef de brief waarschijnlijk in 57 toen Nero nog niets geks had gedaan behalve dan dat hij in 55 Brittanicus had vermoord... en zijn moeder had in 54 Claudius vermoord. In 59 vermoordde Nero ook zijn moeder die hem het moorden had geleerd.

Paulus streed een GEESTELIJKE strijd (Kol. 2:1) voor een gemeente die hij niet kende.

Als christenen strijden wij niet voor fatsoen of goede moraliteit, maar prediken Christus opdat mensen behouden worden en strijden een geestelijke strijd tegen de machten der duisternis (gevallen engelen èn demonen).

Ef. 6:11-12
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De overheden en machten zijn gevallen engelen en de wereldbeheersers zijn de hoogste demonen.