#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

‘Valse profetie versus Gods Woord’

“Steeds meer mensen willen de stem van God horen zonder de Bijbel daarvoor te openen.” Dat antwoordt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht op de vraag van een lezer over ‘profetische avonden’ in zijn buurt. Daar wordt men in een sfeer van aanbidding ‘geopend’ voor de Heilige Geest, waardoor men tot soaken, spontane bewegingen en klanken komt. ‘Het lijkt er op dat wanneer het je ontbreekt aan allerlei uitingen van de Geest - zoals tongentaal, uitdrijven van geesten, genezen van zieken - je de vervulling met de Heilige Geest mist”, meldde de lezer.

“Enorme verleiding, die steeds meer om zich heen grijpt”, reageert ds. Niemeijer. “Men probeert door een bepaald sfeertje te creëren tot een soort extase te komen, waarin God kan spreken. Zang en muziek is echter nog geen aanbidding.”

In de eindtijd zal er, net als ten tijde van het beeld van Nebukadnezar, valse aanbidding zijn, die uiteindelijk leidt tot aanbidding van het beest, de antichrist, schrijft Niemeijer. Velen gaan verloren omdat zij geen liefde tot de waarheid, Gods Woord, hadden, voegt hij er aan toe. “Vele gelovigen strekken zich de laatste tijd uit naar gevoel, ervaringen en extase, terwijl zij steeds minder met de Bijbel hebben.”

Gods Geest spreekt niet uit Zichzelf, zegt Niemeijer, verwijzend naar Johannes 14:13, maar altijd in vereenstemming met Gods Woord, de Bijbel. „Het werk van de Heilige Geest is er op gericht de Here Jezus te verheerlijken en niet in de eerste plaats allerlei manifestaties centraal te stellen. Woord en Geest horen samen en kunnen van elkaar niet worden gescheiden. Wanneer we ons openstellen voor Gods Woord, dat door Gods Geest letterlijk ‘ingeademd’ (geïnspireerd) is, worden we ook vervuld met Gods Geest. Vol van de Geest is ook vol van Gods Woord, maar dan wel Gods Woord in ons hart en niet alleen in ons hoofd.”

Volgens Niemeijer is satan, zich voordoende als engel des lichts, bezig op een subtiele manier vele christenen te verleiden tot een valse aanbidding en tot het geloven in valse profetie. In deze eindtijd roept de Bijbel gelovigen op onverkort vast te houden aan ‘het volmaakte Woord van God’ en op die manier Gods stem te verstaan, zegt hij. “En niet vanuit allerlei opgeklopte gevoelens.”

Reageren


fokko

12-07-2016 05:06
Bedankt Theo duidelijke uitleg omtrent dit thema is te lezen in de bijbel 1 korinthe 14 Profetie meer dan tongentaal, lees het gehele hoofdstuk. Laat Gods Woord spreken.

Jan

03-07-2016 03:17
De Vader, Zoon en Heilige Geest laten zich kennen door Gods Woord.
Als mensen dat Woord niet (willen) openen want
a. teveel moeite, te moeilijk
b. niet van deze tijd met 'onaangepaste, niet te pruimen, lastige' inhoud
c. niet spannend
d. we kunnen het (al dan niet door ingevingen van de Heilige Geest) zelf ook wel bedenken
is men dan God aan het zoeken of een bijzondere ervaring? En hoe kennen ze het onderscheid?
Er zijn wel meer mogelijkheden om tot bijzondere ervaringen te komen die helemaal niet door God gewild zijn en waarvoor Hij ook waarschuwt. Levensgevaarlijk.
De inzender van de brief geeft iets weer wat ook wel in Pinkstergemeenten voorkomt/kwam: het spreken in tongen als lakmoesproef. Gelukkig is die test niet meer zo in zwang als in het verleden wel het geval was.

De mensen die deze soak?sessies zoeken zouden zich eens kunnen afvragen waarom zij de Bijbel niet openen en daarover nadenken.

Eric

23-06-2016 01:31
Ja, er zijn nogal wat uitwassen op dit gebied, maar de manier waarop deze dominee dit behandelt, lijkt meer op het bekende kind met het badwater weggooien.

Zelfs de aanbidding van (het beeld van) het beest uit de zee (niet de antichrist! Op. 13:11-15) wordt erbij gehaald.

