#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Gebedsgenezing en neppillen

De laatste jaren is er in de medische wetenschap veel onderzoek gedaan naar het zogenaamde placebo-effect. Een placebo is een nep-pil of zelfs een nep-operatie. De patiënt krijgt dan geen echte pil, maar een namaakpil zonder werkzame stoffen. Of hem wordt wijsgemaakt dat hij wordt geopereerd, maar de dokters doen alleen maar alsof. Het wonderlijke is dat zo'n nepbehandeling in heel veel gevallen hetzelfde effect heeft als echte behandeling. Mensen genezen, of hun situatie verbetert, ook zonder dat ze echt geholpen zijn.

Door: Arie-Jan Mulder

De wetenschap weet niet hoe dit precies werkt. Wel is vastgesteld dat het belangrijk is dat de patiënt ook echt verwacht dat de pil zal helpen. Het placebo-effect heeft dus te maken met verwachtingen. Blijkbaar kan ons lichaam zelf bepaalde processen in gang zetten wanneer we verwachten dat die processen zullen gaan plaatsvinden.

Daarmee hangt waarschijnlijk samen dat het placebo effect niet bij alle soorten ziekten optreedt. Bijvoorbeeld bij kanker of breuken werkt het niet. Het werkt alleen voor aandoeningen waarbij de 'interne apotheek', ofwel de huishouding in de hersenen, een rol speelt.

Ten slotte heeft men nog een aspect gevonden dat een heel belangrijke rol speelt bij het placebo-effect, en dat is aandacht. Wanneer de behandelaar uitgebreid de tijd neemt voor de patiënt, naar hem luistert, hem aanraakt en hem bemoedigt, dan wordt een veel groter effect gemeten dan wanneer de behandelaar alleen maar zwijgend zijn werk doet.

De conclusie is dat er zonder echte behandeling vaak genezing kan optreden wanneer de patiënt gelooft in verbetering, veel aandacht krijgt van de behandelaar en een aandoening heeft die beïnvloed kan worden door bepaalde chemische activiteiten in de hersenen.

Nu ik dit weet, zit ik wel met een probleem. Want wij bidden als christenen ook voor genezing. Op dat gebed volgt lang niet altijd genezing, zoals we allemaal wel weten. Maar soms is er wel genezing of verbetering. Dat roept de vraag op of er dan ook sprake kan zijn van een placebo effect. Dat is een vraag die we eerlijk onder ogen moeten zien.

Wie in God gelooft, weet dat God wonderen kan doen. Veel mensen hebben daar persoonlijk ervaring mee. Daar hoeven we niets van af te doen. Maar het is ook goed om nuchter te zijn: niet al onze gebeden worden verhoord. En zelfs als gebed om genezing tot herstel of verbetering leidt, dan is het met de kennis van nu dus aannemelijk dat er soms een placebo effect speelt. Dat wil zeggen dat onze eigen hersenen voor verbetering zorgen dankzij de verwachting die we hebben en de aandacht die we krijgen.

Is het erg om dat zo vast te stellen? Beroven we God zo niet van zijn eer? Nee, dat is niet erg, dat is alleen maar goed. Eerlijkheid is immers één van de fundamenten van het evangelie. Ik denk juist dat we Gods eer aantasten wanneer we ons in allerlei bochten wringen om zijn handelen te bewijzen. We hoeven Gods eer niet te verdedigen, dat kan hij zelf wel. En bovendien is het altijd nog God zelf die deze mogelijkheid tot herstel in ons brein heeft geschapen.

Ik denk dat dit onze nuchtere conclusie mag zijn: wees dankbaar voor wat God doet en eerlijk over wat hij niet doet. Laten we blij zijn met de mogelijkheid die hij in onze hersenen heeft gelegd om sommige dingen in ons lichaam vanzelf te genezen. En blijf dankbaar voor dokters, voor pillen en zelfs voor neppillen.

Maar laten we vooral dat belangrijkste punt niet vergeten, dat ons zowel door God wordt gevraagd als door de wetenschap wordt geadviseerd: geef tijd, aandacht en warmte aan de lijdende medemens.

Laten we liefhebben.

www.ariejanmulder.nl

Reageren


Peter

09-03-2018 08:27
inderdaad vinden onder onbereikte volken meer/bijzondere wonderen plaats. Maar ook in NL. Degenen die dit niet kunnen/willen geloven moeten misschien eens uit hun bubble van vertrouwde kerk stappen om elders te gaan kijken. Wie dat niet wil/durft/nodig vindt moet niet volhouden dat wonderen, binnen en buiten de gemeente niet gebeuren. Kijk wel uit voor diegenen (genezers) die genezings campagnes organiseren. Ken hun achtergrond, levenspraktijk en verkondiging. Want ook buiten God om vinden wonderen plaats zoals ook in de Bijbel wordt beschreven en dan kun je in de aap gelogeerd raken.