Gezien de achtergrond van ds. Theo Niemeijer, zou hij er eens over moeten nadenken dat er ook een categorie christenen is, die de Heer Jezus verwachten, maar niet geloven dat Hij pas komt NADAT de duisternis van de grote verdrukking is gevallen. Ze zijn niet voorbereid. Deze dwaze maagden horen tot het Koninkrijk der hemelen, maar gaan toch verloren, want Jezus ontkent hen te kennen!

Mat. 25:1-4 en 10-13
1 DAN ZAL HET KONINKRIJK DER HEMELEN VERGELEKEN WORDEN MET TIEN MAAGDEN, DIE HAAR LAMPEN NAMEN EN UITTROKKEN, DE BRUIDEGOM TEGEMOET. 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.
10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Maar hij antwoordde en zeide: VOORWAAR, IK ZEG U, IK KEN U NIET. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

De dwaze maagden maakten niet een calculatiefoutje ten aanzien van de wederkomst des Heren, ze waren gewoon ongehoorzaam en hadden hun eigen leringen en ze verheerlijken mensen bóven de Vader en de Zoon. Die verkeerde houding maakt dat ze verloren gaan.

Klaas

23-06-2016 12:36
Bijzonder afbrekend van iets waar vele anderen geweldige en aantoonbare vruchten van zien. Deze ds. heeft dan ws veel gestudeerd en daarvoor alle respect, maar is niet helmaal goed ingelicht. Dat kan ook alleen maar door persoonlijke openbaring vd Geest Zelf. Hij heeft zelf eens een goed aanraking nodig. Het zij hem vergeven.

Kirkby Leslie

23-06-2016 12:20
Geachte, ik ben het daar niet volledig mee eens, want ook ik hoor verhalen, over, hoe Jezus spreekt tot moslims, en die lezen de bijbel totaal niet, en dat is wat veel christenen ook zouden willen, wie niet eigenlijk, maar heb er al genoegen mee genomen, bid alleen dat God mij duidelijk maakt, op wat voor manier dan ook, dat mijn vrouwtje, die niet geloof, haar de opname zal laten zien, zoals de discipelen, dan zal ze geloven, bid zeker ook voor haar bekering, groetjes Leslie, ook een broeder in christen

Gerrit

23-06-2016 11:49
Per definitie dient men iedere claim betreffende profetie, te toetsen aan De Bijbel.
(Onderzoekt alle dingen waarin over de Geest gesproken wordt en behoudt daarvan het goede)
Gods Geest spreekt niet in tegen de Vader of de Zoon. Ondertussen mogen we meenemen in de hernieuwde belangstelling voor Bijbelse profetie, dat het bijvoorbeeld Mozes al was, die bij de HERE ervoor pleitte dat heel het volk Israël uit profeten zou gaan bestaan. In het NT komen we vergelijkbare ambities tegen, waartegen ook nu nog actief gestreden wordt door voorgangers die vrezen dat de HG hun eigen status qua zal gaan aantasten. Deze figuren zien over het hoofd dat men alleen ' in Christus iets heeft of niet heeft' maar nimmer in zichzelf.

Daar zit 'm dan ook de kneep: na Openbaringen, het 66e Bijbelboek, mogen we als christenen alleen aan profetieën geloof geven, als de gesproken of geschreven worden niet in gaan tegen de Geest van de HEER Jezus Christus.

Maar ik ben het met Niemeijer eens, dat er momenteel heel wat christenen zijn die vanuit een verborgen agenda, Gods eer en heiligheid niet willen benadrukken.

Daar, waar de eer van God het onderspit delft tegen de eer van een sterfelijk mens, is zorgvuldig onderzoek op zijn plaats.

Zonder meteen de satan erbij te gaan halen, er zijn immers ook kinderen met een groot geloof (zonder de bijpassende gedegen Bijbelkennis) die uitspraken doen waarvan men achteraf alleen maar kan zeggen: dat was profetisch! Ondertussen 'zoekt de HERE ware aanbidders' . Als daarbij ' de verpakking' afwijkt van wat we zelf gewend zijn, mogen we de anderen niet meteen verketteren, onbedoeld kan men dan immers de Heilige Geest bedroeven?