BASTIAAN

02-03-2018 01:42
In het Boek Handelingen lezen we over vele wonderen die door de Apostelen in Naam van de Here Jeshua plaatsvonden. Lees dit hele boek en verwonder u.

Paulus verrichtte ook vele wonderen in de Naam van de Here op Malta lees ik in Handelingen 28.

Toch genas niet iedereen op zijn gebed lees ik in 2 Timoteüs 4:20....Erastus is te Korinte gebleven, Trofimus heb ik ZIEK achtergelaten te Milete.

Wonderlijk genoeg bleef Paulus ook zelf kampen met zwakheden en aanvallen van ziekten en demonen, en genas niet ook al had hij de Here er DRIE KEER in gebed om gesmeekt...Wat zei Jeshua tot hem?

2 CORINTHE 12:7…Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een ?engel? des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Here hierover ?gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En Hij heeft tot mij gezegd:

Mijn ?genade? is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van ?de Here JeshuaHaMasjiach? over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van ?Hem, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig!!!

Paulus kreeg veel hulp van zijn reiscompagnon, de arts Lucas, de geliefde geneesheer. Laten wij ook dankbaar zijn voor bekwame artsen en medicijnen.

Kolossenzen 4:14…De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten.

Wonderen…zijn van een hogere orde en gebeuren er genoeg zeker ook in onze tijd zag ik in een programma op de EO en Family 7. Ik kan er ook van getuigen tot Eer van mijn Heiland en Here JeshuaHaMasjiach. Psalm 18.

Pieter

22-08-2016 11:53
Uitgeput na behandeling in het revalidatiecentrum word ik op bed gelegd. Na een ernstig ongeluk met helaas zeer veel schade ook in de hersenen lig ik nu te huilen omdat ik het allemaal niet goed meer weet...

Komt een therapeut naar mij toe, legt zijn hand op mijn vuist en zegt, 'Pieter je moet weten je bent van waarde, je bent geliefd!'

Hoe kan ik van waarde zijn als ik bij bijna alles moet worden geholpen.

Toen ik in zijn ogen keek zag ik dat hij het zeer oprecht meende.
Ik huilde...

Wij raakte in gesprek, zover het mij lukte, en kwamen op het punt van geloof.
Beiden christen. Toen ik vroeg waarom hij bij mij kwam om te troosten en uitsprak dat ik geliefd ben antwoordde hij dat hij 'getrokken' werd bij mij langs te gaan en uit spontane medelijden niets anders kon doen dan het uit te spreken.

Ik zag dat hij meer wilde zeggen maar zich bedacht en opdat moment vroeg ik hem of hij voor mij wilde bidden omdat ik niet meer precies wist hoe dat ging.

En zo bracht de Here een broeder op een voor mijn bijna ondraaglijk moment als redding.

Het gebed was eenvoudig, dank voor mijn redding van de dood, dank voor Zijn Troost en de vraag tot genezing en rust tot herstel.

Nu na drie jaar nog steeds gehandicapt maar met de rijke ervaring van God's grote Genade dat Hij zelfs zonder dat ik er om vroeg op Zijn juiste tijd Zich openbaarde.

Ik moest dit jullie vertellen opdat ieder moet weten hoe groot God is en dat voor ieder die in Hem geloofd de opdracht ligt voor elkaar te bidden in elke omstandigheid en plaats.
Wie dit doet in oprechtheid en eenvoud zonder opsmuk mag weten dat de Here hoort en geneest. Hij genas mij van de onrust zodat ik mijn omstandigheden kon dragen.

God's Zegen toegewenst!

Pieter Voorhoeve

fokko

07-07-2016 12:57
Gebedsgenezing bestaat niet. Je kunt echter wel genezen door gebed?????Deze uitspraak kan ik niet rijmen.

Gerard

25-06-2016 08:10
Doet niets af van het grote geschenk dat God heeft gegeven aan de gemeente n.l. de gave van genezing door de Heilige Geest (en andere gaven). God zij geprezen !
En u, jaag naar die Geestelijke gaven.

Willem Boonstra

23-06-2016 01:39
Keurig artikel en met beide benen op de grond.

Herman Degenhart

22-06-2016 10:56
Echte betrokken aandacht voor de patiënt is heel belangrijk. Maar dit soort behandeling is allang door zogenaamde rationele managers om zeep geholpen. Deze managers beseffen niet hoeveel schade ze met hun moderne methoden aanrichten. Bedenk dat deze managers vaak alleen voor de invoering van dit soort rationele methoden zijn ingehuurd. Dit is een voorbeeld van de schade die dit soort lieden aanrichten. Daarnaast 'beroven' ze de ziekenhuizen met hun vaak forse salarissen ook nog van financiële middelen die beter aangewend hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld bevordering van de genezing door het schenken echte en betrokken aandacht aan de patiënt.

ter HAAR

22-06-2016 07:15
Gebedsgenezing bestaat niet. Je kunt echter wel genezen door gebed. Dat bestaat uit het accepteren van de kwaal of het ongemak en daar krijg je dan kracht bij om het te dragen. Het zou toch gek zijn waarom dan de een wel de de ander niet. Ik ken mensen die zijn genezen dood gegaan. Ze waren door veel te bidden in balans en konden daardoor vol overgave hun aardse leven hier voltooien. Het is niet zo wij vragen en boven draaien precies zo als wij het willen. Nee alles is voorbestemd enzo gaat het.

Elly

22-06-2016 06:49
Ja, placebo-effect zal zeker een rol spelen, maar placebo en behoefte aan aandacht zijn ook door God geschapen, denk ik dan maar. Martien Parmentier schrijft in zijn boek over de dienst der genezing, dat de Heilige Geest altijd aansluit bij onze ingeschapen mogelijkheden tot genezing, bijv. via ons immuunsysteem. Daarbij noemt hij ook de psychische componenten.

Wel opvallend is het, dat werkelijk opvallende genezingen vooral op het zendingsveld en in ontwikkelingslanden plaatsvinden. Daar komen talloze getuigenissen vandaan van genezing van ernstige ziektes tot aan terugkeer uit de dood. Genezingen maken dan de aanwezigheid van Christus duidelijk. Ook in ons land is een opvallende genezing (bijv. genezing van ernstige verslaving) niet een zeldzaamheid, maar vaak de aanzet tot een levend geloof in Jezus.
Dus in 'alleen placebo' geloof ik niet.

denis

22-06-2016 05:53
ik geloof niet in gebedsgenezing en met reden. Zo genas Jezus alle soorten van kwalen en gebreken maar kunnen hedendaagse 'gebedsgenezers' dat niet. Een stomp groeit niet aan. Misvormde ledematen veranderen niet. Missende organen zijn niet opeens weer aanwezig etc. etc.

Ook staat er in de Bijbel dat Jezus 'allen' genas die naar hem toe kwamen .

Zie bv. Mattheus 4:23-24 en Mattheus 8:16

Hedendaagse 'gebedsgenezers' sturen drommen mensen ongenezen weer naar huis terug en claimen dan ook nog vaak dat het aan het gebrek aan geloof ligt van de zieke. Beschamend.

De bijbel laat namelijk aan de hand van voorbeelden zien dat de mate van geloof van een zieke helemaal niet van belang was toen Jezus hen genas. Sommigen waren in het geheel niet gelovig.

Hans Hagemann

22-06-2016 02:34
Zeker een eerlijke benadering, die ik grotendeels ook kan onderschrijven. Vooral ook een mooi tegenwicht voor het bizarre concept van een enkeling die -tussen duizenden anderen- als het ware "uitgeloot" wordt voor genezing op een podium in een genezingsdienst (Zo wreed jegens die duizenden andere zieken zal God toch niet zijn?).
Vraag blijft echter wél hoe het nu zit met concrete toezeggingen in de Bijbel. Zoals wie bidt zal ontvangen; een Vader geeft geen steen voor brood; In Zijn striemen zijn wij genezen ...

Gods woord is waar, dat geloof ik, maar ik heb geen definitief beeld van hoe het zit

Marijke

22-06-2016 02:01
Ik kan mee voelen wat Ariejan heeft geschreven.
Als je je zieke positief kunt benaderen, en of placebo gebruikt, maar het ook en het alle belangrijkste van God verwacht. Gepaard gaand met liefde zorg en aandacht, ook van de behandelaars is dat een goed ontwikkeling.
Maar er is weinig tijd om de mens te woord te staan en naar hem te luisteren bij de poli enz.

Hoorde een verhaal van een jongen die uiteindelijk bij een psychiater terecht kwam een fijn gesprek had en dacht dit is het, klikt goed, maar toen de man op de klok keek en zegt tijd is om, terwijl de jongen nog in zijn verhaal zat, deed dat pijn en vertrouwen was weg.

martijn

22-06-2016 01:14
Wauw! Eindelijk eens een eerlijke benadering!
Ik heb het idee dat 99% van de z.g. Genezingen onder dit 'placebo' effect vallen.
Opvallend is dat de 1% 'echte' wonderen ook buiten de kerk plaats vinden. Misschien is wonderbaarlijke genezing niet exclusief voor christenen?